Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Apidra

   100 enheter/ml injektionsvätska i en cylinderampull
   Insulin glulisin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Bruksanvisningen till insulinpennan tillhandahålls med din insulinpenna. Läs igenom denna innan du börjar använda ditt läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Apidra är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Apidra
   3. Hur du använder Apidra
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Apidra ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Apidra är och vad det används för

   Apidra är ett antidiabetesmedel som används för att sänka högt blodsocker hos patienter med diabetes mellitus. Apidra kan ges till vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder. Diabetes mellitus är en sjukdom som innebär att kroppen inte producerar tillräckligt med insulin för att kontrollera blodsockernivån.

   Apidra tillverkas med bioteknologi. Apidra har en snabbt insättande effekt inom 10‑20 minuter och en kort verkningstid, ungefär 4 timmar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Apidra

   Använd inte Apidra

   • Om du är allergisk mot insulin glulisin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om ditt blodsocker är för lågt (hypoglykemi), följ instruktionerna för hypoglykemi (se rutan i slutet av bipacksedeln).

   Varningar och försiktighet

   Apidra i cylinderampuller ska endast injiceras under huden med en flergångspenna (se även avsnitt 3). Tala med läkare om du behöver injicera ditt insulin med en annan metod.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Apidra.
   Var noga med att följa doseringsinstruktionerna och instruktionerna för kontroll (av blod), matvanor och fysiska aktiviteter (fysiskt arbete och träning) enligt samtal med din läkare.

   Särskilda patientgrupper

   Försämrad lever- eller njurfunktion kan göra att du behöver en lägre dos, rådgör i så fall med din läkare.

   Det finns inte tillräcklig klinisk information avseende användning av Apidra hos barn under 6 års ålder.

   Resor

   Rådfråga din läkare innan du ger dig ut på resa. Du kan behöva ta upp frågor om

   • tillgängligheten för ditt insulin i landet du besöker,

   • tillgången på insulin, nålar osv.,

   • förvaringen av insulinet under resan,

   • tider för måltider och insulinanvändning under resan,

   • eventuella följder av resor till andra tidzoner,

   • eventuella nya hälsorisker i de länder du besöker,

   • vad du ska göra i en nödsituation om du känner dig dålig eller blir sjuk.

   Sjukdomar och skador

   I följande situationer kan skötseln av din diabetes kräva stor omsorg:

   • Om du är sjuk eller råkar ut för en allvarlig olycka kan blodsockernivån öka (hyperglykemi).

   • Äter du inte tillräckligt mycket kan blodsockernivån bli för lågt (hypoglykemi).

   I de flesta fall kommer du att behöva läkarhjälp. Kontakta läkare på ett tidigt stadium.

   Har du diabetes typ 1 (insulinberoende diabetes mellitus), ska du inte sluta med insulinet och du ska fortsätta att tillföra tillräckligt med kolhydrater. Berätta alltid för dem som ser till dig eller behandlar dig att du behöver insulin.

   Vissa patienter med långvarig diabetes mellitus typ 2 och hjärtsjukdom eller tidigare stroke, som behandlades med pioglitazon och insulin, utvecklade hjärtsvikt. Informera läkaren så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom ökad andfåddhet, snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem).

   Andra läkemedel och Apidra

   Vissa läkemedel påverkar blodsockernivån (sänkning av blodsockret, höjning av blodsockret eller både och, beroende på omständigheterna. Det kan i alla fallen bli nödvändigt att justera din insulindos för att undvika att blodsockernivåerna blir för låga eller för höga. Tänk på detta när du börjar eller slutar ta ett annat läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Innan du tar en medicin rådfråga din läkare om den kan påverka din blodsockernivå och vad du i så fall ska göra.

   Läkemedel som kan få din blodsockernivå att sjunka (hypoglykemi) innefattar:

   • alla andra läkemedel för behandling av diabetes,

   • ACE-hämmare (används vid behandling av vissa hjärtåkommor eller vid högt blodtryck),

   • disopyramid (används vid behandling av vissa hjärtåkommor),

   • fluoxetin (används vid behandling av depression),

   • fibrater (används för att sänka höga halter av blodfetter),

   • MAO-hämmare (används vid behandling av depression),

   • pentoxifyllin, propoxifen, salicylater (t ex acetylsalicylsyra som används som smärtstillande och febernedsättande medel)

   • sulfonamidantibiotika.

   Läkemedel som kan få din blodsockernivå att höjas (hyperglykemi) innefattar:

   • kortikosteroider (t ex kortison som används vid behandling av inflammationer),

   • danazol(läkemedel som påverkar ägglossning),

   • diazoxid (används vid behandling av högt blodtryck),

   • diuretika (används vid behandling av högt blodtryck eller om du samlat på dig för mycket vätska),

   • glukagon (bukspottkörtelhormon som används vid behandling av allvarlig hypoglykemi),

   • isoniazid (används för behandling av tuberkulos),

   • östrogener och progestogener (t ex p-piller som används för födelsekontroll),

   • fentiazinderivat (används vid behandling av psykiska sjukdomar),

   • somatropin (tillväxthormon),

   • sympatomimetika (t ex epinefrin (adrenalin) eller salbutamol, terbutalin som används vid behandling av astma),

   • sköldkörtelhormoner (används vid behandling av sköldkörtelsjukdomar),

   • proteashämmare (används vid behandling av HIV),- atypisk psykofarmaka (t ex olanzapin och klozapin).

   Blodsockernivåerna kan ibland öka och ibland minska om du använder:

   • betablockerare (används vid behandling av högt blodtryck),

   • klonidin (används vid behandling av högt blodtryck),

   • litiumsalter används vid behandling av psykiska sjukdomar)

   Pentamidin (används vid behandling av vissa infektioner orsakade av parasiter) kan förorsaka hypoglykemi som ibland kan följas av hyperglykemi.

   Betablockerare liksom andra sympatikolytiska läkemedel (t ex klonidin, guanetidin och reserpin) kan dessutom orsaka att de första varningssignalerna som får dig att känna igen hypoglykemi försvagas eller uteblir.

   Är du osäker på om du tar någon av dessa mediciner ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal.

   Apidra med alkohol

   Ditt blodsocker kan antingen höjas eller sänkas om du dricker alkohol.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Informera din läkare om du har för avsikt att bli gravid eller om du redan är gravid. Insulindosen kan behöva justeras under graviditeten och efter förlossningen. För barnets hälsas skull är det särskilt viktigt att din diabetes hålls under uppsikt och att hypoglykemi förhindras

   Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av Apidra i gravida kvinnor.
   Om du ammar kan din insulindos och diet behöva justeras, rådgör därför med din läkare

   Körförmåga och användning av maskiner

   Din koncentrations- eller reaktionsförmåga kan försämras om:

   • du får hypoglykemi (låga blodsockernivåer),

   • du får hyperglykemi (förhöjda blodsockernivåer).

   Kom alltid ihåg risken för detta i alla situationer där du kan utsätta dig själv och andra för fara (t ex vid bilkörning eller användning av maskiner).
   Rådfråga din läkare angående bilkörning om:

   • du ofta har episoder med hypoglykemi,

   • om de första varningssignalerna som får dig att känna igen hypoglykemi är försvagade eller uteblir.

   Viktig information om något hjälpämne i Apidra

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

   Apidra innehåller metakresol

   Apidra innehåller metakresol som kan orsaka allergiska reaktioner.


   3. Hur du använder Apidra

   Dos

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Beroende på din livsstil och resultaten av ditt blodsocker- (glukos) test och din tidigare insulinanvändning kommer din läkare att avgöra hur mycket Apidra du kommer att behöva.

   Apidra är ett kortverkande insulin. Din läkare talar om för dig om du ska använda det tillsammans med ett medellångverkande-, långverkande insulin eller basinsulin eller med tabletter för behandling av högt blodsocker.

   Om du byter från ett annat insulin till insulin glulisin, kan din dos behöva justeras av din läkare.

   Det är många faktorer som kan påverka din blodsockernivå. Dessa faktorer måste du känna till för att kunna reagera rätt när blodsockernivån förändras och för att förhindra att nivån blir för hög eller för låg. Se rutan i slutet av bipacksedeln för ytterligare upplysningar.

   Administreringssätt

   Apidra injiceras under huden (subkutant).

   Din läkare visar dig i vilket område av huden Apidra ska injiceras. Apidra kan injiceras i bukväggen, låret eller överarmen eller genom kontinuerlig infusion i bukväggen. Effekten blir något snabbare om insulinet injiceras i bukväggen. Liksom för alla insuliner måste injektionsstället och infusionsstället bytas varje gång inom det injektionsområde (buk, lår eller överarm) som används.

   Tidpunkt för administrering

   Apidra ska tas strax (0-15 minuter) före eller kort efter måltid.

   Anvisningar för lämplig hantering

   Hantering av cylinderampullerna

   Apidra i cylinderampuller ska endast injiceras under huden med en flergångspenna. Tala med läkare om du behöver injicera ditt insulin med en annan metod.

   För att säkerställa att du får rätt dos, ska Apidra cylinderampuller endast användas tillsammans med följande pennor:

   • JuniorSTAR som levererar doser i steg om 0,5 enhet

   • ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar eller AllStar PRO, som levererar doser i steg om 1 enhet.

   Alla dessa pennor marknadsförs kanske inte i ditt land.

   Pennan ska användas enligt informationen från tillverkaren av den medicintekniska produkten.

   Tillverkarens bruksanvisning för pennan måste följas noggrant, för hur cylinderampullen ska laddas, hur nålen ska sättas fast och för administreringen av insulininjektionen.

   Förvara cylinderampullen i rumstemperatur under 1‑2 timmar innan den sätts in i pennan.

   Kontrollera cylinderampullen före användningen. Den får bara användas om lösningen är klar, färglös och utan synliga fasta partiklar. Den ska inte skakas eller blandas före användningen.

   Säkerhetsåtgärder före injektion

   Avlägsna eventuella luftbubblor före injektionen (se pennans bruksanvisning). Tomma cylinderampuller får inte återfyllas.

   För att förhindra smittspridning ska flergångspennan endast användas till dig själv.

   Problem med insulinpennan?

   Var god se penntillverkarens bruksanvisning.

   Om insulinpennan är skadad eller inte fungerar korrekt (på grund av mekaniska fel) måste den kasseras och en ny insulinpenna måste användas.

   Om du har använt för stor mängd av Apidra

   • Om du har injicerat för mycket Apidra, kan blodsockernivån bli för låg (hypoglykemi). Kontrollera blodsockret ofta. För att undvika hypoglykemi måste du vanligen äta mer mat och kontrollera blodsockret. För upplysningar om behandling av hypoglykemi, se rutan i slutet av bipacksedeln.

   Om du har glömt att använda Apidra

   • Om du har glömt en dos Apidra eller om du inte injicerat tillräckligt med insulin kan blodsockernivån bli för hög (hyperglykemi). Kontrollera blodsockret ofta. För information om behandling av hyperglykemi, se rutan i slutet av bipacksedeln.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Apidra

   Detta kan leda till allvarlig hyperglykemi (mycket högt blodsocker) och ketoacidos (ansamling av syra i blodet eftersom kroppen bryter ner fett istället för socker). Avbryt inte behandlingen med Apidra utan att rådfråga din läkare, som kommer att berätta för dig vad som behöver göras.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Insulinförväxlingar

   Du måste alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion, för att undvika att Apidra förväxlas med andra insuliner.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarliga biverkningar

   Hypoglykemi (lågt blodsocker) kan vara väldigt allvarligt. Hypoglykemi är en biverkan rapporterad som mycket vanlig (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer). Hypoglykemi (lågt blodsocker) betyder att det inte finns tillräckligt med socker i blodet. Faller blodsockernivån för mycket, kan du bli medvetslös. Allvarlig hypoglykemi kan förorsaka hjärnskada och kan vara livshotande. Om du har symtom på lågt blodsocker, vidta genast åtgärder för att höja blodsockernivån.
   Se rutan i slutet av denna bipacksedel för fler viktiga upplysningar om hypoglykemi och dess behandling.

   Om du upplever följande symtom ska du genast kontakta läkare:

   Systemiska allergiska reaktioner är biverkningar rapporterade som mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer).

   Allmän allergisk reaktion mot insulin: Associerade symtom kan innefatta utbredda hudreaktioner (utslag och klåda över hela kroppen), kraftig svullnad i huden eller slemhinnorna (angioödem), andnöd, blodtrycksfall med snabba hjärtslag och svettningar. Dessa kan vara symtom på svåra fall av allmän allergisk reaktion (inklusive anafylaxi) mot insulin och kan vara livshotande.

   Hyperglykemi (högt blodsocker) betyder att det är för mycket socker i blodet. Frekvensen för hyperglykemi kan inte beräknas. För hög blodsockernivå innebär att du hade behövt mer insulin än du injicerade. Det kan vara allvarligt om ditt blodsocker blir mycket högt.

   För ytterligare information om tecken och symtom på hyperglykemi, se rutan i slutet av bipacksedeln.

   Övriga biverkningar

   Biverkningar rapporterade som vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • Hudbiverkningar och allergiska reaktioner vid injektionsstället

    Reaktioner på injektionsstället kan förekomma (t ex rodnad, ovanligt intensiv smärta vid injektion, klåda, nässelutslag, svullnad eller inflammation). Dessa reaktioner kan också sprida sig runt injektionsstället. De flesta mindre allvarliga insulinreaktioner brukar vanligen gå över på några dagar till några veckor.

   Biverkningar rapporterade som sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

   • Hudförändringar vid injektionsstället (lipodystrofi)

    Om du injicerar insulin för ofta på samma ställe i huden kan fettvävnaden på detta ställe under huden antingen komma att skrumpna eller förtjockas (lipodystrofi). Det insulin som du injicerar på ett sådant ställe fungerar förmodligen inte som det ska. Byte av injektionsställe för varje injektion kan bidra till att förhindra sådana hudförändringar.

   Biverkningar (där frekvensen inte kan beräknas från tillgängliga data)

   • Synpåverkan

    En markant förändring (förbättring eller försämring) av blodsockerkontrollen kan tillfälligt försämra din synförmåga. Har du proliferativ retinopati (en ögonsjukdom i samband med diabetes) kan allvarliga hypoglykemiska attacker förorsaka tillfällig förlust av synförmågan.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Apidra ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på cylinderampullens etikett efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Oöppnade cylinderampuller

   Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).
   Får ej frysas.
   Förvara inte i direkt kontakt med frysfack eller kylklampar.
   Förvara cylinderampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Cylinderampuller under användning

   Cylinderampuller som används (i insulinpennan) kan förvaras maximalt 4 veckor vid högst 25oC i skydd mot direkt värme eller direkt ljus och ska inte förvaras i kylskåp. Använd inte cylinderampullerna efter denna tidsperiod.

   Använd inte detta läkemedel om lösningen inte är klar och färglös.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Det aktiva innehållsämnet är insulin glulisin. Varje milliliter av lösningen innehåller 100 enheter insulin glulisin (motsvarande 3,49 mg). Varje cylinderampull innehåller 3 ml lösning för injektion vilket motsvarar 300 enheter.

   • Övriga innehållsämnen är metakresol (se avsnitt 2 under ”Apidra innehåller metakresol”), natriumklorid (se avsnitt 2 under ”Viktig information om något hjälpämne i Apidra”), trometamol, polysorbat 20, koncentrerad saltsyra, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Apidra 100 enheter/ml injektionsvätska i en cylinderampull är en klar, färglös, vattenlösning, utan synliga partiklar.
   Varje cylinderampull innehåller 3 ml lösning (300 enheter). Förpackningar om 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 cylinderampuller finns tillgängliga. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
   D–65926 Frankfurt am Main
   Tyskland

   Tillverkare:
   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
   Industriepark Höchst, D 65926 Frankfurt am Main
   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

   Luxembourg/Luxemburg

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

   България

   SANOFI BULGARIAEOOD

   Тел.: +359 (0)2 970 53 00

   Magyarország

   SANOFI-AVENTIS Zrt.

   Tel.: +36 1 505 0050

   Česká republika

   sanofi-aventis, s.r.o.

   Tel: +420 233 086 111

   Malta

   Sanofi Malta Ltd.

   Tel: +356 21493022

   Danmark

   Sanofi A/S

   Tlf: +45 45 16 70 00

   Nederland

   sanofi-aventis Netherlands B.V.

   Tel: +31 20 245 4000

   Deutschland

   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

   Tel.: 0800 52 52 010

   Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 1310

   Norge

   sanofi-aventis Norge AS

   Tlf: +47 67 10 71 00

   Eesti

   sanofi-aventis Estonia OÜ

   Tel: +372 627 34 88

   Österreich

   sanofi-aventis GmbH

   Tel: +43 1 80 185 – 0

   Ελλάδα

   sanofi-aventis AEBE

   Τηλ: +30 210 900 16 00

   Polska

   sanofi-aventis Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 280 00 00

   España

   sanofi-aventis, S.A.

   Tel: +34 93 485 94 00

   Portugal

   Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

   Tel: +351 21 35 89 400

   France

   sanofi-aventis France

   Tél: 0 800 222 555

   Appel depuis l’étranger:

   +33 1 57 63 23 23

   România

   Sanofi Romania SRL

   Tel: +40 (0) 21 317 31 36

   Hrvatska

   sanofi-aventis Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 600 34 00


   Ireland

   sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

   Tel: +353 (0) 1 403 56 00

   Slovenija

   sanofi-aventis d.o.o.

   Tel: +386 1 560 48 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 33 100 100

   Italia

   Sanofi S.p.A.

   Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

   800 536389 (altre domande)

   Suomi/Finland

   Sanofi Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

   Κύπρος

   sanofi-aventis Cyprus Ltd.

   Τηλ: +357 22 871600

   Sverige

   Sanofi AB

   Tel: +46 (0)8 634 50 00

   Latvija

   sanofi-aventis Latvia SIA

   Tel: +371 67 33 24 51

   United Kingdom

   Sanofi

   Tel: +44 (0) 845 372 7101

   Lietuva

   UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”

   Tel: +370 5 2755224


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-02-15.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/

   ­

   HYPERGLYKEMI OCH HYPOGLYKEMI


   Bär alltid med dig socker (minst 20 gram).

   Du bör ha upplysningar på dig som visar att du har diabetes.


   HYPERGLYKEMI (höga blodsockernivåer)

   Om ditt blodsocker är för högt (hyperglykemi), har du kanske inte injicerat tillräckligt med insulin.


   Varför uppkommer hyperglykemi?

   Exempelvis om:

   • du inte har injicerat insulinet, inte injicerat tillräckligt eller om insulinet har blivit mindre effektivt tex på grund av felaktig förvaring,

   • du motionerar mindre än vanligt, är stressad (känslomässig stress, upprördhet) eller om du har fått en skada, genomgått en operation, du har en infektion eller feber,

   • du tar eller har tagit vissa andra läkemedel (se avsnitt 2, "Andra läkemedel och Apidra").


   Varningssymtom på hyperglykemi
   Törst, ökat urineringsbehov, trötthet, torr hud, ansiktsrodnad, aptitminskning, lågt blodtryck, ökad hjärtrytm och glukos och ketonkroppar i urinen kan vara tecken på för högt blodsocker. Magvärk, snabb och djup andhämtning, sömnighet eller till och med medvetslöshet kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd (ketoacidos) till följd av brist på insulin.   Vad ska du göra om du får hyperglykemi?
   Testa blodsockernivån och urinen för ketoner genast när symtomen beskrivna ovan uppträder. Allvarlig hyperglykemi eller ketoacidos måste alltid behandlas av läkare, vanligen på sjukhus.


   HYPOGLYKEMI (låga blodsockernivåer)

   Om ditt blodsocker sjunker för mycket kan du bli medvetslös. Allvarlig hypoglykemi kan orsaka hjärtattack eller hjärnskada och kan vara livshotande. Du bör normalt känna igen symtomen på när ditt blodsocker sjunker för mycket så att du kan reagera på rätt sätt.


   Varför uppkommer hypoglykemi?

   Exempelvis om:

   • du injicerar för mycket insulin,

   • du hoppar över måltider eller senarelägger dem,

   • du inte äter tillräckligt eller äter mat med mindre kolhydrater än vanligt. (Socker och ämnen som liknar socker kallas kolhydrater. Konstgjorda sötningsmedel är dock INTE kolhydrater),

   • du förlorar kolhydrater till följd av kräkning eller diarré,

   • du dricker alkohol, i synnerhet om du inte äter så mycket,

   • du tränar mer än vanligt eller bedriver en annan typ av fysisk aktivitet,

   • du håller på att återhämta dig från en skada eller operation eller annan stress,

   • du håller på att återhämta dig från sjukdom eller feber,

   • du tar eller har slutat ta vissa andra läkemedel (se avsnitt 2, "Andra läkemedel och Apidra").


   Hypoglykemi uppträder också mer sannolikt om:

   • du just har börjat insulinbehandlingen eller ställt om till ett annat insulinpreparat,

   • blodsockernivåerna är nära de normala eller ostabila,

   • du byter injektionsområde (t ex från lår till överarm),

   • du har allvarlig njur- eller leversjukdom eller andra sjukdomar, t ex hypotyreos.


   Varningssymtom på hypoglykemi

   • I kroppen

   Exempel på symtom som visar dig att blodsockernivån faller för mycket eller för snabbt: svettning, klibbig hud, ångest, snabb hjärtrytm, högt blodtryck, hjärtklappning och oregelbunden hjärtrytm. Dessa symtom uppträder ofta före symtomen på en låg sockernivå i hjärnan.


   • I hjärnan

   Exempel på symtom som tyder på en låg sockernivå i hjärnan: huvudvärk, intensiv hunger, illamående, kräkningar, trötthet, sömnighet, sömnstörningar, rastlöshet, aggressivitet, koncentrationsstörningar, reaktionsstörningar, depression, förvirring, talstörningar (ibland förlust av talförmågan), synrubbningar, skakningar, förlamning, stickningar (parestesi), domningar och stickningar runt munnen, yrsel, förlorad självbehärskning, oförmåga att ta hand om sig själv, kramper och medvetslöshet.


   De första symtomen som får dig att misstänka hypoglykemi (varningssymtomen) kan förändras, vara svagare eller helt utebli om:

   • du är äldre,

   • du har haft diabetes länge,

   • du lider av en viss typ av nervsjukdom (autonom diabetesneuropati),

   • du nyligen har haft hypoglykemi (t ex föregående dag) eller om den utvecklas långsamt,

   • du har nästan normala eller åtminstone avsevärt förbättrade blodsockernivåer,

   • du tar eller har tagit vissa andra läkemedel (se avsnitt 2, "Andra läkemedel och Apidra").


   I sådana fall riskerar du att utveckla allvarlig hypoglykemi (och till och med att svimma) innan du hinner inse problemet. Var alltid vaksam på dina varningssymtom. Tätare blodsockertest kan bidra till att identifiera milda hypoglykemiska episoder som annars riskerar att förbises. Om du inte är säker på att du känner igen dina varningssymtom ska du undvika situationer där du eller andra kan utsättas för risker genom din hypoglykemi (t ex bilkörning).


   Vad ska du göra om du får hypoglykemi?

   1. Injicera inte insulin. Ta omedelbart 10 - 20 g socker, t ex glukos, sockerbitar eller en sockerhaltig dryck. Obs! Konstgjorda sötningsmedel och mat med konstgjorda sötningsmedel (t ex dietdrycker) har inte någon effekt på hypoglykemi.

   2. Ät sedan något som har långvarigt blodsockerhöjande effekt (t ex bröd eller pasta). Detta har din läkare eller sjuksköterska säkert talat med dig om tidigare.

   3. Om hypoglykemin återkommer, tar du ytterligare 10 - 20 g socker.

   4. Kontakta genast läkare om du inte klarar av att kontrollera hypoglykemin eller om den återkommer.


   Informera dina anhöriga, vänner och nära kollegor om följande:
   Kan du inte svälja eller om du är medvetslös måste du få en glukos- eller glukagoninjektion (läkemedel som ökar blodsockret). Dessa injektioner är befogade även om det inte är säkert att du har hypoglykemi.


   Du bör testa blodsockret omedelbart efter glukosintaget för att kontrollera att du verkligen har hypoglykemi.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Apidra

  Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 100 enheter/ml 5 x 3 milliliter Cylinderampull, kassett

  • Varunummer: 019814
  • Tillverkare: Sanofi AB

  281,49 kr

  Jämförpris: 18,77 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?