Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Antabus

   400 mg brustabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.


   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR ANTABUS OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER ANTABUS
   3. HUR DU ANVÄNDER ANTABUS
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV ANTABUS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vad innehåller Antabus ?

   • Det aktiva innehållsämnet är disulfiram 400 mg.

   • Hjälpämnen är majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, povidon, vinsyra, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, talk, polysorbat 20 och natriumvätekarbonat.

   Importör

   Medartuum AB, Göteborg


   Tillverkare

   Kemwell AB, Uppsala eller Actavis B.V., Baarn, Nederländerna


   Ompackare

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


   1. VAD ÄR ANTABUS OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Vad används dåAntabus för?

   Antabus är ett avvänjningsmedel vid alkoholmissbruk.

   Om du dricker alkohol när du tagit Antabus uppstår en rad mycket obehagliga symtom som kraftig rodnad i ansiktet, dunkande huvudvärk, hjärtklappning, illamående, kräkningar och känsla av andnöd.


   Dessa symtom kan uppträda även efter små mängder alkohol. Därför ska du undvika alla former av alkohol, även t.ex. likörpraliner och vissa flytande hostmediciner och vitaminlösningar, som innehåller alkohol.


   Om du dricker större mängder alkohol när du tagit Antabus kan följderna bli mycket allvarliga.

   Du kan bli medvetslös och behöva sjukvård.


   Symtomen, som kan uppträda redan efter 5-10 minuter, framkallas huvudsakligen av en nedbrytningsprodukt av alkohol (acetaldehyd) som ansamlas i kroppen, om du dricker alkohol under behandlingen. Tabletternas effekt byggs gradvis upp under de första 3 behandlingsdagarna. Effekten sitter sedan kvar en tid efter att du slutat ta tabletterna. En alkohol-Antabus-reaktion kan uppträda upp till 2 veckor efter din senaste Antabus-dos.


   2. INNAN DU ANVÄNDER ANTABUS

   Använd inte Antabus:

   • om du är överkänslig mot aktivt innehållsämne eller något hjälpämne i Antabus.

   • om du lider av obehandlad hjärtsjukdom, som kan medföra allvarliga risker vid eventuell alkohol-Antabus-reaktion.

   • vid allvarlig psykisk störning.

   • vid allvarlig hjärnskada.

   • vid pågående leversjukdom eller om du tidigare fått leverpåverkan vid behandling med Antabus.

   Var särskilt försiktig med Antabus:

   • om du har eller har haft leversjukdom. Då ska leverfunktionen kontrolleras under behandling med Antabus. Om du får symtom såsom aptitlöshet, trötthet, illamående, kräkningar, svaghet, feber, klåda, gulfärgade ögonvitor, gulfärgad hud, mörkfärgad urin eller ljus avföring ska du kontakta din läkare. Symtomen kan bero på en leverinflammation.

   Eftersom Antabus tillsammans med alkohol ger obehagliga och ibland mycket allvarliga symtom, får aldrig Antabus ges till någon utan dennes vetskap.


   Graviditet

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

   Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du påbörjar behandlingen.


   Amning

   Risk finns att barn som ammas kan påverkas.

   Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du påbörjar behandlingen.   Körförmåga och användning av maskiner:

   Antabus kan ge trötthet och sömnighet, vilket du bör tänka på vid bilkörning och användning av maskiner.


   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Läkemedel som innehåller metronidazol (mot infektioner), warfarin (hämmar blodets förmåga att levra sig), fenytoin (mot epilepsi), diazepam (mot oro, ångest, epilepsi), imipramin (mot depression) och teofyllin (mot astma, luftrörskatarr) kan påverka eller påverkas av behandlingen med Antabus.

   Alla former av alkohol ska undvikas, även de små mängder som kan förekomma i vissa födoämnen och läkemedel.   3. HUR DU ANVÄNDER ANTABUS

   Administrering

   Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig.

   Vanlig dos är 600-800 mg 2 gånger per vecka, alternativt 100-200 mg dagligen. Ibland startas behandlingen med 600-800 mg dagligen i tre dagar, följt av dosering enligt ovan.

   Tabletterna ska slammas upp i 1/2 dricksglas vatten strax innan de tas.

   Om du använt för stor mängd av Antabus

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Antabus ha biverkningar.


   Det kan många gånger, framför allt i början av behandlingen, vara svårt att skilja symtom som är orsakade av Antabus från symtom på uteblivet alkoholintag eller skada från tidigare alkoholkonsumtion.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   Trötthet, sömnighet, magbesvär, diarré, dålig andedräkt och metallsmak. Huvudvärk. Mani. Nedstämdhet.


   Mindre vanliga (förekommer hos mellan 1 av 100 och 1 av 1000 användare):

   Acneliknande utslag eller allergiska utslag med klåda och/eller rodnad. Störd sexualfunktion.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   Stickningar, domningar och muskelsvaghet i framför allt armar och ben. Nedsatt syn och värk i och kring ögat.. Förändrad blodbild. Leverfunktionsstörningar, ibland med gulsot. Psykiska störningar i form av personlighetsförändring.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. FÖRVARING AV ANTABUS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-08-13

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Antabus

  Brustablett 400 mg 50 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 381288
  • Tillverkare: Medartuum AB

  404 kr

  Jämförspris: 8,08 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?