Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ansatipin

   150 mg hård kapsel
   rifabutin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ansatipin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ansatipin
   3. Hur du använder Ansatipin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ansatipin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ansatipin är och vad det används för

   Ansatipin innehåller ett antibiotikum, som är verksamt mot infektioner orsakade av vissa mikroorganismer och mykobakterier. Ansatipin används för behandling av lungtuberkulos samt som förebyggande medel mot infektioner hos AIDS-patienter.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ansatipin

   Använd inte Ansatipin

   • om du är allergisk mot rifabutin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du behandlas med ritonavir.

   • om du har gulsot.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Ansatipin:

   • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion, speciellt om samtidig behandling med isoniazid pågår.

   Urinen kan rödfärgas när man äter Ansatipin. Även andra kroppsvätskor som t ex upphostningar, tårvätska samt huden kan också rödfärgas. Mjuka kontaktlinser kan bli permanent rödfärgade.

   Diarré kan förekomma vid användning av nästan alla antibakteriella medel, även Ansatipin. Kontakta läkare vid diarré, även om den uppstår efter att behandlingen avslutats.

   Behandling med Ansatipin kan påverka vissa blodprover så att de inte ger tillförlitliga svar.

   Andra läkemedel och Ansatipin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med andra läkemedel.

   Berätta för din läkare om du tar något av följande läkemedel innan du börjar ta Ansatipin:

   • läkemedel mot HIV (t.ex. amprenavir, fosfamprenavir/ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir och lopinavir/ritonavir, tipranavir/ritonavir)

   • vissa läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. flukonazol, itrakonazol, posakonazol och vorikonazol)

   • vissa läkemedel som används för att förhindra avstötning efter transplantation (takrolimus)

   • vissa antibiotika (t.ex. klaritromycin)

   • p-piller

   Samtidig användning av Ansatipin och p-piller kan i enstaka fall orsaka utebliven effekt av p-piller. Därför ska andra preventivmedel användas under behandlingstiden.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Det finns en risk att fostret påverkas.

   Amning

   Det är inte känt om Ansatipin går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet.

   En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Ansatipin

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Normal dos vid lungtuberkulos är 150-450 mg (1-3 kapslar) i upp till 6 månader. Som infektionsförebyggande medel till AIDS-patienter ges normalt 300 mg (2 kapslar) en gång per dag. Patienter över 70 år, patienter som väger under 50 kg samt patienter med starkt nedsatt njurfunktion får en lägre dos.

   Om du använt för stor mängd av Ansatipin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Ansatipin

   Fortsätt med din vanliga dosering vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du är osäker kontakta din läkare eller apotekspersonal

   Om du slutar att använda Ansatipin

   Sluta inte att ta Ansatipin utan att först tala med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Viktig information om några biverkningar:

   Ansatipin kan påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en allvarlig brist på vita blodkroppar (agranulocytos, förekommer hos ett okänt antal användare). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Om synpåverkan eller ögonsymptom uppkommer vid behandling med Ansatipin bör en ögonspecialist kontaktas. Särskild försiktighet skall iakttas vid samtidig behandling med läkemedel innehållande klaritromycin och/eller flukonazol samt proteashämmare (som bl a används vid HIV-infektion).

   Diarré kan förekomma. Kontakta läkare vid diarré, även om den uppstår efter att behandlingen avslutats.

   Andra biverkningar som har rapporterats är:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Minskning av antalet vita blodkroppar


   Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):

   • Anemi (blodbrist)

   • hudutslag

   • feber

   • illamående

   • förändrad smak

   • muskelvärk


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Kräkningar

   • förändringar i blodet som förändring av antalet blodkroppar

   • ledvärk

   • gulsot

   • missfärgning av huden


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • leverpåverkan

   • inflammation i ögonhinnorna

   • överkänslighetsreaktioner (ibland allvarliga)

   • kramp i luftrören

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ansatipin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är rifabutin. En kapsel innehåller 150 mg rifabutin.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, gelatin, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, järnoxid (färgämne E 172), titandioxid (färgämne E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Hårda rödbruna kapslar innehållande ett brunt, kristallint pulver. Blisterförpackning med 30 kapslar.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08-550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-04-04


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ansatipin®

  Kapsel, hård 150 mg 30 styck Blister

  • Varunummer: 379230
  • Tillverkare: Pfizer AB

  966,17 kr

  Jämförpris: 32,21 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?