Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Le Vet Beheer B.V.

   Wilgenweg 7

   3421 TV Oudewater

   Nederländerna

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Produlab Pharma B.V.

   Forellenweg 16

   4941 SJ Raamsdonksveer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Aniketam vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösning. Ketamin.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller:

   Aktiv substans:


   Ketamin

   100 mg

   (motsvarande 115,33 mg ketaminhydroklorid)


   Hjälpämne(n):


   Klorokresol

   1 mg

   Klar, färglös vattenlösning.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Läkemedlet kan användas i kombination med lugnande medel för att:

   • förhindra att djuret rör på sig

   • lugna ner djuret

   • söva ner djuret

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till djur som med:

   • väldigt högt blodtryck

   • hjärt-lungsvikt

   • nedsatt lever- eller njurfunktion.

   • glaukom (grön starr).

   •  graviditetskramp (eklampsi)  eller havandeskapsförgiftning (preeklampsi)

   • överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

   Använd inte läkemedlet som ensamt  bedövningsmedel till något djurslag.

   Använd inte vid ögonkirurgiska ingrepp.

   6. BIVERKNINGAR

   Ketamin kan orsaka salivutsöndring hos katt.

   Ketamin orsakar ökad muskelspänning i skelettmuskulatur.

   Ketamin kan orsaka andningshämning som beroende på dosen, vilket kan leda till andningsstillestånd, särskilt hos katter. Behandling i kombination med andra andningshämmande medel kan förstärka denna påverkan på andningen.

   Ketamin ger ökad hjärtfrekvens och ökat artärtryck åtföljt av en ökad blödningsbenägenhet.

   Hos katt och hund förblir ögonen öppna med förstorade pupiller och ofrivilliga ögonrörelser.

   Reaktioner som ofrivilliga muskelrörelser, överkänslighet för stimuli och upphetsning kan förekomma under uppvaknande.

   En viss smärta kan förekomma efter en intramuskulärinjektion.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund, katt, nötkreatur, får, get, häst, svin, marsvin, hamster, kanin, råtta, mus.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Avsett för intravenös (i.v.) och intramuskuläradministrering (i.m.).

   Hos laboratoriedjur kan det även ges via bukhålan (intraperitoneal administreringsvägen (i.p.)).

   En dos på 10 mg ketamin per kg kroppsvikt motsvarar 0,1 ml av en 100 mg/ml lösning per kg kroppsvikt.

   Säkerställ att djuret är tillräckligt behandlat med lugnande medel innan ketamin administreras.

   HUND

   I kombination med xylazin eller medotomidin

   Xylazin (1,1 mg/kg i.m.) eller medetomidin (10 till 30 mikrogram/kg i.m.) kan används tillsammans med ketamin (5 till 10 mg/kg dvs. 0,5 till 1 ml/10 kg i.m.) för kortvarig bedövning på 25 till 40 minuter. Ketamindosen kan justeras, beroende på önskad varaktighet för ingreppet.

   KATT 

   I kombination med xylazin

   Xylazin (0,5 till 1,1 mg/kg i.m.) med eller utan atropin administereras 20 minuter innan ketamin (11 till 22 mg/kg i.m. dvs. 0,11 till 0,22 ml/kg i.m.).

   I kombination med medetomidin

   Medetomidin (10 till 80 mikrogram/kg i.m.) kan kombineras med ketamin (2,5 till 7,5 mg/kg i.m. dvs. 0,025 till 0,075 ml/kg i.m.). Ketamindosen ska sänkas när medetomidosen höjs.

   HÄST

   I kombination med detomidin:

   Detomidin 20 mikrogram/kg i.v., efter 5 minuter ketamin 2,2 mg/kg snabbt i.v. (2,2 ml/100 kg i.v.)

   Effekten sätter in gradvis, liggande ställning uppnås efter cirka 1 minut och den bedövande effekten varar cirka 10‑15 minuter.

   I kombination med xylazin

   Xylazin 1,1 mg/kg i.v. följt av ketamin 2,2 mg/kg i.v. (2,2 ml/100 kg i.v.)

   Effekten inträder gradvis under cirka 1 minut. Varaktigheten för den bedövande effekten varierar och är 10‑30 minuter men vanligtvis mindre än 20 minuter.

   Efter injektion lägger hästen sig spontant ned utan ytterligare hjälp. Om separat muskelavslappning är nödvändig kan muskelavslappnande läkemedel ges till det liggande djuret tills det visar de första tecknen på avslappning.

   NÖTKREATUR

   I kombination med xylazin

   Vuxna nötkreatur kan sövas för korta perioder med xyalzin (0,1 till 0,2 mg/kg i.v.) följt av ketamin (2 mg/kg i.v. dvs. 2 ml/100 kg i.v). Den lägre delen av doseringsintervallet ska användas till nötkreatur som väger mer än 600 kg. Bedövningen varar cirka 30 minuter men kan förlängas i 15 minuter med ytterligare ketamin (0,75 till 1,25 mg/kg i.v. dvs. 0,75 till 1,25 ml/100 kg i.v.).

   FÅR

   Ketamin 7,5 till 22 mg/kg i.v. dvs. 0,75 till 2,2 ml/10 kg i.v. beroende på vilket lugnande medel som används.

   GET

   Ketamin 11 till 22 mg/kg i.m. dvs. 1,1 till 2,2 ml/10 kg i.m. beroende på vilket lugnande medel som används.

   SVIN

   I kombination med azaperon:

   Ketamin 15‑20 mg/kg i.m. (1,5‑2 ml/10 kg) och 2 mg/kg azaperon i.m.

   Hos 4‑5 månader gamla svin uppnåddes bedövning i genomsnitt 29 minuter efter administrering av 2 mg/kg azaperon och 20 mg/kg ketamin i.m. och effekten varade cirka 27 minuter.

   LABORATORIEDJUR

   I kombination med xylazin

   Kanin: xylazin (5‑10 mg/kg i.m.) + ketamin (35‑50 mg/kg i.m. dvs. 0,35 till 0,50 ml/kg i.m.)

   Råtta: xylazin (5‑10 mg/kg i.p., i.m.) + ketamin (40‑80 mg/kg i.p., i.m. dvs. 0,4‑0.8 ml/kg i.p., i.m.)

   Mus: xylazin (7,5‑16 mg/kg i.p.) + ketamin (90‑100 mg/kg i.p. dvs. 0,9 till 1,0 ml/kg i.p.)

   Marsvin: xylazin (0,1‑5 mg/kg i.m.) + ketamin (30‑80 mg/kg i.m. dvs. 0,3 till 0,8 ml/kg i.m.)

   Hamster: xylazin (5‑10 mg/kg i.p.) + ketamin (50‑200 mg/kg i.p. dvs. 0,5 till 2 ml/kg i.p.)

   Dos för att hålla igång bedövningen:

   Vid behov kan effekten förlängas genom upprepad administrering av en eventuellt sänkt startdos.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ketamins effekt kan variera avsevärt mellan individer och därför bör dosen anpassas till det enskilda djurets, beroende på faktorer såsom ålder, tillstånd och nödvändigt djup och duration för bedövningen.

   Membranet på injektionsflaskan kan penetreras upp till 20 gånger. Användaren ska välja den lämpligaste storleken på injektionsflaskan utefter det djurslag som ska behandlas och den administreringsväg som ska användas.

   10. KARENSTID(ER)

   Nötkreatur, får, get och häst:

   Slaktkött och slaktbiprodukter 1 dag

   Mjölk: noll dagar.

   Svin:

   Slaktkött och slaktbiprodukter 1 dag

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen.

   Ljuskänsligt. 

   Förvara injektionsflaskan upprätt. 

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i öppnad behållare: 28 dagar

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Vid mycket smärtsamma och större kirurgiska ingrepp, samt vid underhåll av bedövning ska en kombination av bedövningsmedel för injektion och inhalation användas. Eftersom ketamin ensamt inte ger den muskelavslappning som krävs för kirurgiska ingrepp, krävs kompletterande muskelavslappnande läkemedel. För förstärkt bedövning eller förlängning av effekten av ketamin kan läkemedlet kombineras med alfa-2-receptor-agonister, bedövningsmedel, neuroleptanalgetika (smärtstillande läkemedel tillsammans med ett läkemedel som dämpar det centrala nervsystemet), lugnande medel eller bedövningsmedel för inhalation.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   En liten andel djur har rapporterats inte svara på behandling med ketamin som bedövningsmedel vid normala doser. Förmedicinering bör åtföljas av en lämplig dosminskning.

   Hos katt och hund förblir ögonen öppna och pupillerna vidgade. Ögonen kan skyddas genom att täckas med en fuktig kompress eller genom användning av lämpliga salvor.

   Ketamin kan ge kramper eller vara kramplösande och ska därför användas med försiktighet hos djur med epilepsi.

   Ketamin kan öka trycket i skallen och är därmed inte lämpligt för patienter med skada i hjärnans blodkärl.

   Vid användning av läkemedlet i kombination med andra läkemedel ska bipacksedlarnas avsnitt om varningar och kontraindikationer läsas noggrant.

   Ögonlocksreflexen är oförändrad.

   Ryckningar samt upphetsning efter uppvaknande kan förekomma. Det är viktigt att både förmedicinering och uppvaknande sker i en tyst och lugn omgivning. Vid behov ska lämpligt smärtstillande och förmedicinering ges för att säkerställa ett lugnt uppvaknande.

   Samtidig användning av annan förmedicinering eller bedövningsmedel ska genomgå nytta/riskbedömning med hänsyn tagen till de använda läkemedlens innehåll och doser samt typen av ingrepp. Rekommenderad dos ketamin varierar troligtvis beroende på samtidigt använd förmedicinering och bedövningsmedel.

   Administrering av atropin eller glykopyrrolat (eller andra antikolinerga läkemedel) före behandling med ketamin, för att förebygga förekomst av biverkningar, särskilt överproduktion av saliv kan övervägas efter nytta/riskbedömning av veterinär.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Detta är ett läkemedel med kraftig effekt. Iakttag särskild försiktighet för att undvika oavsiktlig självmedicinering.

   Personer som är överkänsliga för ketamin eller något av hjälpämnena ska undvika kontakt med läkemedlet.

   Undvik kontakt med hud och ögon. Vid spill på hud eller ögon tvätta omedelbart rikligt med vatten.

   Negativ inverkan på foster kan inte uteslutas. Gravida kvinnor ska undvika att hantera läkemedlet.

   Vid oavsiktlig självinjektion eller om symtom kvarstår efter kontakt med ögon/mun, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. KÖR INTE BIL.

   Råd till läkaren:

   Lämna inte patienten utan uppsyn. Säkra fria luftvägar och ge symptomatisk och understödjande behandling.

   Dräktighet och digiving:

   Ketamin passerar moderkakan mycket väl och tar sig in i fostrets blodcirkulation, där 75 till 100 % av moderns nivåer kan uppnås. Detta bedövar delvis nyfödda förlösta med kejsarsnitt.

   Säkerheten hos detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet eller digivning. Använd därför endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Andra läkemedel och Aniketam vet

   Antipsykotiska läkemedel, lugnande medel, cimetidin och kloramfenikol förstärker ketaminets bedövningseffekt.

   Barbiturater, opiater och diazepam kan förlänga uppvakningstiden.

   Effekterna kan förstärkas. Det kan därför vara nödvändigt att minska dosen av det ena eller båda läkemedlen.

   Det kan finnas en ökad risk för störningar i hjärtrytmen när ketamin används i kombination med tiopental eller halotan. Halotan förlänger halveringstiden för ketamin.

   Samtidigt administrerade intravenösa kramplösande medel kan framkalla kollaps.

   Om teofyllin ges tillsammans med ketamin kan risken för krampanfall öka.

   Vid användning av detomidin i kombination med ketamin sker uppvaknandet långsammare än när ketamin används ensamt.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Vid överdosering kan störningar i hjärtrytmen, nedsatt andning och paralys förekomma. Vid behov ges lämpligt artificiellt stöd för att upprätthålla andningen och hjärtats pumpförmåga tills tillräcklig avgiftning har genomförts. Läkemedel som stimulerar hjärtat rekommenderas endast ifall ingen annan understödjande behandling finns att tillgå.

   Blandbarhetsproblem:

   På grund av kemiska blandbarhetsproblem ska ketamin inte blandas med barbiturater eller diazepam i samma spruta.

   Läkemedlet ska inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel, med undantag för infusionsvätskorna natriumklorid 9 mg/ml lösning, Ringers lösning och Ringer-laktatlösning.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-08-21

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   10 ml, 30 ml och 50 ml injektionsflaskor av klart typ I-glas förslutna med en brombutylgummipropp och ett aluminiumlock förpackade i kartonger med 10 ml, 25 ml respektive 50 ml läkemedel.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aniketam vet

  Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 527441
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  286 kr

  Jämförpris: 28,60 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.