Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Anidulafungin STADA

   100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   anidulafungin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Anidulafungin STADA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Anidulafungin STADA
   3. Hur du använder Anidulafungin STADA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Anidulafungin STADA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Anidulafungin STADA är och vad det används för

   2. Vad du behöver veta innan du använder Anidulafungin STADA

   Använd inte Anidulafungin STADA

   • om du är allergisk mot anidulafungin, andra echinocandiner (dvs. caspofungin) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Anidulafungin Stada.

   Din läkare kan besluta sig för att övervaka dig

   • mer noggrant avseende din leverfunktion om du får problem med levern under behandlingen

   • om du får bedövning medan du behandlas med Anidulafungin Stada

   • för tecken på en allergisk reaktion, såsom klåda, väsande andning, fläckig hud

   • avseende tecken på en infusionsrelaterad reaktion som kan inkludera utslag, nässelfeber, klåda, rodnad

   • avseende andnöd/ andningssvårigheter, yrsel eller ostadighetskänsla.

   Barn och ungdomar

   Anidulafungin Stada ska inte ges till barn under 18 år.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Effekten av Anidulafungin Stada på gravida kvinnor är inte känd. Anidulafungin Stada är därför inte rekommenderad vid graviditet. Kvinnor i fertil ålder bör använda ett effektivt preventivmedel. Kontakta genast läkaren om du blir gravid medan du behandlas med Anidulafungin Stada.

   Effekten av Anidulafungin Stada vid amning är inte känd. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du behandlas med Anidulafungin Stada om du ammar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Anidulafungin STADA

   Anidulafungin Stada kommer alltid att färdigställas och ges av en läkare eller annan sjukvårdspersonal (i slutet av denna bipacksedel i avsnittet som endast är avsett för sjukvårdspersonal kan du läsa mer om hur läkemedlet färdigställs).

   Behandlingen börjar med 200 mg den första dagen (startdos). Den följs av en daglig dos på 100 mg (underhållsdos).

   Du kommer att få Anidulafungin Stada en gång om dagen, genom långsam infusion (dropp) i en ven. Detta tar minst 1,5 timme för underhållsdosen och 3 timmar för startdosen.

   Läkaren bestämmer hur länge du ska behandlas och hur mycket Anidulafungin Stada du ska få varje dag, och kommer att kontrollera hur du reagerar på behandlingen och hur du mår.

   I allmänhet behandlas du i minst 14 dagar efter sista dagen då Candidapåträffats i ditt blod.

   Om du använt för stor mängd av Anidulafungin STADA

   Om du är oroad över att du kan ha fått för mycket Anidulafungin Stada eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Anidulafungin STADA

   Eftersom du kommer att stå under noggrann övervakning när du behandlas med detta läkemedel, är det osannolikt att en dos kan glömmas bort. Tala emellertid med din läkare eller apotekspersonalen om du tror att en dos kan ha blivit bortglömd.

   Du ska inte ges en dubbel dos av din läkare.

   Om du slutar att använda Anidulafungin STADA

   Det bör inte uppträda några effekter av Anidulafungin Stada när din läkare har avslutat behandlingen med Anidulafungin Stada.

   Din läkare kan ordinera ett annat läkemedel efter behandlingen med Anidulafungin Stada för att fortsätta behandlingen av din svampinfektion eller för att förhindra att svampinfektionen återkommer.

   Om dina tidigare symtom återkommer, tala genast med din läkare eller någon annan i sjukvårdspersonalen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vissa av dessa biverkningar kan observeras av din läkare vid kontroll av ditt svar på behandling och ditt sjukdomstillstånd.

   Livshotande allergiska reaktioner som kan inkludera andningssvårigheter med väsande andning eller förvärrande av ett existerande utslag har rapporterats i sällsynta fall vid behandling med Anidulafungin Stada.

   Allvarliga biverkningar – informera läkare eller annan sjukvårdspersonal omedelbart om något av följande inträffar:

   • krampanfall

   • vallningar

   • utslag, klåda

   • värmevallningar

   • nässelfeber

   • plötslig sammandragning av musklerna runt luftvägarna som medför väsande andning eller hosta

   • andningssvårigheter.

   Ytterligare biverkningar

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) är:

   • lågt kaliumvärde i blodet (hypokalemi)

   • diarré

   • illamående.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:

   • krampanfall

   • huvudvärk

   • kräkningar

   • förändrade värden i leverfunktionstester

   • utslag, klåda

   • förändrade värden i njurfunktionstester

   • onormalt gallflöde från gallblåsan till tarmen (gallstas)

   • högt blodsockervärde

   • högt blodtryck

   • lågt blodtryck

   • plötslig sammandragning av musklerna runt luftvägarna som medför väsande andning och hosta

   • andningssvårigheter.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är:

   • störningar i blodets förmåga att levra sig

   • blodvallningar

   • värmevallningar

   • magont

   • nässelfeber

   • smärta på injektionsstället.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare) är:

   • livshotande allergiska reaktioner.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Anidulafungin STADA ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2oC-8oC).

   Den beredda lösningen kan förvaras i upp till 25oC i upp till 24 timmar. Infusionslösningen kan förvaras vid 25oC (rumstemperatur) i 48 timmar. Får ej frysas.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är anidulafungin. Varje injektionsflaska innehåller 100 mg anidulafungin.

   Övriga innehållsämnen är: sackaros, polysorbat 80 (E433), vinsyra, natriumhydroxid (E524) (för justering av pH-värdet), saltsyra (E507) (för justering av pH-värdet).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Anidulafungin Stada är förpackat i en kartong, innehållande 1 injektionsflaska med 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

   Vit till benvitt pulver, fri från synliga tecken på förorening.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   61118 Bad Vilbel

   Tyskland

   Övriga tillverkare

   Actavis Italy S.p.A

   Viale Pasteur 10, Nerviano

   Milano 20014

   Italien

   S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.

   11th Ion Mihalache Boulevard

   Bukarest 011171, Rumänien

   Stada Arzneimittel GmbH

   Muthgasse 36

   1190 Vienna

   Österrike

   Centrafarm Services B.V.

   Nieuwe Donk 9

   4870 AC Etten-Leur

   Nederländerna

   Lokal företrädare

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46A

   2730 Herlev

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-03


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Följande uppgifter är avsedda endast för hälso- och sjukvårdspersonal och gäller endast injektionsflaska Anidulafungin Stada 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning för engångsbruk.

   Innehållet i injektionsflaskan ska beredas med vatten för injektionsvätskor och därefter spädas med ENDAST 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos for infusion. Kompatibiliteten för färdigberett Anidulafungin Stada med intravenösa substanser, tillsatser eller andra läkemedel än 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion har inte fastställts.

   Beredning

   Bered varje injektionsflaska aseptiskt med 30 ml vatten för injektionsvätskor till en koncentration om 3,33 mg/ml. Beredningstiden kan ta upp till 5 minuter. Om partiklar eller missfärgning upptäcks vid efterföljande spädning, ska lösningen kasseras. Utseendet efter beredning är en klar, färglös till gul lösning.

   Den beredda lösningen kan förvaras i upp till 25 oC i upp till 24 timmar före ytterligare spädning.

   Spädning och infusion

   Överför aseptiskt innehållet i den färdigberedda injektionsflaskan (flaskorna) genom att långsamt tillsätta lösningen till en påse (eller flaska) för intravenöst bruk, innehållande antingen 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion, med konstant försiktig omröring för att uppnå en anidulafunginkoncentration av 0,77 mg/ml. Nedanstående tabell visar de volymer som krävs för varje dos.

   Spädningskrav för administrering av Anidulafungin Stada

   Dos

   Antal flaskor med pulver

   Total färdigberedd volym

   Volym av infusions- lösningA

   Total infusions-volymB

   Infusions-hastighet

   Minsta durationstid för infusion

   100 mg

   1

   30 ml

   100 ml

   130 ml

   1,4 ml(min

   90 min

   200 mg

   2

   60 ml

   200 ml

   260 ml

   1,4 ml/min

   180 min

   A Antingen 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion.

   B Infusionslösningens koncentration är 0,77 mg/ml.

   Infusionshastigheten ska ej överstiga 1,1 mg/min (likvärdigt med 1,4 ml/min vid beredning och spädning enligt instruktion). Parenterala läkemedel ska före administrering inspekteras visuellt för att upptäcka eventuella partiklar eller missfärgning, när lösning och förpackning gör det möjligt. Om partiklar eller missfärgning upptäcks, kassera lösningen.

   Endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Anidulafungin STADA

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 039603
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?