Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Androcur

   50 mg tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR ANDROCUR OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER ANDROCUR
   3. HUR DU ANVÄNDER ANDROCUR
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV ANDROCUR

   Vad innehåller Androcur ?

   Innehållsdeklaration


   – Den aktiva substansen är cyproteronacetat.

   Varje tablett innehåller 50 mg

   cyproteronacetat.


   – Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat

   111 mg, majsstärkelse, povidon 25 000,

   kiseldioxid (kolloidal, vattenfri),

   magnesiumstearat.


   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Bayer-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR ANDROCUR OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Androcur tabletter är vita till svagt gula, med

   skåra på ena sidan och instansat bokstäverna

   ”BV” i en sexhörning på den andra sidan.

   Tabletterna kan delas i lika stora delar.

   Förpackingen finns i blisterförpackning som

   innehåller 50 tabletter.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåAndrocur för?

   Androcur är ett hormonpreparat som blockerar

   effekten av androgener vilket är könshormoner

   som produceras huvudsakligen hos män men

   även, i lägre grad, hos kvinnor. Det verksamma

   ämnet är cyproteronacetat.


   Män:

   Androcur sänker testosteronkoncentrationen

   (ett androgen) i blodet. Detta leder till en

   minskad sexualdrift.


   Till män används Androcur för:

   – att hämma sexualdriften vid sexuella

   avvikelser och/eller onormalt stark

   sexualdrift


   Kvinnor:

   Androcur har en gynnsam effekt på

   sjukdomstillstånd som är kopplade till de

   manliga könshormonerna, såsom uttalad

   kroppsbehåring (hirsutism) på kvinnor i fertil

   ålder.

   Till kvinnor används Androcur för behandling

   av:

   – uttalad kroppsbehåring (hirsutism) på

   kvinnor i fertil ålder


   För att stabilisera menstruationscykeln och

   för att skydda mot graviditet kan Androcurbehandlingen

   ges samtidigt med ett s.k.

   kombinerat p-piller (innehåller två hormon;

   progesteron och östrogen). Under denna

   samtidiga behandling hindras äggstockarnas

   funktion. Dessa förändringar går tillbaka efter

   det att behandlingen avslutas.

   2. INNAN DU ANVÄNDER ANDROCUR

   Använd inte Androcur:

   Använd inte Androcur:

   Om du har något av de tillstånd redovisade

   nedan ska du inte ta Androcur. Om något av

   detta stämmer in på dig, tala om det för din

   läkare innan du börjar ta Androcur.


   Om du är man:

   – om du är allergisk mot cyproteronacetat eller

   något annat innehållsämne i detta läkemedel

   (anges i avsnitt 6)

   – om du har någon leversjukdom

   – om du lider av ärftliga störningar av

   leverns funktion med nedsatt utsöndring

   av pigment från röda blodkroppar, kallat

   bilirubin (”Dubin-Johnsons syndrom” eller

   ”Rotors syndrom”)

   – om du har eller någon gång har haft en

   godartad eller malign levertumör

   – om du har eller någon gång har haft en

   godartad hjärntumör (meningeom)

   – om du lider av någon sjukdom som leder till

   stark avmagring

   – om du lider av allvarlig kronisk depression

   – om du har eller någon gång har haft en

   sjukdom som påverkar blodcirkulationen:

   särskilt de som är relaterade till tromboser

   (blodpropp) i blodkärlen (tromboembolisk

   händelse).

   – om du har svår diabetes med kärlförändringar

   – om du har sickle-cell-anemi (en speciell form

   av blodbrist)


   Om du är kvinna:

   – om du är överkänslig (allergisk) mot

   cyproteronacetat eller något av övriga

   innehållsämnen i Androcur

   – om du är gravid eller ammar

   – om du vid tidigare graviditet haft gulsot eller

   ihållande klåda

   – om du vid tidigare graviditet haft herpes

   – om du har någon leversjukdom

   – om du lider av ärftliga störningar av

   leverns funktion med nedsatt utsöndring

   av pigment från röda blodkroppar, kallat

   bilirubin (”Dubin-Johnsons syndrom” eller

   ”Rotors syndrom”)

   – om du har eller har haft en godartad eller

   malign levertumör

   – om du har eller någon gång har haft en

   godartad hjärntumör (meningeom)

   – om du lider av någon sjukdom som leder till

   stark avmagring

   – om du lider av allvarlig kronisk depression

   – om du har eller någon gång har haft en

   sjukdom som påverkar blodcirkulationen:

   särskilt de som är relaterade till tromboser

   (blodpropp) i blodkärlen (tromboembolisk

   händelse).

   – om du har sickle-cell-anemi (en speciell form

   av blodbrist)

   – om du har svår diabetes med kärlförändringar

   – om du har haft meningeom (en vanligtvis

   godartad tumör i vävnaden mellan hjärnan

   och skallbenet). Tala med din läkare om du

   är osäker.


   Om din läkare har förskrivit ett p-piller

   samtidigt med Androcur för att stabilisera

   menstruationscykeln och för att skydda mot

   graviditet ska du noga läsa informationen i

   bipacksedeln till p-pillret också.


   Var särskilt försiktig med Androcur:

   Vid behandling av män:

   Anemi har rapporterats under behandling

   med Androcur. Din läkare kommer därför att

   kontrollera mängden röda blodkroppar under

   behandlingen.


   Om du behandlas med Androcur för att hämma

   sexualdriften kan effekten minska vid samtidigt

   alkoholintag.


   Vid behandling av kvinnor:

   Innan behandlingen med Androcur inleds ska

   en grundlig läkarkontroll och gynekologisk

   undersökning göras (vilken också omfattar

   brösten och ett cellprov av livmoderhalsen),

   och graviditet måste uteslutas.


   Om det i samband med behandling med både

   Androcur och kombinerade p-piller förekommer

   små oregelbundna blödningar under de tre

   veckor då tabletterna tas ska du inte sluta

   ta dem. Kontakta läkare om blödningen är

   bestående eller återkommande.


   Vid samtidig behandling med kombinerade

   p-piller på användningsområdet uttalad hårväxt

   hos kvinnor bör även försiktighetsmåtten vid

   p-pillerbehandling beaktas.


   Vid behandling av män och kvinnor:

   Androcur rekommenderas inte till barn och

   ungdomar under 18 år eftersom effekt och

   säkerhet inte har undersökts för denna

   åldersgrupp. Androcur skall inte ges innan

   puberteten har avslutats, eftersom detta kan

   ha negativa effekter på längdtillväxt och

   utvecklingen av hormonfunktionen.


   Tala om för din doktor om du har diabetes

   eftersom dosen av insulin eller tabletter mot

   diabetes kan behöva justeras. Detta kräver

   noggrann kontroll under Androcurbehandling.


   Data från djurstudier visar att höga doser av

   Androcur kan sänka hormonproduktionen från

   binjurarna. Din läkare kan därför komma att

   göra vissa tester för att kontrollera denna

   effekt under behandlingen med Androcur.


   Förekomsten av godartade hjärntumörer

   (enstaka och multipla meningeom) har

   rapporterats i samband med längre tids

   användning (flera år) av cyproteronacetat vid

   doser från 25 mg/dag och därutöver. Om du får

   diagnosen meningeom kommer din läkare att

   avsluta din Androcur-behandling.


   Blodproppar (tromboemboliska händelser)

   har rapporterats hos patienter som använder

   Androcur, även om ett direkt samband ej kunnat fastställas. Ökad risk föreligger om

   patienten tidigare har haft blodproppar eller

   vid framskriden tumörsjukdom.


   Tala om för din läkare om du har haft

   blodpropp, såsom djup ventrombos, propp i

   lungan (lungemboli), hjärtattack (myokardiell

   infarkt) eller stroke (cerebrovaskulär händelse).


   En känsla av andfåddhet kan uppträda under

   behandling med högdos Androcur.

   Graviditet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   tar något läkemedel.


   Androcur får inte användas under graviditet

   och amning.

   Amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   tar något läkemedel.


   Androcur får inte användas under graviditet

   och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Androcur kan medföra trötthet och minskad ork

   vilket kan försämra koncentrationsförmågan.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av

   faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all information

   i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

   med din läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Androcur:

   Varje tablett innehåller 105,5 mg laktos. Om du

   inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din

   läkare innan du tar detta läkemedel.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

   tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

   läkemedel, även receptfria sådana.


   Var särskilt noga med att tala om för din läkare

   om du behandlas med statiner (medicin som

   sänker blodfetterna). Vid behandling med

   statiner kan påverkan på muskelvävnaden

   (myopati och rabdomyolys) förekomma. Denna

   effekt kan förstärkas vid behandling med höga

   doser Androcur.


   Tala också om för din läkare om du tar

   läkemedel som kan påverka lever, såsom

   • ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol

   (svampinfektionsläkemedel)

   • ritonavir (virusinfektionsläkemedel)

   • rifampicin (tuberkulosläkemedel)

   • fenytoin (epilepsiläkemedel)

   • preparat som innehåller johannesört.


   Stora Androcur-doser (100 mg tre gånger per

   dag) kan hindra vissa så kallade enzymers

   funktion i levern, vilket kan inverka på andra

   läkemedels effekt.

   3. HUR DU ANVÄNDER ANDROCUR

   Doseringsanvisning

   Om du tror att effekten av Androcur är för

   kraftig eller för svag, tala med din läkare eller

   apotekspersonal.


   Hämning av sexualdriften hos män:

   Dosen bestäms av läkare som anpassar den

   individuellt för dig


   1. Behandlingen påbörjas som regel med

   1 tablett Androcur 2 gånger dagligen.


   2. Din läkare kan öka dosen till 2 tabletter

   2 gånger dagligen, eller även 2 tabletter

   3 gånger dagligen under en kort period.


   3. När önskat behandlingsresultat har uppnåtts

   kommer läkaren ordinera den lägsta möjliga dos

   med bibehållen effekt.

   I allmänhet räcker ½ tablett 2 gånger dagligen.


   4. När underhållsdosen fastställs eller när

   behandlingen avslutas kommer din läkare

   gradvis minska dosen. Din läkare sänker dendagliga

   dosen med ½ - 1 tablett med flera veckors mellanrum.


   För en stabil effekt är det nödvändigt att ta

   Androcur under lång tid, eventuellt tillsammans

   med psykoterapi under denna tid. Ta inte mer

   än den högsta dagliga dosen som är 300 mg.


   Äldre patienter (65 år och äldre)

   Män:

   Data som tyder på att dosen behöver justeras

   för äldre män saknas.


   Kvinnor:

   Androcur används av fertila kvinnor.

   Behandlingen av kvinnor i klimakteriet har inte

   studerats.


   Uttalad hårväxt hos kvinnor i fertil ålder:

   Om du är gravid ska du inte ta Androcur. Därför

   måste graviditet uteslutas innan behandlingen

   påbörjas.


   Androcurbehandlingen inleds på

   menstruationscykelns 1:a dag (= första

   blödningsdagen).

   Under menstruationscykelns 1:a – 10:e dag

   tas en tablett Androcur 2 gånger dagligen.

   Dessutom kan man, för att förhindra graviditet

   och göra menstruationscykeln regelbunden,

   även behandla med ett kombinerat p-piller från

   1:a dagen i menstruationscykeln. Om du får

   både Androcur och p-piller, ta tabletterna vid

   ungefär samma tidpunkt varje dag.

   I slutet av p-pillercykeln, då du antingen gör

   ett uppehåll med dina p-piller, eller tar ett

   p-piller utan aktiv substans (placebotabletter),

   kan en menstruationsliknande blödning

   uppträda.

   Exakt 4 veckor (28 dagar) efter behandlingens

   början och exakt på samma veckodag

   som föregående gång, påbörjas ny

   behandlingsperiod med båda läkemedlen

   oberoende av om den menstruationsliknande

   blödningen från förra p-pillercykeln har upphört

   eller inte. Då positivt behandlingsresultat

   av behandlingen med båda dessa läkemedel

   uppnåtts, kan den Androcurdos som tagits

   under cykelns första 10 dagar reduceras till 1 -

   ½ tablett (50 - 25 mg).


   Utebliven månatlig blödning

   Om den månatliga blödningen i sällsynta

   fall uteblir, ska behandlingen med Androcur

   tillfälligt avbrytas och läkare kontaktas.

   Graviditet måste uteslutas innan en ny

   behandlingsomgång påbörjas.


   Vid behandling av män och kvinnor:

   Patienter med nedsatt leverfunktion

   Använd inte Androcur om du lider av nedsatt

   leverfunktion (se avsnitt: Använd inte

   Androcur)


   Patienter med nedsatt njurfunktion

   Det finns inga data som tyder på att dosen

   behöver justeras till patienter med nedsatt

   njurfunktion.

   Administrering

   Tabletterna tas tillsammans med lite vätska

   efter måltid.

   Om du använder mera Androcur än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning.


   Det finns inga rapporter om skadliga effekter

   efter intag av för många Androcur tabletter.

   Om du glömt att ta Androcur:

   Ta inte dubbla doser Androcur för att

   kompensera de doser du glömt, utan fortsätt

   och ta tabletterna regelbundet.


   Om du som kvinna glömt att ta Androcur kan

   det leda till mellanblödning.


   Kvinnor:

   Om du får både Androcur och p-piller, som

   nämns ovan, ska du ta p-pillret (tillsammans

   med Androcur) på samma tidpunkt varje dag.

   Om du glömmer att ta p-pillret på den vanliga

   tidpunkten måste det tas senast inom 12

   timmar. Om mer än 12 timmar gått från den

   vanliga tidpunkten kan p-pillrets effekt mot

   graviditet vara försämrad under den cykeln.

   Under behandling med båda dessa läkemedel

   ska du följa anvisningarna i bipacksedeln

   rörande p-pillren (särskilt de anvisningar som

   gäller den preventiva effekten och följderna

   av att glömma piller). Om den månatliga

   blödningen uteblir efter en sådan cykel ska

   du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

   Innan behandlingen fortsätter måste det

   fastställas att du inte är gravid.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Androcur avslutas:

   Problemen kan förvärras om du själv avslutar

   behandlingen med Androcur. Sluta därför inte

   ta Androcur om inte din läkare har sagt till dig

   att göra det. Diskutera först med din läkare om

   du vill sluta ta Androcur.


   Om du har några ytterligare frågor om

   detta läkemedel, kontakta läkare eller

   apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel

   orsaka biverkningar men alla användare

   behöver inte få dem.


   Tala genast om för din läkare om du upplever

   något av följande symtom:

   – Allmän sjukdomskänsla, feber, illamående,

   kräkningar, aptitlöshet, allmän klåda,

   gulaktig hud och gulaktiga ögon, ljus

   avföring, mörk urin. Dessa symtom kan vara

   tecken på levertoxicitet, inklusive

   inflammation i levern (hepatit) eller

   leversvikt.

   Leverfunktionsstörningar, några allvarliga

   (gulsot, hepatit och leversvikt), har

   observerats hos patienter som behandlas

   med Androcur. Vid doser på 100 mg eller

   högre har även fall med dödlig utgång

   rapporterats. De flesta rapporterade fall

   med dödlig utgång var hos män med långt

   framskriden prostatacancer. Störningar i

   leverfunktionen är dosrelaterat och utvecklas

   vanligtvis flera månader efter att

   behandlingen har inletts. Därför kontrollerar

   din läkare din leverfunktion före

   behandlingen och under behandlingen,

   särskilt om det förekommer symtom som

   tyder på levertoxicitet. Om levertoxicitet

   konstateras kommer din läkare att avsluta

   behandlingen med Androcur. Om du är man

   och levertoxiciteten kan förklaras med

   annan orsak kan läkaren ordinera fortsatt

   behandling, om nyttan med behandlingen är

   större än riskerna.

   – Ovanliga smärtor i övre delen av buken vilka

   inte upphör av sig själva inom en kort tid.

   Dessa symtom kan vara tecken på god- eller

   elakartade levertumörer vilket kan leda till

   livshotande inre blödning (intraabdominell

   blödning).

   – Svullnad i vaden eller benet, bröstsmärtor,

   andfåddhet eller plötslig känsla av kraftlöshet.

   Dessa symtom kan vara tecken på

   blodpropp (tromboembolisk händelse).


   Män:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma

   hos fler än 1 av 10 användare)

   - tillfälligt förhindrad spermieproduktion

   - minskad sexualdrift (nedsatt libido)

   - oförmåga att få eller upprätthålla erektion

   (erektionsstörning)


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos

   upp till 1 av 10 användare)

   - levertoxicitet, inklusive gulsot, inflammation

   i levern (hepatit), leversvikt

   - viktökning

   - viktminskning

   - depression

   - tillfällig rastlöshet

   - förstorade bröst (gynekomasti)

   - trötthet

   - blodvallningar

   - svettning

   - andfåddhet


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma

   hos upp till 1 av 100 användare)

   - hudutslag


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos

   upp till 1 av 1000 användare)

   - allergiska reaktioner (hypersensitivitet)


   Mycket sällsynta biverkningar (kan

   förekomma hos upp till 1 av 10 000

   användare)

   - god- och elakartade levertumörer


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt

   antal användare)

   - inre blödningar (blödning i bukhålan)

   - uppkomst av blodproppar (tromboemboliska

   händelser)

   - godartade hjärntumörer (meningeom)

   - osteoporos

   - anemi


   Under Androcur-behandlingen minskar

   sexualdriften och potensen hos män och

   testiklarnas funktion förhindras. Dessa

   förändringar återgår efter att Androcurbehandlingen

   avslutats.


   Inom några veckor hämmas nybildningen

   av spermier av Androcur. Nybildningen av

   spermierna återkommer gradvis inom några

   månader efter det att Androcurbehandlingen

   avslutats.


   Androcur orsakar svullnad av bröstkörtlarna

   (så kallad gynekomasti, ibland dessutom

   ömhet i bröstvårtorna) vilket oftast går

   tillbaka när Androcurbehandlingen avslutats.

   Långtidsbehandling med Androcur kan, liksom

   annan antiandrogen behandling, orsaka

   benskörhet.


   Godartade hjärntumörer (meningeom) har

   rapporterats i samband med längre tids

   användning (flera år) av Androcur vid doser

   från 25 mg/dag och därutöver.


   Kvinnor:


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt

   antal användare)

   - god- och elakartade levertumörer

   - godartade hjärntumörer (meningeom)

   (se avsnitten ”Använd inte Androcur” och

   ”Var särskilt försiktig med Androcur”)

   - allergisk reaktion (överkänslighet)

   - viktökning

   - viktminskning

   - depression

   - tillfällig rastlöshet

   - minskad sexualdrift (nedsatt libido)

   - ökad sexualdrift (ökat libido)

   - uppkomst av blodproppar (tromboemboliska

   händelser – se avsnittet ”Var särskilt försiktig

   med Androcur”)

   - andfåddhet

   - inre blödningar (blödning i bukhålan)

   - levertoxicitet, inklusive gulsot, inflammation

   i levern (hepatit), leversvikt

   - utslag

   - förhindrad ägglossning

   - ömmande bröst

   - stänkblödningar

   - trötthet


   Hos kvinnor hämmar behandlingen

   äggstockarnas funktion i samband med

   användning av kombinerade p-piller, vilket

   innebär att kvinnan inte kan bli gravid.


   Om läkaren ordinerar kombinerade p-piller

   samtidigt med Androcur ska även uppgifterna

   om p-pillrets biverkningar i bipacksedeln tas

   hänsyn till under behandlingen.


   Godartade hjärntumörer (meningeom) har

   rapporterats i samband med längre tids

   användning (flera år) av Androcur vid doser

   från 25 mg/dag och därutöver.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare,

   apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta

   gäller även biverkningar som inte nämns i

   denna information. Du kan också rapportera

   biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

   att rapportera biverkningar kan du bidra till att

   öka informationen om läkemedlets säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se


   5. FÖRVARING AV ANDROCUR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på

   kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är

   den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller

   bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen

   hur man gör med mediciner som inte längre

   används. Dessa åtgärder är till för att skydda

   miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-08-06

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Androcur

  Tablett 50 mg 50 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 537147
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  389,25 kr

  Jämförspris: 7,79 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?