• Anastrozol
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Anastrozole Bluefish

   1 mg filmdragerade tabletter
   anastrozole

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Anastrozole Bluefish är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Anastrozole Bluefish
   3. Hur du använder Anastrozole Bluefish
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Anastrozole Bluefish ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Anastrozole Bluefish är och vad det används för

   Anastrozole Bluefish används för att behandla bröstcancer hos kvinnor som har passerat klimakteriet.

   Anastrozole Bluefish verkar genom att minska mängden av ett hormon som kallas östrogen och som bildas i kroppen. Det gör det genom att blockera en naturlig substans (ett enzym) i kroppen som kallas ”aromatas”.

   Anastrozol som finns i Anastrozole Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktioner.

   Anastrozole Bluefish innehåller en substans som kallas anastrozol. Det tillhör en läkemedelsgrupp som kallas ”aromatashämmare”.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Anastrozole Bluefish

   Använd inte Anastrozole Bluefish

   - om du är allergisk mot aktiv substans eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du är gravid eller ammar (se avsnittet ”Graviditet och amning”).

   Ta inte Anastrozole Bluefish om något av ovanstående gäller för dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozole Bluefish om du är osäker.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozole Bluefish

   - om du fortfarande menstruerar och inte har passerat klimakteriet.

   - om du tar ett läkemedel som innehåller tamoxifen eller läkemedel som innehåller östrogen (se avsnittet ”Andra läkemedel och Anastrozole Bluefish”).

   - om du någonsin har haft ett tillstånd som påverkar styrkan i ditt skelett (osteoporos, dvs. benskörhet).

   - om du har problem med levern eller njurarna.

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozole Bluefish om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig.

   Tala om för vårdpersonalen att du tar Anastrozole Bluefish om du uppsöker sjukhus.

   Andra läkemedel och Anastrozole Bluefish

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även läkemedel som är receptfria och naturläkemedel. Detta eftersom Anastrozole Bluefish kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, och vissa läkemedel kan påverka Anastrozole Bluefish.

   Ta inte Anastrozole Bluefish om du redan tar något av följande läkemedel:

   - Vissa läkemedel som används för behandling av bröstcancer (selektiva östrogenreceptormodulatorer), t.ex. läkemedel som innehåller tamoxifen. Detta på grund av att dessa läkemedel kan förhindra att Anastrozole Bluefish fungerar som det ska.

   - Läkemedel som innehåller östrogen, exempelvis hormonersättningsterapi (HRT).

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta gäller dig.

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

   - Ett läkemedel som kallas en ”LHRH-analog”. Dessa omfattar gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin och triptorelin. Dessa läkemedel används för behandling av bröstcancer, vissa kvinnosjukdomar (gynekologiska tillstånd) samt infertilitet.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Avbryt behandlingen med Anastrozole Bluefish om du blir gravid och tala med din läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Anastrozole Bluefish kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att framföra fordon eller använda verktyg och maskiner. Vissa personer kan emellertid ibland känna sig svaga eller sömniga när de tar Anastrozole Bluefish. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta händer dig.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Anastrozole Bluefish innehåller hjälpämnen

   Anastrozole Bluefish innehåller laktos, som är ett slags socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Anastrozole Bluefish

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   - Vanlig dos är en tablett en gång per dag.

   - Försök ta tabletten vid samma tid varje dag.

   - Svälj tabletten hel med vatten.

   - Det spelar ingen roll om du tar Anastrozole Bluefish före, tillsammans med eller efter maten.

   Fortsätt att ta Anastrozole Bluefish så länge som läkaren har sagt. Det är en långsiktig behandling och du kan behöva ta det i flera år. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning för barn och ungdomar

   Anastrozole Bluefish ska inte ges till barn och ungdomar.

   Om du använt för stor mängd av Anastrozole Bluefish

   Om du har tagit för stor mängd av Anastrozole Bluefish ska du genast kontakta läkare.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige och 09-471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Anastrozole Bluefish

   Om du har glömt att ta en dos tar du bara din nästa dos som vanligt.

   Ta inte dubbel dos (två doser samtidigt) för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Anastrozole Bluefish

   Sluta inte ta tabletterna om inte läkaren säger åt dig att göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tala om för din läkare omedelbart:

   Om du upplever någon av följande mycket sällsynta symtom efter att ha tagit detta läkemedel, dessa symtom kan vara allvarliga:

   - Svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och svårigheter att andas (angioödem).

   - Allvarliga allergiska reaktioner med blåsor på hud, mun, ögon och könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom).

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • Huvudvärk

   • Värmevallningar

   • Illamående

   • Hudutslag

   • Smärta eller stelhet i lederna

   • Ledinflammation (artrit)

   • Svaghetskänsla

   • Benvävnadsförlust (osteoporos).

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • Aptitlöshet

   • Förhöjda eller höga nivåer av en fettsubstans som kallas kolesterol i blodet. Detta kan ses i ett blodprov.

   • Sömnighet

   • Karpaltunnelsyndrom (stickningar, smärta, kyla, svaghet i delar av handen)

   • Diarré

   • Illamående (kräkningar)

   • Förändrade blodprover som visar hur din lever fungerar

   • Glesare hårväxt (håravfall)

   • Allergiska reaktioner (överkänslighet) som omfattar ansikte, läppar eller tunga

   • Skelettsmärta

   • Vaginal torrhet

   • Blödningar från vagina (oftast under de första behandlingsveckorna – tala med läkare om blödningarna fortsätter).

   • Muskelsmärta

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • Förändringar av vissa blodprover som visar hur din lever fungerar (gamma-GT och bilirubin)

   • Leverinflammation (hepatit)

   • Nässelutslag

   • Triggerfinger (ett tillstånd där ett finger eller tummen fastnar i böjd position).

   • Ökad mängd av kalcium i blodet. Om du upplever illamående, kräkningar eller törst ska du berätta detta för din läkare, apotelspersonal eller sjuksköterska då du kan behöva ta blodprover.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

   • En sällsynt hudinflammation som kan omfatta röda fläckar eller blåsor

   • Hudutslag som orsakas av överkänslighet (som kan bero på en allergisk eller anafylaktoid reaktion)

   • Inflammation i de små blodkärlen, vilket orsakar röd- eller purpurfärgning av huden. Mycket sällsynta symtom med led-, magsäcks- och njursmärtor kan förekomma; detta kallas ”Henoch-Schönleins purpura”.

   Effekter på skelettet

   Anastrozole Bluefish minskar halten av ett hormon som kallas östrogen i din kropp. Detta kan minska mineralinnehållet i ditt skelett. Ditt skelett kan bli svagare och lättare drabbas av frakturer. Din läkare kommer att hantera dessa risker enligt behandlingsriktlinjer för vård av benhälsa hos kvinnor som passerat klimakteriet. Tala med läkaren om dessa risker och olika behandlingsalternativ.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Anastrozole Bluefish ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvara dina tabletter på en säker plats utom syn- och räckhåll för barn. Dina tabletter kan vara skadliga för dem.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkarta efter “Utg.dat” respektive EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är anastrozol. Varje tablett innehåller 1 mg anastrozol

   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 93 mg, povidon (K30), natriumstärkelseglykolat och magnesiumstearat. Innehållsämnen i tablettdrageringen är hypromellos, makrogol 300 och titandioxid (E171)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Anastrozole Bluefish 1 mg är en vit, filmdragerad, rund, bikonvex tablett med diametern 6,0 – 6,2 mm.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   P.O. Box 49013

   100 28 Stockholm

   Sverige

   Tillverkare

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   Gävlegatan 22

   113 30 Stockholm

   Sverige

   Genepharm S.A.

   18th Marathonos Avenue

   153 51 Pallini Attikis

   Grekland

   Läkemedlets förpackningsstorlekar:

   Anastrozole Bluefish tillhandahålls i blisterförpackningar med 28, 30, 98 och 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike: Anastrozol Bluefish 1 mg Filmtabletten

   Danmark: Anastrozol Bluefish 1 mg filmdragerade tabletter

   Spanien: Anastrozole Bluefish 1 mg comprimidos recubiertos con película

   Frankrike: Anastrozole Bluefish 1 mg comprimés peliculés

   Ungern: Anastrozole Bluefish 1 mg filmtabletta

   Irland: Anastrozole Bluefish 1 mg film-coated tablets

   Italien: Adiunastrol 1 mg compresse rivestite con film

   Nederländerna: Anastrozol Bluefish 1 mg filmomhulde tabletten

   Polen: Anastrozole Bluefish

   Sverige: Anastrozole Bluefish 1 mg filmdragerade tabletter


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-10-06


  Anastrozole Bluefish

  Filmdragerad tablett 1 mg Anastrozol 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 530379
  • Tillverkare: Bluefish Pharmaceuticals AB

  430,99 kr

  Jämförpris: 15,39 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?