Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Anastrozole 2care4

   1 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR ANASTROZOLE 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER ANASTROZOLE 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER ANASTROZOLE 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV ANASTROZOLE 2CARE4

   Vad innehåller Anastrozole 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är anastrozol. Varje

   filmdragerad tablett innehåller 1 mg anastrozol.


   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: Laktosmonohydrat (95,250 mg),

   povidon K-30, natriumstärkelseglykolat (typ A),

   magnesiumstearat

   Drageringsfilm: Titandioxid (E171), makrogol 300,

   hypromellos E-5


   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Accord Healthcare Limited, North Harrow,

   Middlesex, Storbritannien


   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR ANASTROZOLE 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Anastrozole 2care4 är vita till benvita, runda,

   kupade, filmdragerade tabletter med ’AHI’

   präglat på ovansidan och slät undersida.


   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåAnastrozole 2care4 för?

   Anastrozol som finns i Anastrozole 2care4 kan

   också vara godkänd för att behandla andra

   sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel.

   Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsooch

   sjukvårdspersonal om du har ytterligare

   frågor och följ alltid deras instruktion.


   Anastrozole 2care4 tillhör en grupp läkemedel

   som kallas aromatashämmare. Det verkar

   genom att minska vissa effekter av aromatas,

   ett enzym som påverkar halterna av kvinnliga

   könshormoner som t.ex. östrogen i kroppen.

   Det används för behandling av bröstcancer hos

   kvinnor som genomgått klimakteriet.


   2. INNAN DU ANVÄNDER ANASTROZOLE 2CARE4

   Använd inte Anastrozole 2care4:

   Ta inte Anastrozole 2care4

   – Om du är allergisk (överkänslig)

   mot anastrozol eller något av övriga

   innehållsämnen i detta läkemedel

   – Om du ännu inte kommit i klimakteriet

   – Om du är gravid eller ammar

   – Om du har måttlig eller svår leversjukdom

   – Om du tar andra läkemedel som innehåller

   östrogen (se även avsnittet Andra läkemedel

   och Anastrozole 2care4 nedan)

   – Om du tar tamoxifen (se även avsnittet Andra

   läkemedel och Anastrozole 2care4 nedan).


   Var särskilt försiktig med Anastrozole 2care4:

   Tala med läkare, apotekspersonal eller

   sjuksköterska innan du använder Anastrozole

   2care4, om du:


   – har osteoporos eller annan sjukdom som

   orsakar benskörhet. Anastrozol sänker

   halten kvinnligt könshormon i kroppen och

   detta kan leda till att mineralinnehållet

   i benstommen minskar, vilket i sin tur

   kan göra den skörare. Du kan komma att

   behöva genomgå bentäthetsundersökning

   under behandlingens gång. Din läkare kan

   förskriva läkemedel som förebygger eller

   behandlar benskörhet.

   – är osäker på huruvida du passerat

   klimakteriet eller ej. Din läkare bör

   kontrollera dina hormonhalter.

   – någonsin har haft ett tillstånd som påverkar

   styrkan i ditt skelett (osteoporos, dvs.

   benskörhet).

   – har problem med levern eller njurarna


   Intag av Anastrozole 2care4 med mat och dryck:

   Användning av Anastrozole 2care4 i samband

   med måltid påverkar inte absorptionen.


   Barn

   Anastrozole 2care4 ska inte ges till barn och

   ungdomar.


   Graviditet

   Anastrozole 2care4 får inte tas under graviditet

   och amning. Om du är gravid, sluta ta

   Anastrozole 2care4 och tala med läkare.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   tar något läkemedel.


   Körförmåga och användning av maskiner:

   Det är inte troligt att Anastrozole 2care4

   påverkar din förmåga att köra bil och

   använda maskiner. Dock kan vissa patienter

   ibland känna sig svaga eller sömniga. Om du

   upplever att detta drabbar dig ska du inte

   köra bil eller hantera maskiner och rådfråga

   läkare eller apotekspersonal.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En

   av faktorerna som kan påverka din förmåga i

   dessa avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all information i

   denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med

   läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Anastrozole 2care4:

   Anastrozole 2care4 innehåller laktos

   Tabletten innehåller laktos (mjölksocker) som

   är en typ av socker. Om din läkare har talat

   om för dig att du inte tål vissa sockerarter,

   bör du kontakta din läkare innan du tar denna

   medicin.


   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om

   du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta

   andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta

   gäller även läkemedel som är receptfria och

   naturläkemedel. Detta eftersom Anastrozole

   2care4 kan påverka hur vissa andra läkemedel

   fungerar, och vissa läkemedel kan påverka

   Anastrozole 2care4.


   Ta inte Anastrozole 2care4 om du redan tar

   något av följande läkemedel:

   – Vissa läkemedel som används för

   behandling av bröstcancer (selektiva

   östrogenreceptormodulatorer), t.ex.

   läkemedel som innehåller tamoxifen.

   Detta på grund av att dessa läkemedel kan

   förhindra att Anastrozole 2care4 fungerar

   som det ska.

   – Läkemedel som innehåller östrogen,

   exempelvis hormonersättningsterapi (HRT).


   Om något av detta gäller dig, be läkare eller

   apotekspersonal om råd.


   Tala om för din läkare om du tar något av

   följande:

   – läkemedel av typen LHRH-analog; dessa

   omfattar gonadorelin, buserelin, goserelin,

   leuprorelin och triptorelin. Dessa läkemedel

   används för behandling av bröstcancer, vissa

   kvinnosjukdomar (gynekologiska tillstånd)

   samt infertilitet. Kombinationen anastrozol

   och LHRH-analog har inte undersökts i

   studier och ska därför undvikas.


   3. HUR DU ANVÄNDER ANASTROZOLE 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Ta alltid Anastrozole 2care4 enligt

   läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.


   – Rekommenderad dos för vuxna är en tablett

   dagligen.

   – Tabletten ska sväljas hel tillsammans med

   ett glas vatten.

   – Försök att ta tabletten vid samma tid

   varje dag.

   – Det spelar ingen roll om du tar tabletten

   före, med eller efter mat.

   – Fortsätt att ta din medicin så länge läkare

   eller apotekspersonal säger att du ska göra

   det. Det är en långsiktig behandling och

   du kan behöva ta läkemedlet under flera år.

   Kontrollera med läkare eller apotekspersonal

   om du är osäker. Sluta inte att ta medicinen,

   även om du mår bra, såvida inte din läkare

   uppmanar dig att sluta.


   Om du använder mera Anastrozole 2care4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning. Tag

   med eventuella överblivna tabletter och/

   eller tomförpackningen för att underlätta

   identifiering.


   Om du glömt att ta Anastrozole 2care4:

   Ta inte dubbel dos (två doser på en gång) för

   att kompensera för den glömda dosen, bara

   återgå till ditt normala dosschema.


   Effekter som kan uppträda när behandling med Anastrozole 2care4 avslutas:

   Fortsätt att ta din medicin, även om du mår bra,

   såvida inte din läkare uppmanar dig att sluta.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel

   kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Anastrozole 2care4

   orsaka biverkningar, men alla användare

   behöver inte få dem.


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1

   av 10 användare)

   • Värmevallningar

   • Svaghetskänsla

   • Smärta eller stelhet i lederna

   • Ledinflammation (artrit)

   • Hudutslag (kan inkludera nässelutslag)

   • Illamående

   • Huvudvärk

   • Benvävnadsförlust (osteoporos).


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av

   10 användare)

   • Vaginal torrhet

   • Blödningar från vagina (oftast under de

   första behandlingsveckorna – tala med läkare

   om blödningarna fortsätter)

   • Glesare hårväxt (håravfall)

   • Diarré

   • Aptitlöshet

   • Förhöjda eller höga nivåer av en fettsubstans

   som kallas kolesterol i blodet. Detta kan ses

   i ett blodprov.

   • Illamående (kräkningar)

   • Sömnighet

   • Karpaltunnelsyndrom (stickningar, smärta,

   kyla, svaghet i delar av handen)

   • Kittlingar, stickningar eller domning i huden,

   smakförlust/smakförändringar

   • Förändrade blodprover som visar hur din

   lever fungerar

   • Skelettsmärta

   • Allergiska reaktioner (överkänslighet) som

   omfattar ansikte, läppar eller tunga

   • Muskelsmärta.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1

   av 100 användare)

   • Triggerfinger (ett tillstånd där ett finger eller

   tummen fastnar i böjd position)

   • Förändringar av vissa blodprover som visar hur

   din lever fungerar (gamma-GT och bilirubin)

   • Leverinflammation (hepatit)

   • Nässelutslag

   • Ökad mängd kalcium i blodet. Tala om för

   läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

   om du känner dig illamående, kräks eller blir

   törstig. Du kan behöva ta blodprover.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av

   1 000 användare)

   • En sällsynt hudinflammation som kan

   omfatta röda fläckar eller blåsor

   • Hudutslag som orsakas av överkänslighet

   (som kan bero på en allergisk eller

   anafylaktoid reaktion)

   • Inflammation i de små blodkärlen, vilket

   orsakar röd- eller purpurfärgning av

   huden. Mycket sällsynta symtom med led-,

   magsäcks- och njursmärtor kan förekomma;

   detta kallas Henoch-Schönleins purpura.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till

   1 av 10 000 användare)

   • En ytterst allvarlig hudreaktion med sår

   eller blåsor på huden. Detta kallas Stevens-

   Johnsons syndrom.

   • Allergiska reaktioner (överkänslighet) med

   halssvullnad som kan göra det svårt att

   svälja eller andas. Detta kallas angioödem.

   Om något av detta drabbar dig ska du ringa

   efter ambulans eller genast uppsöka läkare. Du

   kan behöva akut medicinsk behandling.


   Påverkan på skelettet

   Anastrozol minskar halten av hormonet östrogen

   i blodet, vilket kan leda till en minskning av

   mineralhalten i skeletten. Skeletten blir skörare

   och risken för benbrott ökar. Din läkare kommer

   att behandla detta enligt behandlingsriktlinjerna

   för hantering av skeletthälsa hos kvinnor som

   genomgått klimakteriet. Rådfråga läkare om

   risker och behandlingsalternativ.


   Rapportering av misstänkta biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare,

   apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta

   gäller även biverkningar som inte nämns i

   denna information. Du kan också rapportera

   biverkningar direkt via


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se


   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra

   till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   5. FÖRVARING AV ANASTROZOLE 2CARE4

   – Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara tabletterna på en säker plats där

   barn inte kan se eller nå dem. Tabletterna

   kan skada dem.

   – Inga särskilda förvaringsanvisningar krävs.

   – Överblivet läkemedel ska alltid lämnas

   till apotek. Behåll det endast på läkares

   uppmaning.

   – Använd Anastrozole 2care4 före det

   utgångsdatum som anges på kartongen

   och blisterförpackningen efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i

   angiven månad.

   – Förvara tabletterna i originalkartongen.

   –Medicinen ska inte kastas i avloppet

   eller bland hushållsavfall. Fråga

   apotekspersonalen hur man gör med

   mediciner som inte längre används. Dessa

   åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-06-21.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Anastrozole 2care4

  Filmdragerad tablett 1 mg 105 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 194768
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  209,25 kr

  Jämförspris: 1,99 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?