• Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Anagrelide Mylan

   0,5 mg hårda kapslar
   anagrelid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Anagrelide Mylan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Anagrelide Mylan
   3. Hur du tar Anagrelide Mylan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Anagrelide Mylan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Anagrelide Mylan är och vad det används för

   Anagrelide Mylan innehåller den aktiva substansen anagrelid. Anagrelid är ett läkemedel som påverkar utvecklingen av trombocyter. Det reducerar antalet trombocyter som produceras av benmärgen och därmed blir antalet trombocyter i blodet mer normalt. Därför används det till att behandla patienter med essentiell trombocytemi.

   Essentiell trombocytemi är ett tillstånd som uppkommer när benmärgen producerar alltför många av de blodceller som kallas trombocyter. Ett stort antal trombocyter i blodet kan ge upphov till allvarliga problem med blodcirkulation och blodproppsbildning.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Anagrelide Mylan

   Ta inte Anagrelide Mylan

   • om du är allergisk mot anagrelid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). En allergisk reaktion kan visa sig som utslag, klåda, svullet ansikte eller svullna läppar, eller andnöd;

   • om du har måttliga eller allvarliga leverproblem;

   • om du har måttliga eller allvarliga njurproblem.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Anagrelide Mylan:

   • om du har eller tror att du kanske har hjärtproblem;

   • om du föddes med förlängt QT-intervall (ses på EKG, elektrisk registrering av hjärtat) eller om det finns i din familj, eller om du tar andra läkemedel som leder till onormala EKG-förändringar, eller om du har låga nivåer av elektrolyter, till exempel kalium, magnesium eller kalcium (se avsnittet ”Andra läkemedel och Anagrelide Mylan”);

   • om du har några problem med lever eller njurar.

   Vid samtidig användning av acetylsalicylsyra (en substans som även kallas aspirin och finns i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber och även för att förhindra blodproppar) ökar risken för större blödningar (se avsnittet ”Andra läkemedel och Anagrelide Mylan”).

   Barn och ungdomar

   Data beträffande användning av anagrelid hos barn och ungdomar är begränsad och detta läkemedel ska därför användas med försiktighet.

   Andra läkemedel och Anagrelide Mylan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

   • Läkemedel som kan förändra hjärtrytmen, t.ex. sotalol och amiodaron

   • Fluvoxamin som används för att behandla depression

   • Vissa typer av antibiotika, till exempel enoxacin som används för att behandla infektioner

   • Teofyllin som används för att behandla svår astma och andningsproblem

   • Läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdomar, t.ex. milrinon, enoximon, amrinon, olprinon och cilostazol

   • Acetylsalicylsyra (en substans som även kallas aspirin och finns i många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber och även för att förhindra blodproppar)

   • Andra läkemedel som används för att behandla tillstånd som påverkar trombocyterna i blodet, t.ex. klopidogrel

   • Omeprazol som används för att minska mängden syra som produceras i magsäcken

   • Orala preventivmedel: Om du får svår diarré under tiden du tar detta läkemedel kan det påverka hur väl det orala preventivmedlet fungerar och användning av ytterligare en preventivmetod rekommenderas (t.ex. kondom). Se instruktionerna i bipacksedeln till det p-piller du tar.

   Anagrelid eller dessa läkemedel verkar eventuellt inte på rätt sätt om de tas tillsammans.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Graviditet och amning

   Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Anagrelide Mylan bör inte tas av gravida kvinnor. Kvinnor som löper risk att bli gravida ska se till att de använder effektiva preventivmedel medan de tar anagrelid. Tala med din läkare om du behöver råd om preventivmedel.

   Tala om för din läkare om du ammar eller om du planerar att amma ditt barn. Anagrelide Mylan ska inte tas medan du ammar. Du måste sluta amma om du tar Anagrelide Mylan.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel har rapporterats av vissa patienter som tar anagrelid. Undvik att köra bil eller använda maskiner om du känner dig yr.

   Anagrelide Mylan innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Anagrelide Mylan innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du tar Anagrelide Mylan

   Ta alltid Anagrelide Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Olika personer kan ta olika mängd anagrelid beroende på sjukdomstillstånd. Din läkare ordinerar den dos som är bäst för dig.

   Den vanliga startdosen av detta läkemedel är 1 mg. Du tar denna dos som en kapsel med 0,5 mg två gånger per dag i minst en vecka. Därefter kan din läkare antingen öka eller minska antalet kapslar du tar för att hitta den dos som är bäst lämpad för dig och som behandlar ditt tillstånd mest effektivt.

   Kapslarna ska sväljas hela och sköljas ner med vatten. De får inte krossas och innehållet får inte lösas upp i vätska. Du kan ta kapslarna i samband med måltid eller efter en måltid eller på fastande mage. Du bör helst ta kapslarna vid samma tid varje dag.

   Ta inte fler kapslar än din läkare har rekommenderat.

   Din läkare kommer att ta blodprover med regelbundna mellanrum för att kontrollera att läkemedlet verkar effektivt och att din lever och dina njurar fungerar bra.

   Om du har tagit för stor mängd av Anagrelide Mylan

   Om du har tagit för stor mängd Anagrelide Mylan, eller om någon annan har tagit av ditt läkemedel, måste du omedelbart tala om det för läkare eller apotekspersonal. Visa dem Anagrelide Mylan-förpackningen.

   Om du har glömt att ta Anagrelide Mylan

   Ta dina kapslar så snart du kommer ihåg det. Ta nästa dos på den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Tala med din läkare om du är orolig.

   Allvarliga biverkningar

   Mindre vanliga: Hjärtsvikt (tecken på detta är andnöd, bröstsmärta och bensvullnad på grund av vätskeansamling), svåra problem med hjärtfrekvensen eller hjärtrytmen (kammartakykardi, supraventrikulär takykardi eller förmaksflimmer), inflammation i pankreas som ger svår smärta i mage och rygg (pankreatit), blodkräkning eller blodig eller svart avföring, kraftig minskning av mängden blodkroppar som kan orsaka svaghet, blåmärken, blödning eller infektioner (pancytopeni), ökat tryck i artärerna i lungorna (pulmonell hypertension, tecken som omfattar andnöd, svullna ben eller fotleder samt att läppar och hud får en blåaktig färgton).

   Sällsynta: Njursvikt (liten eller ingen urinering) eller hjärtinfarkt.

   Om du märker någon av dessa biverkningar ska du kontakta läkare omedelbart.

   Mycket vanliga biverkningar: kan påverka fler än 1 av 10 personer

   Huvudvärk.

   Vanliga biverkningar: kan påverka upp till 1 av 10 personer

   Yrsel, trötthet, snabba hjärtslag, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (palpitationer), illamående, diarré, magont, gaser, kräkningar, minskning av antalet röda blodkroppar (anemi), vätskeansamling eller utslag.

   Mindre vanliga biverkningar: kan påverka upp till 1 av 100 personer 

   Svaghetskänsla eller sjukdomskänsla, högt blodtryck, oregelbundna hjärtslag, svimning, frossa eller feber, matsmältningsbesvär, aptitlöshet, förstoppning, blåmärken, blödning, svullnad (ödem), viktförlust, muskelvärk, ledsmärta, ryggont, minskad eller förlorad känsel eller domningar, särskilt i huden, onormal känsla eller krypningar och stickningar, sömnlöshet, depression, förvirring, nervositet, muntorrhet, minnesförlust, andfåddhet, näsblod, allvarlig lunginfektion med feber, andnöd, hosta, slembildning, håravfall, kliande hud eller hudmissfärgning, impotens, bröstsmärta, minskat antal blodplättar som ökar risken för blödningar eller blåmärken (trombocytopeni), vätskeansamling runt lungorna eller en ökning av enzymer i levern. Din läkare kan komma att göra ett blodprov som kan visa en ökning av enzymer i din lever.

   Sällsynta biverkningar: kan påverka upp till 1 av 1 000 personer

   Blödande tandkött, viktökning, svår bröstsmärta (kärlkramp), hjärtmuskelsjukdom (tecken på detta är trötthet, bröstsmärta och palpitationer), hjärtförstoring, vätskeansamling runt hjärtat, förlust av koordination, talsvårigheter, torr hud, migrän, synstörningar eller dubbelseende, ringningar i öronen, yrsel när man reser sig upp från sittande eller liggande, ökat behov av att urinera nattetid, smärta, influensaliknande symtom, sömnighet, vidgade blodkärl, inflammation i tjocktarmen (tecken på detta är diarré, ofta med blod eller slem i avföringen, magsmärtor, feber), inflammation i magen (tecken på detta är smärta, illamående och kräkningar), område med onormal täthet i lungan eller förhöjda kreatininnivåer i blodet som kan vara ett tecken på njurproblem.

   Följande biverkningar har rapporterats men det är inte känt exakt hur ofta de inträffar:

   • potentiellt livshotande, oregelbunden hjärtrytm (torsade de pointes);

   • leverinflammation. Tecken på detta är illamående, kräkningar, klåda, gulfärgning av huden och ögonen och missfärgning av avföring och urin (hepatit);

   • lunginflammation (tecken på detta är feber, hosta, andningssvårigheter och väsande andning som ger ärrbildning på lungorna), (allergisk alveolit, inklusive interstitiell lungsjukdom och pneumonit);

   • njurinflammation (tubulointerstitiell nefrit).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Anagrelide Mylan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burketiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt. Inga särskilda temperaturanvisningar.

   Om din läkare avbryter din behandling med läkemedlet, så bör du inte behålla några kvarblivna kapslar om inte din läkare ber dig att göra det. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är anagrelid. Varje kapsel innehåller anagrelidhydrokloridmonohydrat motsvarande 0,5 mg anagrelid.

   Övriga innehållsämnen är laktos (se avsnitt 2 ”Anagrelide Mylan innehåller laktos”), kroskarmellosnatrium, povidon, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, gelatin och titandioxid (E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Anagrelide Mylan 0,5 mg hårda kapslar har vit underdel och överdel. Kapseln innehåller vitt eller nästan vitt pulver.

   Kapselns dimensioner är cirka 14,3 x 5,3 mm.

   Anagrelide Mylan tillhandahålls i 30 ml eller 75 ml plastburkar med torkmedel och säkerhetsförseglat, barnskyddande lock. Varje burk innehåller 100 hårda kapslar.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Mylan S.A.S

   117 Allée des Parcs

   Saint-Priest

   69800, Frankrike

   Tillverkare

   Synthon Hispania SL

   C/ Castelló no1

   POL. Las Salinas

   Sant Boi de Llobregat

   08830 Barcelona

   Spanien

   Synthon BV

   Microweg 22

   6545 CM Nijmegen

   Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Mylan bvba/sprl

   Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

   Lietuva

   BGP Products UAB

   Tel: +370 5 205 1288

   България

   Майлан ЕООД

   Тел: +359 2 44 55 400

   Luxembourg/Luxemburg

   Mylan bvba/sprl

   Tel: + 32 (0)2658 61 00

   (Belgique/Belgien)

   Česká republika

   Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

   Tel: +420 222 004 400

   Magyarország

   Mylan EPD Kft

   Tel: + 36 1 465 2100

   Danmark

   Mylan AB

   Tlf: + 46 855 522 750

   (Sverige)

   Malta

   V.J. Salomone Pharma Ltd

   Tel: + 356 21 22 01 74

   Deutschland

   Mylan dura GmbH

   Tel: + 49-(0) 6172 888 01

   Nederland

   Mylan BV

   Tel: +31 (0)20 426 3300

   Eesti

   BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

   Tel: + 372 6363 052

   Norge

   Mylan AB

   Tel: + 46 855 522 750

   (Sverige)

   Ελλάδα 

   Generics Pharma Hellas ΕΠΕ 

   Τηλ: +30 210 993 6410

   Österreich

   Arcana Arzneimittel GmbH

   Tel: +43 1 416 2418

   España

   Mylan Pharmaceuticals, S.L

   Tel: + 34 900 102 712

   Polska

   Mylan Healthcare Sp. z o.o.

   Tel: + 48 22 546 64 00

   France

   Mylan S.A.S

   Tel: +33 4 37 25 75 00

   Portugal

   Mylan, Lda.

   Tel: + 351 21 412 72 56

   Hrvatska

   Mylan Hrvatska d.o.o.

   Tel: +385 1 23 50 599

   România

   BGP Products SRL 

   Tel: +40 372 579 000

   Ireland

   Mylan Ireland

   Tel: +353 (0) 87 1694982

   Slovenija

   GSP Proizvodi d.o.o.

   Tel: + 386 1 236 31 85

   Ísland

   Mylan AB

   Tel: + 46 855 522 750

   (Svíþjóð)

   Slovenská republika

   Mylan s.r.o.

   Tel: ++421 2 32 199 100

   Italia

   Mylan S.p.A

   Tel: + 39 02 612 46921

   Suomi/Finland

   Mylan OY

   Puh/Tel: +358 20 720 9555

   Κύπρος

   Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

   Τηλ: + 357 99403969

   Sverige

   Mylan AB

   Tel: + 46 855 522 750

   Latvija

   BGP Products SIA

   Tel: +371 676 055 80

   United Kingdom

   Generics [UK] Ltd

   Tel: +44 1707 853000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   03/2019..


   Övriga informationskällor

   Anagrelide Mylan innehåller samma aktiva substans och verkar på samma sätt som ett referensläkemedel som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet för Anagrelide Mylan har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”.

   Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.

   Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram om referensläkemedlet och eventuella uppdateringar för referensläkemedlet ska inkluderas även i informationen för Anagrelide Mylan, såsom denna bipacksedel, när så behövs.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  Anagrelide Mylan

  Kapsel, hård 0,5 mg 100 kapsel/kapslar Burk

  • Varunummer: 045191
  • Tillverkare: Mylan AB

  980,49 kr

  Jämförpris: 9,80 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?