Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Amoxicillin Sandoz

   500 mg, 750 mg filmdragerad tablett
   Amoxicillin (som trihydrat)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Amoxicillin Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin Sandoz
   3. Hur du använder Amoxicillin Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Amoxicillin Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Amoxicillin Sandoz är och vad det används för

   Amoxicillin Sandoz är ett antibiotikum och hör till en grupp antibiotika som kallas penicilliner. Läkemedlet används för behandling av infektioner som orsakas av bakterier som är känsliga för amoxicillin.


   Amoxicillin Sandoz används för behandling av:

   - infektioner i öronen, svalget, näsan och bihålorna

   - infektioner i nedre luftvägarna, t.ex. luftrörskatarr och lunginflammation

   - infektioner i urinblåsan

   - förebyggande av hjärtinfektioner i samband med operationer i mun eller svalg

   - tidig borrelios (som härstammar från fästingbett)

   - magsår som orsakas av bakterien Helicobacter pylori


   Amoxicillin som finns i Amoxicillin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin Sandoz

   Använd inte Amoxicillin Sandoz

   - om du är allergisk (överkänslig) mot amoxicillin, penicilliner, cefalosporiner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Amoxicillin Sandoz om du har:

   - njursvikt: din läkare måste kanske justera dosen.

   - mononukleos (körtelfeber, en virusinfektion) eller leukemi: din risk för hudreaktioner är kanske förhöjd.

   - epilepsi: du kan ha större risk för krampanfall.

   - blåskateter: om du har en kateter i urinblåsan, ska du dricka rikligt med vätska för att förhindra kristaller från att uppstå i urinen.

   Detta läkemedel kan också påverka resultaten av urin- eller blodprov för socker. Om du har diabetes och om du själv rutinmässigt testar urin eller blod för socker, ska du tala om detta för din läkare. Eventuellt borde andra bestämningsmetoder användas.

   Andra läkemedel och Amoxicillin Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa mediciner kan orsaka problem om du tar dem samtidigt med Amoxicillin Sandoz.


   Var försiktig då det gäller följande läkemedel:

   - Allopurinol (för behandling av gikt): risken för hudreaktioner kan vara förhöjd.

   - Metotrexat (för behandling av bl. a. ledgångsreumatism): biverkningar förknippade med metotrexat kan öka.

   - Digoxin (för behandling av vissa hjärtsjukdomar): upptaget av digoxin kan öka.

   - Antikoagulantia (används för att förhindra blodproppar), t.ex. warfarin: blödningstendensen kan öka.

   - P-piller: det finns en risk att p-piller inte har full effekt.

   Amoxicillin Sandoz med mat, dryck och alkohol

   Du kan ta Amoxicillin Sandoz antingen före, efter eller under måltid.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Uppgifter från ett begränsat antal exponerade graviditeter antyder att amoxicillin inte har skadlig inverkan på graviditeten eller på fostret eller på det nyfödda barnets hälsa. Som en försiktighetsåtgärd bör dock amoxicillin användas under graviditet endast om läkaren anser att den förväntade nyttan är större än den eventuella risken.

   Detta läkemedel går över i bröstmjölken i smärre mängder och det kan därför i vissa fall vara befogat att sluta amma barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har inga kända verkningar på förmågan att köra bil och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Amoxicillin Sandoz

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Den rekommenderade dosen för vuxna och barn över 40 kg kroppsvikt är 750–3 000 mg om dygnet uppdelad i två till tre doser.

   Den rekommenderade dosen för barn under 40 kg kroppsvikt är 40-90 mg/kg/dag uppdelad i två till tre doser.


   För att förebygga hjärtinfektioner: Vuxna ges 2 000–3 000 mg under den timme som föregår det kirurgiska ingreppet; för barn rekommenderas en dos på 50 mg/kg.


   Svälj tabletterna hela med vatten. Krossa eller tugga dem inte.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.


   Din läkare talar om för dig hur länge du ska fortsätta ta medicinen.

   Personer med njursvikt


   Din läkare kanske minskar på dosen.

   Om du använt för stor mängd av Amoxicillin Sandoz

   Om du tar för stor mängd av detta läkemedel (överdosering), ska du tala med din läkare eller genast uppsöka sjukhus och visa sjukhuspersonalen läkemedelsförpackningen. De mest sannolika tecknen på överdosering är illamående, kräkning, diarré och buksmärtor.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Amoxicillin Sandoz

   Om du glömmer att ta en dos av detta läkemedel ska du ta den glömda dosen så fort du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

   Om du slutar att använda Amoxicillin Sandoz

   Använd alltid denna medicin ända tills kuren är slut, även om du känner dig bättre. Om du slutar ta detta läkemedel alltför tidigt, kan infektionen återkomma. Dessutom kan bakterierna bli resistenta mot medicinen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om du märker någon av följande allvarliga biverkningar ska du genast tala med din läkare eller omedelbart uppsöka sjukhus:


   Följande allvarliga biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   - plötslig svårighet att andas, tala eller svälja

   - smärtsam svullnad av läppar, tunga, ansikte eller hals

   - svår yrsel eller kollaps

   - svåra eller kliande hudutslag, särskilt om blåsor förekommer och om ögonen, munnen eller könsorganen blir ömma

   - gulfärgning av huden eller ögonvitorna, eller urinen blir mörk samtidigt som avföringen blir ljus. Detta är ett tecken på leverproblem.


   Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   - diarré som blir allvarlig, pågår en lång tid eller innehåller blod: detta kan vara ett tecken på allvarlig tarminflammation.


   Andra eventuella biverkningar under behandlingen:

   Följande biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   - illamående, kräkning, aptitlöshet, smakförändringar, muntorrhet, utslag i munnen (enantem), väder¬spänning, diarré eller lös avföring. Dessa biverkningar är ofta lindriga och försvinner medan behandlingen pågår eller strax efter avslutad behandling. Dessa biverkningar kan minskas genom att läkemedlet tas tillsammans med mat.

   - nässelutslag, klåda, mässlingliknande utslag som ofta uppstår ungefär den femte dagen av behandlingen


   Följande biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   - superinfektioner som förorsakas av resistenta bakterier eller svampar (svampinfektioner i munhåla eller vagina)

   - måttlig ökning av leverenzymvärdena


   Följande biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   - ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinofili), onormal nedbrytning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi)

   - läkemedelsfeber

   - yrsel, hyperaktivitet, konvulsioner

   - ytlig missfärgning av tänderna. Denna missfärgning kan elimineras med tandborstning.

   - leverinflammation och kolestatisk gulsot

   - njurinflammation (interstitiell nefrit), kristallbildning i urinen


   Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   - förändrade blodvärden (minskat antal röda eller vita blodkroppar och blodplättar), förlängd blödningstid. Dessa kan ge bl.a. feber, halsont, utslag, näsblod och blåmärken. Dessa biverkningar försvinner då medicineringen avslutas.

   - svart tunga


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


   5. Hur Amoxicillin Sandoz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är amoxicillin (som trihydrat)

   En filmdragerad tablett innehåller 574 mg amoxicillintrihydrat, vilket motsvarar 500 mg amoxicillin.

   En filmdragerad tablett innehåller 861 mg amoxicillintrihydrat, vilket motsvarar 750 mg amoxicillin.


   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärnan: magnesiumstearat, povidon (K25), natriumstärkelseglykolat (typ A), cellulosa, mikrokristallin

   Tablettyta: titandioxid, talk, hypromellos.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   De filmdragerade tabletterna är vita eller gräddgula, avlånga, bikonvexa med brytskåra på båda sidorna.

   De filmdragerade tabletterna är förpackade i en blisterförpackning.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Amoxilillin 500 mg:

   Förpackningsstorlekar: 7, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 30, 100 och 1000 filmdragerade tabletter

   Amoxilillin Sandoz 750 mg:

   Förpackningsstorlekar: 4, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 30 och 100 filmdragerade tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavaren av godkännande för försäljning är:

   Sandoz A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   DK-2300 Köpenhamn S

   Danmark


   Tillverkare:

   Sandoz GmbH

   Biochemiestrasse 10

   AT-6250 Kundl

   Österrike


   Salutas Pharma GmbH

   Otto-von-Guericke-Allee 1

   DE-39179 Barleben

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-04-26


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Amoxicillin Sandoz

  Filmdragerad tablett 750 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 077145
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  119,76 kr

  Jämförspris: 3,99 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?