Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

   875 mg/125 mg filmdragerade tabletter
   amoxicillin/klavulansyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis
   3. Hur du använder Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis är och vad det används för

   Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis är ett antibiotikum som verkar genom att döda bakterier som orsakar infektion. Den innehåller två olika läkemedel som kallas för amoxicillin och klavulansyra. Amoxicillin hör till en grupp av läkemedel som kallas för ”penicilliner” som ibland kan sluta fungera (bli inaktiva). Den andra aktiva substansen (klavulansyra) hindrar detta från att hända.


   Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis används för behandling av följande infektioner hos vuxna och barn:

   • infektioner i mellanörat och bihålor

   • infektioner i andningsvägarna

   • infektioner i urinvägarna

   • infektioner i huden och mjukdelarna inklusive tandinfektioner

   • infektioner i ben och leder


   Amoxicillin/klavulansyra som finns i Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

   Använd inte Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

   • om du är allergisk mot amoxicillin, klavulansyra, penicillin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har någonsin haft en allvarig allergisk reaktion mot någon annan antibiotika. Detta kan inkludera klåda på huden eller svullnad i ansikte eller hals.

   • om du någonsin har drabbats av leverproblem eller gulsot (gulaktig hud) när du har tagit ett antibiotikum.


   Ta inte Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis. Detta är särskilt viktigt om du:

   • har körtelfeber

   • behandlas för lever- eller njurproblem

   • inte urinerar regelbundet


   Om du är osäker ifall ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis.


   I vissa fall kan din läkare undersöka vilken typ av bakterie det är som orsakar din infektion. Beroende på resultaten kan du få en annan styrka av Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis eller ett annat läkemedel.


   Tillstånd som du måste vara uppmärksam på

   Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis kan förvärra vissa befintliga tillstånd eller orsaka allvarliga biverkningar. Dessa inkluderar allergiska reaktioner, anfall (krampanfall) och inflammation i tjocktarmen. Du måste vara uppärksam på vissa symptom när du tar detta läkemedel för att minska risken för eventuella problem. Se ”Tillstånd som du måste vara uppmärksam på” i avsnitt 4.


   Blod- och urinprover

   Om du tar blodprover (såsom tester på röda blodkroppar eller leverfunktion) eller urinprover (för glukos) ska du berätta för läkaren eller sjuksköterskan att du tar Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis. Detta eftersom Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis kan påverka resultaten av den här typen av prover.

   Andra läkemedel och Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Om du tar allopurinol (används för behandling av gikt) tillsammans med Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis kan sannolikheten för att du ska få en allergisk hudreaktion öka.


   Om du tar probenicid (används för behandling av gikt) kan din läkare justera dosen på Amoxicillin/Clavulanis acid Actavis.


   Om läkemedel som hjälper att förhindra blodproppar (så som warfarin) tas tillsammans med Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis kan det behövas extra blodprover.


   Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis kan påverka hur metotrexat (ett läkemedel som används för att behandla cancer eller reumatiska sjukdomar) och mykofenolatmofetil (ett läkemedel som används efter organtransplantationer) fungerar.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

   Användning för barn och ungdomar

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna och barn som väger 40 kg och över

   - vanlig dos är 1 tablett två gånger per dag

   - högre dos är 1 tablett tre gånger per dag


   Barn som väger under 40 kg

   Barn som är 6 år eller yngre ska helst behandlas med amoxicillin/klavulansyra oral suspension (i flaska eller dospåsar).


   De här Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis tabletterna rekommenderas inte.


   Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd när du ger amoxicillin/klavulansyratabletter till barn som väger under 40 kg.


   Patienter med njur- och leverproblem

   • Om du har njurproblem kan dosen bli ändrad. Läkaren kan välja en annan styrka av detta läkemedel eller ett annat läkemedel.

   • Om du har leverproblem kan du behöva ta blodprover oftare för att kontrollera hur din lever fungerar.

   Hur du tar Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

   • Svälj tabletterna hela med ett glas vatten vid början av en måltid eller strax före.

   • Fördela doserna jämnt under dagen, med minst 4 timmars mellanrum. Ta inte 2 doser under 1 timme.

   • Ta inte Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis i mer än 2 veckor. Om du fortfarande känner dig sjuk ska du besöka läkare igen.

   Om du använt för stor mängd av Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du tar för mycket Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis kan symptomen inkludera upprörd mage (illamående, kräkningar eller diarré) eller krampanfall. Tala med din läkare så snart du kan. Ta med dig läkemedlet (kartongen eller flaskan) för att visa det för läkaren.

   Om du har glömt att använda Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

   Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart som du kommer på det. Du ska inte ta nästa dos för tidigt, utan vänta minst 4 timmar från det att du tagit föregående dos.

   Om du slutar att använda Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

   Fortsätt att ta Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis tills behandlingen är avslutad, även om du mår bättre. Du behöver varje dos för att hjälpa dig att bekämpa infektionen. Om några bakterier överlever kan de få infektionen att återvända.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Tillstånd som du måste vara uppmärksam på


   Allergiska reaktioner:

   • hudutslag

   • inflammation i blodkärlen (vaskulit) som kan ses som röda eller lila, upphöjda prickar på huden, men kan påverka andra delar av kroppen

   • feber, ledvärk, svullna körtlar i halsen, armhålan eller ljumsken

   • svullnad, ibland i ansiktet eller munnen (angioödem), som leder till andningsproblem

   • kollaps.

   Kontakta omedelbart läkare om du får något av ovanstående symptom. Sluta att ta Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis.


   Inflammation i tjocktarmen

   Inflammation i tjocktarmen som orsakar vattnig diarré, oftast med blod och slem, magvärk och/eller feber.

   Kontakta din läkare så snart som möjligt för rådgivning om du får dessa symptom.


   Mycket vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos flera än 1 person av 10

   • diarré (hos vuxna).


   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 person av 10

   • svampinfektion (candida – jästsvampinfektion i slidan, munnen eller hudvecken)

   • illamående, speciellt vid intag av höga doser. Om detta förekommer, ta Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis före måltid.

   • kräkningar

   • diarré (hos barn).


   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 person av 100

   • hudutslag, klåda

   • upphöjda, kliande utslag (nässelfeber)

   • matsmältningsproblem

   • yrsel

   • huvudvärk.

   Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

   - en ökning av vissa ämnen (enzymer) som bildas av levern.


   Sällsynta biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 person av 1000

   • hudutslag, med eventuella blåsor och som ser ut som små måltavlor (en mörk prick i mitten omgiven av ett blekare område, med en mörk ring runt kanten) – erythema multiforme

   Kontakta snarast läkare ifall du märker något av dessa symptom.


   Sällsynta biverkningar som kan visa sig i blodprov:

   • lågt antal celler som deltar i blodets koagulering

   • lågt antal vita blodkroppar


   Andra biverkningar

   Andra biverkningar har förekommit hos ett mycket litet antal personer men exakt förekomst är okänd.

   • allergiska reaktioner (se ovan)

   • inflammation i tjocktarmen (se ovan)

   • allvarliga hudreaktioner:

    • utbredda hudutslag med blåsor och flagande hud, framförallt runt mun, näsa, ögon och könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom) och en allvarligare form som orsakar omfattande flagande av hud (mera än 30 % av kroppsytan – toxisk epidermal nekrolys)

    • utbredda hudutslag med små varfyllda blåsor (bullös exfoliativ dermatit)

    • röda, fjällande hudutslag med knölar under huden samt blåsor (pustulöst exantem)

   Kontakta läkare omedelbart om du får något av följande symptom.

   • leverinflammation (hepatit)

   • gulsot som orsakas av förhöjd bilirubinhalt i blodet (ett ämne som bildas i levern), vilket kan få huden och ögonvitorna att gulna

   • inflammation i njurarna

   • det tar längre tid för blodet att koagulera

   • hyperaktivitet

   • kramper/krampanfall (hos personer som tar höga doser av amoxicillin/klavulansyra eller har njurproblem)

   • svart tunga som ser hårig ut

   • fläckar på tänder (hos barn), försvinner vanligen med borstning

   • hjärnhinneinflammation (aseptisk meningit)

   • inflammation i gallgången (kolangit)

   • bröstsmärta.

   Biverkningar som kan visa sig i blod- eller urinprov:

   • allvarlig minskning av antalet vita blodkroppar

   • lägre antal av röda blodkroppar (hemolytisk anemi)

   • kristaller i urinen


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis ska förvaras

   Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter ”Utg.dat.” och ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är amoxicillintrihydrat och kaliumklavulanat. En filmdragerad tablett innehåller amoxicillintrihydrat motsvarande 875 mg amoxicillin och kaliumklavulanat motsvarande 125 mg klavulansyra.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Kärna:

    Mikrokristallin cellulosa (E460), kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat (E470b), natriumstärkelseglykolat (Typ A).

    Filmdragering:

    Hypromellos (E464), makrogol 400, titandioxid (E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Filmdragerade tabletter.


   Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 875 mg/125 mg tabletter är vita, kapselformade, filmdragerade tabletter, märkta med ”A” på ena sidan och en brytskåra mellan ”6” och “5” på den andra sidan.

   Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.


   Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 875 mg/125 mg tabletter finns i blisterförpackningar med 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 500 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   220 Hafnarfjordur

   Island


   Tillverkare

   Milpharm Limited

   Ares,Odyssey Business Park, West End Road

   South Ruislip HA46QD

   Storbritannien


   eller


   APL Swift Services Ltd

   HF26, Hal Far Industrial Estate

   Hal Far, Birzebbugia

   BBG3000 Malta


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-04-11


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

  Filmdragerad tablett 875 mg/125 mg 20 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 558137
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?