• Medicinskt nagellack
 • Amorolfin
 • Mot nagelsvamp. För behandling av diagnostiserad, måttligt utbredd nagelsvamp, utan angrepp på nagelns tillväxtzon.
 • Strykes på angripna naglar en gång per vecka.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Amorolfin Apofri

   5 % medicinskt nagellack
   Amorolfin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> <använda> detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Amorolfin Apofri är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Amorolfin Apofri
   3. Hur du använder Amorolfin Apofri
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Amorolfin Apofri ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Amorolfin Apofri är och vad det används för

   Amorolfin Apofri innehåller den aktiva substansen amorolfin (som hydroklorid), som tillhör en grupp läkemedel som kallas svampdödande medel (antimykotika). Den dödar en mängd olika svampar som kan orsaka nagelinfektioner.

   Amorolfin Apofri används för behandling av måttligt utbredd nagelsvamp utan angrepp på nagelns tillväxtzon.

   Amorolfin som finns i Amorolfin Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Amorolfin Apofri

   Använd inte Amorolfin Apofri

   - om du är allergisk mot amorolfin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   - Undvik att lacket kommer i kontakt med ögon, öron och slemhinnor.

   - Nagelfilar som använts till angripna naglar får inte användas på friska naglar.

   - Patienter som arbetar med organiska lösningsmedel (thinner, lacknafta etc.) ska använda skyddshandskar för att skydda Amorolfin Apofri på naglarna.

   - Använd inte vanligt nagellack eller lösnaglar under behandlingen.

   Barn och ungdomar

   Amorolfin Apofri rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder eftersom erfarenhet saknas.

   Andra läkemedel och Amorolfin Apofri

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Man har inte undersökt om Amorolfin Apofri kan påverka andra läkemedel eller inte.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Det finns begränsade kliniska data för användning under graviditet och amning så Amorolfin Apofri ska endast användas om det anses nödvändigt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Amorolfin Apofri påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Amorolfin Apofri

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   1. Fila nageln

   Bilden beskriver Fila naglen

   Fila ned de infekterade områdena av nageln, inklusive nagelytan, så mycket som möjligt med nagelfilen i förpackningen.

   VARNING! Nagelfilar som använts till infekterade naglar får inte användas på friska naglar, eftersom du då kan sprida infektionen. För att förhindra spridning av infektionen måste du se till att ingen annan använder filarna från läkemedelsförpackningen.

   2. Rengör nageln

   Bilden beskriver Rengör nageln

   Använd en av de medföljande spritsuddarna och rengör nagelytan. Upprepa steg 1 och 2 för varje nagel med svamp

   3. Ta lite lack ur flaskan

   Bilden beskriver Ta lite lack ur flaskan

   Doppa en av de återanvändbara applikatorerna i flaskan med nagellack. Du får inte stryka av lacket mot kanten på flaskan innan du stryker på det.

   4. Stryk på lacket

   Bilden beskriver Stryk på lacket

   Stryk på lacket jämnt över hela nagelytan. Upprepa steg 3 och 4 för varje nagel med svamp.

   5. Låt lacket torka

   Bilden beskriver Låt lacket torka

   Låt den eller de behandlade naglarna torka i cirka 3 minuter.

   6. Rengör applikatorn

   Bilden beskriver Rengör applikatorn

   De medföljande applikatorerna är återanvändbara. Det är dock viktigt att du rengör dem efter varje behandling. Använd samma spritsudd som när du gjorde rent nageln/naglarna. Undvik att vidröra de nybehandlade naglarna med sudden. Stäng nagellacksflaskan noga. Kasta sudden på ett säkert sätt, eftersom den är brandfarlig.

   Innan du använder Amorolfin Apofri nästa gång, ska du först ta bort det gamla nagellacket med en spritsudd och sedan vid behov fila ner naglarna igen. Stryk sedan på det nya lacket enligt beskrivningen ovan.

   - När lacket har torkat påverkas det inte av tvål och vatten, så du kan tvätta händer och fötter precis som vanligt. Om du behöver använda några lösningsmedel som thinner eller lacknafta, ska du ha på dig gummihandskar eller andra skyddshandskar så att du skyddar nagellacket på fingernaglarna.

   - Använd inte vanligt nagellack eller lösnaglar under behandlingen.

   Viktigt

   - Amorolfin Apofri får endast appliceras på naglarna.

   - Om du får Amorolfin Apofri i ögonen eller öronen ska du genast skölja med vatten och omedelbart kontakta läkare, apotekspersonal eller närmaste sjukhus.

   - Se till att lacket inte kommer i kontakt med slemhinnor (t.ex. i munnen och näsborrarna). Undvik att andas in ångorna från nagellacket.

   - Om du, eller någon annan, av misstag råkar svälja nagellacket, ska du omedelbart kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du slutar att använda Amorolfin Apofri

   Det kan ta lång tid att behandla nagelsvampinfektion. Du bör använda nagellacket varje vecka i flera månader. Det är viktigt att du fortsätter att använda Amorolfin Apofri tills infektionen har försvunnit och det har vuxit ut friska naglar. Det brukar ta 6 månader för fingernaglar och 9–12 månader för tånaglar.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta (kan förekomma hos 1 av 1 000 användare):

   - nageln missfärgas, blir skör eller lossnar eller börjar separera från nagelbädden.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos 1 av 10 000 användare):

   - en brännande känsla i huden.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   - hudrodnad, klåda, kontakteksem i området runt nageln, nässelutslag, blåsor.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Amorolfin Apofri ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Tillslut flaskan väl.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är amorolfin. En ml nagellack innehåller amorolfinhydroklorid motsvarande 50 mg amorolfin (5 %).

   - Övriga innehållsämnen är vattenfri etanol, ammoniummetakrylat sampolymer (typ A), etylacetat, butylacetat och triacetin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Amorolfin Apofri är ett genomskinligt nagellack.

   Glasflaska med HDPE-lock tätat med teflon.

   Förpackningsstorlekar: Glasflaska med 2,5 ml eller 3 ml nagellack.

   Kartongerna innehåller även 30 nagelfilar, 10 plastspatlar och 30 rengöringskompresser.

   Rengöringskompresserna är indränkta med 70 %-ig isopropylalkohol.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Tel.: 08-544 960 30

   Tillverkare

   Stradis
   29 Rue Léon Faucher

   51100 Reims

   Frankrike

   Farmaclair

   440 Avenue du Général de Gaulle

   14200 Hérouville Saint Clair

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-11-29


  • Denna produkt används inom följande områden:

  Amorolfin Apofri

  Medicinskt nagellack 5 % 3 milliliter Flaska

  • Varunummer: 522985
  • Tillverkare: Apofri AB

  279 kr

  (Ord. pris 299 kr)

  Jämförpris: 279 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/amorolfin-apofri-medicinskt-nagellack-5-procent-3-milliliter-flaska-250137/ 250137 Amorolfin Apofri https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/522985s.jpg 299.00 279.00 SEK Amorofin 5% InStock Medicinskt nagellack Meny Meny/Fotvård Meny/Fotvård/Nagelsvamp Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Medicinskt nagellack 5 % 3 milliliter Flaska