• Amlodipin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Amlodipin Bluefish

   5 mg och 10 mg tabletter
   amlodipin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Amlodipin Bluefish är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Amlodipin Bluefish
   3. Hur du tar Amlodipin Bluefish
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Amlodipin Bluefish ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Amlodipin Bluefish är och vad det används för

   Amlodipin Bluefish innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp mediciner som kallas kalciumantagonister.

   Amlodipin Bluefish används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) eller en särskild typ av bröstsmärtor som kallas kärlkramp (angina). En sällsynt form av denna är Prinzmetals angina eller variantangina.

   Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera. Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipin Bluefish genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.

   Amlodipin som finns i Amlodipin Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra

   sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

   hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Amlodipin Bluefish

   Ta inte Amlodipin Bluefish

   • om du är allergisk (överkänslig) mot amlodipin eller mot något av de övriga innehållsämnen i Amlodipin Bluefish som räknas upp i avsnitt 6, eller mot någon annan kalciumantagonist. Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller andningssvårigheter.

   • om du har mycket lågt blodtryck (hypotoni).

   • om du har en förträngning i aortaklaffen (aortastenos) eller kardiogen chock (ett tillstånd som innebär att hjärtat inte orkar förse kroppen med tillräckliga mängder blod).

   • om du har hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt.

   Varningar och försiktighet

   Berätta för din läkare om du har eller har haft något av följande:

   • hjärtinfarkt under senare tid

   • hjärtsvikt

   • mycket högt blodtryck (hypertensiv kris)

   • leversjukdom

   • om du är äldre och din dos behöver ökas

   Barn och ungdomar

   Amlodipin Bluefish har inte studerats på barn under 6 år. Amlodipin Bluefish bör endast användas för att behandla hypertoni på barn och ungdomar mellan 6 till 17 år (se avsnitt 3).

   För mer information, tala med din läkare.

   Andra läkemedel och Amlodipin Bluefish

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Amlodipin Bluefish kan påverka eller påverkas av andra läkemedel, såsom:

   • ketokonzol, itrakonazol (läkemedel mot svamp)

   • ritonavir, indinavir, nelfinavir (så kallade proteashämmare som används för att behandla HIV)

   • rifampicin, erytromycin, klaritomycin (antibiotika)

   • hypericum perforatum (Johannesört)

   • verapamil, diltiazem (hjärtmedicin)

   • dantrolen (infusion vid allvarliga störningar på kroppstemperaturen).

   • simvastatin (kolesterolsänkande läkemedel)

   • takrolimus (läkemedel som används för att ändra immunförsvarets sätt att fungera)

   • ciklosporin (läkemedel som hämmar immunförsvaret)

   Amlodipin Bluefish kan sänka ditt blodtryck ytterligare om du redan tar andra läkemedel mot högt blodtryck.

   Amlodipin Bluefish med mat och dryck

   Om du tar Amlodipin Bluefish ska du inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt och grapefruktjuice kan nämligen leda till att mängden av den aktiva substansen amlodipin i blodet ökar, vilket kan ge en oförutsägbar ökning av Amlodipin Bluefishs blodtryckssänkande effekt.

   Graviditet

   Säkerheten för amlopidin under graviditet har inte fastställts. Om du tror att du är gravid eller om du planerar att bli gravid måste du berätta det för läkaren innan du tar Amlodipin Bluefish.

   Amning

   Amlopidin passerar över i bröstmjölk i små mängder. Om du ammar eller snart ska börja amma måste du berätta det för läkaren innan du börjar ta Amlodipin Bluefish. 

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Amlodipin Bluefish kan påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Om du mår illa, blir yr eller trött eller får huvudvärk av tabletterna ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kontakta omedelbart din läkare.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon och/eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Amlodipin Bluefish

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Den vanliga inledande dosen är 5 mg Amlodipin Bluefish en gång dagligen. Dosen kan ökas till 10 mg Amlodipin Bluefish en gång dagligen.

   Du kan ta läkemedlet före eller efter mat eller dryck. Du bör ta läkemedlet vid samma tid varje dag med ett glas vatten. Ta inte Amlodipin Bluefish tillsammans med grapefruktjuice.

   Användning för barn och ungdomar

   Den rekommenderade vanliga startdosen för barn och ungdomar (6–17 år) är 2,5 mg dagligen. Maximal rekommenderad dos är 5 mg dagligen. Amlodipin Bluefish 2,5 mg är för närvarande inte tillgänglig och 2,5 mg dosen kan inte erhållas med Amlodipin Bluefish 5 mg, eftersom dessa tabletter inte är tillverkade på ett sätt som gör att de kan delas i två lika stora delar.

   Ta alltid medicinen enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Det är viktigt att du tar tabletterna hela tiden. Vänta inte tills tabletterna är slut innan du går till läkaren.

   Om du har tagit för stor mängd av Amlodipin Bluefish

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige och tel. 09-471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om man tar för många tabletter kan blodtrycket bli lågt eller till och med farligt lågt. Du kan känna dig yr, ostadig, svimfärdig eller svag. Om blodtrycket sjunker tillräckligt lågt kan man drabbas av chock. Huden känns då kall och fuktig och man kan bli medvetslös. Sök omedelbar vård om du tagit för många Amlodipin Bluefish-tabletter.

   Om du har glömt att ta Amlodipin Bluefish 

   Oroa dig inte. Om du glömmer att ta en tablett ska du bara strunta i den dosen. Ta nästa dos i rätt tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen.

   Om du slutar att ta Amlodipin Bluefish

   Läkaren kommer att ange hur länge du ska ta medicinen. Din sjukdom kan komma tillbaka om du slutar ta medicinen tidigare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Amlodipin Bluefish orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   omedelbart till läkaren om du får någon av följande mycket sällsynta och allvarliga biverkningar när du har tagit detta läkemedel.

   • plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andfåddhet eller svårigheter att andas

   • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

   • svullnad i tunga och svalg som gör det mycket svårt att andas

   • svåra hudreaktioner som kraftiga utslag, nässelutslag, rodnad över hela kroppen, svår klåda, blåsor, hudavflagning och svullnad, inflammerade slemhinnor (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys) eller andra allergiska reaktioner

   • hjärtinfarkt, onormal hjärtfrekvens (puls)

   • inflammation i bukspottkörteln, som kan ge svåra buk- och ryggsmärtor och kraftig sjukdomskänsla.

   Följande vanliga biverkningar har rapporterats. Om någon av dessa ger dig problem eller om de varar över en vecka ska du kontakta din läkare.

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare 

   • huvudvärk, yrsel, sömnighet (särskilt i början av behandlingen)

   • hjärtklappning (du känner av hjärtslagen), vallningar

   • buksmärtor, illamående

   • svullna anklar (ödem), trötthet

   Andra biverkningar som rapporterats finns i följande lista. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • humörsvängningar, ångest, depression, sömnlöshet

   • darrningar, smakförändring, svimning, svaghet

   • domningar eller stickningar i armar och ben, oförmåga att känna smärta

   • synrubbningar, dubbelseende, öronringningar

   • lågt blodtryck

   • nysningar/rinnande näsa på grund av inflammation i nässlemhinnan (rinit)

   • förändrade tarmvanor, diarré, förstoppning, matsmältningsbesvär, muntorrhet, kräkningar

   • håravfall, ökad svettning, kliande hud, röda fläckar på huden, hudmissfärgning

   • urineringsbesvär, ökat urineringsbehov på natten, ökad urineringsfrekvens

   • impotens, obehag från eller förstorade bröst hos män

   • svaghet, smärtor, sjukdomskänsla

   • led- eller muskelsmärtor, muskelkramper, ryggsmärtor

   • viktökning eller viktminskning

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

   • förvirring.

   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   • minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar som kan leda till blåmärken eller att man blöder lätt (skador på röda blodkroppar)

   • förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

   • en nervrubbning som kan orsaka svaghet, stickningar eller domningar

   • hosta, svullet tandkött

   • uppsvullen buk (gastrit)

   • onormal leverfunktion, inflammation i levern (hepatit), gulfärgad hud (gulsot), förhöjda leverenzymer som kan påverka vissa medicinska tester

   • ökad muskeltonus (muskelspänning)

   • inflammation i blodkärlen, ofta med hudutslag

   • ljuskänslighet

   Har rapporteras: (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • skakningar, stel hållning, maskliknande ansikte, långsamma rörelser och släpande, obalanserad gång.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Amlodipin Bluefish ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är amlodipin som amlodipinbesilat.

   Varje tablett innehåller 5 mg amlodipin som amlodipinbesilat

   Varje tablett innehåller 10 mg amlodipin som amlodipinbesilat

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat, natriumstärkelseglykolat (TypA), magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   5mg: vit eller nästan vit, plan, fasade kanter, cylinderformad tablett märkt med ”C” på ena sidan och ”58” på den andra sidan.

   10 mg: vit eller nästan vit, plan, fasade kanter, rund tablett märkt med ”C” på ena sidan och ”59” på den andra sidan.

   PVC/PVdC-aluminium blister

   14, 20, 28, 30, 50 och 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   P.O. Box 49013

   100 28 Stockholm

   Sverige

   Tillverkare

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   Gävlegatan 22

   113 30 Stockholm

   Sverige

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Medlemsland

   Läkemedlets namn

   Danmark

   Amlodipin Bluefish

   Finland

   Amlodipin Bluefish 5 mg/10 mg tabletit/tabletter

   Irland

   Amlodipine Bluefish 5 mg/10 mg tablets

   Italien

   Amlodipine Bluefish 5 mg/10 mg compresse

   Polen

   Amlodipine Bluefish

   Slovakien

   Amlodipine Bluefish 5 mg/ 10 mg tabletky

   Spanien

   Amlodipine Bluefish 5 mg/ 10 mg comprimidos

   Sverige

   Amlodipin Bluefish 5 mg/ 10 mg tabletter

   Tjeckien

   Amlodipin Bluefish 5 mg/ 10 mg tablety

   Ungern

   Amlodipin Bluefish 5 mg/10 mg tabletta

   Österrike

   Amlodipin Bluefish 5 mg/10 mg Tabletten


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-18


  Amlodipin Bluefish

  Tablett 10 mg Amlodipin 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 513133
  • Tillverkare: Bluefish Pharmaceuticals AB

  281,49 kr

  Jämförpris: 2,81 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?