Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ambirix

   injektionsvätska, suspension i förfylld spruta
   Hepatit A- (inaktiverat) och hepatit B- (rDNA) (HAB) vaccin (adsorberat)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du/ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   • Detta vaccin har ordinerats enbart till dig/ditt barn. Ge det inte vidare till andra.

   • Om du/ditt barn får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta

    gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   Denna bipacksedel har skrivits med förutsättningen att det är personen som får vaccinet som läser den. Vaccinet kan även ges till barn och ungdomar, så du kan behöva läsa den åt ditt barn.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ambirix är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Ambirix
   3. Hur Ambirix ska användas
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ambirix ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ambirix är och vad det används för

   Ambirix är ett vaccin som används till spädbarn, barn och ungdomar från 1 år upp till och med 15 år. Det ger skydd mot två olika infektionssjukdomar: hepatit A och hepatit B.

   • Hepatit A: Infektion med hepatit A-virus kan orsaka svullnad av levern (inflammation). Viruset sprids vanligtvis via mat eller dryck som innehåller virus. Ibland kan man också få i sig viruset på annat sätt som när man simmar i vatten som är förorenat med avloppsvatten eller från en annan infekterad person. Viruset finns i kroppsvätskor, såsom avföring, serum eller saliv. Symtom börjar 3 till 6 veckor efter man smittats. En del personer kan känna sig sjuka, få feber, värk och smärta. Efter ett par dagar kan de bli mycket trötta, få mörk urin, blek avföring och gulaktig hud eller ögonvitor (gulsot). Svårighetsgraden och typen av symtom kan variera. Små barn får inte alltid alla symtom. De flesta barn blir helt återställda, men sjukdomen är ofta tillräckligt allvarlig för att göra barn sjuka i minst en månad.


   • Hepatit B: Infektion med hepatit B-virus kan orsaka svullnad av levern (inflammation). Viruset sprids vanligtvis från en annan infekterad person. Det återfinns i kroppsvätskor såsom blod, sperma, vaginalsekret eller saliv (spott). Symtomen kanske inte visar sig förrän 6 veckor till 6 månader efter att man smittats. Infekterade personer ser inte alltid sjuka ut eller känner sig sjuka. En del personer kan känna sig sjuka, få feber, värk och smärta. Vissa kan dock bli mycket dåliga. De kan bli mycket trötta, få mörk urin, blek avföring och gulaktig hud eller ögonvitor (gulsot). En del personer kan behöva sjukhusvård.
    De flesta vuxna återhämtar sig helt efter sjukdomen, men vissa (främst barn) som kanske inte fick några symtom kan fortsätta bära på infektionen. De kallas ”hepatit B-bärare” och kan fortfarande infektera andra personer under hela sitt liv. Bärare riskerar också allvarliga leverproblem, såsom skrumplever (cirros) eller levercancer.

   Hur Ambirix fungerar

   • Ambirix hjälper kroppen producera sitt eget skydd (antikroppar) mot dessa infektionssjukdomar. Vaccinet innehåller inga levande virus (se avsnitt 6 för vaccinets innehåll) och kan därför inte orsaka hepatit A- eller B-infektioner.

   • Liksom för alla vacciner svarar vissa personer sämre på vaccinet än andra.

   • Ambirix kanske inte skyddar dig från att bli sjuk om du tidigare infekterats med hepatit A- eller B-virus.

   • Ambirix kan endast skydda dig mot infektioner med hepatit A- eller B-virus. Det kan inte skydda mot andra infektioner som kan påverka levern – trots att dessa infektioner kan ge liknande symtom som man får av hepatit A- eller B-virus.

   Det är inte säkerställt exakt hur långt skydd mot hepatit A- eller B-virus man får, men skyddet mot hepatit A antas vara cirka 10 år. Tala med din läkare när denna tid passerat.

   2. Vad du behöver veta innan du får Ambirix

   Ambirix ska inte ges om:

   • du är allergisk mot Ambirix eller något annat innehållsämne i detta vaccin (anges i avsnitt 6). Tecken på en allergisk reaktion kan inkludera kliande hudutslag, andfåddhet och svullnad av ansikte eller tunga.

   • du tidigare har fått en allergisk reaktion mot något vaccin mot hepatit A eller hepatit B.

   • du har en kraftig infektion med hög feber. Vaccinet kan ges efter tillfrisknandet. En lättare infektion såsom en vanlig förkylning är sannolikt inget problem, men tala med läkaren först.

   Ambirix ska inte ges om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du får Ambirix.

   Varningar och försiktighet:

   Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du får Ambirix om:

   • du behöver ett fullgott skydd mot hepatit A- och hepatit B-infektion inom 6 månader – din läkare kommer eventuellt rekommendera ett annat vaccin.

   • du har någon blödningssjukdom eller lätt får blåmärken – injektionen kan eventuellt ges som en injektion precis under huden i stället för i en muskel för att minska blödningar/antalet blåmärken.

   • du har problem med immunsystemet (t.ex. p.g.a. sjukdom, behandling eller dialys) – vaccinet kommer eventuellt inte fungera tillräckligt . Detta innebär att du eventuellt inte kommer att ha skydd mot ett eller båda av hepatit A- och B‑virusen. Läkaren kommer att ta blodprov för att se om ytterligare injektioner krävs för att du ska få ett tillräckligt skydd.

   • du har svimmat före eller vid tidigare injektion – ifall detta händer igen.
    Svimning kan förekomma (främst hos ungdomar) efter, eller även före, all nålinjektion.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du får Ambirix.

   Andra läkemedel och Ambirix

   Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel eller vaccin. Fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du inte är säker.

   Om du tar läkemedel som påverkar kroppens immunförsvar kan Ambirix ändå ges om det anses vara nödvändigt. Vaccinet kommer eventuellt inte fungera tillräckligt. Detta innebär att du eventuellt inte kommer att ha skydd mot ett eller båda av hepatit A- och B-virusen. Läkaren kommer att ta blodprov för att se om ytterligare injektioner krävs för att du ska få ett tillräckligt skydd.

   Ambirix kan behöva ges samtidigt som andra vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund, difteri, tetanus, kikhosta (pertussis), poliomyelit, Haemophilus influenzae typ b eller viss behandling mot hepatitinfektioner s k ”immunoglobuliner”. Läkaren kommer se till att vaccinerna ges på olika ställen på kroppen.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du får detta vaccin. Ambirix ges vanligtvis inte till kvinnor som är gravida eller ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan eventuellt bli trött eller yr efter att Ambirix har getts. Om detta skulle inträffa, kör inte bil, cykel och använd inte några verktyg eller maskiner.

   Ambirix innehåller neomycin och natrium

   Detta vaccin innehåller neomycin (antibiotikum). Ambirix ska inte ges om du är allergisk mot neomycin.

   Detta vaccin innehåller mindre än 1 mmol natrium per dos, dvs. är nästintill ”natriumfritt”.


   3. Hur Ambirix ska användas


   Hur injektionen ges

   • Läkaren eller sjuksköterskan kommer att ge Ambirix som en injektion i en muskel, vanligtvis i överarmen.

   • De kommer se till att Ambirix inte ges i en ven.

   • Hos mycket små barn kan injektionen ges i lårmuskeln.

   Hur mycket som ges

   • Du kommer vanligtvis att få totalt två injektioner. Varje injektion ges vid ett separat besök.

   • Injektionerna kommer att ges inom 12 månader:

    • Den första injektionen – på utsatt datum enligt överenskommelse med läkaren.

    • Den andra injektionen – mellan 6 och 12 månader efter första injektionen.

   Glömd dos

   • Om du missar den andra injektionen, tala med läkaren och få en ny tid så snart som möjligt.

   • Se till att fullfölja vaccinationsprogrammet på två injektioner. Annars kommer man eventuellt inte ha skydd mot sjukdomarna.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarliga biverkningar

   Tala omedelbart om för din läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar - du kan behöva vård omgående:

   • Allergiska och anafylaktoida reaktioner – tecken kan vara hudutslag som kan klia eller ge blåsor, svullnad av ögon och ansikte, svårigheter att andas eller svälja, plötsligt blodtrycksfall och medvetslöshet.

   Tala omedelbart om för din läkare om du märker någon av ovanstående allvarliga biverkningar.

   Biverkningar som inträffade under kliniska studier med Ambirix var följande:

   Mycket vanliga (dessa kan förekomma vid fler än 1 av 10 vaccindoser):

   • huvudvärk

   • aptitlöshet

   • trötthetskänsla eller irritabilitet

   • smärta och rodnad vid injektionsstället.

   Vanliga (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 10 vaccindoser):

   • feber

   • dåsighet

   • mag- och tarmproblem

   • svullnad vid injektionsstället.

   Dessutom har följande biverkningar rapporterats under kliniska studier med mycket liknande kombinerade hepatit A- och hepatit B-vacciner:

   Vanliga (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 10 vaccindoser):

   • allmän sjukdomskänsla

   • diarré, illamående

   • reaktion vid injektionsstället.

   Mindre vanliga (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 100 vaccindoser):

   • yrsel

   • magsmärtor

   • kräkningar

   • övre luftvägsinfektion

   • muskelvärk (myalgi).

   Sällsynta (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 1 000 vaccindoser):

   • lågt blodtryck

   • ledvärk (artralgi)

   • klåda (pruritus), hudutslag

   • stickningar och krypningar (parestesi)

   • svullna körtlar i hals, armhålor eller ljumskar (lymfadenopati)

   • influensaliknande symtom, såsom feber, halsont, rinnande näsa, hosta och frossa.

   Mycket sällsynta (dessa kan förekomma vid upp till 1 av 10 000 vaccindoser):

   • nässelfeber (urtikaria).

   Kontakta läkare om du får liknande biverkningar.

   Biverkningar som inträffade vid rutinanvändning av Ambirix var följande:

   • svimning

   • förlorad känslighet för smärta eller beröring (hypestesi).

   Dessutom har följande biverkningar inträffat vid rutinanvändning med mycket liknande kombinerade eller enskilda hepatit A- och hepatit B-vacciner:

   • multipel skleros

   • svullnad i ryggmärgen (myelit)

   • onormala levervärden

   • svullnad eller inflammation i hjärnan (encefalit)

   • inflammation i vissa blodkärl (vaskulit)

   • degenerativ hjärnsjukdom (encefalopati)

   • svullnad av ansikte, mun och svalg (angioneurotiskt ödem)

   • kraftig huvudvärk med stelhet i nacke och känslighet för ljus (meningit)

   • övergående nervinflammation som orsakar smärta, svaghet och förlamning av armar och ben, vilket ofta fortskrider till bröst och ansikte (Guillain-Barrés syndrom)

   • kramper eller krampanfall

   • nervinflammation (neurit)

   • sjukdom i synnerven (optisk neurit)

   • domningar eller svaghet i armar och ben (neuropati)

   • omedelbar smärta vid injektionsstället, sveda och brännande känsla

   • förlamning, hängande ögonlock och förlamning av muskulaturen i ena ansiktshalvan (facialisförlamning)

   • sjukdom som huvudsakligen påverkar lederna med smärta och svullnad (artrit),

   • muskelsvaghet

   • mörkvioletta eller rödvioletta hudknottror (lichen planus), allvarliga hudutslag (erythema multiforme)

   • minskning av antalet blodplättar, vilket ökar blödningsbenägenheten och risken att få blåmärken (trombocytopeni), mörkvioletta eller rödbruna fläckar synliga genom huden (trombocytopenisk purpura).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ambirix ska förvaras

   • Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

   • Får ej frysas. Frysning förstör vaccinet.

   • Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är:


   -Hepatit A-virus (inaktiverat)1,2

   720 ELISA-enheter

   -Hepatit B-ytantigen3,4

   20 mikrogram


   1Producerat i humana diploidceller (MRC-5)

   2Adsorberat på hydratiserad aluminiumhydroxid

   0,05 milligram Al3+

   3Producerat i jästceller (Saccharomyces cerevisiae) med rekombinant DNA-teknologi

   4Adsorberat på aluminiumfosfat


   0,4 milligram Al3+

   Övriga innehållsämnen i Ambirix är: natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta.

   • Ambirix är en vit, något mjölkaktig vätska förpackad i en 1 ml förfylld spruta av glas.

   • Ambirix tillhandahålls i förpackningar om 1 eller 10 förfyllda sprutor (med eller utan nålar) och om 50 förfyllda sprutor utan nålar.

   • Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

   Rue de l’Institut 89

   B-1330 Rixensart

   Belgien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

   Lietuva

   GlaxoSmithKline Lietuva UAB

   Tel. +370 5 264 90 00

   info.lt@gsk.com

   България

   ГлаксоСмитКлайн ЕООД

   Тел.: + 359 2 953 10 34

   Luxembourg/Luxemburg

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

   Česká republika

   GlaxoSmithKline s.r.o.

   Tel: + 420 2 22 00 11 11

   cz.info@gsk.com

   Magyarország

   GlaxoSmithKline Kft.

   Tel.: + 36-1-2255300

   Danmark

   GlaxoSmithKline Pharma A/S

   Tlf: + 45 36 35 91 00

   dk-info@gsk.com

   Malta

   GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

   Tel: + 356 21 238131

   Deutschland

   GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

   Tel: + 49 (0)89 360448701

   produkt.info@gsk.com

   Nederland

   GlaxoSmithKline BV

   Tel: + 31 (0)30 69 38 100

   nlinfo@gsk.com

   Eesti

   GlaxoSmithKline Eesti OÜ

   Tel: +372 667 6900

   estonia@gsk.com

   Norge

   GlaxoSmithKline AS

   Tlf: + 47 22 70 20 00

   firmapost@gsk.no

   Ελλάδα

   GlaxoSmithKline A.E.B.E.

   Tηλ: + 30 210 68 82 100

   Österreich

   GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

   Tel: + 43 1 970 75-0

   at.info@gsk.com

   España

   GlaxoSmithKline, S.A.

   Tel: + 34 902 202 700

   es-ci@gsk.com

   Polska

   GSK Services Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 (22) 576 9000

   France

   Laboratoire GlaxoSmithKline

   Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

   diam@gsk.com

   Portugal

   Smith Kline & French Portuguesa, Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: + 351 21 412 95 00

   FI.PT@gsk.com

   Hrvatska

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel.: + 385 (0)1 6051999

   România

   GlaxoSmithKline (GSK) SRL

   Tel: + 40 (0)21 3028 208

   Ireland

   GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

   Tel: + 353 (0)1 495 5000

   Slovenija

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

   medical.x.si@gsk.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

   Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

   recepcia.sk@gsk.com

   Italia

   GlaxoSmithKline S.p.A.

   Tel: + 39 04 59 21 81 11

   Suomi/Finland

   GlaxoSmithKline Oy

   Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

   Finland.tuoteinfo@gsk.com

   Κύπρος

   GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

   Τηλ: + 357 22 39 70 00

   gskcyprus@gsk.com

   Sverige

   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com

   Latvija

   GlaxoSmithKline Latvia SIA

   Tel: + 371 67312687

   lv-epasts@gsk.com

   United Kingdom

   GlaxoSmithKline UK

   Tel: + 44 (0)800 221 441

   customercontactuk@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   10/2017


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu/.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Vid förvaring kan en vit, fin bottensats med ett klart färglöst skikt ovanför observeras.

   Före administrering ska vaccinet resuspenderas till en homogen, grumlig vit suspension.

   Instruktion för resuspension av vaccinet till en homogen, grumlig vit suspension

   Vaccinet ska resuspenderas enligt nedan.

   1. Håll sprutan upprätt med en hand.

   2. Skaka sprutan genom att vända den upp och ner och sedan tillbaka igen.

   3. Upprepa denna åtgärd kraftfullt under minst 15 sekunder.

   4. Inspektera vaccinet igen:

    1. Om vaccinet är en homogen, grumlig vit suspension är den klar att användas – suspensionen ska inte vara klar.

    2. Om vaccinet fortfarande inte är en homogen, grumlig vit suspension – upprepa genom att vända sprutan upp och ner och sedan tillbaka i ytterligare minst 15 sekunder – inspektera sedan igen.

   Vaccinet ska inspekteras visuellt för främmande partiklar och/eller avvikande utseende innan administrering. Administrera inte vaccinet om något av detta observeras.

   Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ambirix®

  Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 1 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 009960
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  508 kr

  Jämförpris: 508 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?