Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Alvedon

   665 mg tablett med modifierad frisättning
   paracetamol

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Alvedon är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon
   3. Hur du använder Alvedon
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Alvedon ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Alvedon är och vad det används för

   Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Tabletten innehåller två skikt, ett från vilket den verksamma substansen frisätts snabbt och ett med långsammare frisättning.


   Alvedon används mot värk och smärta av olika slag (t.ex. huvudvärk, tandvärk, feber (t.ex. vid förkylningar), menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor). Alvedon 665 mg tablett med modifierad frisättning är speciellt avsedd för behandling av långvarig smärta som kräver upprepad dosering.


   Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon

   Använd inte Alvedon

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Alvedon

   Var särskilt försiktig med Alvedon

   • försiktighet vid leversjukdom

   • om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra

   Använd inte Alvedon utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Alvedon tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Alvedon. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


   Ta aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


   Rådgör med läkare innan du använder Alvedon om du har en lever- eller njursjukdom.


   Rådgör med läkare innan du använder Alvedon om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

   Användning av andra läkemedel och Alvedon

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Alvedon kan påverka eller påverkas av följande läkemedel och (traditionellt) växtbaserade läkemedel.

   • Warfarin (blodförtunnande medel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 2 tabletter Alvedon (à 665 mg) per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

   • Probenecid (medel mot gikt)

   • Vissa medel mot epilepsi:

    1. Fenytoin

    2. Fenobarbital

    3. Karbamazepin

   • Metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar)

   • Rifampicin (medel mot tuberkulos)

   • Kolestyramin (medel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

   • Kloramfenikol för injektion (medel vid bakterieinfektioner). (Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat och Alvedon användas samtidigt.)

   • Johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel)

   Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal

   Alvedon med mat, dryck och alkohol

   Alvedon kan tas med eller utan mat. Använd inte Alvedon tillsammans med alkohol, se avsnittet ”Var särskilt försiktig med Alvedon”.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


   Paracetamol går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alvedon under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Alvedon påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Alvedon

   Använd alltid Alvedon enligt läkarens anvisningar. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är

   Vuxna och barn över 12 år (40 kg): 2 tabletter 3 gånger per dygn med minst 6 timmars mellanrum. Högst 6 tabletter per dygn.


   Tabletterna skall sväljas hela och får inte krossas eller delas.

   Om du använt för stor mängd av Alvedon

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


   För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Alvedon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1 000 användare):

   • Angioödem: Sluta att ta Alvedon och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

    1. svullnad av ansikte, tunga eller svalg

    2. svårigheter att svälja

    3. nässelutslag och andningssvårigheter

   • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Alvedon. Kontakta snarast läkare.

   • Leverpåverkan


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

   • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

   • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

   • Njurbiverkningar

   • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

   • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

   • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Alvedon ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.


   Blisterförpackning: Använd inte Alvedon om folien inte var hel vid inköpet. Burk: Använd inte produkten om burkens försegling är bruten vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är paracetamol 665 mg

   • Övriga innehållsämnen är hypromellos, pregelatiniserad stärkelse, povidon, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium, stearinsyra.

   • Filmdragering är hypromellos, glyceroltriacetat, karnaubavax.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Blisterförpackning: 12, 24, 48 eller 96 tabletter

   Burk med skruvlock: 100 tabletter (locket på burken kan öppnas med hjälp av en blyertspenna, som läggs i lockets kryss och därefter vrids)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

   Nykær 68

   2605 Brøndby

   Danmark


   Tel: 020–10 05 79

   E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com


   Tillverkare: GlaxoSmithKline, Dungarvan Ltd., Irland

   Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG, Tyskland

   Glaxo Wellcome S.A., Spanien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-06-30


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Alvedon®

  Tablett med modifierad frisättning 665 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 067635
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  82,20 kr

  Jämförspris: 0,82 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?