Webb-pris
Bild på Alvedon Novum
 • Paracetamol
 • Läkemedel
 • Lindrar smärta och sänker feber. Effekten på värk kommer inom 15 - 20 minuter och på feber efter 30 - 60 minuter. Från 12 år.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Alvedon Novum

   500 mg filmdragerade tabletter
   paracetamol
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrining i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller också eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta (se avsnitt 3 Hur du använder Alvedon Novum).

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Alvedon Novum är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon Novum
   3. Hur du använder Alvedon Novum
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Alvedon Novum ska förvaras
   6. Övriga upplysningar

   1. Vad Alvedon Novum är och vad det används för

   Alvedon Novum innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


   Alvedon Novum används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


   Alvedon Novum kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon Novum

   Använd inte Alvedon Novum

   - om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Alvedon Novum.

   Var särskilt försiktig med Alvedon Novum

   • försiktighet vid leversjukdom

   • om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra

   Använd inte Alvedon Novum utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Alvedon Novum tillsammans med alkohol.


   Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Alvedon Novum.


   Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon Novum utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


   Rådgör med läkare om du har nedsatt hjärt- eller njurfunktion eller högt blodtryck.


   Ta aldrig mer Alvedon Novum än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


   Rådgör med läkare innan du använder Alvedon Novum om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

   Användning av andra läkemedel och Alvedon Novum

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Alvedon Novum kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel, (traditionella) växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel. Kontakta därför apotekspersonal eller läkare innan du använder Alvedon Novum tillsammans med något av följande läkemedel. 

   • metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

   • warfarin (blodförtunnande medel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 2 tabletter Alvedon Novum (à 500 mg) per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

   • probenecid (medel mot gikt).

   • vissa medel mot epilepsi:

    1. fenytoin

    2. fenobarbital

    3. karbamazepin

   • rifampicin (medel mot tuberkulos).

   • kolestyramin (medel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

   • kloramfenikol för injektion (medel vid bakterieinfektioner). (Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat och Alvedon Novum användas samtidigt.)

   • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel).

   Alvedon Novum med mat, dryck och alkohol

   Alvedon Novum kan tas med eller utan mat. Använd inte Alvedon Novum tillsammans med alkohol, se avsnittet ”Var särskilt försiktig med Alvedon Novum”.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


   Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Alvedon Novum under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Alvedon Novum påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Viktig information om några innehållsämnen i Alvedon Novum

   Detta läkemedel innehåller:

   Natrium, 173 mg per tablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost och personer med högt blodtryck.


   3. Hur du använder Alvedon Novum

   Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


   Använd alltid Alvedon Novum enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Tabletterna ska sväljas hela.

   Alvedon Novum kan tas oberoende av måltider.


   Rekommenderad dos är

   Vuxna och barn över 40 kg (över ca 12 år): 1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.

   Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   Om du använt för stor mängd av Alvedon Novum

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


   För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Alvedon Novum orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1 000 användare):

   • Angioödem: Sluta att ta Alvedon Novum och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

    • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

    • svårigheter att svälja

    • nässelutslag och andningssvårigheter

   • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Alvedon Novum. Kontakta snarast läkare.

   • Leverpåverkan

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

   • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

   • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

   • Njurbiverkningar

   • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

   • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

   • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Alvedon Novum ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Använd inte Alvedon Novum om folien inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är paracetamol, 500 mg


   Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat, pregelatiniserad stärkelse, povidon, majsstärkelse, kaliumsorbat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, karnaubavax, trikalciumfosfat.

   Dragering: Titandioxid (E171), polydextros, hypromellos, glyceroltriacetat, polyetylenglykol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita avlånga tabletter utan skåra, märkta med A.


   8 st, 10 st, 16 st eller 20 st tabletter i blisterförpackning

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

   Nykær 68

   2605 Brøndby

   Danmark


   Tel: 020–10 05 79

   E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com


   Tillverkare:

   GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack Dungarvan, Irland

   Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG, Herrenberg, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-11-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Alvedon Novum

  Filmdragerad tablett 500 mg 20 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 067680
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  35 kr

  (Ord. pris 45 kr)

  Jämförspris: 2,25 kr / tablett(er)

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/alvedon-novum-filmdragerad-tablett-500-mg-20-tabletter-blister-250220/ 250220 Alvedon Novum https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/067680s.jpg 45.00 35.00 SEK Alvedon Novum InStock Paracetamol Meny Meny/Värk Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Tandbesvär Meny/Mun & tänder/Tandbesvär/Tandvärk Beredningsform Beredningsform/Tablett Verksam substans Verksam substans/Paracetamol Meny/Värk/Migrän Meny/Värk/Rygg- och nackvärk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Feber Webbkampanjer Webbkampanjer/Husapoteket Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 500 mg 20 tablett(er) Blister