Bild på Alvedon®
 • Mot feber och smärta
 • Läkemedel
 • Paracetamol. Effekten på feber efter 30-60 min och på värk efter ca 30 min. Från 3 år. Högst 2 dagar utan läkarkontakt.
 • Smälter i munnen. Till mindre barn löses tabletten i en sked vatten. Jordgubbsmak.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Alvedon

   250 mg munsönderfallande tabletter
   paracetamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Alvedon är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon
   3. Hur du använder Alvedon
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Alvedon ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Alvedon är och vad det används för

   Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


   Alvedon används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


   Alvedon kan användas även om du har känslig mage eller magsår eller om du har ökad benägenhet för blödningar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon

   Använd inte Alvedon

   om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


   Varningar och försiktighet

   Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


   Ta aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningen.


   Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så fort som möjligt om du har tagit för stor dos.


   Använd inte Alvedon utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd heller inte Alvedon tillsammans med alkohol. Berusnings­effekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Alvedon.


   Rådgör med läkare innan du använder Alvedon om du har en lever- eller njursjukdom.


   Var särskilt försiktig med Alvedon om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra.


   Rådgör med läkare innan du använder Alvedon om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.


   Alvedon munsönderfallande tablett innehåller aspartam som omvandlas till fenylalanin. Detta är av betydelse för personer med fenylketonuri (en medfödd ämnesomsättningssjukdom).

   Andra läkemedel och Alvedon

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Alvedon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel, (traditionella) växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel. Kontakta därför apotekspersonal eller läkare innan du använder Alvedon tillsammans med något av följande läkemedel.

   • warfarin (blodförtunnande läkemedel). Enstaka doser av Alvedon anses inte påverka effekten av warfarin. Ta högst 4 munsönderfallande tabletter Alvedon (à 250 mg) per dygn under 5 dagar i följd, för vuxen. Behöver du ta mer kontakta läkare först.

   • probenecid (läkemedel mot gikt)

   • fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

   • fenobarbital (läkemedel mot epilepsi)

   • karbamazepin (läkemedel mot epilepsi)

   • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

   • kolestyramin (läkemedel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

   • kloramfenikol för injektion (läkemedel vid bakterieinfektioner). Kloramfenikol mot infektioner i ögat och Alvedon kan användas samtidigt.

   • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel)

   Alvedon med mat, dryck och alkohol

   Alvedon kan tas med eller utan mat.Använd inte Alvedon tillsammans med alkohol, se avsnittet ”Var särskilt försiktig med Alvedon”.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Inga kända risker vid användning under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedel oftare.


   Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alvedon under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Alvedon påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Alvedon

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


   Rekommenderad dos:

   Till barn ska doseringen i första hand beräknas efter barnets vikt (10-15 mg/kg kroppsvikt)

   Barn 15-25 kg (ca 3-7 år)

   1 tablett 250 mg var 4-6 timme, högst 4 tabletter per dygn.

   Barn 25-40 kg (ca 7-12 år)

   1-2 tabletter 250 mg var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.

   Barn under 6 år:

   Tabletten löses i en sked vatten innan den ges till barnet.


   Barn över 6 år:

   Låt tabletten smälta på tungan och svälj därefter direkt. Det behövs inget vatten. Tabletten ska inte tuggas.

   Tabletten kan även lösas upp i ca ½ glas vatten. Rör om väl.


   Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

   Om du använt för stor mängd av Alvedon

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Det finns risk för leverskada även om man mår bra. 


   För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Alvedon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1 000 användare):

   • Angioödem: Sluta att ta Alvedon och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

    1. svullnad av ansikte, tunga eller svalg

    2. svårigheter att svälja

    3. nässelutslag och andningssvårigheter

   • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Alvedon. Kontakta snarast läkare.

   • Leverpåverkan

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

   • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

   • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

   • Njurbiverkningar

   • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

   • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

   • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Alvedon ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


   Används före det utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är: Paracetamol 250 mg

   Övriga innehållsämnen är: Mannitol 419 mg, krospovidon, aspartam, magnesium­stearat, poly­metakrylater, kolloidal vattenfri kisel­dioxid, smakämne (jord­gubbs­smak innehållande vanillin).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita, runda tabletter utan delningsskåra, diameter 14 mm. Tabletten har smak av jordgubbar.


   Blister: 12 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

   c/o GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

   Nykær 68

   2605 Brøndby

   Danmark


   Tel: 020–10 05 79

   E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com


   Tillverkare

   Ethypharm, Châteauneuf-en-Thymerais eller Grand Quevilly, Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-11-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Alvedon®

  Munsönderfallande tablett 250 mg 12 styck Blister

  • Varunummer: 007487
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

  49,50 kr

  Jämförspris: 4,13 kr / styck

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/alvedon-munsonderfallande-tablett-250-mg-12-styck-blister-211951/ 211951 Alvedon® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/007487s.jpg 49.50 49.50 SEK Alvedon InStock Mot feber och smärta Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn/Feber Speciellt för Speciellt för/Krasslig Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber/Feber Beredningsform Beredningsform/Munsönderfallande Verksam substans Verksam substans/Paracetamol Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Munsönderfallande tablett 250 mg 12 styck Blister