• Paracetamol
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Alvedon

   500 mg filmdragerade tabletter
   paracetamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Alvedon är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon
   3. Hur du använder Alvedon
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Alvedon ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Alvedon är och vad det används för

   Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.

   Alvedon används mot värk och smärtor av olika slag, t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, reumatiska smärtor, samt vid feber, t ex vid förkylningar.

   Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon

   Använd inte Alvedon

   • om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.

   Varningar och försiktighet

   Alvedon innehåller paracetamol. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

   Ta aldrig mer Alvedon än läkaren ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare omedelbart om du har tagit för stor dos, även om du mår bra.

   Använd inte Alvedon utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd heller inte Alvedon tillsammans med alkohol. Berusnings­effekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Alvedon.

   Tala med läkare innan du använder Alvedon om du:

   • har nedsatt lever- eller njurfunktion.

   • har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra.

   • har brist på ett enzym som heter glukos-6-fosfatdehydrogenas.

   • är undernärd eller underviktig på grund av otillräckligt kostintag eller felaktig kosthållning eller om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning. Detta p.g.a. ökad risk för:

    • leverskada

    • metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

   Barn under 12 år

   Kontakta läkare innan Alvedon används om:

   • barnet är svårt medtaget eller har magsmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

   • barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

   Om barnet har feber kontakta läkare om:

   • barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

   • behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

   Andra läkemedel och Alvedon

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Alvedon kan påverka eller påverkas av följande läkemedel och (traditionella) växtbaserade läkemedel.

   • Blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin eller andra kumariner). Enstaka doser av Alvedon anses inte påverka effekten av warfarin. Ta högst 2 tabletter Alvedon (à 500 mg) per dygn under 5 dagar i följd, för vuxen. Behöver du ta mer kontakta läkare först.

   • probenecid (läkemedel mot gikt)

   • vissa läkemedel mot epilepsi:

    • fenytoin

    • fenobarbital

    • karbamazepin

   • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

   • kolestyramin (läkemedel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

   • kloramfenikol för injektion (läkemedel vid bakterieinfektioner). Kloramfenikol mot infektioner i ögat och Alvedon kan användas samtidigt.

   • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel)

   Alvedon med mat, dryck och alkohol

   Alvedon kan tas med eller utan mat. Använd inte Alvedon tillsammans med alkohol, se avsnittet ”Varningar och försiktighet”.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Om så är nödvändigt kan Alvedon användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

   Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alvedon under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Alvedon påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Alvedon

   Använd alltid detta läkemedel enligt anvisningar från läkaren eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.

   Ta aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningarna. Använd alltid lägsta möjliga dos som ger dig lindring av dina symtom, under så kort behandlingstid som möjligt.

   Om du har nedsatt lever- eller njurfunktion eller har Gilberts syndrom bör du rådfråga din läkare om lämplig dos, eftersom den kan behöva justeras nedåt.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna och ungdomar över 40 kg (över 12 år): 1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.

   Barn:

   Till barn ska dosen i första hand ges utifrån barnets vikt.

   Barn 15-25 kg (ca 3-7 år): ½ tablett var 4-6 timme, högst 2 tabletter per dygn.

   Barn 25-40 kg (ca 7-12 år): ½-1 tablett var 4-6 timme, högst 4 tabletter per dygn.

   (För beräkning av dos utifrån barnets vikt gäller 10-15 mg/kg kroppsvikt, var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.)

   Om du använt för stor mängd av Alvedon

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Överdosering av paracetamol kan ge allvarlig leverskada med risk för dödlig utgång.
   Det finns risk för leverskada även om du mår bra. 

   För att förhindra leverskada är det viktigt att få medicinsk behandling så tidigt som möjligt. Ju kortare tid som går mellan överdosering och påbörjad behandling med motgift (så få timmar som möjligt), desto större chans är det att leverskada kan förebyggas.

   .

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Alvedon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Alvedon och kontakta omedelbart läkare om du upplever något av följande. Ring eventuellt 112:

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Angioödem, mycket allvarlig allergisk reaktion:

    • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

    • svårigheter att svälja

    • nässelutslag och andningssvårigheter

   • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Även mindre allvarliga former av hudreaktioner, utslag och klåda kan förekomma.

   • Leverpåverkan. Detta kan vara mycket allvarligt och kan ge symtom som trötthet, illamående, kräkningar, magbesvär och aptitlöshet.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar).

   • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning.

   • Njurbiverkningar.

   • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist.

   • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

   • Anafylaxi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Alvedon ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

   Används före det utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är paracetamol 500 mg.

   Övriga innehållsämnen är: Majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse (majs), povidon, kaliumsorbat, talk, stearinsyra, hypromellos, triacetin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita, avlånga tabletter med delningsskåra, märkta ALVE DON, 7,7×16 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Blister: 16, 20, 50 × 1 (endosförpackning) och 100 filmdragerade tabletter

   Plastburk: 100 och 300 filmdragerade tabletter

   Plastburk med krysslock: 100 filmdragerade tabletter (reumatikerförpackning)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

   c/o GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

   Nykær 68

   2605 Brøndby

   Danmark

   Tel: 020–10 05 79

   E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com

   Tillverkare

   Famar A.V.E. Anthoussa Plant, Grekland

   GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Irland

   Catalent UK Swindon Zydis Ltd., England


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-08-16


  Alvedon®

  Filmdragerad tablett 500 mg Paracetamol 100 styck Burk

  • Varunummer: 097633
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

  69,60 kr

  Jämförpris: 0,70 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?