Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Altargo

   10 mg/g salva
   Retapamulin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel då den innehåller viktig information till dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Altargo är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Altargo
   3. Hur du använder Altargo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Altargo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övrig information

   1. Vad Altargo är och vad det används för

   Altargo salva innehåller ett antibiotika som heter retapamulin, som används på huden. Altargo används för att behandla bakterieinfektioner på små hudytor. Infektioner som kan behandlas är t ex impetigo som ger sårskorpor på infekterade områden, skärsår, skrubbsår och sår som blivit sydda.

   Altargo är avsett för vuxna och barn över nio månader.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Altargo

   Använd inte Altargo

   • om du är allergisk mot retapamulin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Altargo.

   Om du märker att infektionen försämras eller att ökad rodnad, irritation eller andra tecken och symtom utvecklas på applikationsstället ska du sluta att använda Altargo och kontakta läkare. Se även avsnitt 4 i denna bipacksedel.

   Om du inte ser någon förbättring av infektionen efter 2-3 dagars behandling, kontakta läkare.

   Barn

   Altargo skall inte användas på barn yngre än nio månaders ålder.

   Andra läkemedel och Altargo

   Använd inte andra salvor, krämer eller lösningar på samma hudområde som behandlas med Altargo om inte läkaren särskilt sagt att du ska göra detta.

   Tala om för din läkare om du använder , nyligen har använt eller kommer att använda andra läkemedel.

   Om patienten är ett barn yngre än 2 år är det speciellt viktigt att du talar om för din läkare om barnet använder andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är möjligt att användning av Altargo hos barn som använder vissa andra läkemedel (t ex vissa läkemedel mot svampinfektioner) kan leda till en blodkoncentration av Altargo som är högre än normalt. Detta kan leda till biverkningar. Din läkare kan avgöra om Altargo kan användas av barn yngre än 2 år som samtidigt tar andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Din läkare kommer att avgöra om behandlingen är rätt för dig.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Altargo förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Altargo innehåller butylhydroxitoluen (E321).

   Det kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit), eller irritation i ögonen och på slemhinnor.


   3. Hur du använder Altargo

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur du applicerar Altargo

   Vanligen påstrykes ett tunt lager av salvan 2 gånger dagligen i 5 dagar.

   Efter att ha applicerat salvan kan den behandlade ytan täckas med ett sterilt förband eller kompress, om inte läkaren rekommenderat att området ska vara utan täckförband.

   Använd Altargo under så lång tid som läkaren rekommenderat.

   Altargo är endast avsett för behandling av huden. Använd inte Altargo i ögonen, i munnen eller på läpparna, i näsborrarna eller på de kvinnliga könsorganens slemhinnor. Om salvan råkar hamna i dessa områden, skölj med vatten och rådfråga läkare om du känner något obehag. Om du av misstag använder Altargo i näsborrarna kan det hända att du får näsblod.

   Tvätta händerna före och efter användning av salvan.

   Om du använt för stor mängd av Altargo

   Avlägsna noggrant överflödig salva.

   Om du har glömt att använda Altargo

   Applicera salvan så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan med nästa dos på vanlig tid.

   Om du råkar svälja Altargo

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal.

   Om du slutar att använda Altargo

   Om du slutar att använda Altargo för tidigt, kan bakterierna börja att växa till igen och din infektion kan komma tillbaka. Sluta inte att använda detta läkemedel utan att ha först pratat med din läkare eller apotekspersonal.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tillstånd att se upp med

   Allvarlig hudreaktion eller allergier (okänd frekvens)

   Om du utvecklar en allvarlig hudreaktion eller en allergi (t.ex. allvarlig klåda eller allvarliga hudutslag, svullnad av ansikte, läppar, eller tunga):

   • sluta använda Altargo

   • torka noggrant bort salvan

   • kontakta din läkare eller apotekspersonal omedelbart.

   Följande biverkningar på huden har inträffat där Altargo har använts:

   Vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 10 användare)

   • hudirritation

   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 100 användare)

   • smärta, klåda, rodnad eller utslag (kontaktdermatit)

   Andra biverkningar (ingen känd frekvens, kan inte beräknas utifrån tillgänglig data)

   • brännande känsla

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Altargo ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Kassera öppnade tuber 7 dagar efter öppnandet, även om de inte är tomma. De ska inte sparas för framtida bruk.

   Läkemedlet ska inte kastas bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övrig information

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är retapamulin. Varje gram av salva innehåller 10 milligram av retapamulin.

   • Övriga innehållsämnen är vitt vaselin och konserveringsmedlet butylhydroxitoluen (E321).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Altargo är en benvit slät salva.

   Den tillhandahålls i en aluminiumtub med skruvlock av plast som innehåller 5, 10 eller 15 g salva, eller i en dospåse av aluminiumfolie som innehåller 0,5 g salva.

   Förpackning med 1 tub.

   Förpackning med 12 dospåsar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Tillverkare

   Glaxo Group Ltd

   980 Great West Road

   Brentford

   Middlesex TW8 9GS,

   Storbritannien

   Glaxo Operations UK, Ltd

   (trading as Glaxo Wellcome Operations)

   Harmire Road

   Barnard Castle

   County Durham

   DL12 8DT

   Storbritannien

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

   Luxembourg/Luxemburg

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

   България

   ГлаксоСмитКлайн ЕООД

   Teл.: + 359 2 953 10 34

   Magyarország

   GlaxoSmithKline Kft.

   Tel.: + 36 1 225 5300

   Česká republika

   GlaxoSmithKline s.r.o.

   Tel: + 420 222 001 111

   cz.info@gsk.com

   Malta

   GlaxoSmithKline Malta (Malta) Limited

   Tel: + 356 21 238131

   Danmark

   GlaxoSmithKline Pharma A/S

   Tlf: + 45 36 35 91 00

   info@glaxosmithkline.dk

   Nederland

   GlaxoSmithKline BV

   Tel: + 31 (0)30 6938100

   nlinfo@gsk.com

   Deutschland

   GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

   Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

   produkt.info@gsk.com

   Norge

   GlaxoSmithKline AS

   Tlf: + 47 22 70 20 00

   firmapost@gsk.no

   Eesti

   GlaxoSmithKline Eesti OÜ

   Tel: + 372 6676 900

   estonia@gsk.com

   Österreich

   GlaxoSmithKline Pharma GmbH

   Tel: + 43 (0)1 97075 0

   at.info@gsk.com

   Ελλάδα

   GlaxoSmithKline A.E.B.E.

   Τηλ: + 30 210 68 82 100

   Polska

   GSK Services Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 (0)22 576 9000

   España

   Stiefel Farma, S.A.

   Tel: + 34 902 202 700

   es-ci@gsk.com

   Portugal

   GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

   Tel: + 351 21 412 95 00

   FI.PT@gsk.com

   France

   Laboratoire GlaxoSmithKline

   Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

   diam@gsk.com

   România

   GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

   Tel: + 4021 3028 208

   Hrvatska

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 385 1 6051 999

   Ireland

   GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

   Tel: + 353 (0)1 4955000

   Slovenija

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 386 (0)1 280 25 00

   medical.x.si@gsk.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Simi: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

   Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

   recepcia.sk@gsk.com

   Italia

   GlaxoSmithKline S.p.A.

   Tel: + 39 (0)45 9218 111

   Suomi/Finland

   GlaxoSmithKline Oy

   Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

   Finland.tuoteinfo@gsk.com

   Κύπρος

   GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

   Τηλ: + 357 22 39 70 00

   gskcyprus@gsk.com

   Sverige

   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com

   Latvija

   GlaxoSmithKline Latvia SIA

   Tel: + 371 7312687

   lv-epasts@gsk.com

   United Kingdom

   GlaxoSmithKline UK

   Tel: + 44 (0)800 221441

   customercontactuk@gsk.com

   Lietuva

   GlaxoSmithKline Lietuva UAB

   Tel: + 370 5 264 90 00

   info.lt@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-11-09.


    

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Altargo®

  Salva 10 mg/g 5 gram Tub

  • Varunummer: 523086
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  145,12 kr

  Jämförpris: 29,02 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?