Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Aloxi

   250 mikrogram injektionsvätska, lösning.
   palonosetron

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Aloxi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Aloxi
   3. Hur du använder Aloxi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Aloxi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Aloxi är och vad det används för

   Aloxi tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin (5HT3) antagonister.


   De kan blockera kemikalien serotonins verkan som kan orsaka illamående och kräkningar.


   Aloxi används för att förebygga illamående och kräkningar hos vuxna, ungdomar och barn över en månads ålder i samband med kemoterapi mot cancer.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Aloxi

   Använd inte Aloxi

   • om du är allergisk mot palonosetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Aloxi

   • om du har akut tarmhinder eller tidigare råkat ut för förstoppning vid upprepade tillfällen,

   • om du använder Aloxi tillsammans med andra läkemedel som kan utlösa onormal hjärtrytm som amiodaron, nikardipin, kinidin, moxifloxacin, erytromycin, haloperidol, klorpromazin, quetiapin, tioridazin, domperidon,

   • om du eller någon i familjen har eller har haft förändringar i hjärtrytmen (förlängt QT-intervall),

   • om du har andra hjärtproblem,

   • om du har en obalans i vissa mineraler i blodet, t.ex. kalium och magnesium, som inte har behandlats.


   Användning av Aloxi de närmaste dagarna efter kemoterapi rekommenderas endast om en ny kemoterapicykel ska påbörjas.

   Andra läkemedel och Aloxi

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive:

   SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) inklusive fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram och escitalopram som används för att behandla depression och/eller ångest.

   SNRI-preparat (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) inklusive venlafaxin och duloxetin som används för att behandla depression och/eller ångest..

   Graviditet

   Om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det, kommer din läkare att sätta in behandling med Aloxi, endast då det är absolut nödvändigt.
   Det är inte känt om Aloxi kan ge upphov till skadliga effekter när det används under graviditet.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda någon medicin om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det.


   Amning


   Det är inte känt om Aloxi passerar över i bröstmjölk.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Aloxi om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Aloxi kan orsaka yrsel eller trötthet. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

   Aloxi innehåller

   mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Aloxi

   Som regel är det en läkare eller sjuksköterska som ger injektionen med Aloxi omkring 30 minuter innan kemoterapin påbörjas.


   Vuxna

   Rekommenderad dos av Aloxi är 250 mikrogram, som ges som snabb injektion i en ven.


   Användning för barn och ungdomar (i åldern 1 månad till 17 år)

   Läkaren bestämmer dosen beroende på kroppsvikt, men den högsta dosen är 1 500 mikrogram.

   Aloxi kommer att ges som en långsam infusion i en ven.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Eventuella biverkningar och deras frekvenser anges nedan:


   Vuxna


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):


   • huvudvärk, yrsel, förstoppning och diarré.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • högt eller lågt blodtryck

   • onormal hjärtfrekvens eller otillräcklig blodtillförsel till hjärtat

   • färgförändringar och/eller förstoring av venerna

   • onormalt hög eller låg mängd kalium i blodet

   • höga sockerhalter i blodet eller socker i urinen

   • låg kalciumhalt i blodet

   • höga halter av pigmentet bilirubin i blodet

   • höga halter av vissa leverenzymer

   • upprymdhet eller ångestkänslor

   • sömnighet eller sömnlöshet

   • aptitminskning eller aptitförlust

   • svaghet, trötthet, feber eller influensaliknande symtom

   • domningar, sveda, stickningar eller myrkrypningar i huden

   • hudutslag med klåda

   • nedsatt syn eller ögonirritation

   • rörelsesjuka

   • öronsusningar

   • hicka, gasbildning, muntorrhet eller matsmältningsbesvär

   • magsmärta

   • urineringssvårigheter

   • ledvärk

   • EKG-avvikelser (förlängt QT-intervall)


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):


   allergiska reaktioner mot Aloxi:

   svullnad av läppar, ansikte, tunga eller svalg, andningssvårigheter, kollaps, utslag (nässelutslag) med bulor och klåda, sveda eller smärta vid injektionsstället.


   Barn och ungdomar


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • huvudvärk.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • yrsel

   • ryckiga kroppsrörelser

   • onormal hjärtfrekvens

   • hosta eller andfåddhet

   • näsblod

   • kliande hudutslag eller nässelfeber

   • feber

   • smärta vid infusionsstället.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Aloxi ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.   Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.   Inga särskilda förvaringsanvisningar.   Endast för engångsbruk, eventuell överbliven lösning ska kasseras.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är palonosetron (som hydroklorid).
    Varje ml lösning innehåller 50 mikrogram palonosetron. En injektionsflaska med 5 ml lösning innehåller 250 mikrogram palonosetron.

   • Övriga innehållsämnen är mannitol, dinatriumedetat, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, vatten för injektionsvätskor, natriumhydroxid och saltsyra.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Aloxi injektionsvätska, lösning är en klar, färglös lösning och levereras i en förpackning med en injektionsflaska av typ I-glas med silikoniserad propp av klorobutylgummi och aluminumlock. Injektionsflaskan innehåller 5 ml lösning vilket utgör en dos.


   Finns i förpackningar om 1 injektionsflaska innehållande 5 ml lösning.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.
   Damastown
   Mulhuddart
   Dublin 15
   Irland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-02-24.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aloxi

  Injektionsvätska, lösning 250 mikrogram 5 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 059215
  • Tillverkare: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

  709 kr

  Jämförspris: 141,80 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?