Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Allopurinol Takeda

   100 och 300 mg Tabletter
   allopurinol
   laktos och glukos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   -Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   -Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   -Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   -Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Allopurinol Takeda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Allopurinol Takeda
   3. Hur du använder Allopurinol Takeda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Allopurinol Takeda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Allopurinol Takeda är och vad det används för

   Allopurinol Takeda hämmar bildningen av urinsyra och sänker därmed halten av urat (urinsyrasalt) i kroppen. På så sätt förhindras bildningen av uratsten och grus i urinen liksom uratutkristallisering i leder och vävnader.


   Allopurinol Takeda används vid gikt och tillstånd med förhöjda urinsyrahalter i blodet.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Allopurinol Takeda

   Använd inte Allopurinol Takeda

   -Om du är allergisk mot allopurinol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Allopurinol Takeda

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • allvarliga hudreaktioner, som kan vara livshotande (överkänslighetssyndrom, Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys), har rapporterats vid användning av allopurinol. Det kan börja som rödvioletta måltavleliknande eller runda fläckar med blåsbildning i mitten, ofta symetriskt utbredda, på bålen. Ytterligare tecken att vara uppmärksam på är sår i munnen, hals, näsa, könsorgan eller ögoninflammation (röda och svullna ögon). Hudreaktionerna, som kan vara livshotande, följs ofta av influensaliknande symtom som feber, huvudvärk, ont i kroppen. Utslagen kan utvecklas till blåsor över stora områden eller hudavlossning. Dessa allvarliga hudreaktioner kan vara vanligare hos personer med hankinesiskt eller thailändskt ursprung. Om du drabbats av Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys när du använt allopurinol får du aldrig använda allopurinol igen. Om du får utslag eller tecken på dessa hudreaktioner ska du genast sluta ta Allopurinol Takeda, och omedelbart kontakta läkare och berätta att du tar detta läkemedel. Se även avsnitt 4 för mer information.

   Vid behandling med Allopurinol Takeda kan xantin, ett förstadium till urinsyra, ansamlas i kroppen. För att undvika xantinutfällning i uringångarna är det därför viktigt att man dricker tillräckligt så att man inte får vätskebrist.

   Andra läkemedel och Allopurinol Takeda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


   Allopurinol Takeda kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

   • Ampicillin (mot infektioner)

   • Azatioprin och ciklosporin (används efter en transplantation eller mot så kallade autoimmuna sjukdomar)

   • Merkaptopurin (mot blodcancer)

   • Cyklofosfamid (mot cancer och autoimmuna sjukdomar)

   • Teofyllin (mot lungsjukdomar)

   • Syrabindande läkemedel (mot halsbränna och sura uppstötningar)

   • Dikumarol, fenprokumon och warfarin (används för att förhindra blodproppar)

   • Probenecid (mot gikt som är en ledsjukdom)

   • Salicylater (mot smärta, värk och feber)

   Graviditet och amning

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Allopurinol Takeda under graviditet.


   Okänt om Allopurinol Takeda går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Allopurinol Takeda innehåller laktos och glukos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Allopurinol Takeda

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig. Tabletterna tas i samband med måltid för att undvika eventuellt illamående och kräkningar.


   Allopurinol Takeda 100 mg

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Om du använt för stor mängd av Allopurinol Takeda

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Om du upplever någon av följande biverkningar sluta ta tabletterna och kontakta omedelbart läkare:

   • Agranulocytos, en sällsynt biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare: Allopurinol kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   • Angioödem, en mycket sällsynt biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare: Sluta att ta Allopurinol och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom: svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.

   • Lyell´s syndrom (toxisk epidermal nekrolys), en sällsynt biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare: Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor). Se även avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet” för mer information.

   • Stevens-Johnsons syndrom, en sällsynt biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare: En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier. Se även avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet” för mer information.

   • Symtom som kan vara tecken på en överkänslighetsreaktion som involverar flera organ (sällsynt biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): feber och frossa, huvudvärk, muskelvärk (influensaliknande symtom) och allmän sjukdomskänsla, hudförändringar t.ex. sår i mun, hals, näsa och könsorgan, konjunktivit (röda och svullna ögon), spridd blåsbildning och fjällning, allvarliga överkänslighetsreaktioner som feber, hudutslag, ledvärk, lymfkörtelsjukdom, kärlinflammation, blodbrist, förändringar i blodbilden t.ex. brist på vita blodkroppar eller förändrade levervärden.

   Andra biverkningar som har rapporterats

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): hudutslag, feber


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, gikt (en ledsjukdom) efter påbörjad behandling, ”gula fläcken-sjukan” (en typ av synförsämring hos äldre), grå starr (grumlig lins i ögat)


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): leverpåverkan, njurpåverkan t.ex. njursvikt, njursten, njurinflammation och blåskatarr, kramper, andnöd, oroskänslor, förvirring, rinnsnuva, nysningar, kramp i luftrören, myrkrypningar, muskelspänningar, nervskada i t.ex. händer och ben som kan orsaka känselbortfall


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): hjärnhinneinflammation, blodkärlsinflammation i hjärnan


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Allopurinol Takeda ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är allopurinol 100 mg respektive 300 mg per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är laktos 6 mg respektive 18 mg per tablett, flytande glukos 5 mg respektive 15 mg per tablett, magnesiumstearat, povidon, talk, majsstärkelse, krospovidon (bara i 300 mg tabletten).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Allopurinol Takeda 100 mg är en vit, rund tablett med en diameter på 8 mm. Den har en brytskåra på ena sidan och är präglad med "Nyco" på andra sidan.


   Allopurinol Takeda 300 mg är en vit, konvex tablett med en diameter på 12 mm. De är präglad med "Nyco" på ena sidan och "300" på andra sidan.


   Förpackningsstorlekar: plastburkar med 100 eller 500 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Takeda Pharma AB

   Box 3131

   169 03 Solna

   Tel. 08-731 28 00

   E-post: infosweden@takeda.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-11–15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Allopurinol Takeda

  Tablett 300 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 026623
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  95,48 kr

  Jämförspris: 0,95 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?