Bild på Allgil
 • Ögondroppar
 • Läkemedel/Natriumkromoglikat
 • Ögondroppar vid pollenallergi.Samma aktiva ämne som Lomudal. För röda, irriterade, rinnande ögon. Kan ges till barn.
 • Verkar även förebyggande. Kan användas samtidigt som mjuka kontaktlinser.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Allgil

   20 mg/ml ögondropar
   Natriumkromoglikat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Kontakta läkare om ögonsymtomen inte förbättras inom 2 dagar eller bara berör det ena ögat.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Allgil är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Allgil
   3. Hur du använder Allgil
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Allgil ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Allgil är och vad det används för

   Verksamt ämne är natriumkromoglikat, som förhindrar frisättning av inflammationsframkallande ämnen i ögats slemhinnor. Det lindrar och förhindrar allergiska ögonbesvär.

   Allgil ögondroppar används vid behandling av ögonbesvär (allergisk konjunktivit) med t.ex. rodnad, klåda och ökat tårflöde vid pollenallergi.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Allgil

   Använd inte Allgil

   - om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Om ögonsymtomen inte förbättras inom 2 dagar, eller bara berör det ena ögat skall läkare

   kontaktas. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Allgil.

   Andra läkemedel och Allgil

   Vid samtidig användning av andra ögondroppar bör det vara minst 15 minuter mellan användandet av

   de olika dropparna.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Allgil kan användas under graviditet och vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Efter att ha droppat i ögat kan synen påverkas tillfälligt. Kör därför inte bil eller hantera farliga maskiner förrän synförmågan återvänt helt.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Allgil

   Vanlig dosering är:

   1–2 droppar i vardera ögat 4 gånger om dagen för vuxna och barn.

   Eventuell annan dos enligt läkares föreskrift.

   Behandlingen inleds vid de första symtomen och pågår under hela pollensäsongen, vid initial

   receptfri egenbehandling dock i högst 30 dagar. Kontakta läkare om inte förbättring skett

   inom ett par dagar.

   Bruksanvisning

   1. Ta bort plasthatten från flaskan.

   2. Se till att pipen på flaskan inte kommer i kontakt med ögat, ögonfransarna eller något främmande föremål som kan förorena innehållet.

   3. Fatta flaskan med tummen på kanten vid pipen och pekfinger och långfinger i botten. Dropparna trycks fram genom att botten på flaskan trycks in i flaskan.

   4. Luta huvudet lätt bakåt och dra ut nedre ögonlocket och droppa en eller två droppar mellan ögat och ögonlocket.

   5. Släpp det nedre ögonlocket, blinka några gånger och slut ögat 1 - 2 minuter, så att

   läkemedlet lättare kan tas upp av ögat.

   6. Gör på samma sätt i det andra ögat.

   Ögondroppsflaskan är personlig.

   Allgil kan användas av personer som bär mjuka kontaktlinser, då det inte innehåller konserveringsmedel.

   Om du använt för stor mängd av Allgil

   Uppgift saknas om biverkningar som skulle bero på överdosering.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Allgil

   Ta inte dubbel dos för att kompensera ett glömt doseringstillfälle.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (fler än 1 av 100 användare): Övergående sveda i ögat (då dropparna droppas i ögat).

   Andra symtom på lokal irritation kan förekomma i sällsynta fall.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Allgil ska förvaras

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på ytterförpackning och innerförpackningen efter Utg.dat. på ytterkartongen och efter EXP på etiketten på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Ögondropparna är hållbara 12 veckor efter det att flaskan öppnats första gången. Notera gärna datumet för öppnandet på etiketten.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - natriumkromoglikat

   - natriumedetat, sorbitol, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Allgil är en klar, genomskinlig lösning.

   Produkten finns i förpackningar om 10 ml och 3x10 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Tel.: 08-544 960 30

   Tillverkare

   Evolan Pharma AB

   Svärdvägen 19

   Danderyd

   Ursapharm Arzneimittel GmbH

   Industriestraße 35
   66129 Saarbrücken

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-10


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Allgil

  Ögondroppar, lösning 20 mg/ml 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 546039
  • Tillverkare: Apofri AB

  69 kr

  Jämförpris: 6,90 kr / milliliter

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/allgil-ogondroppar-losning-20-mg-per-ml-10-milliliter-flaska-253112/ 253112 Allgil https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/546039s.jpg 69.00 69.00 SEK Apofri OutOfStock Ögondroppar Speciellt för Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Allergi Speciellt för/Krasslig Beredningsform Beredningsform/Ögondroppar Verksam substans Verksam substans/Kromoglikat Meny Meny/Allergi Meny/Allergi/Pollenallergi Meny/Allergi/Allergi hos barn Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Ögondroppar, lösning 20 mg/ml 10 milliliter Flaska