Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   ALKERAN

   2 mg filmdragerade tabletter
   melfalan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller till apoteket.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ALKERAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER ALKERAN
   3. HUR DU ANVÄNDER ALKERAN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ALKERAN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ALKERAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Alkeran innehåller den aktiva substansen melfalan. Alkeran tillhör läkemedelsgruppen cytostatika (kallas även för kemoterapi) och används för att behandla vissa typer av cancer. Det fungerar genom att hämma celltillväxt och sakta ner tumörcellernas fortsatta tillväxt.


   Alkeran används vid behandling av:

   • multipelt myelom– cancer som påverkar en viss typ av vita blodkroppar,  som kallas för plasmaceller. Plasmaceller hjälper till producera antikroppar som deltar i kroppens immunförsvar.

   • framskriden äggstockscancer

   Fråga läkare om du vill ha mer information om dessa sjukdomar.

   2. INNAN DU ANVÄNDER ALKERAN

   Ta inte Alkeran:

   • om du är allergisk mot melfalan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Var särskilt försiktig med Alkeran:

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Alkeran om:

   • du får eller nyligen har fått strålbehandling eller kemoterapi

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du ska vaccineras eller nyligen har vaccinerats. Detta då vissa så kallade levande vacciner kan ge dig en infektion om du får dem samtidigt som du behandlas med Alkeran.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Alkeran:

   • vissa vacciner (Se Varningar och försiktighet)

   • nalidixinsyra (ett antibiotikum som används för att behandla infektioner)

   • cyklosporin (används till exempel för att förhindra avstötning av organ efter en transplantation eller för att behandla psoriasis eller reumatism).


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet 

   Risk finns för fosterskadande effekt. Ta inte Alkeran om du planerar att skaffa barn. Detta gäller både män och kvinnor. Alkeran kan skada spermier, ägg och/eller ett ofött barn. Tillförlitligt preventivmedel måste användas för att undvika graviditet medan du eller din partner tar dessa tabletter.

   Om du redan är gravid är det viktigt att tala om det för läkaren innan du får Alkeran.


   Amning

   Amma inte medan du får Alkeran.


   Fertilitet

   Alkeran kan skada spermier, ägg och/eller ett ofött barn.


   Hos kvinnor kan Alkeran påverka äggstockarna, vilket kan leda till infertilitet (oförmåga att få barn), och amenorré (utebliven menstruation). 


   Hos män kan Alkeran påverka bildningen spermierna, vilket kan leda till infertilitet (oförmåga att få barn).

   Det rekommenderas att män som får behandling med Alkeran inte ska bli far till ett barn under behandling och i upp till sex månader efter avslutad behandling.  

   Du kanske vill söka råd angående konservering av sperma före behandlingens början.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärptuppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER ALKERAN

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Din läkare kommer att tala om för dig hur många tabletter du ska ta och hur ofta du ska ta dem. När du tar Alkeran kommer din läkare att ta regelbundna blodprover. Detta sker för att kontrollera antalet blodkroppar. Detta kan ibland leda till att din läkare ändrar din dos.


   Multipelt Myelom

   Rekommenderad dos är 0,15 mg/ kg kroppsvikt per dag i fyra dagar. Denna behandling upprepas var sjätte vecka.


   Äggstockscancer

   Rekommenderad dos är 0,2 mg/ kg kroppsvikt per dag i 5 dagar. Denna behandling upprepas var fjärde till åttonde vecka.


   Svälj dina tabletter hela med ett glas vatten. Om filmdrageringen på tabletterna är oskadad, finns det ingen risk för skadliga effekter vid hanteringen. Tabletterna ska inte delas, krossas eller tuggas.

   Om du har tagit för stor mängd Alkeran

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

   Om du glömt att ta Alkeran:

   Informera din läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du upplever någon av följande biverkningar, kontakta läkare eller uppsök sjukhus omedelbart:

   • allergisk reaktion. Tecknen kan inbegripa:

   • nässelutslag, klåda

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • andnöd och trånghetskänsla i bröstet

   Allergisk reaktion har rapporterats i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

   • blodpåverkan så som minskat antal röda och vita blodkroppar, blodplättar eller blodbrist. Tecknen kan inbegripa:  

   • oväntade blåmärken eller blödningar

   • onormal trötthet, yrsel eller andfådd

   • plötslig sjukdomskänsla (även med normal kroppstemperatur).

   • tecken på infektion så som halsont

   Blodpåverkan har rapporterats som en mycket vanlig biverkan (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare).


   Även följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • illamående, kräkningar och diarré

   • inflammation i munnen (stomatit)

   • håravfall.

   • utebliven menstruation hos kvinnor (amenorré)

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • blodcancer (leukemi)

   • höga nivåer av urea i blodet – hos personer med njurskada som behandlas för myelom.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • lungsjukdomar som kan vara allvarliga och livshotande med torrhosta, andfåddhet och feber (interstitiell pneumonit, pulmonell fibros)

   • leverpåverkan som till exempel leverinflammation eller gulsot (att ögonvitorna och huden gulnar)

   • hudutslag, klåda.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • hos män: frånvaro av spermier i sädesvätskan (azoospermi).   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR ALKERAN SKA FÖRVARAS

   Förvaras i kylskåp (2oC - 8oC).


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration


   • Den aktiva substansen är melfalan. Varje tablett innehåller 2 mg melfalan.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, krospovidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, titandioxid (färgämne E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Alkeran tabletter är vita till gulvita, runda, bikonvexa och filmdragerade märkta på ena sidan med ett ”A” och på andra sidan med ”GX EH3”. Tabletterna tillhandahålls i brun glasburk med barnskyddande lock innehållande 25 eller 50 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Aspen Pharma Trading Limited

   3016 Lake Drive,

   Citywest Business Campus

   Dublin 24, Irland


   Tillverkare:

   Excella GmbH & Co. KG

   Nürnberger Strasse 12,

   90537 Feucht,

   Tyskland


   Information lämnas av: Navamedic AB, Krokslätts Parkgata 4, 400 22 Göteborg   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-02-02

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Alkeran®

  Filmdragerad tablett 2 mg 50 styck Burk

  • Varunummer: 154988
  • Tillverkare: Aspen Nordic

  1.248,45 kr

  Jämförspris: 24,97 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?