Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Alkeran

   2 mg filmdragerade tabletter
   melfalan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ALKERAN ÄR VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU TAR ALKERAN
   3. HUR DU TAR ALKERAN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV ALKERAN
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ALKERAN ÄR VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Alkeran används vid behandling av olika blod- och tumörsjukdomar.

   Alkeran tillhör en grupp läkemedel som kallas cytostatika och dessa läkemedel hämmar celltillväxt och bromsar fortsatt tillväxt av tumörceller.

   2. INNAN DU TAR ALKERAN

   Ta inte Alkeran:

   • om du är överkänslig (allergisk) mot melfalan eller något hjälpämne i Alkeran.

   Var särskilt försiktig med Alkeran

   Om du svarar ja på någon av följande frågor, ska du först rådfråga din läkare, innan du tar några tabletter:

   • är du gravid? Se Graviditet och amning.

   • är det troligt att du blir gravid? Ammar du? Se Graviditet och amning.

   • om du är man, observera risken för fosterskadande effekt. Se Graviditet och amning.

   • får du samtidigt ciklosporin (används vid transplantation) eller är det troligt att du kommer att få ciklosporin efter det du har tagit Alkeran?

   • får du eller har du nyligen fått strålbehandling eller kemoterapi (läkemedelsbehandling mot cancer)?

   • har du någon njursjukdom?

   • ska du vaccineras? Se avsnittet Användning av andra läkemedel.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, eller om du genomgått strålbehandling. Tala också om för läkaren om du ska vaccineras eftersom vaccination med levande vacciner ska undvikas när immunförsvaret är nedsatt.

   Graviditet och amning

   Risk finns för fosterskadande effekt. Alkeran kan skada spermier, äggceller och/eller foster. Tillförlitligt preventivmedel MÅSTE därför användas för att undvika graviditet medan du eller din partner tar dessa tabletter. Rådfråga din läkare eller på apoteket innan du påbörjar behandlingen.

   Amning ska ej ske under behandling med Alkeran.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU TAR ALKERAN

   Det är viktigt att tabletterna tas vid rätt tidpunkt. Följ läkarens anvisningar och informationen på etiketten som anger hur många tabletter du ska ta och hur ofta de ska tas. Om du är osäker tag kontakt med din läkare eller apotekspersonal.


   Doseringen kan variera mycket och kan komma att ändras då och då av din läkare. Om du är osäker eller om doseringen på etiketten har ändrats utan att du känner till orsaken, kontakta din läkare.


   Din läkare kommer att tala om för dig hur länge tabletterna ska tas.

   Svälj tabletterna hela med litet vatten. Bryt eller krossa inte tabletterna. Tugga inte heller tabletterna.

   Under tiden som du tar Alkeran kommer din läkare att ta blodprover för att kontrollera blodvärdena och för att vid behov kunna ändra dosen.


   Om du måste opereras, tala om för narkosläkaren/läkaren att du tar Alkeran tabletter.

   Om du har tagit för stor mängd Alkeran

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du glömt att ta Alkeran

   Om du glömt att ta en dos, informera din läkare. TA INTE dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Alkeran orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningarna delas in i mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10), vanliga (fler än 1 person av 100), mindre vanliga (färre än 1 person av 100) och sällsynta (färre än 1 person av 1000).


   Mycket vanliga: påverkan på benmärgen med nedsatt bildning av olika typer av blodkroppar som följd och anemi (blodbrist). Illamående, kräkningar, diarré. Utebliven menstruation.


   Vanliga: Håravfall. Ökad mängd urinsyra i blodet hos patienter med njurskada. Allvarlig blodsjukdom.


   Sällsynta: Allvarlig blodbrist. Allergiska reaktioner (med symtom som nässelfeber, svullnad, hudutslag). Bindvävsinlagring i lungorna. Inflammation i munslemhinnan. Påverkan på levern, gulsot.


   Vissa biverkningar kan uppträda oftare än vad som anges ovan om du behandlas med en hög dos av Alkeran. Ta kontakt med din läkare eller apoteket om du vill ha ytterligare information.


   Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller på apoteket.

   5. FÖRVARING AV ALKERAN

   Förvaras i kylskåp (2 ºC – 8 ºC).


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen in angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   En tablett innehåller:

   • aktivt innehållsämne: melfalan 2 mg.

   • hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa, krospovidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, titandioxid (färgämne E 171).

   Importör

   Medartuum AB, Göteborg

   Tillverkare

   Excella GmbH, Feucht, Tyskland


   Ompackare

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2013-10-23

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Alkeran

  Filmdragerad tablett 2 mg 25 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 417826
  • Tillverkare: Medartuum AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?