Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   ALIMTA

   100 mg och 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   pemetrexed

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna infomration, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ALIMTA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ALIMTA
   3. HUR DU ANVÄNDER ALIMTA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ALIMTA SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD ALIMTA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   ALIMTA är ett läkemedel som används för behandling av cancer.

   ALIMTA ges tillsammans med cisplatin, ett annat läkemedel mot cancer, för behandling av malignt pleuramesoteliom, en form av lungsäckscancer, till patienter som inte tidigare har fått läkemedelsbehandling mot cancer.

   ALIMTA används även tillsammans med cisplatin vid den inledande behandlingen av långt framskriden lungcancer.

   ALIMTA kan ordineras till dig om du har långt framskriden lungcancer och din sjukdom har svarat på behandling eller om den är i stort sett oförändrad efter inledande läkemedelsbehandling.

   Dessutom används ALIMTA till behandling av långt framskriden lungcancer vars sjukdom har framskridit, efter det att annan tidigare läkemedelsbehandling har använts.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ALIMTA

   Använd inte ALIMTA:

   - om du är allergisk (överkänslig) mot pemetrexed eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

   - om du ammar. Du ska avbryta amningen under behandling med ALIMTA.

   - om du nyligen vaccinerats eller just tänker vaccinera dig mot gula febern.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du får ALIMTA.

   Tala med din läkare eller apotekspersonal, om du har eller har haft problem med njurarna, eftersom du kanske inte kan få ALIMTA.

   Före varje infusion kommer blodprov att tas för att ta reda på om funktionen hos njurar och lever är tillräcklig och för att kontrollera att mängden blodkroppar räcker till för att erhålla ALIMTA. Din läkare kan välja att förändra dosen eller skjuta upp din behandling beroende på ditt allmäntillstånd och om blodvärdena är alltför låga. Om du också får cisplatin kommer din läkare att försäkra sig om att du har fått tillräckligt mycket vätska och att du får lämplig behandling före och efter cisplatinbehandlingen för att förhindra kräkning.

   Om du har fått strålbehandling eller om sådan behandling planeras ska du tala om det för din läkare, eftersom strålbehandling och ALIMTA kan ge omedelbara eller sena biverkningar.

   Om du nyligen vaccinerats bör du tala om det för din läkare, eftersom ALIMTA i anslutning till vaccination eventuellt kan ge upphov till icke önskvärda reaktioner.

   Berätta för din läkare om du har, eller tidigare haft, hjärtsjukdom.

   Om du har vätskeansamling kring lungan kan läkaren bestämma att ta bort vätskan före behandling med ALIMTA.

   Andra läkemedel och ALIMTA

   Tala om för din läkare om du tar något läkemedel mot smärta eller inflammation (svullnad), som t ex så kallade icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID), även receptfria sådana (som ibuprofen). Det finns många olika typer av dessa läkemedel med varierande verkningstid. Med kännedom om datum för den planerade infusionen av ALIMTA och/eller njurfunktionsstatus måste din läkare ge dig råd angående vilka läkemedel du kan ta och när du kan ta dem. Om du är osäker, fråga din läkare eller farmaceut om något av dina läkemedel är ett NSAID.

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Barn och ungdomar

   Det finns ingen relevant använding av ALIMTA i den pediatriska populationen.

   Graviditet

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, tala om det för din läkare. Behandling med ALIMTA ska undvikas under graviditet. Din läkare kommer att diskutera eventuell risk som föreligger då ALIMTA ges under graviditet. Kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under behandling med ALIMTA.

   Amning

   Tala om för din läkare om du ammar.

   Amning ska avbrytas under behandling med ALIMTA.

   Fertilitet

   Män uppmanas att inte skaffa barn under och upp till 6 månader efter ALIMTA-behandling och bör därför använda en effektiv preventivmetod under ALIMTA-behandling och upp till 6 månader efter att behandlingen har avslutats. Om du under behandlingen eller de följande 6 månaderna efter behandlingen planerar att skaffa barn ska du rådfråga din läkare eller farmaceut. Du kanske vill söka råd angående konservering av sperma före behandlingens början.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Behandling med ALIMTA kan göra att du känner dig trött. Var försiktig då du kör bil eller använder maskiner.

   ALIMTA innehåller natrium

   ALIMTA 500 mg innehåller cirka 54 mg natrium per injektionsflaska. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

   ALIMTA 100 mg innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. HUR DU ANVÄNDER ALIMTA

   ALIMTA ges i en dos av 500 mg per kvadratmeter kroppsyta. Din längd och vikt används för att räkna ut kroppsytan. Din läkare använder måttet på kroppsytan för att beräkna rätt dos för dig. Denna dos kan justeras eller behandlingen kan uppskjutas beroende på blodvärden och ditt allmäntillstånd. En sjukhusfarmaceut, sköterska eller läkare kommer att ha blandat ALIMTA-pulvret i steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%) innan det ges till dig.

   ALIMTA ges alltid som infusion i en ven. Infusionen pågår i cirka 10 minuter.

   Då ALIMTA ges i kombination med cisplatin:

   Läkaren eller sjukhusfarmaceuten kommer att ha beräknat den dos som krävs med hjälp av din längd och vikt. Cisplatin ges också som infusion i en ven och det ges cirka 30 minuter efter ALIMTA-infusionens slut. Infusionen av cisplatin pågår under cirka 2 timmar.

   Vanligtvis får du infusionen en gång var tredje vecka.

   Andra läkemedel:

   Kortikosteroider: Din läkare kommer att förskriva steroidtabletter (motsvarande 4 milligram dexametason två gånger dagligen). Dessa tabletter ska du ta dagen före, på själva behandlingsdagen och dagen efter behandlingen med ALIMTA. Tabletterna ges för att minska frekvens och svårighetsgrad på de hudreaktioner som kan uppkomma under behandlingen mot cancer.

   Vitamintillägg: Din läkare kommer att förskriva en beredning av folsyra (vitamin) att tas genom munnen eller en multivitaminberedning innehållande folsyra (350 till 1000 mikrogram) som du ska ta en gång om dagen under behandlingen med ALIMTA. Du ska ta minst 5 doser under de sju dagar som föregår den första dosen av ALIMTA. Du ska fortsätta att ta folsyra i 21 dagar efter den sista ALIMTA-dosen. Du kommer också att få en vitamin B12-injektion (1000 mikrogram) veckan före ALIMTA-infusionen och sedan ungefär var 9:e vecka (motsvarande 3 behandlingskurer med ALIMTA). Vitamin B12 och folsyra ges för att reducera de eventuella skadliga effekterna av behandlingen mot cancer.

   Om du har frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Du ska omedelbart kontakta din läkare om du observerar någon av följande biverkningar:

   • Feber eller infektion (vanlig): om du har en temperatur på 38°C eller mer, svettningar eller andra tecken på en infektion (eftersom du kanske kan ha lägre antal vita blodkroppar än normalt, vilket är mycket vanligt). Infektionen (blodförgiftning) kan vara allvarlig och leda till döden.

   • Om du börjar känna bröstsmärta (vanlig) eller har snabb hjärtfrekvens (mindre vanlig).

   • Om du känner smärta, rodnad, svullnad eller ömhet i munnen (mycket vanlig).

   • Allergisk reaktion: om du får hudutslag (mycket vanlig)/brännande eller stickande känsla (vanlig) eller feber (vanlig). Hudreaktioner kan vara allvarliga och leda till döden (sällsynt). Kontakta din läkare om du får mycket hudutslag, klåda eller blåsor (Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys).

   • Om du blir trött, känner dig svag, lätt blir andfådd eller om du ser blek ut (eftersom du kan ha mindre hemoglobin än normalt, vilket är mycket vanligt).

   • Om det blöder från tandköttet, näsan eller munnen eller du får någon blödning som inte vill avstanna, rödaktig eller rosaaktig urin, oväntade blåmärken (eftersom du kan ha färre trombocyter än normalt, vilket är mycket vanligt).

   • Om du får plötslig andnöd, intensiv bröstsmärta eller hosta med blodiga upphostningar (mindre vanligt)(kan tyda på en propp i lungans blodkärl).

   Andra biverkningar av ALIMTA som kan uppkomma:

   Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   Minskat antal vita blodkroppar

   Lågt hemoglobinvärde (blodbrist)

   Minskat antal blodplättar

   Diarré

   Kräkningar

   Smärta, rodnad, svullnad eller ömhet i munnen

   Illamående

   Aptitnedsättning

   Utmattning (trötthet)

   Hudutslag

   Håravfall

   Förstoppning

   Känselbortfall

   Njurar: onormala blodvärden

   Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Allergisk reaktion: hudutslag/brännande eller stickande känsla

   Infektion (inklusive blodförgiftning)

   Feber

   Uttorkning

   Njursvikt

   Hudirritation och klåda

   Bröstsmärta

   Muskelsvaghet

   Konjunktivit (inflammerat öga)

   Krånglande mage

   Smärta i buken

   Smakförändringar

   Lever: onormala blodvärden

   Tårfyllda ögon

   Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   Akut njursvikt

   Snabb hjärtfrekvens

   Inflammation i matstrupens slemhinna (esofagus) har förekommit med ALIMTA och strålbehandling

   Kolit (inflammation i tjocktarmens vägg, som kan åtföljas av blödning från tarmarna)

   Interstitiell pneumonit (ärrbildning i lungans luftblåsor)

   Ödem (vätskeansamling i någon kroppsvävnad som orsakar svullnad)

   Några patienter har fått hjärtattack, stroke eller “mini-stroke” under behandling med ALIMTA, vanligtvis i kombination med annan behandling mot cancer.

   Pancytopeni – kombinerat lågt antal av vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar

   Strålningspneumonit (ärrbildning i lungans luftblåsor i samband med strålbehandling) kan uppkomma hos patienter som även fått strålbehandling antingen före, under eller efter behandlingen med ALIMTA.

   Smärta och låg temperatur i armar eller ben med missfärgning har rapporterats.

   Blodproppar i lungans blodkärl (lungemboli)

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   Hudutslag, som ser ut som svår solskada, kan inträffa på hud som tidigare (flera dagar eller år tillbaka) har utsatts för strålbehandling.

   Bullösa tillstånd (hudsjukdomar med blåsbildning) inklusive Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys

   Immunmedierad hemolytisk anemi (förstörelse av röda blodkroppar orsakad av antikroppar)

   Hepatit (leverinflammation)

   Anafylaktisk shock (allvarlig allergisk reaktion)

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   Svullnad av benen med smärta och rodnad

   Ökad urinavgång

   Törst och ökat vattenintag

   Hypernatremi – ökad natriumhalt i blodet

   Du kan få något av dessa symtom och/eller åkommor. Om du börja känna av någon av dessa biverkningar ska du kontakta din läkare så snart som möjligt.

   Om du känner oro över någon biverkning bör du tala med din läkare.

   Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. HUR ALIMTA SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen.

   Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Upplöst läkemedel och infusionslösning: Läkemedlet ska användas omedelbart. Kemisk och fysikalisk hållbarhet i 24 timmar i kylskåp har visats för den upplösta stamlösningen och infusionslösningen av pemetrexed, om beredning skett enligt anvisningarna.

   Detta läkemedel är endast för engångsbruk. Ej använd lösning ska kasseras enligt lokala föreskrifter.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är pemetrexed.

   ALIMTA 100 mg: En injektionsflaska innehåller 100 mg pemetrexed (som dinatriumpemetrexed).

   ALIMTA 500 mg: En injektionsflaska innehåller 500 mg pemetrexed (som dinatriumpemetrexed).

   Efter upplösning innehåller lösningen 25 mg/ml pemetrexed. Ytterligare spädning av vårdpersonal krävs före injektion.

   Övriga innehållsämnen är mannitol, saltsyra och natriumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   ALIMTA är ett pulver till koncentrat till infusionsvätska förpackat i en injektionsflaska. Det är ett vitt till ljusgult eller gröngult, frystorkat pulver.

   I förpackningen finns en injektionsflaska.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna

   Lilly France S.A.S., rue du Colonel Lilly, F-67640, Fegersheim, Frankrike

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Sverige

   Eli Lilly Sweden AB

   Tel: + 46-(0) 8 7378800

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2 februari 2018

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

   1. Använd aseptisk teknik under upplösning och spädning av pemetrexed för intravenös infusion.

   2. Beräkna den dos och det antal injektionsflaskor av ALIMTA som krävs. Varje injektionsflaska innehåller ett överskott av pemetrexed för att underlätta uttag av den mängd som angetts på etiketten.

   3. ALIMTA 100 mg:

    Lös upp pulvret i varje injektionsflaska (100 mg) i 4,2 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%) utan konserveringsmedel. En lösning innehållande 25 mg/ml pemetrexed erhålls.
    ALIMTA 500 mg:
    Lös upp pulvret i varje injektionsflaska (500 mg) i 20 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%) utan konserveringsmedel. En lösning innehållande 25 mg/ml pemetrexed erhålls. Sväng flaskan försiktigt tills pulvret är fullständigt upplöst. Erhållen lösning är klar och varierar i färg från färglös till gul eller gröngul utan att det för den skull påverkar produktens kvalitet negativt. Den upplösta lösningens pH ligger mellan 6,6 och 7,8. Ytterligare spädning krävs.

   4. Den valda volymen upplöst pemetrexedlösning ska spädas ytterligare till 100 ml med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%) utan konserveringsmedel och administreras som en intravenös infusion under 10 minuter.

   5. Infusionslösningar av pemetrexed, som beretts enligt ovan, är kompatibla med administreringsset och infusionspåsar invändigt belagda med polyvinylklorid och polyolefin.
    Pemetrexed är inkompatibelt med spädningsvätskor innehållande kalcium, inkluderande infusionsvätskorna Ringer-laktat och Ringers lösning.

   6. Läkemedel som ges parenteralt ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Om partiklar observeras ska lösningen ej administreras.

   7. Pemetrexedlösningar är endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel eller avfall ska kasseras enligt lokala föreskrifter.

   Försiktighetsåtgärder vid beredning och administrering: Liksom för andra potentiellt toxiska läkemedel mot cancer ska försiktighet iakttas vid hantering och beredning av infusionslösningar innehållande pemetrexed. Användning av handskar rekommenderas. Om pemetrexedlösning kommer i kontakt med huden, tvätta huden omedelbart och grundligt med tvål och vatten. Om pemetrexedlösning kommer i kontakt med slemhinnor spola grundligt med vatten. Pemetrexed ger inte upphov till blåsor. Det finns ingen specifik antidot att använda vid extravasation av pemetrexed. Några enstaka fall av pemetrexedextravasation har rapporterats men de bedömdes inte som allvarliga av prövaren. Extravasation bör behandlas enligt lokal praxis som andra icke-blåsbildande medel.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  ALIMTA

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 120062
  • Tillverkare: Eli Lilly Sweden AB

  3.198,50 kr

  Jämförpris: 3.198,50 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?