Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Alfuzosin Ranbaxy

   10 mg depottabletter
   alfuzosinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Alfuzosin Ranbaxy är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Alfuzosin Ranbaxy
   3. Hur du tar Alfuzosin Ranbaxy
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Alfuzosin Ranbaxy ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Alfuzosin Ranbaxy är och vad det används för

   Alfuzosin Ranbaxy tillhör en läkemedelsgrupp som kallas alfa-blockerare.

   Alfuzosin Ranbaxy kan användas för att behanda symtomen vid godartad prostataförstoring. Detta är ett tillstånd då prostatakörteln förstoras (hyperplasi), men förstoringen är inte elakartad som vid cancer (den är godartad). Detta kan orsaka problem med att kasta vatten (urin). Tillståndet drabbar främst äldre män.

   • Prostatakörteln är placerad nedanför urinblåsan och omsluter urinröret. Urinröret för urinen ut ur kroppen.

   • Om prostatan blir större trycker den på urinröret och gör så att det blir trängre, vilket gör det svårt att kasta vatten.

   • Dina tabletter gör att muskulaturen i prostatakörteln slappnar av vilket leder till att urinröret kan vidgas och det blir lättare att kasta vatten.

   Hos ett fåtal patienter med godartad prostataförstoring kan prostatakörteln bli så stor att den helt stoppar urinflödet. Detta kallas akuturinretention.

   • Detta är mycket smärtsamt och du kan behöva läggas in på sjukhus en kort tid.

   • En tunn, flexibel slang (kateter) förs in i urinblåsan. Den tömmer blåsan och lindrar smärtan.

   • Under denna tid kan alfuzosin användas för att underlätta tömningen av urinblåsan. Detta har bara visat sig vara till hjälp hos män över 65 år.

   Alfuzosin som finns i Alfuzosin Ranbaxy kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Alfuzosin Ranbaxy

   Ta inte Alfuzosin Ranbaxy

   • om du är allergisk mot alfuzosin eller kinazoliner (t.ex. terazosin, doxazosin) som tillhör samma läkemedelsgrupp som alfuzosin gör eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Tecken på allergisk reaktion innefattar hudutslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av läppar, svalg eller tunga.

   • om du får eller tidigare har fått lågt blodtryck när du ställer dig upp från sittande eller liggande ställning (det medicinska ordet för detta är ortostatiskhypotension). Tillståndet kan göra att du känner dig yr, svimfärdig eller svimmar när du reser dig upp eller sätter dig upp snabbt.

   • om du redan använder andra alfa-blockerare (t.ex. terazosin, doxazosin). Se avsnittet ”Andra läkemedel och Alfuzosin Ranbaxy” nedan. Tala med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • om du har leverbesvär.

   Om du är osäker på om något av detta gäller dig, ta inte alfuzosin utan tala med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Alfuzosin Ranbaxy

   • om du tar andra läkemedel för att behandla högt blodtryck. I så fall kommer din läkare att kontrollera blodtrycket regelbundet, särskilt i början av behandlingen.

   • om du drabbas av yrsel, svaghet eller svettning inom några timmar efter att du tagit Alfuzosin Ranbaxy. Du ska då lägga dig ner tills symtomen har gått över. Dessa symtom är vanligen kortvariga och förekommer i början av behandlingen. Behandlingen behöver vanligen inte avbrytas (se Eventuella biverkningar).

   • om du tidigare har fått märkbara blodtrycksfall i samband med användning av något annat läkemedel från gruppen alfablockerare. I sådana fall kommer din läkare att inleda behandlingen med alfuzosin med en låg dos som gradvis ökas.

   • om du har en sjukdom som gör att dina njurar inte fungerar (milt till måttligt nedsatt njurfunktion). Använd inte alfuzosin om ditt kreatininclearance är lägre än 30 ml/min (svårt nedsatt njurfunktion).

   • om du har akut hjärtsvikt (otillräcklig pumpförmåga av hjärtat).

   • om du har bröstsmärtor (kärlkramp) och behandlas med ett nitratläkemedel (läkemedel som vidgar blodkärlen i kroppen och gör det lättare för blodet att cirkulera), eftersom detta kan öka risken för blodtrycksfall. Diskutera med läkare om du bör fortsätta eller avbryta behandlingen med Alfuzosin Ranbaxy, framför allt om bröstsmärtorna återkommer eller förvärras.

   • om du ska genomgå ögonkirurgi på grund av grå starr (grumlighet av linsen) ska du informera din ögonspecialist före operationen att du använder Alfuzosin Ranbaxy eller har tidigare använt alfablockare. Detta för att användning av Alfuzosin Ranbaxy kan orsaka komplikationer under operationen vilka kan hanteras om din ögonspecialist är informerad.

   • om du har en särskild rubbning i hjärtrytmen eller om du använder läkemedel som kan ge en sådan rubbning i hjärtrytmen (det medicinska ordet för detta är QTc-förlängning). I sådana fall ska läkaren kontrollera dig innan och under behandlingen med Alfuzosin Ranbaxy.

   Barn

   Alfuzosin Ranbaxy ska inte användas av barn.

   Andra läkemedel och Alfuzosin Ranbaxy

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Detta beror på att alfuzosin kan påverka hur andra läkemedel fungerar. Vissa läkemedel kan även påverka hur alfuzosin fungerar.

   • Ta inte Alfuzosin Ranbaxy samtidigt med andra alfablockerare t.ex. doxazosin, prazosin, terazosin eller tamsulosin (se avsnittet ”Ta inte Alfuzosin Ranbaxy”).

   • Effekten och biverkningarna av alfuzosin kan öka vid samtidig användning av vissa läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol), vissa antibiotika (t.ex. klaritromycin, erytromycin, telitromycin), antidepressiva läkemedel (som nefazodon) och läkemedel vid behandling av HIV (t.ex. ritonavir). Användning av alfuzosin samtidigt med något av dessa läkemedel rekommenderas inte.

   • Om du använder ett läkemedel mot högt blodtryck eller läkemedel mot bröstsmärtor (nitrater) samtidigt med Alfuzosin Ranbaxy kan detta orsaka yrsel, svaghet eller svettning inom några timmar efter att du tagit detta läkemedel. Om detta inträffar, ligg ner tills symtomen försvinner helt. Tala med läkare eftersom dosen kan behövas ändras. (Se avsnittet ”Varningar och försiktighet”).

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du använder något av ovanstående läkemedel.

   • Om du ska genomgå en operation som kräver narkos, tala om för läkare att du använder Alfuzosin Ranbaxy innan operationen. Läkaren kan besluta att avbryta behandlingen med Alfuzosin Ranbaxy 24 timmar innan operationen. Detta beror på att det annars kan vara farligt eftersom detta läkemedel kan sänka ditt blodtryck.

   Alfuzosin Ranbaxy med mat och dryck

   • Ta Alfuzosin Ranbaxy direkt efter måltid.

   • Alkohol kan öka biverkningarna av alfuzosin. Du kan känna dig yr eller svag under behandlingen med Alfuzosin Ranbaxy. I sådana fall ska du inte dricka alkohol.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig yr eller svag när du tar Alfuzosin Ranbaxy. Framför inte fordon och använd inte maskiner eller verktyg innan du vet hur du reagerar på behandlingen.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Alfuzosin Ranbaxy innehåller laktos

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du tar Alfuzosin Ranbaxy

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna:

   Godartad prostataförstoring 

   Rekommenderad dos är en Alfuzosin Ranbaxy 10 mg depottablett en gång dagligen.


   Akuturinretention

   Rekommenderad dos är en Alfuzosin Ranbaxy 10 mg depottablett en gång dagligen från den dag du får en kateter insatt.


   Äldre patienter (över 65 år):

   Rekommenderad dos är en Alfuzosin Ranbaxy 10 mg depottablett en gång dagligen. Dosen behöver inte ändras för äldre patienter (över 65 år).


   Patienter med njurbesvär

   Dosen behöver inte ändras vid milda till måttliga njurbesvär. Det kommer däremot inte skrivas ut av din läkare om du har allvarliga njurbesvär.


   Patienter med leverbesvär

   Alfuzosin Ranbaxy bör inte användas av patienter med leverbesvär. Men vid milda till måttliga leverbesvär kan andra läkemedel som innehåller en låg dos av alfuzosin användas.


   Kvinnor och barn

   Alfuzosin Ranbaxy ska inte användas av kvinnor och barn.


   Intag av tabletten

   • Svälj tabletten hel med tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas med vatten).

   • Dela, krossa eller tugga inte tabletterna. Detta kan påverka hur läkemedlet löses upp i kroppen.

   • Första dosen av läkemedlet ska tas precis vid sänggåendet.

   • Ta läkemedlet direkt efter måltid (omedelbart efter samma måltid varje dag dvs. vid samma tidpunkt varje dag). Ta inte tabletten på tom mage.

   Om du har tagit för stor mängd av Alfuzosin Ranbaxy

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Ta med detta informationsblad eller några depottabletter så att läkare vet vad du har tagit. Tala om för läkare hur många depottabletter du tagit. Ligg ner så mycket som möjligt för att stoppa biverkningarna. Försök inte köra själv till sjukhuset.

   Om du har glömt att ta Alfuzosin Ranbaxy

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett eftersom detta kan ge upphov till plötsligt blodtrycksfall. Hoppa över den glömda tabletten och ta nästa tablett enligt anvisningarna.

   Om du slutar att ta Alfuzosin Ranbaxy

   Du bör inte avbryta eller avsluta behandlingen med Alfuzosin Ranbaxy utan att först tala med din läkare. Ta tabletterna enligt ordination och så länge som det ordinerats. Sluta inte ta dem även om du känner dig bättre eftersom symtomen kan komma tillbaka.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna inträffar vanligen i början av behandlingen.


   Mycket allvarliga biverkningar

   Om någon av följande biverkningar uppkommer, sluta ta Alfuzosin Ranbaxy och kontakta läkare omedelbart eller uppsök närmaste sjukhus.


   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   • Snabb svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun och tunga, svårigheter att andas eller svälja, hudutslag, nässelutslag och klåda. Dessa är symtom på en mycket allvarlig allergisk reaktion (det medicinska ordet för dessa symtom är angioödem).

   • Åtstramnings-, tyngd- eller obehagskänsla eller svår smärta bakom bröstbenet och som kan sprida sig ut i armar, hals och käke. (Detta kan vara tecken på kärlkramp). Normalt inträffar detta endast om du har haft kärlkramp förut.

   Andra biverkningar är:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Huvudvärk

   • Illamående

   • Magsmärta

   • Svaghetskänsla eller trötthet

   • Yrsel

   • Svimning

   • Matsmältningsbesvär

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Kliande upphöjda hudutslag även kallad nässelfeber (urtikaria)

   • Snabbare hjärtslag, hjärtklappning med snabba eller oregelbundna hjärtslag

   • Bröstsmärta

   • Dåsighet

   • Hudutslag

   • Klåda

   • Rodnad

   • Vattenansamling i kroppen (kan ge svullna armar och ben)

   • Sjukdomskänsla

   • Synstörningar

   • Oförmåga att hålla urin (urininkontinens)

   • Rinnande eller täppt näsa, nysningar, ansiktssvullnad eller smärta

   • Kräkningar

   • Diarré

   • Muntorrhet

   • En känsla av yrsel när du är stilla (vertigo)

   • Yrsel eller svimningskänsla när du reser dig upp eller sätter dig upp snabbt (postural hypotension)

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Skada på levern som orsakats av läkemedel eller kemikalie (levertoxicitet).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Brist på vita blodkroppar, kan leda till ofta förekommande infektioner med symtom som feber, frossa, halsont eller sårig mun

   • Ökad risk för blödning (inklusive näsblod och/eller tandkött) och blåmärken. Detta kan vara pga lågt antal blodplättar kallas trobocytopeni.

   • Aptitlöshet, illamående, kräkning, sjukdomskänsla, feber, klåda, gulfärgning av hud och ögonvitor, ljus avföring, mörkfärgad urin (kan vara tecken på leversjukdom)

   • Oregelbundna och snabba hjärtslag

   • Långvarig och smärtsam erektion av penis, som inte är relaterad till sexuell aktivitet (detta kan vara tecken på ett medicinskt tillstånd kallat priapism).

   • Om du ska genomgå ögonkirurgi på grund av gråstarr (grumlighet av ögonlinsen) och om du tar eller tidigare har tagit Alfuzosin Ranbaxy kan pupillen vidga sig dåligt och iris (den färgade delen av ögat) kan förlora spänsten under operationen. Detta förekommer enbart under operationen och det är viktigt att ögonspecialisten är medveten om denna möjlighet då operationen kan behöva utföras på ett annat sätt. (Se avsnitt Varningar och försiktighet).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Alfuzosin Ranbaxy ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartorna efter ”Utg.dat.” respektive ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är alfuzosinhydroklorid.

   En depottablett innehåller 10 mg alfuzosinhydroklorid.


   Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, povidon, talk, magnesiumstearat, hypromellos, hydroxipropylcellulosa.


   Tabletten är en depottablett, vilket innebär att den aktiva substansen frisätts från tabletten gradvis och därmed verkar under längre tid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Alfuzosin Ranbaxy 10 mg depottabletter är vita till benvita, runda, odragerade, bikonvexa tabletter med fasade kanter, märkta med ”RY 10” på ena sidan.


   Alfuzosin Ranbaxy finns tillgänglig i kartonger med 10, 30 eller 90 depottabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Ranbaxy (UK) Ltd.

   Building 4, Chiswick Park

   566 Chiswick High Road

   London W4 5YE

   Storbritannien


   Tillverkare

   Ranbaxy Ireland Ltd

   Spafield, Cork Road,

   Cashel, Co Tipperary,

   Irland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-11-13


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Alfuzosin Ranbaxy

  Depottablett 10 mg 90 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 166709
  • Tillverkare: Ranbaxy (UK) Ltd

  251,55 kr

  Jämförspris: 2,80 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?