Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Alfuzosin HEXAL

   10 mg depottabletter
   alfuzosinhydroklorid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Alfuzosin HEXAL är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Alfuzosin HEXAL
   3. Hur du använder Alfuzosin HEXAL
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Alfuzosin HEXAL ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Alfuzosin HEXAL är och vad det används för

   Alfuzosin Hexal tillhör en grupp läkemedel som kallas alfa-1-receptorblockerare eller alfareceptorblockare.


   Används vid behandling av måttliga eller svåra symtom orsakade av förstorad prostatakörtel, ett tillstånd som också kallas benign prostatahyperplasi. Förstorad prostatakörtel kan orsaka urineringsproblem, såsom frekvent och svårighet att kasta vatten, speciellt på natten. Alfareceptorblockerare gör så att musklerna i prostatan och urinblåsan slappnar av. Detta gör i sin tur att det blir lättare att kasta vatten.


   Alfuzosin som finns i Alfuzosin Hexal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Alfuzosin HEXAL

   Använd inte Alfuzosin HEXAL

   • Om du är allergisk mot alfuzosinhydroklorid, andra kinolinderivat (t.ex. terazosin, doxazosin och prazosin) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du lider av att ditt blodtryck kraftigt faller när du reser dig upp.

   • Om du har nedsatt leverfunktion.

   • Om du tar andra läkemedel som tillhör gruppen alfareceptorblockerare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Alfuzosin Hexal

   • om du lider av allvarligt nedsatt njurfunktion, eftersom säkerheten för Alfuzosin Hexal inte har säkerställts hos dessa patienter.

   • om du tar något läkemedel mot högt blodtryck. Om detta är fallet kommer din läkare att regelbundet kontrollera ditt blodtryck, speciellt i början av behandlingen.

   • om du upplever ett plötsligt blodtrycksfall när du reser dig upp påvisat som yrsel, svaghet eller svettning inom ett par timmar efter intag av Alfuzosin Hexal. Om du upplever ett plötsligt blodtrycksfall ska du lägga dig ner med dina ben och fötter upp i luften tills symtomen helt har försvunnit. Vanligtvis varar dessa symtom endast för en kort stund och förekommer i början av behandlingen. Normalt är det inte nödvändigt att avsluta behandlingen.

   • om du har en hjärtsjukdom.

   • om du upplevt ett kraftigt blodtrycksfall eller en överkänslighets (allergisk) reaktion tidigare efter att intagit en annan medicin som tillhör gruppen alfareceptorblockerare. I detta fall kommer din läkare påbörja behandlingen med alfuzosin med låg dos och gradvis öka dosen.

   • om du har kärlkramp (angina pectoris) och behandlas med ett nitratläkemedel, eftersom detta kan öka risken för blodtrycksfall. Din läkare kommer att bestämma om han ska behandla din kärlkramp med nitratläkemedel eller avsluta behandlingen med Alfuzosin Hexal, om din kärlkramp återkommer eller blir värre.

   • Om du ska genomgå ögonoperation för gråstarr (grumlighet av ögonlinsen) ska du informera din ögonspecialist före operationen om att du använder eller har använt Alfuzosin Hexal. Detta för att användning av Alfuzosin Hexal kan orsaka komplikationer under operation som kan hanteras om din ögonspecialist är informerad.


   Svälj tabletterna hela. Krossa, mal eller tugga inte tabletterna eftersom den aktiva substansen alfuzosin då kan tas upp av din kropp snabbare. Detta kan öka risken för biverkningar.

   Barn och ungdomar

   Alfuzosin Hexal ska inte användas till behandling av barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Alfuzosin HEXAL

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Alfuzosin Hexal ska inte användas om du tar andra läkemedel som tillhör gruppen alfareceptorblockerare.


   Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Alfuzosin Hexal. Några av dessa läkemedel är:

   • Läkemedel som innehåller ketokonazol eller itrakonazol (mot svampinfektioner) eller ritonavir (mot HIV).

   • Läkemedel som används vid behandling av högt blodtryck.

   • Nitrater (mot bröstsmärtor/kärlkramp). Observera att behandling av Alfuzosin Hexal tillsammans med läkemedel mot högt blodtryck och nitrater för behandling av t ex hjärtsjukdom kan leda till lågt blodtryck.

   • Mediciner som ges före operationer (narkos). Ditt blodtryck kan sjunka kraftigt. Om du ska genomgå operation, informera läkaren om att du använder Alfuzosin Hexal.

   • Läkemedel som är kända för att öka QT-intervallet.

   Alfuzosin HEXAL med mat, dryck och alkohol

   Aluzosin Hexal 10 mg ska tas omedelbart efter en måltid.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Alfuzoin Hexal är endast avsett för behandling av män.

   Körförmåga och användning av maskiner

   I början av behandlingen med Alfuzosin Hexal kan du ha känslan av overklighet och förvirring, yrsel eller svaghetskänsla. Kör inte bil, använd inte maskiner och utför inte uppgifter som kan ge upphov till farliga situationer innan du vet hur din kropp reagerar på behandlingen. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Alfuzosin HEXAL innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Alfuzosin HEXAL

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos för vuxna, äldre (över 65 år) och de med mild till måttlig nedsatt njurfunktion är 1 depottablett (10 mg alfuzosin) en gång per dag. Ta den första dosen precis före sängdags. Ta tabletterna omedelbart efter samma måltid varje dag och svälj tabletterna hela med tillräcklig mängd vätska. Krossa, mal eller dela inte tabletterna.

   Om du använt för stor mängd av Alfuzosin HEXAL

   Om du fått i dig stora mängder Alfuzosin Hexal kan ditt blodtryck hastigt sjunka och du kan känna yrsel och till och med svimma. Om du börjar känna yrsel, sitt eller ligg ner tills du mår bättre. Om symtomen inte försvinner ska du kontakta din läkare eftersom blodtrycksfallet kan behöva behandlas på sjukhus.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Alfuzosin HEXAL

   Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt eftersom detta kan orsaka ett plötsligt blodtrycksfall, speciellt om du tar blodtryckssänkande läkemedel. Fortsätt sen med att ta nästa dos vid ordinarie doseringstillfälle.

   Om du slutar att använda Alfuzosin HEXAL

   Du ska inte avbryta eller avsluta Alfuzosin Hexal medicineringen utan att först tala med din läkare. Om du vill avsluta medicineringen eller om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din läkare eller ett apotek.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om du får bröstsmärtor, sluta ta Alfuzosin Hexal och kontakta läkare eller åk till sjukhuset omedelbart. Normalt händer detta endast om du tidigare har haft kärlkramp. Detta är en mycket sällsynt biverkning och kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare


   Om du får symtom som rött och knottrigt hudutslag, svullnad (av ansikte, tunga och svalg), svårighet att andas eller svälja, sluta ta Alfuzosin Hexal och kontakta läkare omedelbart. Detta är symtom på angioödem, vilket är en mycket sällsynt biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare.


   Andra biverkningar som kan inträffa med Alfuzosin Hexal är:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Svimning/yrsel, huvudvärk, magsmärta, obehaglig känsla i magen och matsmältningsbesvär (dyspepsi), illamående, svaghetskänsla.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Dåsighet, svindel (vertigo), svimningsanfall pga otillräcklig blodtillförsel till hjärnan, snabba hjärtslag, kraftigt blodtrycksfall när du reser dig upp (speciellt om dosen är för hög i början av behandlingen och vid återupptagande av behandlingen), rinnande näsa, diarré, muntorrhet, hudutslag, klåda, ansamling av vatten i kroppen (kan orsaka svullna armar eller ben), ansiktsrodnad, bröstsmärta, kräkning.


   Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Om du ska genomgå ögonoperation för gråstarr och om du tar eller tidigare har tagit Alfuzosin Hexal kan komplikationer uppstå under operationen (se avsnitt Varningar och försiktighet).

   Snabba oregelbundna hjärtslag, onormal leverfunktion (symtomen kan inkludera gulfärgning av huden eller ögonvitorna), långvarig och smärtsam erektion (priapism), minskat antal vita blodkroppar. Lågt antal blodplättar. Tecken på detta kan vara blödningar från tandkött och näsa, blåmärken, förlängd blödning vid skärsår, utslag (punktformiga röda fläckar som kallas petekier).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Alfuzosin HEXAL ska förvaras

   Förvaras vid högst 25ºC.


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat. på kartongen och EXP på blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är alfuzosinhydroklorid.


   En depottablett innehåller 10 mg alfuzosinhydroklorid.


   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, hypromellos (E 464), povidon K 25, magnesiumstearat (E 470 b).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Alfuzosin Hexal är en vit, rund, odragerad tablett med avrundad kant. Diameter: cirka 10 mm.


   Förpackningsstorlekar i blister:

   10, 20, 30, 50, 60, 60x1, 90, 100 och 180 depottabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Köpenhamn S, Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-08-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Alfuzosin Hexal

  Depottablett 10 mg 90 styck Blister

  • Varunummer: 020599
  • Tillverkare: Hexal A/S

  240,15 kr

  Jämförpris: 2,67 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?