• Alfakalcidol
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Alfacalcidol Alternova

   0,25 och 0,50 mikrogram kapslar, mjuka
   alfakalcidol
   sorbitol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Alfacalcidol Alternova är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Alfacalcidol Alternova
   3. Hur du använder Alfacalcidol Alternova
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Alfacalcidol Alternova ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Alfacalcidol Alternova är och vad det används för

   Alfakalcidol används då kroppen producerar för lite D-vitamin. D-vitamin är nödvändigt för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalcium. Alfakalcidol kan normalisera kalciumnivån och motverka bristsymtomen (trötthet, muskelsvaghet, klåda och depression).

   Alfakalcidol som finns i Alfacalcidol Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågar och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Alfacalcidol Alternova

   Använd inte Alfacalcidol Alternova

   • om du är allergisk mot alfakalcidol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har för hög nivå av kalcium i blodet (hyperkalcemi).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Alfacalcidol Alternova.

   Vid följande sjukdomar ska Alfacalcidol Alternova användas med försiktighet, därför bör du informera läkare innan behandling om du har:

   • Njursten

   • Åderförkalkning

   • Förkalkning av hjärtklaff eller lungvävnad

   • Sjukdom som höjer känsligheten för vitamin D (t ex sarkoidos).

   Vid behandling med Alfacalcidol Alternova ska nivåerna av kalcium och fosfat i blodet kontrolleras.

   Vid följande tillstånd ska du vara extra uppmärksam:

   • Om du upplever nedsatt aptit, trötthet, illamående och kräkningar, förstoppning eller diarré, stora urinmängder, svettningar, huvudvärk, stark törst, högt blodtryck, sömnighet och yrsel, kan du ha förhöjda kalciumnivåer i blodet. Vid dessa symtom måste du tala med din läkare.

   • Om du har förhöjda kalciumnivåer i blodet, orsakade av D-vitaminintag, och samtidigt använder Alfacalcidol Alternova och digitalisglykosider (hjärtmedicin ökar risken för påverkan på hjärtats rytm.

   • Om du lider av ofullständig eller bristfällig benvävnadsbildning (renal osteodystrofi) eller kraftigt nedsatt njurfunktion kan du vid behandling med Alfacalcidol Alternova behöva ta läkemedel som binder upp fosfat och för att förhindra förhöjda fosfatnivåer i blodet.

   Andra läkemedel och Alfacalcidol Alternova

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Samtidig behandling med medel för behandling av epilepsi (barbiturater, fenytoin, karbamazepin eller primidon) kan medföra att dosen av Alfacalcidol Alternova måste ökas.

   Samtidig användning av kolestyramin (används bl a vid förhöjda halter av blodfetter och vid diarré) kan försämra upptaget av Alfacalcidol Alternova. Alfacalcidol Alternova bör därför tas minst 1 timme före, eller 4 till 6 timmar efter kolestyramin.

   Då Alfacalcidol Alternova kan öka upptaget av magnesium ska magnesiumhaltiga antacida (preparat som lindrar vid halsbränna och sura uppstötningar inte användas under behandlingen, det kan leda till förhöjda magnesiumnivåer i blodet.

   Samtidig användning av andra D-vitamininnehållande preparat, tiaziddiuretika eller kalciuminnehållande preparat kan öka risken för förhöjd kalciumhalt i blodet.

   Aluminiumhalten i blodet kan höjas av Alfacalcidol Alternova. Om du samtidigt använder aluminiuminnehållande preparat bör dina aluminiumhalter i blodet kontrolleras.

   Alfacalcidol Alternova med mat och dryck

   Alfacalcidol Alternova kan tas oberoende av föda.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet:

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Alfacalcidol Alternova skall inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Förhöjda kalciumnivåer i blodet under graviditeten kan orsaka missbildningar hos barnet. Försiktighet bör iakttas vid behandling av kvinnor i fertil ålder.

   Amning:

   Alfacalcidol Alternova utsöndras i bröstmjölk. Ett beslut om amningen ska avbrytas eller om behandlingen ska avstås/ avbrytas får tas med hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

   Nyfödda barn/spädbarn till mödrar som behandlas med Alfacalcidol Alternova ska noga kontrolleras för förhöjda kalciumnivåer i blodet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Den verksamma substansen i Alfacalcidol Alternova har ingen direkt effekt på förmågan att köra fordon eller använda maskiner. Då yrsel kan vara en biverkan av behandlingen bör du ta hänsyn till detta då du kör bil eller använder maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Alfacalcidol Alternova innehåller sorbitol

   Alfacalcidol Alternova innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Alfacalcidol Alternova 0,5 mikrogram innehåller Allurarött AC (E 129)

   Alfacalcidol Alternova 0,5 mikrogram innehåller även färgämnet Allurarött AC (E 129) vilket kan ge allergiska reaktioner.


   3. Hur du använder Alfacalcidol Alternova

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för patienten.

   Vanlig dos till vuxna och till barn som väger mer än 20 kg

   Initialt 1–2 mikrogram per dygn. Underhållsdos: 0,25–2 mikrogram per dygn.

   Vanlig dos till barn som väger mindre än 20 kg

   Initialt 0,05 mikrogram per kg och dygn.

   Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med ett glas vatten.

   Om du har tagit för stor mängd av Alfacalcidol Alternova

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

   Om du har glömt att ta Alfacalcidol Alternova

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta omdelbart läkare om någon av följande allvarliga biverkningar inträffar:

   (Mindre vanliga biverkningar som kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare.)

   • Illamående, kräkningar, vätskeansamling i kroppen (ödem), minskade urinmängder eller oförmåga att urinera. Dessa symtom kan vara tecken på nedsatt njurfunktion.

   • Smärta, ofta på sidan och baksidan av nedre delen av ryggen, eventuellt tillsammans med blod i urinen. Detta kan vara tecken på njursten.

   Övriga biverkningar som kan förekomma:

   Vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Förhöjda kalciumnivåer i blodet. Symtom som kan noteras i samband med förhöjda kalciumnivåer i blodet är nedsatt aptit, trötthet, illamående och kräkningar, förstoppning eller diarré, stora urinmängder, svettningar, huvudvärk, stark törst, högt blodtryck, sömnighet och yrsel. Om du upplever ovan nämnda symtom, kontakta läkare för eventuell kontroll.

   • Förhöjda kalciumnivåer i urinen.

   • Förhöjda fosfatnivåer i blodet.

   • Magsmärtor och obehag i magen.

   • Olika typer av hudreaktioner såsom hudutslag och klåda.

   Mindre vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Förvirring.

   • Huvudvärk.

   • Diarré, kräkningar, förstoppning, illamående.

   • Muskelvärk.

   • Trötthet, kraftlöshet, olustkänsla.

   • Kalkavlagring i vävnader.

   Sällsynta biverkningar(kan förekomma hos upp til 1 av 1 000 användare):

   • Yrsel.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Alfacalcidol Alternova ska förvaras

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: Alfakalcidol 0,25 mikrogram respektive 0,5 mikrogram per kapsel.

   • Övriga innehållsämnen är:

   0,25 mikrogram:

   Gelatin, glycerol, titandioxid (färgämne E 171), medellångkedjiga triglycerider, sorbitol, renat vatten, butylhydroxyanisol, butylhydroxytoluen.

   0,5 mikrogram:

   Gelatin, glycerol, gul järnoxid (färgämne E 172), titandioxid (färgämne E 171), medellångkedjiga triglycerider, sorbitol, renat vatten, butylhydroxyanisol, butylhydroxytoluen, Briljantblått FCF (färgämne E 133), Allurarött AC (färgämne E 129)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende

   Alfacalcidol Alternova 0,25 mikrogram: Mjuk, vit, oval kapsel, ca. 10 mm lång och ca. 7 mm bred.

   Alfacalcidol Alternova 0,5 mikrogram: Mjuk, röd, oval kapsel, ca. 10 mm lång och ca. 7 mm bred.

   Förpackningsstorlekar

   Blisterförpackning: 30 och 100 kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark

   Tillverkare

   Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark

   Eller

   Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-10-17


  Alfacalcidol Alternova

  Kapsel, mjuk 0,25 mikrogram Alfakalcidol 100 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 065715
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  150,54 kr

  Jämförpris: 1,51 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?