• Palonosetron, kombinationer
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Akynzeo

   300 mg/0,5 mg hårda kapslar
   netupitant/palonosetron

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Akynzeo är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Akynzeo
   3. Hur du tar Akynzeo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Akynzeo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Akynzeo är och vad det används för

   Vad Akynzeo är

   Akynzeo innehåller två läkemedel (”aktiva substanser”) som kallas:

   • netupitant

   • palonosetron.

   Vad Akynzeo används för

   Akynzeo används för att förebygga illamående eller kräkningar hos vuxna med cancer när de får cancerbehandling som kallas ”kemoterapi”.

   Hur Akynzeo verkar

   Läkemedel för kemoterapi kan orsaka att kroppen frisätter substanser som kallas serotonin och substans P. Detta stimulerar kräkcentrum i hjärnan, vilket gör att du mår illa eller kräks. Läkemedlen i Akynzeo fäster på receptorer i nervsystemet där serotonin och substans P verkar: netupitant (en NK1-receptorantagonist) blockerar receptorerna för substans P, och palonosetron (en 5-HT3-receptorantagonist) blockerar vissa receptorer för serotonin. Genom att blockera effekterna av substans P och serotonin på detta sätt bidrar läkemedlen till att förhindra stimuleringen av kräkcentrum och det illamående som blir följden.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Akynzeo

   Ta inte Akynzeo:

   • om du är allergisk mot netupitant eller palonosetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om du är osäker, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel.

   • om du är gravid.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Akynzeo:

   • om du har lever- eller njurproblem

   • om du har ett stopp i tarmen eller tidigare har haft förstoppning

   • om du eller någon av dina nära släktingar någon gång har haft ett hjärtproblem som kallas ”förlängt QT-intervall”

   • om du har några andra hjärtproblem

   • om du har fått veta att du har en obalans av mineraler i blodet, såsom kalium och magnesium, som inte har rättats till.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Akynzeo.

   Barn och ungdomar

   Akynzeo ska inte tas av barn och ungdomar under18 år.

   Andra läkemedel och Akynzeo

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala i synnerhet om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar något av följande läkemedel:

   • läkemedel mot depression eller ångest som kallas SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) – såsom fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram eller eskitalopram

   • läkemedel mot depression eller ångest som kallas SNRI (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) – såsom venlafaxin eller duloxetin.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Akynzeo.

   Tala också om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar något av följande läkemedel, eftersom läkaren kan behöva ändra dosen av dessa andra läkemedel:

   • läkemedel som kan orsaka onormal hjärtrytm – såsom amiodaron, nikardipin, kinidin, moxifloxacin, haloperidol, klorpromazin, quetiapin, tioridazin eller domperidon

   • vissa läkemedel för kemoterapi – såsom docetaxel eller etoposid

   • erytromycin – för behandling av bakterieinfektioner

   • midazolam – ett lugnande medel som används för behandling av ångest

   • dexametason – kan användas för behandling av illamående och kräkningar

   • ketokonazol – för behandling av Cushings syndrom

   • rifampicin – för behandling av tuberkulos och andra infektioner.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Akynzeo.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Ta inte Akynzeo om du är gravid eller om du är i fertil ålder och inte använder preventivmedel.

   Amma inte om du tar Akynzeo, eftersom det inte är känt om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig yr eller trött efter att du har tagit Akynzeo. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

   Akynzeo innehåller sackaros och sorbitol, och kan innehålla spår av soja

   Detta läkemedel innehåller sackaros och sorbitol (sockerarter). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Det kan innehålla spår av lecitin, som kommer från soja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du omedelbart uppsöka läkare om du märker några tecken på en allergisk reaktion. Dessa tecken kan vara nässelfeber, hudutslag, klåda, svårigheter att andas eller svälja, svullnad av mun, ansikte, läppar, tunga eller svalg och ibland blodtrycksfall.


   3. Hur du tar Akynzeo

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Hur mycket du ska ta

   • Den rekommenderade dosen är en kapsel (varje kapsel innehåller 300 mg netupitant och 0,5 mg palonosetron).

   • Ta kapseln omkring en timme innan du påbörjar din kemoterapicykel.

   • Du kan ta Akynzeo med eller utan mat.

   Akynzeo tas före kemoterapi för att förebygga kräkningar och illamående. Ta inte Akynzeo dagarna efter att du har fått kemoterapi – såvida du inte ska få en annan kemoterapicykel.

   Om du har tagit för stor mängd av Akynzeo

   Vanlig dos är en kapsel. Om du tror att du har tagit för stor mängd ska du omedelbart tala om det för din läkare.

   Om du har glömt att ta Akynzeo

   Om du tror att du har glömt att ta din dos ska du omedelbart tala om det för din läkare.

   Om du slutar att ta Akynzeo

   Akynzeo tas för att förebygga illamående och kräkningar när du får kemoterapi. Om du inte vill ta Akynzeo ska du diskutera detta med din läkare. Om du bestämmer dig för att inte ta Akynzeo (eller ett annat liknande läkemedel) kommer kemoterapin troligen att orsaka illamående och kräkningar.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarliga biverkningar

   Sluta att ta Akynzeo och uppsök omedelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut medicinsk behandling:

   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

   • allvarlig allergisk reaktion – tecknen omfattar nässelfeber, hudutslag, klåda, svårigheter att andas eller svälja, svullnad av mun, ansikte, läppar, tunga eller svalg och ibland blodtrycksfall.

   Övriga biverkningar

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du märker någon av följande biverkningar:

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • huvudvärk

   • förstoppning

   • trötthetskänsla.

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   • håravfall

   • svaghetskänsla

   • minskad aptit

   • högt blodtryck

   • upphöjda, kliande utslag på huden (nässelfeber)

   • problem med hjärtmusklerna (kardiomyopati)

   • snurrande känsla (svindel), yrsel eller sömnsvårigheter (sömnlöshet)

   • magproblem såsom magobehag, illamående, smärta, matsmältningsbesvär, hicka, gaser eller diarré

   • höga nivåer av vissa enzymer, såsom blod- och leverenzymer (syns i blodprover)

   • höga nivåer av kreatinin – som mäter njurfunktionen (syns i blodprover)

   • EKG (elektrokardiogram)-förändringar (som kallas ”förlängt QT- och PR-intervall” och ”retledningsrubbningar”)

   • låga nivåer av neutrofiler – ett slags vita blodkroppar som bekämpar infektioner (syns i blodprover)

   • hög nivå av vita blodkroppar (syns i blodprover).

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

   • ryggsmärta

   • värmekänsla

   • sömnproblem

   • lågt blodtryck

   • bröstsmärta (inte relaterad till hjärtat)

   • domningar, dimsyn

   • plötsliga nervösa sammanbrott, humörsvängningar

   • infektion och inflammation i urinblåsan (cystit)

   • bindhinneinflammation (ett slags ögoninflammation)

   • låg nivå av kalium (syns i blodprover)

   • förändringar (eller störningar) i hjärtrytmen

   • hjärtklaffsjukdom (mitralisklaffinsufficiens)

   • beläggning på tungan, svårigheter att svälja, onormal smak efter läkemedelsintag

   • minskat blodflöde till hjärtmuskeln (myokardischemi)

   • höga nivåer av kreatinfosfokinas MB – som visar plötsligt minskat blodflöde till hjärtmuskeln (syns i blodprover)

   • höga nivåer av troponin – som visar funktionsrubbning hos hjärtmuskeln (syns i blodprover)

   • höga nivåer av pigmentet bilirubin – som visar funktionsrubbning hos levern (syns i blodprover)

   • höga nivåer av lymfocyter – ett slags vita blodkroppar som hjälper kroppen att bekämpa sjukdom (syns i blodprover)

   • låg nivå av vita blodkroppar (syns i blodprover).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Akynzeo ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är palonosetron och netupitant. Varje kapsel innehåller tre tabletter (300 mg netupitant) och en mjuk kapsel (palonosetronhydroklorid motsvarande 0,5 mg palonosetron).

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (E460), sackaros-laurinsyraestrar, povidon K-30, kroskarmellosnatrium, kolloidal hydratiserad kiseldioxid, natriumstearylfumarat, magnesiumstearat, glycerolmonokaprylkaproat (typ I), glycerol, polyglyceryloleat, renat vatten, butylhydroxianisol (E320), gelatin, sorbitol, 1,4-sorbitan, titandioxid (E171), schellackglasyr (delvis förestrad), gul, röd och svart järnoxid (E172), propylenglykol (E1520).

   Detta läkemedel innehåller sackaros och sorbitol och kan innehålla soja – mer information finns i avsnitt 2.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   De hårda kapslarna är ogenomskinliga med en vit underdel och ett ljusbrunt lock och är märkta med ”HE1” på underdelen. Förpackningsstorlek innehållande en kapsel i ett aluminiumblister eller (perforerad) endosförpackning innehållande 4 kapslar (2 kapslar per aluminiumblisterkarta).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

   Damastown

   Mulhuddart

   Dublin 15

   Irland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Vifor Pharma

   Tél/Tel: +32(0)32 182070

   Lietuva

   PharmaSwiss

   Tel: +370 5 279 07 62

   България

   Angelini Pharma Bulgaria EOOD

   Teл.: +359 2 975 13 95

   Luxembourg/Luxemburg

   Vifor Pharma

   Tél/Tel: +32(0)32 182070

   Česká republika

   Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

   Tel: (+420) 546 123 111

   Magyarország

   AMICUS Pharma Kft.

   Tel.: +36 1 9206 570

   Danmark

   Swedish Orphan Biovitrum A/S

   Tlf: + 45 32 96 68 69

   Malta

   Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

   Tel.: + 353 1 822 5404

   Deutschland

   RIEMSER Pharma GmbH

   Tel: + 49 30 338427-0

   Nederland

   Vifor Pharma

   Tel: +31(0)88 8484300

   Eesti

   PharmaSwiss

   Tel: +372 6827 400

   Norge

   Swedish Orphan Biovitrum AS

   Tlf: +47 66 82 34 00

   Ελλάδα

   Galenica A.E.

   Τηλ: +30 210 52 81 700

   Österreich

   Angelini Pharma Österreich GmbH

   Tel: +43-5-9-606-0

   España

   Vifor Pharma España, S.L.

   Tel: +34 902 121 111

   Polska

   Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 70 28 200

   France

   Vifor France

   Tél: +33 (0)1 41 06 58 90

   Portugal

   OM Pharma

   Tel: +351 21 470 85 00

   Hrvatska

   PharmaSwiss

   Tel: +385 1 6311 833

   România

   Angelini Pharmaceuticals Romania Srl

   Tel: +40 21 331 67 67

   Ireland

   Chugai

   Tel: +44 1748 827 276

   Slovenija

   PharmaSwiss

   Tel: +386 1 2364 700

   Ísland

   Swedish Orphan Biovitrum A/S

   Tlf: + 45 32 96 68 69

   Slovenská republika

   Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o.

   Tel: +421 2 5920 7320

   Italia

   Italfarmaco

   Tel: + 39 02 64431

   Suomi/Finland

   Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab

   Puh./Tel: +358 201 558 840

   Κύπρος

   Galenica A.E.

   Τηλ: +30 210 52 81 700

   Sverige

   Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

   Tel: +46 8 697 20 00

   Latvija

   PharmaSwiss

   Tel: +371 6750 2185

   United Kingdom

   Chugai

   Tel: +44 1748 827 276


   Denna bipacksedel ändrades senast

   04/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  Akynzeo

  Kapsel, hård 300 mg/0,5 mg Palonosetron, kombinationer 1 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 596275
  • Tillverkare: Orifarm AB

  631,73 kr

  Jämförpris: 631,73 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?