Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Adport

   0,75 mg och 2 mg hård kapsel
   takrolimus
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Adport är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Adport
   3. Hur du använder Adport
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Adport ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Adport är och vad det används för

   Adport tillhör en grupp läkemedel som heter immunsuppressiva medel.


   Efter en organtransplantation (t.ex. lever, njure eller hjärta) kommer din kropps immunförsvar att försöka stöta bort det nya organet. Adport används för att kontrollera immunförsvaret i din kropp så att den ska acceptera det transplanterade organet.

   Adport används ofta i kombination med andra läkemedel som också sätter ner immunförsvaret.


   Du kan också få Adport vid en pågående avstötningsreaktion hos din transplanterade lever, njure, hjärta eller annat organ, eller om någon tidigare behandling som du genomfört inte har kunnat kontrollera immunförsvaret efter din transplantation.


   Takrolimus som finns i Adport kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Adport

   Använd inte Adport

   • om du är allergisk (överkänslig) mot takrolimus eller mot något av övriga innehållsämnen i Adport.

   • om du är allergisk (överkänslig) mot något antibiotikum som tillhör undergruppen makrolida antibiotika (t.ex. erytromycin, klaritromycin, josamycin).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Adport.

   • Du måste ta Adport varje dag så länge du behöver immunsuppression för att förhindra avstötning av det transplanterade organet. Du bör ha regelbunden kontakt med din läkare.

   • Under tiden du tar Adport kan din läkare behöva göra ett antal tester (inklusive tester på blod, urin, hjärtfunktion, syntester och neurologiska tester) emellanåt. Detta är helt normalt och underlättar för din läkare att bestämma den lämpligaste dosen av Adport för dig.

   • Var snäll och undvik alla naturläkemedel, t.ex. johannesört (Hypericum perforatum) eller andra naturpreparat eftersom dessa kan påverka effekten och doseringen av Adport. Om du är tveksam ska du rådfråga din läkare innan du tar några naturläkemedel eller andra naturpreparat.

   • Om du har leverproblem eller har haft någon sjukdom som kan ha påverkat levern, eftersom detta kan påverka din dos av Adport.

   • Om du upplever kraftig buksmärta med eller utan andra symtom, t.ex. frossa, feber, illamående eller kräkningar.

   • Om du har diarré som pågår mer än en dag, eftersom det då kan vara nödvändigt att anpassa din dos av Adport.

   • Om du har en förändring i hjärtats elektriska aktivitet som kallas QT-förlängning.

   • Begränsa din exponering för solljus och UV-ljus genom att bära lämpliga skyddande kläder och använda solskyddskräm med hög skyddsfaktor medan du tar Adport. Detta ska du göra för att behandling med läkemedel som hämmar immunförsvaret förknippas med en möjlig risk för elakartade hudförändringar.

   • Om du behöver

   • Patienter som behandlats med Adport har rapporterats ha en ökad risk att utveckla lymfom (en typ av tumör) (se avsnitt 4). Fråga din läkare om specifika råd om dessa sjukdomar.


   Andra läkemedel och Adport

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana samt naturpreparat.


   Adport får inte tas tillsammans med ciklosporin.


   Blodnivåerna av Adport kan påverkas av andra läkemedel som du tar och blodnivåerna av andra läkemedel kan påverkas genom att du tar Adport, vilket kan göra att man måste avbryta, öka eller minska dosen av Adport.


   Du ska särskilt tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit läkemedel med aktiva substanser såsom:

   • Medel mot svampinfektioner och antibiotika (särskilt så kallade makrolida antibiotika) som används för att behandla infektioner, t.ex. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol, erytromycin, klaritromycin, josamycin och rifampicin

   • HIV-proteashämmare (t.ex. ritonavir, nelfinavir, sakvinavir) som används för att behandla HIV-infektion

   • HCV-proteashämmare (t.ex. telaprevir, boceprevir), som används för att behandla hepatit C-infektion

   • Läkemedel mot magsår och sura uppstötningar (t.ex. omeprazol, lansoprazol eller cimetidin)

   • Antiemetika mot illamående och kräkningar (t.ex. metoklopramid)

   • Magnesium-aluminiumhydroxid (antacidum) mot halsbränna

   • Hormonbehandling med etinylestradiol (t.ex. p-piller) eller donazol

   • Läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtproblem, såsom nifedipin, nikardipin, diltiazem och verapamil

   • Antiarytmika (amiodaron), som används för att behandla arytmi (ojämna hjärtslag)

   • Läkemedel som kallas ”statiner”, som används för behandling av högt kolesterolvärde och triglycerider

   • Antiepilepsimedicinerna fenytoin och fenobarbital

   • Kortikosteroiderna prednisolon och metylprednisolon

   • Den antidepressiva läkemedelssubstansen nefazodon

   • Johannesört (Hypericum perforatum)

   Tala om för din läkare om du tar eller behöver ta ibuprofen, amfotericin B eller läkemedel mot virusinfektioner (t.ex. aciklovir). Dessa läkemedel kan förvärra njurproblem eller problem med centrala nervsystemet när de tas tillsammans med Adport.


   Din läkare behöver också få veta om du tar kaliumtillägg eller kaliumsparande urindrivande medel (t.ex. amilorid, triamteren eller spironolakton), vissa smärtstillande medel (så kallade NSAID, t.ex. ibuprofen), blodförtunnande medel eller medicin mot diabetes som tas via munnen, samtidigt som du tar Adport.


   Om du behöver vaccinera dig ska du tala om det för din läkare i förväg.

   Adport med mat, dryck och alkohol

   Du ska i allmänhet ta Adport på fastande mage eller minst 1 timme före eller 2 till 3 timmar efter måltid. Undvik grapefrukt och grapefruktjuice under tiden du tar Adport.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du planerar att bli gravid eller tror att du kan vara gravid ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Adport utsöndras i bröstmjölk. Därför ska du inte amma under tiden du tar Adport.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil eller använd några maskiner om du känner dig yr eller sömnig, eller om du har problem att se klart efter att du tagit Adport. Dessa effekter har oftare observerats om Adport tas i samband med användning av alkohol.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Adport innehåller laktos

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du börjar ta detta läkemedel.


   3. Hur du använder Adport

   Ta alltid Adport enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är:


   Se till att du får samma takrolimusmedicin varje gång du hämtar ut ditt recept, såvida inte din transplantationsspecialist har godkänt byte till annan takrolimusmedicin.


   Detta läkemedel ska tas två gånger om dagen. Om läkemedlet inte ser likadant ut som tidigare, eller om dosinstruktionerna har förändrats, ska du tala med din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt så att du är säker på att du har fått rätt medicin.


   Startdosen för att förhindra avstötning av ditt transplanterade organ bestäms av din läkare som beräknar dosen efter din kroppsvikt. De inledande doserna strax efter transplantationen kommer normalt att vara inom området 0,075-0,30 mg per kg kroppsvikt och dygn beroende på det transplanterade organet.


   Din dos beror på ditt allmäntillstånd och på vilka andra immunsuppressiva läkemedel som du tar. Regelbundna blodprov krävs för att fastställa den korrekta dosen och för att anpassa dosen över tiden. Din läkare kommer normalt att minska dosen av Adport när ditt tillstånd har stabiliserats. Din läkare kommer att tala om för dig exakt hur många kapslar som du ska ta och hur ofta.

   • Adport tas via munnen två gånger dagligen, oftast morgon och kväll. Du bör i allmänhet ta Adport på fastande mage eller minst 1 timme före eller 2 till 3 timmar efter måltid.

   • Svälj kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten.

   • Ta de hårda kapslarna omedelbart efter att du har tagit bort dem från tryckförpackningen.

   • Undvik grapefrukt och grapefruktjuice när du tar Adport.

   • Svälj inte torkmedlet som ligger i aluminiumpåsen.


   Om du använt för stor mängd av Adport

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Adport

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har glömt att ta dina Adport-kapslar ska du vänta tills det är dags för nästa dos och sedan fortsätta som tidigare.

   Om du slutar att använda Adport

   Om du slutar din behandling med Adport kan detta öka risken för avstötning hos det transplanterade organet. Avbryt inte behandlingen om inte din läkare har talat om detta för dig.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Adport minskar din egen kropps försvarsmekanismer så att det transplanterade organet inte ska stötas bort. Detta innebär att din kropp inte kommer att vara lika bra på att stå emot infektioner. Om du tar Adport kan du därför få fler infektioner än vanligt, såsom infektioner i huden, munnen, magen och tarmarna, lungorna och urinvägarna.


   Bland annat följande svåra biverkningar kan förekomma: 

   Kontakta din läkare omedelbart om du har eller misstänker att du har någon av följande allvarliga biverkningar:

   • Infektioner på grund av nedsatt immunförsvar (bakterie-, svamp-, virus- eller protozoinfektion): långvarig diarré, feber och halsont.

   • Godartade och elakartade tumörer har rapporterats efter behandling p.g.a. immunsuppression.

   • Trombotisk trombocytopen purpura (TTP), ett tillstånd som kännetecknas av feber och blåmärken under huden som kan se ut som röda upphöjda prickar. Sjukdomen förknippas med symtom på akut njursvikt (låg eller ingen urinproduktion), och eventuellt med oförklarlig kraftig trötthet, förvirring, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot).

   • Fall av ren erytrocytaplasi (en mycket sällsynt minskning av antalet röda blodkroppar) och hemolytisk anemi (minskat antal röda blodkroppar p.g.a. onormal nedbrytning tillsammans med trötthet) har rapporterats. Du kanske inte upplever några symtom, eller så kan du, beroende på tillståndets svårighetsgrad, uppleva trötthet, håglöshet, onormal blekhet, andnöd, yrsel, huvudvärk, bröstsmärta och kalla händer och fötter.

   • Agranulocytos (kraftigt nedsatt antal vita blodkroppar tillsammans med munsår, feber och infektioner). Du kan vara symtomfri eller plötsligt få feber, bli stel och få halsont.

   • Allergiska och anafylaktiska reaktioner med följande symtom: plötsligt kliande utslag (nässelutslag), svullnad av händer, fötter, vrister, ansikte, läppar, mun eller svalg (vilket kan orsaka svårigheter att svälja eller andas) och känsla av att du kommer att svimma.

   • Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES): huvudvärk, förändringar i det psykiska tillståndet, krampanfall och synstörningar.

   • Torsades de Pointes : rytmrubbning i hjärtat med eller utan symtom, t.ex. bröstsmärta, svimning, svindel eller illamående, hjärtklappning och andningssvårigheter.

   • Gastrointestinal perforation (uppkomst av hål i magtarmkanalen): kraftig buksmärta med eller utan andra symtom, t.ex. frossa, feber, illamående eller kräkningar.

   • Stevens-Johnsons syndrom: oförklarlig utbredd smärta i huden, svullnad av ansiktet, allvarlig sjukdom med blåsor på huden, i munnen, i ögonen och på könsorganen, nässelutslag, svullnad av tungan, röd eller lila hudutslag som sprider sig, fjällande hud.

   • Toxisk epidermal nekrolys: skador och blåsor på huden eller slemhinnorna, röd svullen hud som kan lossna på stora kroppsytor.

   • Hemolytiskt uremiskt syndrom, ett tillstånd med följande symtom: låg eller ingen urinproduktion (akut njursvikt), kraftig trötthet, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot) och avvikande blåmärken eller blödning och tecken på infektion.

   • Otillräcklig funktion av transplanterat organ.

   Följande biverkningar kan också förekomma efter intag av Adport:


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Högt blodsocker, diabetes, ökad kaliumhalt i blodet

   • Sömnsvårigheter

   • Skakningar, huvudvärk

   • Högt blodtryck

   • Diarré, illamående

   • Njurproblem

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Minskad mängd magnesium, fosfat, kalium, kalcium eller natrium i blodet, vätskeansamling, ökad mängd urinsyra eller blodfetter, minskad aptit, ökad syrahalt i blodet, andra förändringar i blodsalterna

   • Ångestsymtom, förvirring och svårigheter att orientera sig, depression, humörsvängningar, mardrömmar, hallucinationer, psykiska störningar

   • Krampanfall, störningar i medvetandet, stickningar och domningar (ibland smärtsamma) i händer och fötter, yrsel, nedsatt skrivförmåga, störningar i nervsystemet

   • Dimsyn, ökad ljuskänslighet, ögonsymtom

   • Ringningar i öronen

   • Minskat blodflöde i hjärtats blodkärl, snabb puls

   • Blödning, delvis eller fullständig blockering av blodkärl, lågt blodtryck

   • Andfåddhet, förändringar i lungvävnaden, ansamling av vätska runt lungorna, inflammation i svalget, hosta, influensaliknande symtom

   • Inflammationer eller sår som ger buksmärta eller diarré, blödningar i magen, inflammationer eller sår i munnen, ansamling av vätska i buken, kräkningar, buksmärta, matsmältningsproblem, förstoppning, gaser, uppblåsthet, lös avföring, problem med magen

   • Förändringar i leverenzymer och leverfunktion, gulfärgning av huden p.g.a. leverproblem, vävnadsskada i levern och leverinflammation

   • Klåda, hudutslag, håravfall, akne, ökad svettning

   • Smärta i leder, armar och ben eller rygg, muskelkramper

   • Otillräcklig njurfunktion, minskad produktion av urin, minskad mängd vid urinering eller smärtsam urinering

   • Allmän svaghet, feber, ansamling av vätska i kroppen, smärta och obehag, ökning av enzymet alkalinfosfatas i ditt blod, viktökning, en känsla av att kroppstemperaturen är fel

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Förändringar i blodets levringsförmåga, minskat antal av alla typer av blodkroppar

   • Uttorkning, minskad halt protein eller socker i blodet, ökad halt fosfat i blodet

   • Koma, blödning i hjärnan, stroke, förlamning, hjärnsjukdom, tal- och språksvårigheter, minnesproblem

   • Dimsyn p.g.a. förändring i ögats lins

   • Nedsatt hörsel

   • Oregelbunden puls, hjärtstillestånd, hjärtsvikt, hjärtmuskelsjukdom, förstorad hjärtmuskel, hjärtklappning, avvikande EKG, avvikande hjärtfrekvens och puls,

   • Blodpropp i en ven i arm/ben, chock

   • Andningssvårigheter, luftvägssjukdom, astma

   • Hinder i tarmflödet, ökad mängd av enzymet amylas, uppstötningar av maginnehållet till svalget, fördröjd tömning av magsäcken

   • Hudinflammation, brännande känsla i kontakt med solljus

   • Ledproblem

   • Oförmåga att urinera, smärtsam menstruation och onormala menstruationsblödningar

   • Nedsatt funktion i vissa organ, influensaliknande sjukdom, ökad känslighet mot värme och kyla, tryck över bröstet, pirrig eller onormal känsla, ökning av enzymet laktatdehydrogenas i blodet, viktminskning

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Små blödningar i huden på grund av levrat blod

   • Ökad muskelstyvhet

   • Blindhet

   • Dövhet

   • Ansamling av vätska runt hjärtat

   • Akut andfåddhet

   • Cystbildning i bukspottkörteln

   • Problem med blodflödet i levern

   • Ökad behåring

   • Törst, fall, känsla av åtstramning i bröstet, nedsatt rörlighet, sår

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Muskelsvaghet

   • Onormal ultraljudsundersökning av hjärtat (ekokardiografi)

   • Leversvikt, förträngning i gallgången

   • Smärta vid urinering med blod i urinen

   • Ökad mängd fettvävnad   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Adport ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på tryckförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Använd alla kapslar inom 12 månader efter att aluminiumpåsen som omger tryckförpackningen har öppnats. Förvaras vid högst 25 ºC efter att aluminiumpåsen har öppnats.


   Svälj kapseln omedelbart efter att du har tagit bort den från tryckförpackningen.


   Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är takrolimus. En kapsel innehåller 0,75 mg eller 2 mg takrolimus (som takrolimusmonohydrat).


   Övriga innehållsämnen är


   Kapselinnehåll:

   Laktosmonohydrat, hypromellos (E464), kroskarmellosnatrium (E468) och magnesiumstearat (E572).


   Hård gelatinkapsel:


   Adport 0,75 mg:

   gelatin, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), briljantblått FCF (E 133), shellack (E 904), propylenglykol (E 1520), kaliumhydroxid (E 525) och svart järnoxid (E 172).


   Adport 2mg:

   gelatin, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172), briljantblått FCF (E 133), shellack (E 904), propylenglykol (E 1520), kaliumhydroxid (E 525) och svart järnoxid (E 172).


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Adport 0,75 mg är en hård, ljusgrön, ogenomskinlig kapsel, märkt med ”0,75 mg” tryckt med svart färg på överdelen. Kapseln innehåller ett vitt till benvitt pulver (längd: 14,5 mm).


   Adport 2 mg är en hård, mörkgrön, ogenomskinlig kapsel, märkt med ”2 mg” tryckt med svart färg på överdelen. Kapseln innehåller ett vitt till benvitt pulver (längd: 14,5 mm).


   Adport hårda kapslar levereras i PVC/PE/PVdC/aluminium-blister i en skyddande aluminiumpåse som innehåller torkmedel som skyddar kapslarna från fukt. Torkmedlet skall ej sväljas.


   Förpackning med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 eller 100 hårda kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


   Tillverkare

   Salutas Pharma GmbH, Otto- von- Guericke- Allee 1, D- 39179 Barleben, Tyskland

   eller

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

   eller

   S.C. Sandoz S.R.L., Str. Livenzeni nr. 7A, RO- 540472 Targu Mures, Rumänien

   eller

   LEK S.A., Ul. Domaniewska 50C, 02- 672 Warszawa, Polen

   eller

   Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016–03–04


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Adport

  Kapsel, hård 2 mg 50 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 447248
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  1.223 kr

  Jämförspris: 24,46 kr / kapsel/kapslar

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?