Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Adport

   0,5 mg, 1 mg och 5 mg hård kapsel
   Takrolimus
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Adport är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Adport
   3. Hur du använder Adport
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Adport ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Adport är och vad det används för

   Adport tillhör en grupp läkemedel som heter immunsuppressiva medel.


   Efter en organtransplantation (t.ex. lever, njure eller hjärta) kommer din kropps immunförsvar att försöka stöta bort det nya organet. Adport används för att kontrollera immunförsvaret i din kropp så att den ska acceptera det transplanterade organet.

   Adport används ofta i kombination med andra läkemedel som också sätter ner immunförsvaret.


   Du kan också få Adport vid en pågående avstötningsreaktion hos din transplanterade lever, njure, hjärta eller annat organ, eller om någon tidigare behandling som du genomfört inte har kunnat kontrollera immunförsvaret efter din transplantation.


   Takrolimus som finns i Adport kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Adport

   Använd inte Adport

   • om du är allergisk (överkänslig) mot takrolimus eller mot något av övriga innehållsämnen i Adport.

   • om du är allergisk (överkänslig) mot något antibiotikum som tillhör undergruppen makrolida antibiotika (t.ex. erytromycin, klaritromycin, josamycin).

   Varningar och försiktighet

   • Tala om för din läkare om du har diarré som pågår mer än en dag eftersom det då kan vara nödvändigt att anpassa din dos av Adport.

   • Tala om för din läkare om du har leverproblem eller har haft någon sjukdom som kan ha påverkat din lever eftersom detta kan påverka den dos av Adport som du får.

   • Begränsa din exponering för solljus och UV-ljus genom att bära lämpliga skyddande kläder och använda solskyddsmedel med hög skyddsfaktor. Detta beror på en möjlig risk för elakartade hudförändringar i samband med behandling med immunsuppressiva läkemedel.

   • Ta Adport varje dag så länge du behöver immunsuppression för att förhindra avstötning av det transplanterade organet. Du bör ha regelbunden kontakt med din läkare.

   • Under tiden du tar Adport kan din läkare behöva göra ett antal tester (inklusive tester på blod, urin, hjärtfunktion, syntester och neurologiska tester) emellanåt. Detta är helt normalt och underlättar för din läkare att bestämma den lämpligaste dosen av Adport för dig.

   • Var snäll och tala om för din läkare i förväg om du behöver vaccinera dig. Din läkare kommer att besluta om bästa sätt att genomföra detta.

   • Var snäll och undvik alla naturläkemedel, t.ex. johannesört (Hypericum perforatum) eller andra naturpreparat eftersom dessa kan påverka effekten och doseringen av Adport. Om du är tveksam ska du rådfråga din läkare innan du tar några naturläkemedel eller andra naturpreparat.

   Andra läkemedel och Adport

   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana samt naturpreparat.


   Blodnivåerna av Adport kan påverkas av andra läkemedel som du tar och blodnivåerna av andra läkemedel kan påverkas genom att du tar Adport, vilket kan göra att man måste öka eller minska dosen av Adport.


   Var försiktig med användning av andra läkemedel:

   • Medel mot svampinfektioner och antibiotika, särskilt så kallade makrolida antibiotika, t.ex. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol, erytromycin, klaritromycin, josamycin och rifampicin

   • HIV-proteashämmare, t.ex. ritonavir

   • Substansen omeprazol, används mot magsår

   • Hormonbehandling med etinylestradiol (t.ex. p-piller) eller donazol

   • Läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtproblem, såsom nifedipin, nikardipin, diltiazem och verapamil

   • Läkemedel som kallas ”statiner”, som används för behandling av högt kolesterolvärde och triglycerider

   • Antiepilepsimedicinerna fenytoin och fenobarbital

   • Den antidepressiva läkemedelssubstansen nefazodon

   • Johannesört (Hypericum perforatum)


   Adport får inte tas tillsammans med ciklosporin.

   Din läkare behöver också få veta om du tar kaliumtillägg eller kaliumsparande urindrivande medel (t.ex. amilorid, triamteren eller spironolakton), vissa smärtstillande medel (så kallade NSAID, t.ex. ibuprofen), blodförtunnande medel eller medicin mot diabetes som tas via munnen, samtidigt som du tar Adport.

   Användning av ibuprofen, amfotericin B, medel mot svampinfektioner (t.ex. aciklovir) kan förvärra problem med njurarna eller nervsystemet när dessa medel tas tillsammans med Adport.

   Adport med mat, dryck och alkohol

   Du ska i allmänhet ta Adport på fastande mage eller minst 1 timme före eller 2 till 3 timmar efter måltid. Undvik grapefrukt och grapefruktjuice under tiden du tar Adport.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du planerar att bli gravid eller tror att du kan vara gravid ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Adport utsöndras i bröstmjölk. Därför ska du inte amma under tiden du tar Adport.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil eller använd några maskiner om du känner dig yr eller sömnig, eller om du har problem att se klart efter att du tagit Adport. Dessa effekter har oftare observerats om Adport tas i samband med användning av alkohol.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Adport innehåller laktos

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du börjar ta detta läkemedel.


   3. Hur du använder Adport

   Ta alltid Adport enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är:


   Se till att du får samma takrolimusmedicin varje gång du hämtar ut ditt recept, såvida inte din transplantationsspecialist har godkänt byte till annan takrolimusmedicin.


   Detta läkemedel ska tas två gånger om dagen. Om läkemedlet inte ser likadant ut som tidigare, eller om dosinstruktionerna har förändrats, ska du tala med din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt så att du är säker på att du har fått rätt medicin.


   Startdosen för att förhindra avstötning av ditt transplanterade organ bestäms av din läkare som beräknar dosen efter din kroppsvikt. De inledande doserna strax efter transplantationen kommer normalt att vara inom området 0,075-0,30 mg per kg kroppsvikt och dygn beroende på det transplanterade organet.


   Din dos beror på ditt allmäntillstånd och på vilka andra immunsuppressiva läkemedel som du tar. Regelbundna blodprov krävs för att fastställa den korrekta dosen och för att anpassa dosen över tiden. Din läkare kommer normalt att minska dosen av Adport när ditt tillstånd har stabiliserats. Din läkare kommer att tala om för dig exakt hur många kapslar som du ska ta och hur ofta.


   Metod och administreringssätt

   • Adport tas via munnen två gånger dagligen, oftast morgon och kväll. Du bör i allmänhet ta Adport på fastande mage eller minst 1 timme före eller 2 till 3 timmar efter måltid.

   • Svälj kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten.

   • Undvik grapefrukt och grapefruktjuice när du tar Adport.

   • Ta de hårda kapslarna omedelbart efter att du har tagit bort dem från tryckförpackningen.

   • Svälj inte torkmedlet som ligger i aluminiumpåsen.

   Om du använt för stor mängd av Adport

   Om du har tagit för stor mängd av Adport av misstag eller om någon annan tar din medicin av misstag ska du eller personen i fråga genast kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationcentralen (Sverige tel. 112/Finland tel. 09 – 471 977).

   Om du har glömt att använda Adport

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om det nästan är dags att ta nästa dos, vänta då tills det är dags för nästa dos och fortsätt sedan med ditt vanliga dosschema.

   Om du slutar att använda Adport

   Om du slutar din behandling med Adport kan detta öka risken för avstötning hos det transplanterade organet. Avbryt inte behandlingen om inte din läkare har talat om detta för dig.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Adport orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Adport minskar din egen kropps försvarsmekanismer så att det transplanterade organet inte ska stötas bort. Detta innebär att din kropp inte kommer att vara lika bra på att stå emot infektioner. Om du tar Adport kan du därför få fler infektioner än vanligt, såsom infektioner i huden, munnen, magen och tarmarna, lungorna och urinvägarna.


   Allvarliga biverkningar har rapporterats, inklusive allergier och anafylaktiska reaktioner.

   Godartade och elakartade tumörer har rapporterats efter behandling med Adport till följd av det nedsatta immunförsvaret.


   Allvarliga biverkningar

   Om du märker någon av följande allvarliga biverkningar ska du kontakta läkare eller genast uppsöka sjukhus:

   • Vid alla tecken på infektion (t.ex. feber, ont i halsen), oväntade blåmärken och/eller blödningar.

   • Överkänslighetsreaktioner (anafylax, angioödem): Om du svullnar upp i ögonlocken, ansiktet, läpparna, munnen eller tungan, börjar få klåda eller andningssvårigheter eller svårigheter att svälja eller extrem yrsel.


   Följande allvarliga biverkningar är vanliga (påverkar 1 till 10 personer av 100):

   • Ovanliga blåmärken eller blödningar, inklusive kräkningar med blod eller blodig avföring

   • Kramper

   • Gulfärgning i hud och ögon, ovanlig trötthet eller feber, mörkt färgad urin (tecken på inflammerad lever).


   Följande allvarliga biverkningar är mindre vanliga (påverkar 1 till 10 personer av 1000):

   • Koma, stroke, förlamning

   • Oregelbundna hjärtslag eller hjärtstillestånd

   • Chock.


   Följande allvarliga biverkningar är sällsynta (påverkar 1 till 10 personer av 10 000):

   • Känsla av trånga luftvägar

   • Akut andfåddhet

   • Allvarlig sjukdom med bildande av blåsor i huden, munnen, ögonen och könsorganen.


   Följande allvarliga biverkningar är mycket sällsynta (påverkar färre än 1 av 10 000 användare):

   • Smärta vid urinering med blod i urinen

   • Allvarlig sjukdom med sår i munnen, läpparna och huden.


   Dessa är alla allvarliga biverkningar. Du kan behöva akut sjukvård.


   Andra eventuella biverkningar


   Följande biverkningar är mycket vanliga (påverkar fler än 1 av 10 personer):

   • Ökat blodtryck

   • Skakningar, huvudvärk, sömnsvårigheter

   • Diarré, illamående

   • Njurproblem

   • Förhöjt blodsocker, diabetes mellitus, ökad mängd kalium i blodet


   Följande biverkningar är vanliga (påverkar 1 till 10 personer av 100):

   • Minskat antal blodkroppar (blodplättar, röda eller vita blodkroppar), ökat antal vita blodkroppar, förändringar i röda blodkroppar, minskat blodflöde i hjärtats blodkärl, snabbare hjärtslag, blödningar, delvis eller total blockering i blodkärl, sänkt blodtryck

   • Störningar i medvetandet, stickningar och domningar (ibland smärtsamma) i händer och fötter, yrsel, nedsatt skrivförmåga, störningar i nervsystemet, ångestsymtom, förvirring och svårigheter att orientera sig, depression, humörsvängningar, mardrömmar, hallucinationer, psykiska problem

   • Dimsyn, ökad ljuskänslighet, ögonsjukdomar

   • Ringningar i öronen

   • Andfåddhet, förändringar i lungvävnaden, ansamling av vätska runt lungorna, inflammation i svalget, hosta, influensaliknande symtom

   • Inflammationer eller sår som ger buksmärta eller diarré, inflammationer eller sår i munnen, ansamling av vätska i buken, kräkningar, buksmärta, matsmältningsproblem, förstoppning, gaser, uppblåsthet, lös avföring, problem med magen, förändringar i leverenzymer och leverfunktion

   • Klåda, hudutslag, håravfall, akne, ökad svettning

   • Otillräcklig njurfunktion, minskad produktion av urin, minskad mängd urin eller smärtsam urinering

   • Smärta i leder, armar och ben eller rygg, muskelkramper

   • Minskad mängd magnesium, fosfat, kalium, kalcium eller natrium i blodet, vätskeansamling, ökad mängd urinsyra eller blodfetter, nedsatt aptit, ökad syrahalt i blodet, andra förändringar i blodsalterna

   • Allmän svaghet, ansamling av vätska i kroppen, smärta och obehag, ökning av enzymet alkalinfosfatas i ditt blod, viktökning, en känsla av att kroppstemperaturen är fel, vilket kan hända patienter som tar denna typen av läkemedel, ett mycket litet antal patienter som tar substansen takrolimus har utvecklat cancer i lymfvävnad och hud.

   • Otillräcklig funktion hos det transplanterade organet


   Följande biverkningar är mindre vanliga (påverkar 1 till 10 personer av 1000 användare):

   • Förändringar i blodets levringsförmåga, minskat antal av alla blodkroppar, minskad kapacitet hos hjärtat, rubbningar i hjärtmuskeln, förstorad hjärtmuskel, starkare hjärtslag, onormal EKG, onormala hjärtslag och puls, blodpropp i en ven i arm/ben

   • Blödning i hjärnan, hjärnsjukdom, tal- och språksvårigheter, minnesproblem

   • Grumling i ögats lins

   • Nedsatt hörsel

   • Andningssvårigheter, luftvägssjukdom, astma

   • Hinder i tarmflödet, bukhinneinflammation, svår smärta i övre delen av magen, ökad mängd av enzymet amylas, uppstötningar av maginnehållet till halsen, fördröjd tömning av magsäcken

   • Oförmåga att urinera, smärtsam menstruation och onormala menstruationsblödningar

   • Hudinflammation, brännande känsla i kontakt med solljus

   • Ledproblem

   • Uttorkning, minskad mängd protein eller socker i blodet, ökad mängd fosfat i blodet

   • Nedsatt funktion i vissa organ, influensaliknande sjukdom, ökad känslighet mot värme och kyla, tryck över bröstet, ryckningar eller normal känsla, ökning av enzymet laktat dehydrogenas i ditt blod, viktminskning


   Följande biverkningar är sällsynta (påverkar 1 till 10 användare av 10 000):

   • Små blödningar i huden på grund av levrat blod, ansamling av vätska runt hjärtat

   • Ökad muskelstyvhet

   • Blindhet

   • Dövhet

   • Akut andfåddhet

   • Delvis hinder i tarmpassagen, bildande av cystor i butspottskörteln, problem med blodflödet i levern

   • Ökad behåring

   • Törst, fall, nedsatt rörlighet, sår


   Följande biverkningar är mycket sällsynta (påverkar färre än 1 av 10 000 användare):

   • Onormal ultraljudsundersökning av hjärtat (ekokardiografi)

   • Muskelsvaghet

   • Leversvikt, förträngning i gallgången

   • Ökad mängd fettvävnad


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Men sluta inte ta din medicin utan att först ha diskuterat detta med din läkare.

   5. Hur Adport ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på tryckförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Använd alla kapslar inom 12 månader efter att aluminiumpåsen som omger tryckförpackningen har öppnats. Förvaras vid högst 25 ºC efter att aluminiumpåsen har öppnats.


   Svälj kapseln omedelbart efter att du har tagit bort den från tryckförpackningen.


   Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är takrolimus. En kapsel innehåller 0,5 mg, 1 mg eller 5 mg takrolimus (som takrolimusmonohydrat).


   Övriga innehållsämnen är


   Kapselinnehåll:

   Laktosmonohydrat, hypromellos, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.


   Hård gelatinkapsel:


   Adport 0,5 mg:

   gelatin, titandioxid (E 171), natriumlaurilsulfat, sorbitanlaurat och gul järnoxid (E 172)


   Adport 1 mg:

   gelatin, titandioxid (E 171), natriumlaurilsulfat, sorbitanlaurat, gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172) och svart järnoxid (E 172).


   Adport 5 mg:

   gelatin, titandioxid (E 171), natriumlaurilsulfat, sorbitanlaurat och röd järnoxid (E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Adport 0,5 mg är en hård, vit, ogenomskinlig kapsel med elfenbensfärgad överdel. Kapseln innehåller ett vitt till benvitt pulver.


   Adport 1 mg är en hård, vit, ogenomskinlig kapsel med ljusbrun överdel. Kapseln innehåller ett vitt till benvitt pulver.


   Adport 5 mg är en hård, vit, ogenomskinlig kapsel med orangefärgad överdel. Kapseln innehåller ett vitt till benvitt pulver.


   Förpackning med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 eller 100 hårda kapslar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


   Tillverkare

   Salutas Pharma GmbH, Otto- von- Guericke- Allee 1, D- 39179 Barleben, Tyskland

   eller

   Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, D- 70839 Gerlingen, Tyskland

   eller

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

   eller

   S.C. Sandoz S.R.L., Str. Livenzeni nr. 7A, RO- 540472 Targu Mures, Rumänien

   eller

   LEK S.A., Ul. Domaniewska 50C, 02- 672 Warszawa, Polen

   eller

   Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-10-30


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Adport

  Kapsel, hård 0,5 mg 50 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 402253
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  555 kr

  Jämförspris: 11,10 kr / kapsel/kapslar

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?