• Adenosin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Adenosin Life Medical

   5 mg/ml, Injektions-/infusionsvätska, lösning
   (Adenosin)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. 


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Adenosin Life Medical är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Adenosin Life Medical
   3. Hur du använder Adenosin Life Medical
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Adenosin Life Medical ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Adenosin Life Medical är och vad det används för

   Adenosin Life Medical är ett läkemedel mot arytmi. Det används för att diagnostisera och behandla rytmförändringar i hjärtat. Det används också som hjälp att ställa diagnoser, för att utvidga blodådrorna i hjärtat i samband med ett stresstest (fotografering av hjärtat).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Adenosin Life Medical

   Använd inte Adenosin Life Medical

   Du kommer att få Adenosin Life Medical antingen som en injektion eller som en infusion (dropp).

   Innan du får Adenosin Life Medical kommer din läkare ställa frågor om din medicinska historia (tidigare sjukdomar).

   Använd inte Adenosin Life Medical

   • om du är överkänslig (allergisk) mot adenosin eller mannitol.

   • om du har haft allvarliga hjärtbesvär

   • om du växelvis har snabb och långsam hjärtrytm och inte har en fungerande pacemaker.

   • om du har lågt blodtryck

   • om du känner tryckande smärta mitt i bröstet.

   • om du har haft hjärtsvikt

   Använd inte Adenosin Life Medical som en infusion om

   • du har förhöjt tryck i hjärnan

   • du har minskad blodvolym (hypovolemi)

   • du får dipyridamol (används till att förebygga blodproppar)

   Tala om för din läkare om någon av ovanstående punkter stämmer på dig.

   Varningar och försiktighet

   På grund av medicinens verkningssätt, kan den påverka hjärtfunktionen. Din läkare kommer kontrollera hur ditt hjärta reagerar på behandlingen med denna medicin.

   Tala om för din läkare:

   • om du genomgått en hjärttransplantation, eftersom du då kan vara mer känslig för medicinens biverkningar.

   • om du har haft hjärtproblem, inklusive hjärtattack.

   • Om du lider av andfåddhet, pipande andningsljud eller annan sjukdom som påverkar lungorna.

   • Om du tar teofyllin (används för astma eller bronkit)

   • Om du tar någon annan medicin som påverkar hjärtrytmen.

   Andra läkemedel och Adenosin Life Medical

   Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Adenosin Life Medical med mat och dryck

   Tala om för läkare om du har ätit eller druckit någonting som innehåller koffein de senaste 12 timmarna.

   Graviditet och amning

   Tala om för din läkare om du tror du är gravid. Det finns begränsad information om användande av Adenosin Life Medical under graviditet.

   Adenosin Life Medical kan användas när du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga särskilda försiktighetsåtgärder behövs.


   3. Hur du använder Adenosin Life Medical

   Adenosin Life Medical ges till dig direkt i en ven av en specialistläkare.

   När Adenosin Life Medical används till att ställa diagnosen och behandla rytmförändringar i hjärtat, ges det som en snabb injektion och vanlig dos är:

   Vuxna: Vanlig startdos är 5 mg, om detta inte fungerar kan 10 mg ges och sedan 15 mg.

   Spädbarn, barn och ungdomar: Dosen är relaterad till kroppsvikten med en startdos på 50 μg/kg kroppsvikt.

   När Adenosin Life Medical används till att ställa diagnos (stresstest) ges det som en infusion (dropp) och normal infusionshastighet är 140 μg/kg/min som ges under 4-6 minuter.

   Ditt hjärta kontrolleras under tiden du får Adenosin Life Medical. Om du känner att effekten av Adenosin Life Medical är för stark eller för svag, tala om det för din läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar är lindriga och snabbt övergående.

   När Adenosin Life Medical ges som injektion, försvinner symtomen vanligen inom 30 sekunder.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Andningssvårigheter, rodnad, tryckkänsla i bröstet, huvudvärk, yrsel, bröstsmärtor, snabba hjärtslag, illamående, myrkrypningar.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   svettning, hjärtklappning, lågt blodtryck, metallsmak i munnen, tryck i ljumsken, snabb andningsfrekvens, oro, dimsyn.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Försämring av astma bronkiale, förändringar i hjärtfunktionen kan inträffa.

   När medicinen ges som intravenös infusion, förekommer biverkningar oftare, men är fortfarande lindriga och försvinner efter några minuter. För att minska frekvensen biverkningar kan infusionen kombineras med lättare fysisk aktivitet.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Huvudvärk, bröst- och käksmärta, yrsel, rodnad, förändring i hjärtrytmen såsom missade eller extra hjärtslag. Oregelbundna eller långsamma hjärtslag, illamående, magont, andningssvårighet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): hjärtklappning, lågt blodtryck, snabb andningsfrekvens.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Bronkospasm, även hos patienter som inte lider av bronkial astma eller obstruktiv lungsjukdom

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Adenosin Life Medical ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten

   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   Medicin som inte använts direkt ska kasseras.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är adenosin, 5mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är mannitol 50 mg/ml och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Adenosin Life Medical är en adenosinlösning för injektion eller infusion (dropp).

   Klar och färglös lösning i glasflaskor (10 eller 50 ml) eller i glasampuller (2 ml).

   Förpackningsstorlekar: 10 x 2 ml, 1 x 10 ml, 10 x 10 ml, 1 x 50 ml, 10 x 50 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Life Medical Sweden AB

   Brahegatan 29

   114 37 Stockholm

   Tillverkare: Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL), Formvägen 5 B; Box 3076, SE-903 03 Umeå.

   Denna bipacksedel innehåller inte all information om din medicin. Om du är osäker, tala med din läkare.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-11-05


  Adenosin Life Medical

  Injektions-/infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Adenosin 10 x 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 153531
  • Tillverkare: Life Medical Sweden AB

  3.501 kr

  Jämförpris: 35,01 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?