• Natriumklorid
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Addex-Natriumklorid

   4 mmol/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   natriumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Addex-Natriumklorid är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du ges Addex-Natriumklorid
   3. Hur du ges Addex-Natriumklorid
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Addex-Natriumklorid ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Addex-Natriumklorid är och vad det används för

   Addex-Natriumklorid är en koncentrerad natriumkloridlösning som efter utspädning ges av sjukvårdspersonal som dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Den tillhör en grupp läkemedel som kallas elektrolytlösningar som används vid elektrolytbrist (saltbrist). Addex-Natriumklorid används vid natriumbrist och pågående natriumförluster, t.ex. vid vätskedropp eller då du får näring endast via dropp.

   Natriumklorid som finns i Addex-Natriumklorid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du ges Addex-Natriumklorid

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Addex- Natriumklorid om du har:

   • nedsatt njurfunktion

   • vätskeansamlingar i kroppen (ödem)

   • hjärtsvikt

   • högt blodtryck

   Andra läkemedel och Addex-Natriumklorid

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Inga kända risker vid rekommenderade doser.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du ges detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga kända effekter.


   3. Hur du ges Addex-Natriumklorid

   Du kommer att få detta läkemedel genom dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Infusionshastigheten och mängden lösning som du får beror på dina behov och det tillstånd som behandlas. Din läkare kommer att avgöra vad som är rätt dos för dig.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Då rekommenderade doseringsanvisningar följts har inga biverkningar av Addex-Natriumklorid rapporterats.

   5. Hur Addex-Natriumklorid ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumklorid 4 mmol/ml.

   • Övriga innehållsämnen är saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Addex-Natriumklorid är förpackad i ampuller eller injektionsflaskor av polypropenplast.

   Förpackningsstorlek: ampull 20 x 20 ml, injektionsflaska 10 x 20 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Tillverkare

   Fresenius Kabi Norge AS

   NO-1788 Halden

   Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-04


  Addex®-Natriumklorid

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mmol/ml Natriumklorid 10 x 20 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 490318
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  183 kr

  Jämförpris: 0,92 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?