• Ammoniumklorid
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Addex-Ammoniumklorid

   4 mmol/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning
   Ammoniumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Addex-Ammoniumklorid är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Addex-Ammoniumklorid
   3. Hur du ges Addex-Ammoniumklorid
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Addex-Ammoniumklorid ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Addex-Ammoniumklorid är och vad det används för

   Addex-Ammoniumklorid är en koncentrerad lösning som efter spädning ges av sjukvårdspersonal som dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Den tillhör en grupp läkemedel som kallas elektrolytlösningar. Addex-Ammoniummklorid används när blodets pH är förhöjt (så kallad metabolisk alkalos), som till exempel kan vara en följd av ihållande kräkningar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Addex-Ammoniumklorid

   Använd inte Addex-Ammoniumklorid

   • om du har en svår leverskada.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Addex-Ammoniumklorid om du har:

   • nedsatt leverfunktion

   • nedsatt njurfunktion.

   Andra läkemedel och Addex-Ammoniumklorid

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Inga kända risker vid rekommenderade doser. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Addex-Ammoniumklorid har inga kända effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner.


   3. Hur du ges Addex-Ammoniumklorid

   Du kommer att få detta läkemedel genom dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Infusionshastigheten och mängden lösning som du får beror på ditt tillstånd. Din läkare kommer att avgöra vad som är rätt dos för dig.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Då rekommenderade doseringsanvisningar följts har inga biverkningar av Addex-Ammoniumklorid rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Addex-Ammoniumklorid ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ammoniumklorid 4 mmol/ml.

   • Övrigt innehållsämne är vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Addex-Ammoniumklorid är förpackad i injektionsflaskor.

   Förpackningsstorlek: 10 x 20 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-21


  Addex®-Ammoniumklorid

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mmol/ml Ammoniumklorid 20 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 083147
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  362 kr

  Jämförpris: 18,10 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?