Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Addens-Kaliumklorid B. Braun

   1 mmol/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Kaliumklorid.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ADDENS-KALIUMKLORID B. BRAUN 1 MMOL/ML ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER ADDENS-KALIUMKLORID B. BRAUN 1 MMOL/ML
   3. HUR DU ANVÄNDER ADDENS-KALIUMKLORID B. BRAUN 1 MMOL/ML
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ADDENS-KALIUMKLORID B. BRAUN 1 MMOL/ML SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ADDENS-KALIUMKLORID B. BRAUN 1 MMOL/ML ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml är ett koncentrat till infusionsvätska, lösning som innehåller elektrolyten kalium.


   Det används när du behöver tillförsel av kalium för att ersätta tidigare uppkommen eller pågående kaliumförlust. Kalium är ett viktigt ämne för kroppen. Kalium behövs för att hjärtat, hjärnan och skelettmusklerna ska fungera.


   Infusionsvätskan ges av sjukvårdspersonal som en infusion direkt i blodet.

   2. INNAN DU ANVÄNDER ADDENS-KALIUMKLORID B. BRAUN 1 MMOL/ML

   Använd inte Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml

   Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml får inte ges till patienter med hyperkalemi (hög kaliumhalt i blodet).

   Var särskilt försiktig med Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml

   Läkaren avgör ifall särskild uppmärksamhet bör iakttas under behandlingen. Försiktighet bör iakttas om du lider av något tillstånd av följande tillstånd:

   • nedsatt njurfunktion eller binjurefunktion

   • uttorkning (minskad mängd vätska i kroppen)

   • hjärtsjukdom

   • värmekramper

   • omfattande vävnadsskador t ex brännskador

   Vid dessa tillstånd finns det en risk för hyperkalemi, d.v.s. att kaliumhalten i ditt blod är för hög.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Kom speciellt ihåg att nämna om du använder:

   • kaliumsparande diuretika (vätskedrivande läkemedel såsom spironolakton som används vid behandling av högt blodtryck)

   • ACE-hämmare (används vid behandling av högt blodtryck)

   • angiotensin II antagonister (används vid behandling av högt blodtryck)

   • ciklosporin (används vid transplantation)

   • takrolimus (används vid transplantation )

   • kaliuminnehållande saltersättningsprodukter

   Samtidig användning av kalium och något av dessa läkemedel kan minska utsöndringen av kalium via njurarna och leda till att kaliumhalten i ditt blod stiger för mycket.


   Samtidig användning av adrenokortikoider, glukokortikoider och mineralkortikoider kan alla minska effekten av kaliumersättning.


   Försiktighet rekommenderas då kaliumbehandlingen avslutas hos patienter som ges digoxin (används vid hjärtsvikt).


   Kalium kan förstärka den antiarytmiska effekten av kinidin (används vid behandling av hjärtarytmi).

   Graviditet och amning

   Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar. Din läkare avgör om du kan använda Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   3. HUR DU ANVÄNDER ADDENS-KALIUMKLORID B. BRAUN 1 MMOL/ML

   Läkaren avgör hur mycket Addens-Kaliumklorid. B. Braun 1 mmol/ml du behöver eftersom doseringen är individuell.


   Addens-Kaliumklorid. B. Braun 1 mmol/ml ges av sjukvårdspersonalen. Den ges som en intravenös infusion (dropp i en ven).

   Om du har fått för stor mängd av Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml

   Sjukvårdspersonalen övervakar infusionshastigheten och att du får rätt mängd Addens-Kaliumklorid. B. Braun 1 mmol/ml.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Addens-Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar kan förekomma:

   • hyperkalemi (för hög kaliumhalt i ditt blod). Symtom kan vara myrkrypningar i armar och ben, svaghet i muskelstyrka eller andningsförmåga vilket kan leda till muskel- och andningsförlamning, förlust av reflexer, svaghet, apati, sinnesförvirring, svaghet och tyngd­känsla i benen, lågt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm vilket kan leda till hjärtstopp, avvikande värden vid EKG.

   • oregelbunden hjärtrytm, speciellt vid för snabb infusion.

   • lokala reaktioner på injektionsstället, t.ex. infektion, blodpropp i en ven, inflammation i en ven.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR ADDENS-KALIUMKLORID B. BRAUN 1 MMOL/ML SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Oanvända läkemedel och avfall ska kasseras i enlighet med lokala anvisningar.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är kaliumklorid 1 mmol/ml.

   • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar, färglös vätska.
   pH 4,5 - 7,5.


   Förpackningar:
   Mini Plasco plastampull av polyeten, 20x20 ml
   Mini Plasco Connect plastampull av polyeten, 20x20 ml
   Glasflaska med propp av halobutylgummi, 20x50 ml


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Besöksadress:
   B. Braun Melsungen AG
   Carl-Braun Strasse 1
   34212 Melsungen
   Tyskland


   Postadress:
   34209 Melsungen
   Tyskland

   Tillverkare

   B. Braun Melsungen AG
   Carl-Braun-Strasse 1
   34212 Melsungen
   Tyskland


   ELLER


   B. Braun Medical S.A.
   Carretera de Terrassa 121
   08191 Rubi, Barcelona
   Spanien


   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


   B. Braun Medical AB
   Box 110
   SE-182 11 Danderyd


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-02-02

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


   Kvalitativ och kvantitativ sammansättning:

   1 ml infusionskoncentrat innehåller 74,5 mg kaliumklorid.

   Elektrolytinnehåll

   per ml

   per 10 ml

   per 20 ml

   K+

   1 mmol

   10 mmol

   20 mmol

   Cl-

   1 mmol

   10 mmol

   20 mmol

   Blandbarhet
   80 ml (motsvarande 80 mmol = 4 ampuller) kan sättas till 1000 ml av flertalet förekommande infusionsvätskor såsom aminosyralösningar, glukos-, glukos-elektrolyt- samt elektrolytlösningar. Tillsats av Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml skall utföras aseptiskt strax före infusionens början.


   Anvisningar för användning, hantering samt destruktion:
   Lösningen skall spädas före användning. Använd inte outspädd lösning. Injektion av outspädd lösning kan vara ögonblickligt dödande.


   Förpackningen är avsedd för engångsbruk. Oanvänt innehåll kasseras.
   Oanvända läkemedel och avfall ska kasseras i enlighet med lokala anvisningar.


   Hållbarhet i bruten förpackning: Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2 - 8 °C, om inte spädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Addens-Kaliumklorid B. Braun

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mmol/ml 20 x 20 milliliter Ampull

  • Varunummer: 576366
  • Tillverkare: B. Braun Medical AB

  168,50 kr

  Jämförpris: 0,42 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?