Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   ADASUVE

   9,1 mg Inhalationspulver, avdeladdos
   loxapin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad ADASUVE är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder ADASUVE
   3. Hur du använder ADASUVE
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur ADASUVE ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad ADASUVE är och vad det används för

   ADASUVE innehåller den aktiva substansen loxapin, som tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotika. ADASUVE verkar genom att blockera vissa kemiska ämnen i hjärnan (signalsubstanser) som dopamin och serotonin, vilket verkar lugnande och dämpar aggressivt beteende.

   ADASUVE används för att behandla akuta symtom på lätt till måttlig agitation som kan uppstå hos vuxna patienter med schizofreni eller bipolär sjukdom. Dessa sjukdomar kännetecknas av följande symtom:

   • Schizofreni: Personen hör, ser eller upplever saker som inte finns där, är misstänksam, har vanföreställningar, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på känslor. Personer med denna sjukdom kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller spända.

   • Bipolär sjukdom: Personen känner sig ”hög”, har överskottsenergi, behöver mycket mindre sömn än vanligt, talar väldigt snabbt med ett snabbt flöde av idéer, och är ibland mycket lättretad.

   2. Vad du behöver veta innan du använder ADASUVE

   Använd inte ADASUVE

   • om du är allergisk mot loxapin eller amoxapin,

   • om du har symtom som väsande andning eller andfåddhet,

   • om du har lungproblem som astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (som din läkare kan ha kallat ”KOL”).

   Varningar och försiktighet

   Din läkare eller sjuksköterska kommer att tala med dig innan du använder ADASUVE och bestämma om det är rätt för dig.

   • ADASUVE kan orsaka förträngning i luftvägarna (bronkospasm) som kan göra att du får väsande andning, hosta, känner tryck över bröstet eller känner dig andfådd. Vanligtvis uppstår detta inom 25 minuter efter användning.

   • Malignt neuroleptikasyndrom är en rad symtom som kan uppstå om du tar antipsykotiska läkemedel, inklusive ADASUVE. Symtomen är hög feber, stela muskler, oregelbunden eller snabb hjärtfrekvens eller puls. Malignt neuroleptikasyndrom kan vara dödligt. Om du får malignt neuroleptikasyndrom ska du inte använda ADASUVE igen.

   • Antipsykotiska läkemedel som ADASUVE kan leda till okontrollerbara rörelser, som att göra grimaser, räcka ut tungan, skjuta ut eller smacka med läpparna, blinka snabbt eller snabba rörelser med ben, armar eller fingrar. Behandlingen med ADASUVE kan behöva avslutas om detta inträffar.

   • ADASUVE ska användas med försiktighet hos patienter som är drogpåverkade eller förvirrade (delirium).

   Före behandlingen med ADASUVE ska du berätta för läkaren eller sjuksköterskan om du

   • har eller har haft andningsproblem som astma eller andra kroniska lungsjukdomar som bronkit eller emfysem,

   • har eller har haft hjärtproblem eller stroke (slaganfall),

   • har eller har haft lågt eller högt blodtryck,

   • har eller har haft krampanfall (konvulsioner),

   • har eller har haft glaukom (ökat tryck i ögat),

   • har eller har haft urinretention (ofullständig tömning av urinblåsan),

   • redan har använt ADASUVE och har fått symtom som väsande andning eller andfåddhet,

   • någonsin har haft okontrollerade muskel- eller ögonrörelser, försämrad koordination, ihållande muskelsammandragning, rastlöshet eller oförmåga att sitta still,

   • är en äldre person med demens (har minnesförlust och lider av andra psykiska störningar).

   Barn och ungdomar

   ADASUVE ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och ADASUVE

   Tala om för läkaren om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, som

   • adrenalin,

   • läkemedel för behandling av andningsproblem,

   • läkemedel som kan orsaka krampanfall (till exempel klozapin, tricykliska eller selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), tramadol, meflokin),

   • läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom,

   • lorazepam eller andra centralt verkande läkemedel (för behandling av ångest, depression, smärta eller sömnsvårigheter) eller några läkemedel som gör dig sömnig,

   • narkotiska (illegala) preparat,

   • läkemedel som fluvoxamin, propranolol och enoxacin, och andra läkemedel som hämmar leverenzymet ”CYP450 1A2”,

   • läkemedel för behandling av schizofreni, depression eller smärta eftersom risken för krampanfall ökar.

   Samtidig användning av ADASUVE och adrenalin kan ge blodtrycksfall.

   ADASUVE och alkohol

   Eftersom ADASUVE påverkar nervsystemet ska alkohol inte intas vid användning av ADASUVE.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Du ska inte amma under 48 timmar efter att du fått ADASUVE. Kasta den mjölk som produceras under denna tid.

   Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn vars mammor tagit antipsykotiska läkemedel flera gånger de sista tre månaderna av graviditeten: skakningar, stela och/eller svaga muskler, sömnighet, agitation, andningsproblem och svårighet att suga. Om ditt barn får några av dessa symtom kontakta läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du ska inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner efter att du tagit ADASUVE innan du vet hur ADASUVE påverkar dig, eftersom yrsel, dåsighet och sömnighet har rapporterats som möjliga biverkningar av ADASUVE.


   3. Hur du använder ADASUVE

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare eller sjuksköterska om du är osäker.

   Rekommenderad startdos av är 9,1 mg. Efter 2 timmar kan läkaren vilja ge en andra dos efter att noggrant ha bedömt ditt tillstånd. Dosen kan då sänkas till 4,5 mg om läkaren anser att det är en lämpligare dos för behandling av dina symtom.

   Du kommer att använda ADASUVE under uppsikt av en läkare eller sjuksköterska.

   ADASUVE är avsett för inhalation. När läkaren eller sjuksköterskan förberett ADASUVE för dig kommer du att få hålla inhalatorn i din hand, andas ut och sedan sätta munstycket till munnen, andas in läkemedlet genom inhalatorn och sedan hålla andan en kort stund.

   Om du använt för stor mängd av ADASUVE

   Om du är orolig för att du får mer ADASUVE än du tycker är nödvändigt - tala med läkaren eller sjuksköterskan. Patienter som har fått mer ADASUVE än de bör kan uppleva något av följande symtom: extrem trötthet eller sömnighet, svårt att andas, lågt blodtryck, halsirritation eller dålig smak i munnen, okontrollerbara muskel- eller ögonrörelser.

   Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du får några av följande biverkningar, tala med din läkare omedelbart och sluta ta läkemedlet:

   • Andningsproblem som väsande andning, hosta, andfåddhet eller tryck över bröstet, eftersom detta kan innebära att läkemedlet irriterar dina luftvägar (mindre vanligt om du inte har astma eller KOL).

   • Omtöckning eller svimning, eftersom dessa kan innebära att läkemedlet sänker ditt blodtryck (mindre vanligt).

   • Förvärrad agitation eller förvirring, särskilt kombinerat med feber eller muskelstelhet (sällsynt). Detta kan bero på ett allvarligt tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom.

   Tala också med din läkare om du får någon av följande biverkningar, som även kan uppkomma med andra beredningsformer av loxapin:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer): dålig smak i munnen eller sömnighet.

   Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 personer): yrsel, halsirritation, muntorrhet eller trötthet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 personer): okontrollerbara muskel- eller ögonrörelser, försämrad koordination, ihållande muskelsammandragning, rastlöshet eller oförmåga att sitta still.

   Andra biverkningar som har setts i samband med långvarig oral användning av loxapin och som ADASUVE eventuellt kan orsaka är svimning när man reser sig upp, ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck, dimsyn, torra ögon och svårt att kissa.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur ADASUVE ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   ADASUVE ska användas före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalpåsen tills den ska användas. Ljus- och fuktkänslig.

   Använd inte ADASUVE om du ser att påsen har öppnats, är trasig eller om läkemedlet är skadat på något vis.

   Läkemedel ska inte kastas bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är loxapin. Varje endosinhalator innehåller 10 mg loxapin och tillför 9,1 mg loxapin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   ADASUVE 9,1 mg inhalationspulver, avdelad dos, består av en vit engångsinhalator av plast med en dos loxapin. Varje inhalator är förpackad i en förseglad foliepåse. ADASUVE 9,1 mg levereras i en kartong med 1 eller 5 endosinhalatorer.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Ferrer Internacional, S.A.

   Gran Via Carlos III, 94

   08028 - Barcelona

   Spanien

   Tillverkare

   Ferrer Internacional, S.A.

   Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès

   Barcelona, Spanien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännande för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Ferrer Internacional, S.A.

   Tél/Tel: +34 93 600 37 00

   Leituva

   AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

   Tel +370 672 12222

   България

   AOP Orphan Pharmaceuticals AG BG

   Teл.: +35 988 6666096

   Luxembourg/Luxemburg

   Ferrer Internacional, S.A.

   Tél/Tel: +34 93 600 37 00

   Česká republika

   AOP Orphan Pharmaceuticals AG CZ

   Tel: +420 251 512 947

   Magyarország

   AOP Orphan Pharmaceuticals AG HU

   Tel.: +36 1 3192633

   Danmark

   Ferrer Internacional, S.A.

   Tlf: +46 18 430 44 45

   Malta

   Ferrer Internacional, S.A.

   Tel.: +34 93 600 37 00

   Deutschland

   Trommsdorff GmbH & Co. KG

   Tel: +49-(0) 2404/553-01

   Nederland

   Ferrer Internacional, S.A.

   Tel.: +34 93 600 37 00

   Eesti

   AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

   Tel: +370 672 12222

   Norge

   Ferrer Internacional, S.A.

   Tlf: +46 18 430 44 45

   Ελλάδα

   Ferrer Galenica S.A.

   Τηλ: +30 210 52 81 700

   Österreich

   AOP Orphan Pharmaceuticals AG

   Tel: +43 1 5037244-0

   España

   Ferrer Internacional, S.A.

   Tel.: +34 93 600 37 00

   Polska

   AOP Orphan Pharmaceuticals S.A. PL

   Tel: +48 22 5424068

   France

   Ferrer Internacional, S.A.

   Tél: +34 93 600 37 00

   Portugal

   Ferrer Portugal, S.A.

   Tel: +351 214449600

   Hrvatska

   AOP Orphan Pharmaceuticals AG

   Tel: +43 1 5037244-0

   România

   Galenica S.A.

   Tel: +30 210 52 81 700

   Ireland

   Galen Limited

   Tel: +44 (0)28 38334974

   Slovenija

   AOP Orphan Pharmaceuticals AG

   Tel: +43 1 5037244-0

   Ísland

   Ferrer Internacional, S.A.

   Sími: +46 18 430 44 45

   Solvenská republika

   AOP Orphan Pharmaceuticals AG SK

   Tel: +421 31 5502271

   Italia

   Angelini S.p.A.

   Tel: +39 06 780531

   Suomi/Finland

   Ferrer Internacional, S.A.

   Puh/Tel: +46 18 430 44 45

   Κύπρος

   Τhespis Pharmaceutical Ltd

   Tηλ: +357 22 67 77 10

   Sverige

   Ferrer Internacional, S.A.

   Tel: +46 18 430 44 45

   Latvija

   AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

   Tel +370 672 12222

   United Kingdom

   Galen Limited

   Tel: +44 (0)28 38334974


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-24


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Läs alla anvisningar före användning. Mer information finns i produktresumén.

   Lär känna ADASUVE: Bilderna nedanför visar de viktiga funktionerna hos ADASUVE.

   Viktiga funktioner ADASUVE

   • ADASUVE levereras i en förseglad påse.

   • När ADASUVE tas ut ur påsen är indikatorlampan släckt.

   • Indikatorlampan tänds (grönt ljus) när fliken dras ur. Inhalatorn kan då användas.

   • Indikatorlampan släcks igen automatiskt när läkemedlet andas in.

   Läs följande 5 steg innan ADASUVE ges till patient.

   Bruksanvisning 1

   1. Öppna påsen

   Öppna inte påsen förrän produkten ska användas.

   Riv upp foliepåsen och ta ut inhalatorn ur förpackningen.

   Bruksanvisning 2

   2. Dra i fliken

   Dra kraftigt i plastfliken på inhalatorns baksida. Den gröna lampan tänds som visar att inhalatorn är klar att användas.

   Använd inom 15 minuter efter att fliken tagits bort (eller innan den gröna lampan släckts), annars inaktiveras inhalatorn automatiskt.

   Instruera patienten följande:

   Bruksanvisning 3

   3. Andas ut

   Håll inhalatorn på avstånd från munnen och andas ut helt för att tömma lungorna.

   Bruksanvisning 4

   4. Andas in

   Andas in genom munstycket med ett jämnt, djupt andetag

   VIKTIGT: Kontrollera att den gröna lampan släcks när patienten har andats in.

   Bruksanvisning 5

   5. Håll andan

   Ta bort munstycket från munnen och håll andan en kort stund.

   Observera: Om den gröna lampan fortsätter lysa när patienten har andats in, be patienten upprepa steg 3–5.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  ADASUVE®

  Inhalationspulver, avdelad dos 9,1 mg 1 styck Inhalator

  • Varunummer: 577941
  • Tillverkare: Ferrer Internacional, SA.

  695,50 kr

  Jämförpris: 695,50 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?