Bild på Acura®
 • Vid tillfällig allergi
 • Läkemedel
 • God effekt på klåda, nysningar, snuva och ögonsymtom. Effekt efter 1/2-1 tim, varar ca 1 dygn. Antihistamin. Från 6 år.
 • Kan kombineras med ögondroppar och/eller nässpray vid behov av kraftigare effekt.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   ACURA

   10 mg komprimerad sugtablett (sugtablett)
   cetirizindihydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad ACURA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Acura
   3. Hur du tar Acura
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur ACURA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad ACURA är och vad det används för

   Cetirizindihydroklorid är den aktiva substansen i Acura.

   Acura är ett läkemedel mot allergi.

   Till vuxna och barn från 6 år används Acura för

   • lindring av symtom från näsa och ögon vid säsongsbunden och kronisk rinit (allergisk snuva).

   • lindring av kroniska nässelutslag (kronisk idiopatisk urtikaria).

   Cetirizindihydroklorid som finns i Acura kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Acura

   Ta inte Acura

   • om du är allergisk mot cetirizindihydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), hydroxizin eller piperazinderivat (närbesläktade substanser i andra läkemedel).

   • om du har allvarlig njursjukdom (allvarligt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance under 10 ml/min).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Acura om:

   • du har nedsatt njurfunktion, eventuellt kan dosen behöva justeras. Den nya dosen bestäms av läkaren.

   • du har svårt att kissa (till exempel på grund av ryggmärgsproblem eller problem med prostatan eller urinblåsan).

   • du har epilepsi eller riskerar att få kramper.

   Om du ska genomgå allergitest, ska du sluta använda Acura minst 3 dagar innan eftersom Acura kan påverka resultatet av testet.

   Det har inte visats att alkohol (vid 0,5 promille i blodet, motsvarande ett glas vin) och cetirizin påverkar varandra, när cetirizin tas i normal dos. Precis som för alla antihistaminer bör dock samtidig konsumtion av alkohol undvikas.

   Barn

   Komprimerade sugtabletter rekommenderas inte till barn under 6 år eftersom sugtabletterna inte möjligör korrekt dosering.

   Andra läkemedel och ACURA

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Egenskaperna hos cetirizin gör att ingen påverkan av eller på andra läkemedel förväntas.

   Acura med mat och dryck

   Absorptionen av cetirizin påverkas inte nämnvärt av mat.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Som med vissa andra läkemedel ska Acura undvikas av gravida kvinnor. Om en gravid kvinna oavsiktligt använder läkemedlet bör detta inte orsaka några skadliga effekter på fostret. Behandlingen med Acura bör dock upphöra.

   Du ska inte använda Acura under amning eftersom cetirizin passerar över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kliniska studier har inte visat att Acura ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser.

   Om du avser att framföra motorfordon, delta i tänkbart farliga aktiviteter eller använda maskiner ska du inte överskrida rekommenderad dos. Du bör känna till hur du reagerar på läkemedlet.

   Om du är känslig kan samtidig användning av alkohol eller andra lugnande medel påverka din uppmärksamhet och reaktionsförmåga ytterligare.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Acura

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Sug på tabletten tills den är upplöst.

   Kan tas med eller utan vatten.

   Vuxna och ungdomar över 12 år

   1 sugtablett (10 mg) dagligen.

   Barn 6 - 12 år

   ½ sugtablett (5 mg) 2 gånger dagligen.

   Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion

   Rekommenderad dos till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg dagligen.

   Om du upplever att effekten av Acura är för svag eller för stark ska du kontakta läkare.

   Behandlingstid

   Behandlingstiden beror på typ, varaktighet och orsak till dina besvär och bestäms av läkaren.

   Om du har tagit för stor mängd av Acura

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Efter en överdos kan nedan beskrivna biverkningar uppträda med ökad intensitet. Biverkningar som förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, stelhet, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och svårigheter att kasta vatten har rapporterats.

   Om du har glömt att ta Acura

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Acura och kontakta läkare omedelbart om du får något av följande symtom:

   • svullnad i munnen, ansiktet och/eller halsen

   • svårigheter att andas (tryck över bröstet eller väsande andning)

   • plötsligt blodtrycksfall följt av svimning eller chock

   Dessa symtom kan vara tecken på överkänslighetsreaktioner, anafylaktisk chock och angioödem. Sådana reaktioner är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer).

   Följande biverkningar har också rapporterats.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   - trötthet

   - muntorrhet, illamående

   - yrsel, huvudvärk

   - sömnighet

   - inflammation i svalget (halsont), snuva

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   - buksmärta

   - asteni (extrem kraftlöshet), sjukdomskänsla

   - parestesi (onormala känselförnimmelser i huden)

   - rastlöshet

   - klåda, utslag

   - diarré

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   - takykardi (förhöjd hjärtfrekvens)

   - ödem (svullnad)

   - onormal leverfunktion

   - viktökning

   - kramper

   - aggressivitet, förvirring, depression, hallucinationer, sömnlöshet

   - nässelfeber

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   - trombocytopeni (minskat antal blodplättar)

   - ackommodationsstörningar, dimsyn, okolugyr kris (okontrollerade ögonrörelser)

   - svimning, darrningar, dysgeusi (ändrad smak), rörelserubbning såsom ofrivilliga muskelrörelser (dystoni, dyskinesi)

   - tics

   - onormal urinutsöndring

   - fixt läkemedelsutslag

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   - svindel (en känsla av rotation eller rörelse)

   - ökad aptit

   - minnesförlust, nedatt minnesförmåga

   - självmordstankar

   - urinretention (oförmåga att helt tömma urinblåsan)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur ACURA ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är cetirizindihydroklorid. 1 komprimerad sugtablett innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid.

   - Övriga innehållsämnen är betadex (E459), povidon K-25, natriumcyklamat (E952), cellulosapulver (E460), mononatriumcitrat (E331), mikrokristallin cellulosa (E460), magnesiumstearat (E470B), syntetisk äppelarom.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Acura är en rund, vit eller nästan vit komprimerad sugtablett med brytskåra på båda sidorna. Sugtabletten kan delas i 2 lika delar.

   Aluminiumblister: 7, 10, 14, 20, 21, 28 och 30 sugtabletter per förpackning.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Nordic Drugs AB

   Box 300 35

   200 61 Limhamn

   Tillverkare

   Losan Pharma GmbH

   Otto Hahnstrasse 13

   79395 Neuenburg

   Tyskland

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


   Sverige

   Acura 10 mg komprimerad sugtablett

   Finland

   Gardex 10 mg imeskelytabletit


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-10-06


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Acura®

  Komprimerad sugtablett 10 mg 21 styck Blister

  • Varunummer: 133474
  • Tillverkare: Oy Verman AB

  50 kr

  Jämförspris: 2,38 kr / styck

  Lägg i varukorg

  Tillfälligt slut

  Tillfälligt slut.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/acura-komprimerad-sugtablett-10-mg-21-styck-blister-235137/ 235137 Acura® https://www.apoteket.se/produktbilder/opv/133474s.jpg 50.00 50.00 SEK Acura OutOfStock Vid tillfällig allergi Speciellt för Speciellt för/Barn Speciellt för/Barn/Allergi Beredningsform Beredningsform/Sugtablett Verkningssätt Verkningssätt/Antihistamin Alla produkter Alla produkter/Allergi Alla produkter/Allergi/Pollenallergi Alla produkter/Allergi/Allergi hos barn Alla produkter/Allergi/Pälsdjursallergi & kvalsterallergi Utan kampanj Läkemedel Tillfälligt slut Komprimerad sugtablett 10 mg 21 styck Blister