Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Ecuphar NV

   Legeweg 157-i

   8020 Oostkamp

   Belgien


   Tillverkare:

   Ecuphar NV

   Legeweg 157-i

   8020 Oostkamp

   Belgien


   eller


   Accord Healthcare Limited

   Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

   Storbritannien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Actikor5 mg filmdragerade tabletter för hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje filmdragerad tablett innehåller benazepril 4,6 mg (motsvarande 5 mg benazeprilhydroklorid).

   4. INDIKATION(ER)

   Hundar med kroppsvikt över 5 kg:

   Actikor hör till en grupp läkemedel som kallas hämmare av angiotensinkonverterande enzym (ACE-hämmare). Det skrivs ut av veterinär för behandling av hjärtsvikt hos hundar.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Ska inte användas till hundar med tecken på minskad hjärtminutvolym, t.ex. på grund av aortaförträngning.

   Ska inte användas vid överkänslighet mot benazepril eller andra ACE-hämmare eller mot någora hjälpämnen.

   För användning till dräktiga och digivande djur samt avelsdjur, se avsnitt 12.

   6. BIVERKNINGAR

   I början av behandlingen kan hunden få sänkt blodtryck och en tillfällig ökning av kreatininhalten i blodplasman. I sällsynta fall kan hunden bli trött eller dåsig. Övergående tecken på lågt blodtryck, t.ex. slöhet och försämrad koordination av muskelrörelser kan också uppträda.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Dosen är 0,25 mg benazeprilhydroklorid/kg kroppsvikt en gång dagligen, med eller utan foder enligt följande:

   Hundar med kroppsvikt 5–10 kg: ½ Actikor 5 mg tablett

   Hundar med kroppsvikt 11–20 kg: 1 Actikor 5 mg tablett

   Hundar med kroppsvikt 21–40 kg: ½ Actikor 20 mg tablett

   Hundar med kroppsvikt 41–80 kg: 1 Actikor 20 mg tablett

   Dosen kan dubbleras (0,5 mg benazeprilhydroklorid/kg kroppsvikt), och fortfarande ges en gång dagligen, om detta bedöms vara nödvändigt och rekommenderas av veterinären.

   Om halverade tabletter används: Lägg tillbaka den återstående halvan i den öppnade blisterfickan och förvara under 30 °C. Använd den återstående halva tabletten vid nästa medicineringstillfälle.

   Ges via munnen.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För användning till djur.

   Ges via munnen.

   Var särskilt noga med att ge rätt dos. Följ veterinärens anvisningar.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Om halverade tabletter används: Lägg tillbaka den återstående halvan i den öppnade blisterfickan. Använd den återstående halva tabletten vid nästa medicineringstillfälle.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blisterförpackningen och kartongen efter ”EXP”.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Försiktighetsåtgärder för djur:

   Inga tecken på giftighet för njurar har observerats. Som alltid vid nedsatt njurfunktion bör urea- och kreatininvärdena i blod kontrolleras av veterinär.


   Användning under dräktighet och digivning:

   I studier på laboratoriedjur (råtta) har man sett fosterskador (missbildningar på fostrets urinvägar) efter användning av benazepril vid doser som inte var skadliga för modern. Benazepril som gavs till katter med en daglig dos om 10 mg/kg under 52 veckor resulterade i en minskning av vikten på äggstock/äggledare.

   ACE-hämmare har visats orsaka missbildningar på foster hos människa.

   Produkten ska inte användas till avelsdjur, dräktiga eller digivande hundar eftersom säkerheten hos produkten inte har undersökts för dessa djur.


   Actikor och andra läkemedel (interaktioner):

   Inga kända interaktioner hos hund.

   Tala om för din veterinär om ditt djur behandlas eller nyligen har behandlats med andra läkemedel.

   Actikor har getts tillsammans med digoxin (hjärtläkemedel), diuretika (vätskedrivande) och läkemedel mot rubbningar i hjärtrytmen till hundar med hjärtsvikt utan påvisbara, oönskade effekter. Hos människa kan kombinationen av ACE-hämmare och NSAID-preparat (läkemedel mot smärta, feber och inflammation) minska den blodtryckssänkande effekten eller försämra njurfunktionen. En kombination av Actikor tabletter och andra blodtryckssänkande läkemedel (t.ex. kalciumkanalblockerare, beta-blockerare eller diuretika), bedövningsmedel eller lugnande läkemedel kan leda till förstärkt blodtrycksänkande effekt. Samtidig användning av NSAID eller andra läkemedel med blodtryckssänkande effekt ska därför övervägas noggrant av veterinären. Njurfunktionen och eventuellt lågt blodtryck ( slöhet svaghet osv.) ska hållas under noggrann uppsikt och behandlas efter behov av veterinär.

   Interaktioner med kaliumsparande diuretika som spironolakton, triamteren och amilorid kan inte uteslutas. Kaliumhalten i blodet kan övervakas av veterinär vid användning av Actikor tillsammans med ett kaliumsparande diuretikum eftersom det finns en risk för livshotande biverkningar.


   Överdosering:

   Vid överdosering kontakta veterinär.

   Hos normala hundar har överdosering med upp till 200 gånger den rekommenderade dosen av benazeprilhydroklorid visat sig inte orsaka några symtom. En övergående blodtryckssänkning kan uppträda vid oavsiktlig överdosering. Behandlingen bör bestå av intravenösinfusion av kroppsvarm fysiologisk koksaltlösning.


   Varningar till användaren:

   ACE-hämmare har visats påverka mänskliga foster. Gravida kvinnor ska vara särskilt noga med att undvika oavsiktlig kontakt med läkemedlet, däribland hand-till-mun-kontakt.

   Tvätta händerna efter användning.

   Actikor kan orsaka blodtrycksfall efter intag via munnen.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Vid oavsiktligt intag, särskilt för barn, uppsök genast läkare och visa bipacksedel eller etiketten.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2012-11-16. Mer information återfinns på Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Tabletterna är förpackade i aluminiumfolieblister med 14, 28, 56, 84 respektive 140 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Ombud: Omnidea AB, Kaptensgatan 12, 11457 Stockholm

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Actikor

  Filmdragerad tablett 5 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 546702
  • Tillverkare: Ecuphar NV

  145,50 kr

  Jämförpris: 5,20 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?