• Telmisartan och diuretika
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Actelsar HCT

   80 mg/25 mg tabletter
   telmisartan/hydroklortiazid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Actelsar HCT är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Actelsar HCT
   3. Hur du använder Actelsar HCT
   4. Eventuella biverkningar
   Hur du förvarar Actelsar HCT
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Actelsar HCT är och vad det används för

   Actelsar HCT är en kombination av två aktiva ämnen, telmisartan och hydroklortiazid, i en tablett. Båda dessa ämnen hjälper till att kontrollera högt blodtryck.

   • Telmisartan tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin-II-receptorantagonister. Angiotensin II är ett kroppseget ämne som gör att dina blodkärl blir trängre vilket i sin tur leder till att ditt blodtryck stiger. Telmisartan blockerar den här effekten av angiotensin II, vilket leder till att blodkärlen vidgas och blodtrycket sänks.

   • Hydroklortiazid hör till en grupp läkemedel som kallas tiaziddiuretika som orsakar ökad urinutsöndring, vilket även leder till en sänkning av ditt blodtryck.

   Högt blodtryck som inte behandlas kan orsaka kärlskador i flera organ, som i vissa fall kan leda till hjärtattack, hjärtsvikt, njursvikt, stroke eller blindhet. Oftast ger högt blodtryck inga symptom innan skadorna uppträder. Det är därför viktigt att regelbundet mäta blodtrycket för att bekräfta att det är normalt.

   Actelsar HCT används för att behandla högt blodtryck (essentiell hypertoni) hos vuxna vars blodtryck inte kontrolleras tillräckligt när enbart telmisartan används.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Actelsar HCT

   Använd inte Actelsar HCT

   • om du är allergisk mot telmisartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot hydroklortiazid eller mot något sulfonamid-derivat

   • under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Actelsar HCT, se avsnittet om graviditet).

   • om du har svåra leverproblem såsom gallstas eller gallvägsobstruktion (problem med avflöde av galla från levern och gallblåsan) eller någon annan svår leversjukdom

   • om du har en allvarlig njursjukdom

   • om din läkare fastställer att du har låga kaliumnivåer eller höga kalciumnivåer i blodet som inte förbättras med behandling.

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

   Om något av ovanstående gäller dig ska du berätta detta för din läkare eller för apotekspersonal innan behandlingen med Actelsar HCT inleds.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Actelsar HCT om du har eller har haft något av följande tillstånd eller sjukdomar:

   • Lågt blodtryck (hypotoni) som gärna uppstår om du är uttorkad (kraftig förlust av kroppsvätska) eller om du har saltbrist på grund av diuretikabehandling (vätskedrivande behandling), saltfattig diet, diarré, kräkningar eller hemodialys.

   • Njursjukdom eller om du har genomgått en njurtransplantation

   • Njurartärstenos (förträngning på blodkärl som leder till en eller båda njurarna)

   • Leversjukdom

   • Hjärtproblem

   • Diabetes

   • Gikt.

   • Förhöjda aldosteronhalter (vatten och saltansamling i kroppen tillsammans med obalans av olika mineraler i blodet).

   • Systemisk lupus erythematosus (även kallad ”lupus” eller ”SLE”) en sjukdom där kroppens immunsystem attackerar kroppen.

   • Den aktiva substansen hydroklortiazid kan orsaka en ovanlig reaktion som orsakar försämrad syn och ögonsmärta. Detta kan vara symtom på ett ökat tryck i ditt öga, och kan inträffa inom timmar till veckor efter att du tagit Actelsar HCT. Det kan leda till ett permanent synförsämring om tillståndet inte behandlas.

   Tala med din läkare innan du tar Actelsar HCT om du tar:

   • något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

    • aliskiren

   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

   Se även informationen under rubriken ”Använd inte Actelsar HCT”

   • digoxin.

   Du måste meddela din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Actelsar HCT rekommenderas inte under graviditetens första månader och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador (se avsnitt om graviditet).

   Behandling med hydroklortiazid kan orsaka störningar i elektrolytbalansen i din kropp. Typiskasymtom på rubbad vätske- eller elektrolytbalans är muntorrhet, svaghet, orkeslöshet, sömnighet, rastlöshet, muskelsmärta eller kramper, illamående (sjukdomskänsla), kräkningar, trötthet i musklerna och onormalt snabb puls (snabbare än 100 slag per minut). Om du upplever något av dessa symptom ska du tala om det för din läkare.

   Du ska också tala om för din läkare om du upplever att huden är mer känslig för solljus, med symtom som solbränna (som rödhet, klåda, svullnad, blåsor) som utvecklas snabbare än normalt.

   Om du ska opereras eller sövas, ska du tala om för din läkare att du använder Actelsar HCT tabletter.

   Actelsar HCT kan vara mindre effektivt vid behandling för att sänka blodtrycket hos färgade patienter.

   Barn och ungdomar

   Användning av Actelsar HCT hos barn och ungdomar upp till 18 år rekommenderas inte.

   Andra läkemedel och Actelsar HCT

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan komma att använda andra läkemedel. Din läkare kan behöva ändra dosen på de andra läkemedlen eller vidta andra åtgärder. I vissa fall kan du behöva sluta ta något av läkemedlen. Detta gäller särskilt de läkemedel listade nedan om de tas samtidigt med Actelsar HCT:

   • Litiuminnehållande läkemedel för att behandla vissa typer av depression

   • Läkemedel förknippade med lågt kaliumvärde i blodet (hypokalemi) såsom diuretika (vätskedrivande läkemedel), laxermedel (t ex ricinolja), kortikosteroider (t ex prednison), ACTH (ett hormon), amfotericin (ett svampdödande medel), carbenoxolon (används vid behandling av munsår), penicillin-G-natrium (ett antibiotikum), salicylsyra och derivat.

   • Läkemedel som kan öka blodets kaliumvärde som kaliumsparande diuretika, kaliumtillskott, saltersättningsmedel som innehåller kalium, ACE-hämmare, ciklosporin (ett läkemedel som dämpar immunförsvaret) och andra läkemedel som heparinnatrium (ett antikoagulantium).

   • Läkemedel vars effekt påverkas av förändringar av blodets kaliumvärde som hjärtläkemedel (t.ex. digoxin) eller läkemedel som kontrollerar din hjärtrytm (t ex kinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol), 

   • läkemedel som används vid psykiska sjukdomar (t ex tioridazin, klorpromazin, levomepromazin) och andra läkemedel som vissa antibiotika (sparfloxacin, pentamidin) eller vissa allergiläkemedel (terfenadin).

   • Diabetesläkemedel (insulin eller tabletter som metformin).

   • Läkemedel som används för att sänka nivån av blodfetter (kolestyramin och kolestipol).

   • Blodtryckshöjande läkemedel som noradrenalin.

   • Muskelavslappnande läkemedel som tubokurarin.

   • Kalcium- och/eller vitamin D‑tillskott.

   • Antikolinerga läkemedel (läkemedel mot olika sjukdomstillstånd t.ex. kramp i magtarmkanalen, muskelspasmer i urinblåsan, astma, åksjuka, muskelspasmer, Parkinsons sjukdom och som stöd vid narkos) som atropin och biperiden.

   • Amantadin (läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom som även används för att behandla eller förebygga vissa virussjukdomar).

   • Andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, kortikosteroider, smärtstillande mediciner (så kallade NSAID, antiinflammatoriska läkemedel), läkemedel för att behandla cancer, gikt eller artrit.

   • Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Använd inte Actelsar HCT” och ”Varningar och försiktighet”).

   • Digoxin

   Actelsar HCT kan öka den blodtryckssänkande effekten av andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, eller läkemedel som har blodtryckssänkande egenskaper (t ex baklofen, amifostin). Vidare kan lågt blodtryck komma att förvärras av alkohol, barbiturater, narkotika och antidepressiva läkemedel. Du kan märka av detta som yrsel vid stående. Du ska rådfråga din läkare om du behöver ändra dosen på något av dina andra läkemedel när du tar Actelsar HCT.

   Effekten av Actelsar HCT kan reduceras när du tar NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, t ex acetylsalicylsyra och ibuprofen).

   Actelsar HCT med mat och alkohol

   Du kan ta Actelsar HCT med eller utan mat.

   Undvik att dricka alkohol tills du talat med din läkare. Alkohol kan göra att ditt blodtryck sänks mer och/eller öka risken att du blir yr eller svimmar.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Du måste meddela din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Actelsar HCT före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Actelsar HCT bör inte användas under graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.

   Amning

   Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Actelsar HCT rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vissa personer känner sig yra eller trötta när de tagit Actelsar HCT. Om du känner dig yr eller trött ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Actelsar HCT

   Användning för barn och ungdomar

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på något.

   Rekommenderad dos är en tablett per dag. Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Du kan ta Actelsar HCT med eller utan föda. Tabletterna ska sväljas ned med lite vatten eller någon annan alkoholfri dryck. Det är viktigt att fortsätta ta Actelsar HCT varje dag tills läkaren ger annat besked.

   Om din lever inte fungerar ordentligt bör normaldosen inte överstiga 40 mg/12,5 mg en gång dagligen.

   Om du använt för stor mängd av Actelsar HCT

   Om du av misstag tagit alltför många tabletter kan du få symtom som lågt blodtryck och hjärtklappning. Symtom som låg puls, yrsel, kräkningar, försämrad njurfunktion inklusive njursvikt har också rapporterats. På grund av innehållet av hydroklortiazid kan påtagligt lågt blodtryck och låga kaliumnivåer i blodet förekomma, vilket kan ge illamående, sömnighet och muskelkramper och/eller oregelbundna hjärtslag i samband med samtidig användning av digitalis eller vissa läkemedel mot rytmrubbningar. Kontakta din läkare, apotekspersonal eller närmaste akutmottagning omedelbart.

   Om du har glömt att använda Actelsar HCT

   Bli inte orolig om du glömmer att ta en dos. Ta dosen så snart du kommer ihåg det och fortsätt sedan som förut. Om du glömmer medicinen en dag, ska du ta den vanliga dosen nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om användningen av det här läkemedlet kan du fråga din läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräva omedelbar medicinsk behandling.

   Kontakta läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom:

   Sepsis* (som ofta kallas ”blodförgiftning”), är en svår infektion med inflammatoriska reaktioner i hela kroppen, hastig svullnad av hud och slemhinnor (angioödem), blåsor och flagning av hudens yttersta lager (toxisk epidermal nekrolys). Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) eller har okänd frekvens (toxisk epidermal nekrolys) men är extremt allvarliga och patienter ska sluta ta medicinen och omedelbart uppsöka läkare. Tillstånden kan vara dödliga om de inte behandlas. Ökad förekomst av sepsis har observerats med enbart telmisartan, men kan dock inte uteslutas för Actelsar HCT.

   Tänkbara biverkningar av Actelsar HCT:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

   Yrsel

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

   Minskande kaliumvärden, oro, svimning (synkopé), upplevelse av domningar, stickningar (parastesier), svindel (vertigo), snabb hjärtrytm (takykardi), hjärtrytmrubbningar, lågt blodtryck, plötsligt blodtrycksfall när du reser dig upp, andningssvårigheter (dyspné), diarré, muntorrhet, väderspänning, ryggsmärta, muskelspasmer, muskelvärk, erektil dysfunktion (oförmåga att få eller bibehålla erektion), bröstsmärta, ökad urinsyranivå i blodet.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter):

   Inflammation i lungorna (bronkit), aktivering eller försämring av systemisk lupus erythematosus (en sjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen vilket orsakar ledsmärta, hudutslag och feber), halsont, inflammerade bihålor, nedstämdhet (depression), sömnsvårigheter (insomnia), nedsatt syn, andningssvårigheter, magsmärta, förstoppning, uppkördhet (dyspepsi), illamående (kräkningar), inflammation i magen (gastrit), avvikande leverfunktion (japanska patienter löper större risk att få denna biverkan), rodnad av huden (erytem), allergiska reaktioner som klåda eller utslag; ökad svettning, nässelutslag (urtikaria), ledvärk (artralgi) och smärta i armar och ben, muskelkramper, influensalik sjukdom, smärta, låga nivåer av natrium i blodet, ökade nivåer av kreatinin, leverenzymer eller kreatinfosfokinas i blodet.

   Biverkningar som rapporterats för en av de enskilda komponenterna, kan vara en möjlig biverkan med Actelsar HCT, även om de inte observerats i kliniska studier med detta läkemedel.

   Telmisartan

   Hos patienter som enbart använder telmisartan har dessutom följande biverkningar rapporterats:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

   Övre luftvägsinfektion (till exempel halsont, inflammerade bihålor, vanlig förkylning), urinvägsinfektioner, brist på röda blodkroppar (anemi), höga kaliumnivåer, långsam hjärtrytm (bradykardi), nedsatt njurfunktion inklusive akut njursvikt, svaghet, hosta.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter):

   Lågt antal blodplättar (trombocytopeni), ökning av vissa vita blodkroppar (eosinofili), allvarliga allergiska reaktioner (till exempel överkänslighet, anafylaktisk reaktion, läkemedelsutslag), låg blodsockerhalt (hos patienter med diabetes), orolig mage, eksem (en hudsjukdom), artros, seninflammation, minskade hemoglobinnivåer (ett protein i blodet), somnolens

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter):

   Progressiv ärrbildning i lungvävnad (interstitiell lungsjukdom)**

   * Dessa biverkningar kan vara en tillfällighet eller ha samband med en mekanism som för närvarande inte är känd.

   ** Det har rapporterats fall av progressiv ärrbildning i lungvävnad vid behandling med telmisartan. Man vet dock inte om telmisartan är orsaken.

   Hydroklortiazid

   Hos patienter som enbart använder hydroklortiazid har dessutom följande biverkningar rapporterats:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Illamående, låg halt av magnesium i blodet.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   Minskat antal blodplättar vilket ökar risken för blödning eller blåmärken (små lila‑röda prickar i hud eller annan vävnad orsakad av blödning), hög halt av kalcium i blodet, huvudvärk.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   Förhöjt pH (rubbad syra–basbalans) på grund av låg kloridhalt i blodet.

   Biverkningar utan känd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Inflammation i salivkörtel, minskat antal (eller till och med brist på) blodkroppar, inklusive lågt antal röda och vita blodkroppar, allvarliga allergiska reaktioner (t ex överkänslighet, anafylaktiska reaktioner), minskad aptit eller aptitlöshet, rastlöshet, yrsel, dimsyn eller gulfärgat synfält, försämrad syn och ögonsmärta (möjliga tecken på akut myopi eller akut trångvinkelglaukom) inflammation i blodkärl (nekrotiserande vaskulit), inflammerad bukspottkörtel, orolig mage, gulnad hud eller gulnade ögon (gulsot), lupusliknande syndrom (ett tillstånd liknande en sjukdom kallad systemisk lupus erythematosus där kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen), hudsjukdomar såsom inflammerade blodkärl i huden, ökad känslighet för solljus,utslag, hudrodnad, blåsor på läppar, ögon eller mun, fjällande hud, feber (möjliga tecken på erythema multiforme), svaghet, njurinflammation eller försämrad njurfunktion, glykos i urinen (glykosuri), feber, försämrad saltbalans (elektrolytbalans), höga blodkolesterolnivåer, minskad blodvolym, ökade blodglukosnivåer, svårigheter att kontrollera blod/uringlukosnivåer hos patienter med diabetes eller fett i blodet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   Hur du förvarar Actelsar HCT

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blisterförpackningen eller på etiketten på flaskan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Aluminium/aluminium blister och HDPE-burkar:

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Blisterförpackningar i PVC/PVDC/aluminium:

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Apoteket tar emot läkemedel som blivit för gamla eller som du inte längre behöver. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Vad Actelsar HCT innehåller

   • De aktiva substanserna är telmisartan och hydroklortiazid. Varje tablett innehåller 80 mg telmisartan och 25 mg hydroklortiazid.

   • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat (E470b), kaliumhydroxid, meglumin, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), mikrokristallin cellulosa, mannitol (E421).

   Utseende och förpackningsinnehåll för Actelsar HCT

   Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablett är en oval, bikonvex, vit eller vitaktig tablett med måtten 9,0 x 17,0 mm, märkt med ”TH” på ena sidan och “25” på andra sidan.

   Förpackningsstorlekar

   Aluminium/aluminium blisterförpackning: 14, 28, 30, 56, 84, 90 och 98 tabletter

   PVC/PVDC/aluminium blisterförpackning: 28, 56, 84, 90 och 98 tabletter

   Tablettburk: 30, 90 och 250 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av tillstånd för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

   Tillverkare

   Actavis hf.

   Reykjavíkurvegur 78, 220 Hafnarfjörður, Island

   Och/eller

   Actavis Ltd.

   BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   ALL-in-1 bvba

   Tél/Tel: +32 3 451 26 88

   Lietuva

   UAB “Actavis Baltics”

   Tel: +370 5 260 9615

   България

   Актавис ЕАД

   Teл.: + 359 2 9321 680

   Luxembourg/Luxemburg

   ALL-in-1 bvba

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: +32 3 451 26 88

   Česká republika

   Actavis CZ a.s.

   Tel: +420 251 113 002

   Magyarország

   Actavis Hungary Kft

   Tel.: +36 1 501 7001

   Danmark

   Actavis A/S

   Tlf: +45 72 22 30 00

   Malta

   Actavis Ltd.

   Tel: + 35621693533

   Deutschland

   Actavis Deutschland GmbH & Co. KG

   Telefon: +49 (0)89 558909 0

   Nederland

   Actavis B.V.

   Tel: +31 35 54 299 33

   Eesti

   UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

   Tel: +372 6100 565

   Norge

   Actavis Norway AS

   Tlf: +47 815 22 099

   Ελλάδα

   Specifar SA

   Τel: + 30 210 5401500

   Österreich

   Actavis GmbH

   Tel: + 43 (0)662 435 235 00

   España

   Actavis Spain, S.A.

   Tfno.: +34 91 630 86 45

   Polska

   Actavis Export Int. Ltd., Malta.

   Kontakt w Polsce:

   Tel. (+48 22) 512 29 00.

   France

   Actavis France

   Tél: + 33 4 72 72 60 72

   Portugal

   Actavis A/S Sucursal

   Tel: + 351 21 722 06 50

   Hrvatska

   Agmar d.o.o.

   Tel: +385(1)6610-333

   România

   Actavis SRL

   Tel: + 40 21 318 17 77

   Ireland

   Actavis Ireland Limited

   Tel: + 353 (0)21 4619040

   Slovenija

   Apta Medica Internacional d.o.o.

   Tel: +386 51 615 015

   Ísland

   Actavis Group PTC ehf

   Sími: + 354-550 3300

   Slovenská republika

   Actavis s.r.o.

   Tel: +421 2 3255 3800

   Italia

   Actavis Italy S.p.A.

   Tel: +39 0331 583111

   Suomi/Finland

   Actavis Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

   Κύπρος

   A. Potamitis Medicare Ltd

   Τηλ: +357 22583333

   Sverige

   Actavis AB

   Tel: + 46 8 13 63 70

   Latvija

   Actavis Baltics pārstāvniecība Latvijā

   Tel: +371 67067873

   United Kingdom

   Actavis UK Limited

   Tel: +44 1271 385257


   Denna bipacksedel ändrades senast

   december 2017


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbsida http://www.ema.europa.eu.

  Actelsar HCT

  Tablett 80 mg/25 mg Telmisartan och diuretika 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 193689
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  71,50 kr

  Jämförpris: 0,73 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?