Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Acitretin Orifarm

   10 mg, 25 mg Hårda kapslar
   acitretin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Acitretin Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Acitretin Orifarm
   3. Hur du tar Acitretin Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Acitretin Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Acitretin Orifarm är och vad det används för

   Acitretin Orifarm tillhör en grupp läkemedel som kallas retinoider. Retinoider härstammar från vitamin A. Läkemedlet används vid behandling av svåra hudproblem med förtjockad hud som kanske fjällar.

   Acitretin Orifarm har en normaliserande inverkan på de processer som sker vid nybildandet av hudens yttersta lager och dämpar det ökade bildandet av hudceller som ses vid t ex psoriasis.

   Acitretin Orifarm används vid svåra former av psoriasis och andra hudsjukdomar som karaktäriseras av rubbningar i nybildningen av hud, t ex Dariers sjukdom.

   Acitretin som finns i Acitretin Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Acitretin Orifarm

   Ta inte Acitretin Orifarm:

   • om du är allergisk mot acitretin, andra vitamin A-besläktade substanser (retinoider) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är gravid eller planerar att bli gravid, eftersom Acitretin Orifarm kan orsaka missbildningar hos det ofödda barnet. Detsamma gäller kvinnor i barnafödande ålder om inte effektiva preventivmedel (helst två kompletterande metoder) används utan uppehåll i 4 veckor före, under och i 3 år efter behandling (se avsnitt Graviditet).

   • om du ammar

   • om din lever eller njurar inte fungerar ordentligt

   • om du har mycket höga nivåer av blodfetter eller kolesterol i blodet (kallas även ”hyperlipidemi).

   • om du tar andra läkemedel som innehåller retinoider eller höga doser vitamin A. Det finns risk för hypervitaminos A (för höga nivåer av vitamin A i blodet).

   • om du använder ett antibiotikum som kallas tetracyklin (läkemedel vid behandling av infektion)

   • om du behandlas med metotrexat (ett läkemedel som används vid behandling av cancer, psoriasis och reumatiska sjukdomar).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Acitretin Orifarm.

   • om du är blodgivare. Du ska inte donera blod under tiden du tar Acitretin Orifarm och 3 år efter du slutat ta det.

   • om du får blodtransfusioner. Du ska inte motta blodtransfusioner från patienter som behandlas med acitretin om du är kvinna i barnafödande ålder.

   • om du är kvinna i barnafödande ålder måste du undvika alkohol (i drycker, livsmedel eller läkemedel) under tiden du behandlas med Acitretin Orifarm och 2 månader efter avslutad behandling.

   • om du har högt blodsocker (diabetes). Du behöver kontrollera dina blodsockernivåer oftare när du börjar ta detta läkemedel.

   • om du får problem med synen, särskilt i mörker.

   • om du använder kontaktlinser. Acitretin Orifarm orsakar torrhet i ögonen och därför ska du använda glasögon under hela behandlingen.

   • om Acitretin Orifarm ska användas till barn måste tillväxt och benutveckling kontrolleras regelbundet. Vid långtidsbehandling av barn måste läkaren noggrant väga risken för svåra biverkningar mot fördelarna med behandling av detta läkemedel.

   • om Acitretin Orifarm används under lång tid till personer i vuxen ålder, särskilt äldre, måste regelbundna kontroller utföras med avseende av möjliga benmissbildningar.

   • om du vistas i stark sol eller om du använder solarium måste du använda solskydd med minst solskyddsfaktor 15.

   • om du får svår huvudvärk, illamående, kräkningar och synrubbningar. Detta kan vara tecken på ökat tryck i huvudet. Kontakta din läkare.


   Det bör noteras att eventuellt inte alla effekter av långtidsbehandling med acitretin är ännu kända.


   Undersökningar före och under behandlingen:

   • Din läkare bör testa dina blodvärden före behandlingsstart och under behandlingen för att undersöka din leverfunktion och dina blodfettsnivåer

   • Om du har av höga halter socker i blodet (diabetes) eller om du har höga blodfettsnivåer, såsom triglycerider eller kolesterol, om du är överviktig eller om du dricker mycket alkohol och behandlas under lång tid, måste dina nivåer av blodfetter och kolesterol kontrolleras.

   • Vid behandling av barn, och vid långtidsbehandling Acitretin Orifarm, kommer vissa delar av skelettet kontrolleras regelbundet av läkare eftersom detta läkemedel kan orsaka benförändringar.

   Andra läkemedel och Acitretin Orifarm

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Effekten av fenytoin (ett läkemedel vid epilepsi) kan öka av Acitretin Orifarm. Fenytoindosen kan behöva justeras.


   Ta inte Acitretin Orifarm tillsammans med:

   • tetracyklin (läkemedel mot infektioner) eftersom ökat tryck i hjärnan kan uppstå.

   • metotrexat (läkemedel vid cancer, psoriasis och reumatiska sjukdomar), eftersom kombinationen kan orsaka leverinflammation.

   • så kallade mini-piller (ett p-piller med endast låga halter progesteron). Acitretin kan sänka effekten av preventivmedlet och du ska därför inte använda mini-piller som preventivmetod när du tar Acitretin Orifarm.

   • läkemedel eller vitamin A-tillskott som innehåller höga halter vitamin A.

   • andra retinoidläkemedel, såsom isotretinoin

   Acitretin Orifarm med mat, dryck och alkohol

   Acitretin Orifarm bör tas tillsammans med mat eller med ett glas mjölk.

   Du bör inte dricka alkohol under behandlingen med Acitretin Orifarm eftersom risken för biverkningar ökar.

   Kvinnor i barnafödande ålder måste helt undvika alkohol (i drycker, livsmedel eller läkemedel) under behandlingen med Acitretin Orifarm och 2 månader efter den avslutats.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Du får INTE ta Acitretin Orifarm om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.


   • Acitretin Orifarm kan orsaka fosterskador. Du måste därför utesluta att du är gravid innan du påbörjar behandling med Acitretin Orifarm.

   • Du måste använda effektiv preventivmetod (helst två kompletterande metoder) utan uppehåll i fyra veckor före, under, samt under 3 år efter du avslutat behandlingen med acitretin.

   • Du bör göra en graviditetstest varje månad under behandlingen. Efter din behandling avslutats bör du göra en graviditetstest med 1-3 månaders intervall under 3 år efter du tagit den sista dosen. Graviditetstesten måste ge negativt resultat.

   • Kontakta omedelbart läkare om du blir gravid under behandlingen eller inom 3 år efter behandlingen avslutats.


   Amning

   Ta inte Acitretin Orifarm om du ammar eftersom acitretin passerar över i bröstmjölk och kan skada barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ditt mörkerseende kan försämras under behandlingen. Detta kan ske plötsligt. I sällsynta fall har försämringen kvarstått efter behandlingen avslutats. Var försiktig om du framför motorfordon eller använder maskiner på kvällen eller i en tunnel.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.   3. Hur du tar Acitretin Orifarm

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen av Acitretin Orifarm bestäms av den förskrivande specialistläkaren som anpassar den individuellt.


   Ta Acitretin Orifarm i samband med måltid och helst tillsammans med mjölk.

   Svälj kapseln hel.


   Rekommenderad dos är:

   Vuxna och äldre

   • Vanlig startdos för vuxna och äldre är 10 mg, 25 mg eller 30 mg en gång dagligen.

   • Efter 2 till 4 veckor kan din läkare öka eller sänka din dos beroende på hur väl den fungerar och hur den påverkar dig.

   • Maximal dos är 75 mg per dag.

   • De flesta tar Acitretin Orifarm i upp till 3 månader. Din läkare kan emellertid bestämma att du behöver ta den under längre tid.


   Du kan använda kompletterande behandlingar lokalt på huden, inklusive hudvårdsprodukter, efter du konsulterat din läkare.

   Användning för barn och ungdomar

   Acitretin Orifarm ges till barn endast under speciella omständigheter. Om ett barn behandlas kommer läkaren bestämma rätt dos baserat på barnets vikt. Långtidsbehandling av barn rekommenderas inte.

   Om du har tagit för stor mängd av Acitretin Orifarm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du tar för stor mängd Acitretin Orifarm kan du uppleva huvudvärk, yrsel, illamående och/eller kräkningar, dåsighet, irritabilitet och klåda. Sluta ta Acitretin Orifarm och kontakta läkare omedelbart.

   Om du har glömt att ta Acitretin Orifarm

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel. Om du glömmer att ta en dos, ta den så fort du upptäcker det och fortsätt sedan enligt vanligt dosschema. Om det ändå snart är dags för nästa dos ska du emellertid hoppa över den missade dosen.

   Om du slutar att ta Acitretin Orifarm

   Din läkare kan bäst avgöra om och hur du måste sluta ta Acitretin Orifarm. Kontakta alltid din läkare innan du slutar ta din medicin.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar av acitretin är dosberoende. De flesta biverkningar uppstår i början av behandlingen när dosen fortfarande behöver justeras. De flesta biverkningar försvinner när dosen ändras eller när behandlingen avslutas. Det kan hända att symtomen i din hud försämras i början av behandlingen. Eftersom acitretin härstammar från vitamin A, liknar de flesta biverkningar de symptom som uppstår hos någon som tagit för mycket vitamin A.


   Sluta att ta Acitretin Orifarm och uppsök läkare om du får något av följande:


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • leverinfektion (gulaktig hud och ögonfärg, mörk urin, ljus avföring, magsmärta, aptitlöshet och trötthet)


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • förhöjt tryck i hjärnan (huvudvärk, smärta bakom ögonen, synstörningar)

   • skelettförändringar (stelhet och skelettsmärta)

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • svullnad runt ögonen, mun och läppar (angioödem)


   Andra biverkningar:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • torr näsa, näsblod, snuva

   • muntorrhet, törst, torra läppar, sprickor i läpparna, torr hud, klåda, håravfall, fjällning av hud särskilt på handflator och fotsulor

   • ökade nivåer av blodfetter (triglycerider, kolesterol): ökad risk för åderförkalkning

   • övergående förändringar i leverfunktionsvärden (blodprov).


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • huvudvärk

   • torra och infekterade slemhinnor i ögonen (kan medföra att du inte kan använda kontaktlinser)

   • inflammation i munnen och läpparna

   • magproblem (t ex magsmärtor, diarré, illamående, kräkningar)

   • ömtålig hud, fet hud, hudinflammation med blåsor, hårförändringar, sköra naglar, nagelinflammation, hudrodnad

   • ledsmärta, muskelsmärta

   • svullna händer, fötter och anklar


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • yrsel

   • dimsyn

   • tandköttsinflammation

   • sprickor i huden, hudinfektion med blåsor, ökad känslighet i huden mot solljus

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • svaghet, stickningar, domningar eller förlamning, smärta i händer och fötter


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • sår i hornhinnan med smärta och dimsyn

   • nedsatt mörkerseende

   • smakförändringar

   • blödande ändtarm

   • skelettsmärta, trötthet

   • gulsot


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • vätskeläckage från hjärt-kärlsystemet, som kan orsaka lågt blodtryck och blodförändringar (systemiskt kapillärläckage/retinoidsyrasyndrom)

   • infektion i vagina (torsk)

   • överkänslighetsreaktion

   • nedsatt hörsel, ringningar i öronen

   • rodnad

   • små, röda, blödande knölar i huden

   • tappade ögonfransar

   • nässelutslag

   • förtunnad hud

   • fjällande eller flagnande hud

   • förändringar i hur rösten låter (dysfoni)


   Behandling med höga doser av läkemedel som acitretin kan orsaka humörsvängningar med irritabilitet, aggression och depression.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Acitretin Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är acitretin. En kapsel innehåller 10 mg eller 25 mg acitretin.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Kapselns innehåll: Maltodextrin, mikrokristallin cellulosa, natriumaskorbat, dinatriumedetat, poloxamer.

    Kapselskal: Gelatin, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).

    Märkningsbläck: Shellac, titandioxid (E171), propylenglykol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   10 mg: Brun ogenomskinlig/vit ogenomskinlig kapsel, märkt ”U68” i vit text och fylld med ett gult granulat. Kapselns storlek är cirka 14,3 x 5,3 mm.


   25 mg: Brun ogenomskinlig/gul ogenomskinlig kapsel, märkt ”U69” i vit text och fylld med ett gult granulat. Kapselns storlek är cirka 19,4 x 6,9 mm.


   Blisterförpackningar:

   10 mg: 50 och 100 hårda kapslar

   25 mg: 30, 50 och 100 hårda kapslar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark


   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB,

   Box 56048

   102 17 Stockholm 

   info@orifarm.com


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark, Sverige, Norge, Finland: Acitretin Orifarm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-08-23


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Acitretin Orifarm

  Kapsel, hård 25 mg 100 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 520091
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  1.150,44 kr

  Jämförpris: 11,50 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?