Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Aciclovir Ranbaxy

   200 mg, 400 mg, 800 mg tabletter
   aciklovir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Aciclovir Ranbaxy är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Aciclovir Ranbaxy
   3. Hur du tar Aciclovir Ranbaxy
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Aciclovir Ranbaxy ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Aciclovir Ranbaxy är och vad det används för

   Aciclovir Ranbaxy innehåller aciklovir och tillhör en grupp läkemedel som är effektiva mot virusinfektioner.

   Aciclovir Ranbaxy används

   • mot infektioner orsakade av herpes simplex-virus i hud eller slemhinnor t.ex. förkylningsblåsor och genital herpes (exklusive herpes simplex-virus hos nyfödda och hos barn med nedsatt immunförsvar med svår herpes simplex virusinfektion).

   • som förebyggande behandling av herpes simplex-infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar.

   • för behandling av bältros och vattenkoppor.

   Aciclovir som finns i Aciclovir Ranbaxy kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Aciclovir Ranbaxy

   Ta inte Aciclovir Ranbaxy

   • om du är allergisk mot aciklovir, valaciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


   Varningar och försiktighet

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Aciclovir Ranbaxy.

   • om du har problem med njurarna

   • om du är äldre

   • om du tidigare har behandlats med aciclovir och det inte har hjälpt.

   Informera din läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om ovanstående gäller dig.

   Barn

   Aciklovir tabletter används främst för behandling av icke-allvarliga hud- och slemhinneinfektioner orsakade av herpes simplex virus (HSV). Ditt barns läkare kan rekommendera aciklovir för infusion vid behandling av neonatal HSV och svår HSV infektion, om ditt barns immunförsvar är nedsatt.


   Andra läkemedel och Aciclovir Ranbaxy

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Särskilt viktigt att tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel.

   • Probenecid (används för behandling av gikt och tillsammans med andra antibiotika för behandling av allvarliga infektioner)

   • Cimetidin (används för att behandla magsår)

   • Mykofenolatmofetil (för att dämpa immunförsvaret hos patienter som genomgått transplantation)

   • Teofyllin (används vid astma och andra andningsbesvär).

   Aciclovir Ranbaxy med mat och dryck

   Aciclovir Ranbaxy kan tas med eller utan mat. Om du tar höga doser av aciklovir, om du är äldre eller om du har problem med njurarna, bör du dricka mycket vatten för att förebygga risken för njurskador.


   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte känt om Aciclovir Ranbaxy påverkar din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner. Vissa biverkningar som dåsighet eller sömnighet och yrsel kan försämra din koncentrations- och reaktionsförmåga. Undvik att framföra fordon eller använda maskiner innan du vet hur du påverkas av Aciclovir Ranbaxy.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Aciclovir Ranbaxy

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Aciclovir Ranbaxy tabletter kan lösas i 50 ml vatten före intag eller sväljas hela med lite vatten.


   Dosering

   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för Dig. Den första dosen bör tas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet.

   Rekommenderad dos är följande, men din läkare kan besluta att justera dosen och behandlingstiden beroende på ditt tillstånd, särskilt om kroppens naturliga förmåga att bekämpa infektioner är nedsatt.

   Om du får ett nytt utbrott av herpes virusinfektion medan du tar aciklovir, kontakta din läkare.


   Vuxna:

   Behandling av herpes simplexinfektioner:

   200 mg aciklovir 5 gånger dagligen, cirka var 4:e timme under den vakna delen av dygnet. Påbörja behandlingen så snart tecken på symtomen uppkommer. Behandlingstiden är vanligtvis 5 dagar, men kan vid svåra infektioner förlängas.

   Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (t.ex. efter benmärgstransplantation) eller hos patienter med nedsatt upptag från mag-tarmkanalen kan dosen dubbleras till 400 mg eller alternativt kan intravenös behandling övervägas.


   Förebyggande behandling mot återkommande herpes simplexinfekton

   200 mg aciklovir 4 gånger dagligen, var 6:e timme.

   Eller

   400 mg aciklovir 2 gånger dagligen, var 12:e timme. Använd inte det här läkemedlet längre än 6-12 månader åt gången utan att först diskutera med din läkare om du fortfarande behöver ta det.


   Förebyggande behandling mot herpes simplexinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar:

   200 mg aciklovir 4 gånger dagligen, var 6:e timme.

   Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (t.ex. efter benmärgstransplantation) eller hos patienter med nedsatt upptag från mag-tarmkanalen kan dosen dubbleras till 400 mg. Behandlingen bör pågå så länge det finns en infektionsrisk.

   Alternativt kan intravenös behandling övervägas.


   Behandling av vattkoppor och bältros

   Vanlig dosering är 800 mg aciklovir 5 gånger dagligen, var 4:e timme under den vakna delen av dygnet, under 7 dagar.

   Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (t.ex. efter benmärgstransplantation) eller hos patienter med nedsatt upptag från mag-tarmkanalen kan intravenös behandling övervägas.


   Användning för barn och ungdomar

   Behandling av herpes simplexinfektioner och förebyggande mot herpes simplexinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar

   Barn som är två år och äldre kan ges vuxendos som beskrivits ovan.

   Barn under två år kan ges halv vuxendos.


   Behandling av vattenkoppor

   6 år och äldre: 800 mg aciklovir 4 gånger dagligen

   2-5 år: 400 mg aciklovir 4 gånger dagligen

   Under 2 år: 200 mg aciklovir 4 gånger dagligen

   Behandlingstiden är 5 dagar.


   Äldre:

   Dosen bör vara samma som för vuxna om inte njurfunktionen är nedsatt. Dosreduktion bör beaktas hos äldre med nedsatt njurfunktion.

   Äldre som behandlas med höga orala doser av aciklovir ska inta tillräckligt med vätska.


   Dosering vid nedsatt njurfunktion

   Försiktighet rekommenderas när aciklovir ges till patienter med nedsatt njurfunktion.


   Behandling av herpes simplexinfektion

   Vid kraftigt nedsatt njurfunktion ska inte dosen aciklovir överstiga 200 mg 2 gånger dagligen, var 12:e timme.


   Behandling av bältros

   Vid kraftigt nedsatt njurfunktion ska inte dosen aciklovir överstiga 800 mg 2 gånger dagligen, var 12:e timme.

   Vid lätt nedsatt njurfunktion bör dosen aciklovir inte överstiga 800 mg 3 gånger dagligen var 8:e timme.


   Om du har nedsatt njurfunktion, måste du se till att ditt intag av vätska är tillräckligt.

   Om du upplever att effekten av Aciklovir Ranbaxy är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal.

   Om du har tagit för stor mängd av Aciclovir Ranbaxy

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. (09) 4711 i Finland, 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har glömt att ta Aciclovir Ranbaxy

   Om du glömmer ta en tablett bör du ta den glömda tabletten så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta tabletterna enligt föreskrift. Glömmer du flera doser, kontakta din läkare.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fördela doserna så jämt som möjligt över dagen.


   Om du slutar att ta Aciclovir Ranbaxy

   Ta tabletterna enligt anvisningarna som så länge kuren varar, sluta inte även om du känner dig bättre, då symtomen kan återkomma.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar

   Om du upplever något av följande, sluta ta Aciclovir Ranbaxy och kontakta läkare eller uppsök sjukhus omedelbart.

   Svåra allergiska reaktioner såsom utslag, klåda eller nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen. Dessa är mycket allvarliga och sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 personer).


   Andra biverkningar

   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • Hudutslag, ljuskänslighet,

   • klåda,

   • feber,

   • huvudvärk,

   • illamående, kräkningar,

   • diarré, buksmärta,

   • yrsel,

   • överdriven trötthet

   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • Nässelutslag, ökat håravfall.

   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   • Andningsvårigheter.

   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   • Oro eller förvirring,

   • skakningar eller darrningar,

   • hallucinationer,

   • kramper,

   • onormalt sömnig eller dåsig,

   • ostadig gång och oförmåga att samordna rörelser,

   • talsvårigheter,

   • psykotiska symtom med konstiga eller störande tankar eller sinnestämning,

   • medvetslöshet (koma)

   • förlamning av delar eller hela kroppen, störningar av beteende, tal och ögonrörelser, nackstelhet och ljuskänslighet.

   Biverkningarna ovan förekommer främst hos patienter med njurproblem.

   • Minskning av antalet blodceller som kan öka risken för blåmärken, halsont, näsblod, infektioner, överdriven trötthet, andfåddhet vid ansträngning eller onormalt blek hud.

   • Inflammation i lever, gulfärgning av ögon och hud (tecken på gulsot).

   • Njurproblem med liten eller ingen urin, njursmärta som kan vara förknippad med njursvikt eller kristalluri (förekomst av kristaller i urinen).

   Provsvar

   I sällsynta fall har blodprover visat ökningar av urea och kreatinin och tillfälliga förändringar av leverfunktionen och mängden bilirubin.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Aciclovir Ranbaxy ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är aciklovir 200 mg, 400 mg respektive 800 mg.

   • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykollat, pregelatiniserad stärkelse och vattenfri kolloidal kiseldioxid

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit till benvit, kapselformad, bikonvex, odragerad tablett märkt ”200”, ”400” respektive ”800” på ena sidan och ”ACV” på andra sidan.


   Förpackningsstorlekar

   Aciclovir Ranbaxy 200 mg: 25, 60 och 100 tabletter

   Aciclovir Ranbaxy 400 mg: 56, 60, 70 och 100 tabletter

   Aciclovir Ranbaxy 800 mg: 35, 60 och 100 tabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Ranbaxy (UK) Limited

   Building 4, Chiswick Park

   566 Chiswick High Road

   London, W4 5YE

   Storbritannien


   Tillverkare

   Ranbaxy Ireland Ltd

   Spafield, Cork Road

   Cashel, Co.Tipperary

   Irland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-08-07


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aciclovir Ranbaxy

  Tablett 400 mg 56 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 397646
  • Tillverkare: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V

  108 kr

  Jämförpris: 1,93 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?