Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Aciclovir Hospira

   25 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning
   aciklovir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Aciclovir Hospira är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Aciclovir Hospira
   3. Hur du använder Aciclovir Hospira
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Aciclovir Hospira ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Aciclovir Hospira är och vad det används för

   Aciclovir Hospira innehåller den aktiva substansen aciklovir, som tillhör en grupp läkemedel som kallas för antivirala läkemedel. Aciklovir verkar genom att hämma förökningen av herpesvirus.


   Aciclovir Hospira används vid behandling av infektioner orsakade av herpes- (herpes simplex) och vattkoppsvirus (varizella zoster) såsom herpes simplex (hos patienter vars immunsystem inte fungerar ordentligt samt hos nyfödda och spädbarn upp till 3 månaders ålder), allvarlig genital herpes (herpes på könsorganen), bältros och hjärnhinneinflammation orsakad av herpes virus.

   Det används även för att förebygga herpes simplex-infektioner hos patienter vars immunsystem inte fungerar ordentligt.


   Aciklovir som finns i Aciclovir Hospira kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Aciclovir Hospira

   Använd inte Aciclovir Hospira

   - om du är allergisk mot aciklovir eller valaciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Kontakt med ögon eller oskyddad hud ska undvikas.


   Tala om för din läkare om:

   • du har nedsatt njurfunktion

   • du har neurologiska störningar


   Aciclovir Hospira ska endast ges som dropp i en ven (intravenös infusion). Vid behandling med Aciclovir Hospira är det viktigt att en god vätskebalans bibehålles.

   Andra läkemedel och Aciclovir Hospira

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något läkemedel som innehåller någon av följande substanser:

   • probenecid (läkemedel mot gikt)

   • cimetidin (läkemedel mot magsår)

   • teofyllin (läkemedel mot astma)

   • mykofenolatmofetil, ciklosporin, takrolimus (läkemedel för att förhindra transplantatavstötning)

   • litium (läkemedel mot vissa typer av depression)

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Erfarenhet av behandling med aciklovir under graviditet är begränsad. Om du är gravid ska du endast använda Aciclovir Hospira om din läkare har bedömt att fördelarna med behandlingen överväger den eventuella risken för ditt ofödda barn.


   Amning

   Aciklovir går över i modersmjölken. Du ska inte amma ditt barn under behandling med Aciclovir Hospira om inte din läkare har bedömt att fördelarna med behandlingen överväger den eventuella risken för ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det har inte gjorts några studier för att undersöka effekten av Aciclovir Hospira på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Negativ effekt på sådana aktiviteter kan inte heller förutsägas utifrån läkemedlets egenskaper.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Aciclovir innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller 2,67 mg/ml (0,116 mmol/ml) natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Aciclovir Hospira

   Användning för barn och ungdomar

   Detta läkemedel är enbart för sjukhusbruk.


   Aciclovir Hospira ges som dropp i en ven. Det tillförs sakta som en infusion under minst en timme.


   Din läkare kommer att bestämma rätt dos och behandlingstid för dig. Dos och behandlingstid beror på din ålder, kroppsvikt eller kroppsyta (beräknas med hjälp av längd och vikt), njurfunktion samt vad du behandlas för och hur fort du blir bättre.


   Om Aciclovir Hospira ges för att förebygga en virusinfektion tillförs den så länge som din läkare tror att du riskerar att få en infektion.

   Om du använt för stor mängd av Aciclovir Hospira

   Eftersom Aciclovir Hospira ges på sjukhus är risken för överdosering osannolik.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Kontakta omedelbart läkare eller sjuksköterska om du får något av följande symtom (angioödem, kraftiga allergiska reaktioner [anafylaxi]):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Detta kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare (mycket sällsynta biverkningar).


   Andra biverkningar som kan förekomma:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • illamående

   • kräkningar

   • ökad halt av urea och kreatinin i blodet

   • klåda

   • nässelutslag

   • hudutslag (inklusive ljuskänslighet)

   • inflammation i en ven

   • övergående förhöjning av leverenzymvärdena

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • minskning i blodvärdena (blodbrist, minskat antal blodplättar och vita blodkroppar)

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • lågt antal vita blodkroppar och blodplättar

   • andnöd

   • diarré, buksmärta

   • nedsatt njurfunktion, akut njursvikt

   • trötthet, feber, lokala inflammatoriska reaktioner

   • övergående förhöjning av bilirubin, gulsot, inflammation i levern

   • huvudvärk, yrsel, oro, förvirring, skakningar, försämrad rörelsekoordination, talsvårigheter, hallucinationer, psykotiska symtom, kramper, slöhet, hjärnsjukdom, koma

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • Svåra lokala inflammationer och hudskador har förekommit när aciklovir oavsiktigt har getts utanför venen.

   • Mental trötthet och övergående psykiatriska reaktioner.

   • Svettningar, blod i urinen, lågt blodtryck, nedbrytning av röda blodkroppar, inflammation i blodkärlen (allergisk vaskulit), onormala känselförnimmelser (t.ex. stickningar och domningar), allvarlig hudreaktion (erythema multiforme).

   • Törst har rapporterats vid höga doser hos patienter som tidigare behandlats med aciklovir.

   • Hos patienter med nedsatt immunförsvar har syndrom med njurskador förekommit (trombotisk trombocytopenisk purpura/hemolytisk uremisk syndrom).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Aciclovir Hospira ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är aciklovir. 1 ml innehåller 25 mg aciklovir som aciklovirnatrium.

   - Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.


   Vid tillverkning av den färdiga produkten används natriumhydroxid och/eller saltsyra för pH-justering.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Aciclovir Hospira är en klar, färglös eller nästan färglös lösning.


   Aciclovir Hospira finns tillgänglig i följande förpackningsstorlekar:

   5 x 10 ml

   5 x 20 ml

   1 x 40 ml


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannien


   Tillverkare

   Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Storbritannien

   eller

   Hospira Enterprises B.V., Randstad 22-11, 1316 BN Almere, Holland


   Information lämnas av

   Hospira Nordic AB, Box 34116, Stockholm. Telefon +46 (08) 672 85 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-04-11


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Förskriven dos av Aciclovir Hospira ges genom långsam intravenös infusion under en entimmesperiod och adekvat hydrering skall säkerställas. Aciclovir Hospira kan tillföras med infusionspump med reglerbar hastighet.


   Kontakt med ögon eller oskyddad hud ska undvikas.


   Endast för intravenösinfusion.


   Aciclovir Hospira 25 mg/ml innehåller inte konserveringsmedel. Spädning skall därför ske aseptiskt omedelbart före användningstillfället och eventuell överbliven lösning kasseras.


   Får ej förvaras i kylskåp eftersom utfällning kan ske.


   Till vuxna rekommenderas användning av infusionspåsar med 100 ml infusionsvätska, även om detta ger en aciklovirkoncentration som ligger väsentligen under 0,5 % w/v. En infusionspåse på 100 ml kan således användas för varje aciklovirdos mellan 250 mg och 500 mg, men för doser mellan 500 och 1000 mg måste 2 påsar användas. Aciclovir Hospira 25 mg/ml skall aldrig spädas till koncentrationer över 5 mg/ml (0,5 % w/v) vid administrering som infusion. Efter tillsats av Aciclovir Hospira 25 mg/ml till en infusionslösning ska blandningen skakas om, för att säkerställa omsorgsfull blandning.

   Till barn och spädbarn, där infusionsvätskevolymen bör hållas vid ett minimum, rekommenderas att spädningen sker genom att 4 ml lösning (100 mg aciklovir) blandas i 20 ml infusionsvätska.


   Vid spädning enligt rekommendationerna är Aciclovir Hospira 25 mg/ml kompatibelt med nedanstående infusionsvätskor:


   Natriumklorid för intravenös infusion 0,9 % w/v;

   Natriumklorid (0,18 % w/v) och glukos (4 % w/v) för intravenös infusion;

   Natriumklorid (0,9 % w/v) och glukos (5 % w/v) för intravenös infusion;

   Natriumklorid (0,45 % w/v) och glukos (2,5 % w/v) för intravenös infusion;

   Natriumlaktat-blandning för intravenös infusion (Hartmanns lösning).


   Efter spädning av Aciclovir Hospira 25 mg/ml enligt ovan, kommer aciklovirkoncentrationen ej överstiga 5 mg/ml (0,5 % w/v).


   Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns ovan.


   Vid synliga tecken på grumlighet eller kristallisering hos vätskan före eller under en infusion skall lösningen kasseras.


   Hållbarhet efter spädning: Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats i 12 timmar vid förvaring i 25°C. Ur mikrobiologisk synpunkt bör den utspädda produkten användas omedelbart.

   Om den utspädda produkten inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstiden efter beredning samt förvaringsförhållanden före användning.

   När spädning utförs under validerade aseptiska förhållanden, skall produkten förvaras i högst 12 timmar i rumstemperatur, under 25°C.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aciclovir Hospira

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 25 mg/ml 5 x 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 038510
  • Tillverkare: Hospira Nordic AB

  347,18 kr

  Jämförspris: 6,94 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?