Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Aciclovir 2care4

   400 mg tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR ACICLOVIR 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER ACICLOVIR 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER ACICLOVIR 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV ACICLOVIR 2CARE4

   Vad innehåller Aciclovir 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är aciklovir 400 mg.

   – Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykollat, pregelatiniserad stärkelse och vattenfri kolloidal kiseldioxid.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Ranbaxy Ireland Ltd., Cashel, Irland

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR ACICLOVIR 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Vit till benvit, kapselformad, bikonvex,

   odragerad

   tablett märkt ”400” på ena sidan och

   ”ACV” på andra sidan.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåAciclovir 2care4 för?

   Aciclovir 2care4 innehåller aciklovir och tillhör

   en grupp läkemedel som är effektiva mot

   virusinfektioner.

   Aciclovir 2care4 används

   • mot infektioner orsakade av herpes simplexvirus i hud eller slemhinnor

   t.ex. förkylningsblåsor och genital herpes (exklusive herpes simplex-virus hos nyfödda och hos barn med nedsatt immunförsvar med svår herpes

   simplex virusinfektion).

   • som förebyggande behandling av herpes simplex-infektioner hos patienter

   med nedsatt immunförsvar.

   • för behandling av bältros och vattenkoppor.


   Aciklovir som finns i Aciclovir 2care4 kan också vara godkänd för att behandla

   andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation.

   Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor

   och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER ACICLOVIR 2CARE4

   Använd inte Aciclovir 2care4:

   – om du är allergisk mot aciklovir, valaciklovir eller något annat

   innehållsämne i detta läkemedel.

   Var särskilt försiktig med Aciclovir 2care4:

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

   innan du tar Aciclovir 2care4.

   – om du har problem med njurarna

   – om du är äldre

   – om du tidigare har behandlats med aciclovir och det inte har hjälpt.


   Informera din läkare eller apotekspersonal om

   du är osäker på om ovanstående gäller dig.

   Intag av Aciclovir 2care4 med mat och dryck:

   Aciclovir 2care4 kan tas med eller utan mat.

   Om du tar höga doser av aciklovir, om du är äldre eller om du har problem

   med njurarna, bör du dricka mycket vatten för att förebygga risken för

   njurskador.

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Det är inte känt om Aciclovir 2care4 påverkar din förmåga att framföra fordon

   eller använda maskiner. Vissa biverkningar som dåsighet eller sömnighet och

   yrsel kan försämra din koncentrations- och reaktionsförmåga. Undvik att

   framföra fordon eller använda maskiner innan du vet hur du påverkas av

   Aciclovir 2care4. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att

   framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning

   av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av

   dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt.

   Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med

   din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan

   tänkas ta andra läkemedel.

   Särskilt viktigt att tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel.


   • Probenecid (används för behandling av gikt och tillsammans med andra

   antibiotika för behandling av allvarliga infektioner)

   • Cimetidin (används för att behandla magsår)

   • Mykofenolatmofetil (för att dämpa immunförsvaret hos patienter som

   genomgått transplantation)

   • Teofyllin (används vid astma och andra andningsbesvär).

   3. HUR DU ANVÄNDER ACICLOVIR 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för Dig. Den första

   dosen bör tas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet.


   Rekommenderad dos är följande, men din läkare kan besluta att justera dosen

   och behandlingstiden beroende på ditt tillstånd, särskilt om kroppens naturliga förmåga att bekämpa infektioner är nedsatt.


   Om du får ett nytt utbrott av herpes virusinfektion medan du tar aciklovir,

   kontakta din läkare.

   Administrering

   Vuxna:

   Behandling av herpes simplexinfektioner:

   200 mg aciklovir 5 gånger dagligen, cirka var 4:e timme under den vakna delen

   av dygnet. Påbörja behandlingen så snart tecken på symtomen uppkommer. Behandlingstiden är vanligtvis 5 dagar, men kan vid svåra infektioner förlängas.


   Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (t.ex. efter benmärgstransplantation) eller hos patienter med nedsatt upptag från

   mag-tarmkanalen kan dosen dubbleras till 400 mg eller alternativt kan

   intravenös behandling övervägas.


   Förebyggande behandling mot återkommande herpes simplexinfektion

   200 mg aciklovir 4 gånger dagligen, var 6:e timme.

   Eller

   400 mg aciklovir 2 gånger dagligen, var 12:e timme. Använd inte det här

   läkemedlet längre än 6-12 månader åt gången utan att först diskutera med din

   läkare om du fortfarande behöver ta det.


   Förebyggande behandling mot herpes simplexinfektioner hos patienter med

   nedsatt immunförsvar:

   200 mg aciklovir 4 gånger dagligen, var 6:e timme.


   Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (t.ex. efter benmärgstransplantation) eller hos patienter med nedsatt upptag från

   mag-tarmkanalen kan dosen dubbleras till 400 mg. Behandlingen bör pågå så

   länge det finns en infektionsrisk.

   Alternativt kan intravenös behandling övervägas.


   Behandling av vattkoppor och bältros

   Vanlig dosering är 800 mg aciklovir 5 gånger dagligen, var 4:e timme under den

   vakna delen av dygnet, under 7 dagar.

   Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (t.ex. efter benmärgstransplantation) eller hos patienter med nedsatt upptag från

   mag-tarmkanalen kan intravenös behandling övervägas.


   Användning för barn och ungdomar


   Behandling av herpes simplexinfektioner och förebyggande mot herpes simplexinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar

   Barn som är två år och äldre kan ges vuxendos som beskrivits ovan.

   Barn under två år kan ges halv vuxendos.


   Behandling av vattenkoppor

   6 år och äldre: 800 mg aciklovir 4 gånger dagligen

   2-5 år: 400 mg aciklovir 4 gånger dagligen

   Under 2 år: 200 mg aciklovir 4 gånger dagligen Behandlingstiden är 5 dagar.


   Äldre:


   Dosen bör vara samma som för vuxna om inte njurfunktionen är nedsatt. Dosreduktion bör beaktas hos äldre med nedsatt njurfunktion.

   Äldre som behandlas med höga orala doser av aciklovir ska inta tillräckligt

   med vätska.


   Dosering vid nedsatt njurfunktion

   Försiktighet rekommenderas när aciklovir ges till patienter med nedsatt njurfunktion.


   Behandling av herpes simplexinfektion

   Vid kraftigt nedsatt njurfunktion ska inte dosen aciklovir överstiga 200 mg 2 gånger dagligen, var 12:e timme.


   Behandling av bältros

   Vid kraftigt nedsatt njurfunktion ska inte dosen aciklovir överstiga 800 mg 2 gånger dagligen, var 12:e timme.


   Vid lätt nedsatt njurfunktion bör dosen aciklovir inte överstiga 800 mg 3 gånger

   dagligen var 8:e timme.


   Om du har nedsatt njurfunktion, måste du se till att ditt intag av vätska är tillräckligt.


   Om du upplever att effekten av Aciclovir 2care4 är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal.

   Om du använder mera Aciclovir 2care4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig

   läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus

   eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du glömt att ta Aciclovir 2care4:

   Om du glömmer ta en tablett bör du ta den glömda tabletten så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta tabletterna enligt föreskrift.

   Glömmer du flera doser, kontakta din läkare.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fördela doserna så jämt som möjligt över dagen.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Aciclovir 2care4 avslutas:

   Ta tabletterna enligt anvisningarna som så länge kuren varar, sluta inte även om

   du känner dig bättre, då symtomen kan återkomma.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla

   användare behöver inte få dem.

   Allvarliga biverkningar

   Om du upplever något av följande, sluta ta Aciclovir 2care4 och kontakta läkare

   eller uppsök sjukhus omedelbart. Svåra allergiska reaktioner såsom utslag, klåda

   eller nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen. Dessa är mycket allvarliga och sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än

   1 av 1000 personer).


   Andra biverkningar


   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • Hudutslag, ljuskänslighet,

   • klåda,

   • feber,

   • huvudvärk,

   • illamående, kräkningar,

   • diarré, buksmärta,

   • yrsel,

   • överdriven trötthet.


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • Nässelutslag, ökat håravfall.


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   • Andningsvårigheter.


   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   • Oro eller förvirring,

   • skakningar eller darrningar,

   • hallucinationer,

   • kramper,

   • onormalt sömnig eller dåsig,

   • ostadig gång och oförmåga att samordna rörelser,

   • talsvårigheter,

   • psykotiska symtom med konstiga eller störande tankar eller sinnestämning,

   • medvetslöshet (koma)

   • förlamning av delar eller hela kroppen, störningar av beteende, tal och ögonrörelser, nackstelhet och ljuskänslighet.


   Biverkningarna ovan förekommer främst hos patienter med njurproblem.

   • Minskning av antalet blodceller som kan öka risken för blåmärken, halsont,

   näsblod, infektioner, överdriven trötthet, andfåddhet vid ansträngning eller

   onormalt blek hud.

   • Inflammation i lever, gulfärgning av ögon och hud (tecken på gulsot).

   • Njurproblem med liten eller ingen urin, njursmärta som kan vara förknippad

   med njursvikt eller kristalluri (förekomst av kristaller i urinen).

   5. FÖRVARING AV ACICLOVIR 2CARE4

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-12-12.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Aciclovir 2care4

  Tablett 400 mg 70 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 490832
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  229,85 kr

  Jämförspris: 3,28 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?