Bipacksedel - Acetylsalicylsyra Orifarm

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Acetylsalicylsyra Orifarm

75 mg och 160 mg tabletter
acetylsalicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Acetylsalicylsyra Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylsalicylsyra Orifarm
3. Hur du använder Acetylsalicylsyra Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Acetylsalicylsyra Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Acetylsalicylsyra Orifarm är och vad det används för

Acetylsalicylsyra Orifarm är ett s.k. blodförtunnande medel, som minskar risken för blodproppsbildning genom att förhindra att blodplättar klumpar ihop sig.

Acetylsalicylsyra Orifarm används av patienter som har svår kärlkramp i hjärtat (instabil angina pectoris) eller som tidigare har drabbats av hjärt- eller hjärninfarkt (stroke). Acetylsalicylsyra Orifarm bidrar till att minska risken för återfall i ny infarkt, genom att förhindra att proppar bildas i hjärtats och hjärnans blodkärl.

Acetylsalicylsyra som finns i Acetylsalicylsyra Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylsalicylsyra Orifarm

Använd inte Acetylsalicylsyra Orifarm

 • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra, andra läkemedel med smärtlindrande och inflammationshämmande effekt (s.k. icke steroida inflammationshämmande medel) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har astma

 • om du lider av magsår

 • om du har blödarsjuka

 • om du har brist på de blodplättar som hjälper till att levra blodet

 • om du har skrumplever

 • om du har svår hjärtsvikt.

Den dagliga dosen av Acetylsalicylsyra Orifarm får inte överstiga 100 mg under graviditetens sista tre månader (se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Acetylsalicylsyra Orifarm:

 • om du behandlas med läkemedel som förebygger uppkomst av blodproppar eller är vätskedrivande

 • om du har mag-tarmsjukdom

 • om du har hjärtsvikt

 • om du har njur- eller leversjukdom.

  Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

  Personer med bronkialastma, kronisk lungsjukdom, hösnuva eller näspolyper har en ökad risk för överkänslighetsreaktioner.

Andra läkemedel och Acetylsalicylsyra Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Effekten av behandlingen kan påverkas om Acetylsalicylsyra Orifarm tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot:

 • blodproppar (t.ex. warfarin)

 • avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin, takrolimus)

 • högt blodtryck (t.ex. diuretika och ACE-hämmare)

 • smärta och inflammation (t.ex. kortikosteroider och NSAID)

 • gikt (probenecid)

 • cancer och reumatoid artrit (metotrexat)

 • rytmrubbningar i hjärtat (digoxin)

 • manodepressiv sjukdom (litium)

 • epilepsi (fenytoin och valproinsyra)

 • diabetes typ II (sulfonureider)

 • höga blodfetter (nikotinsyra).

Metamizol (substans som minskar smärta och feber) kan minska effekten av acetylsalicylsyra på blodplättsaggregationen (blodkroppar som fäster ihop och bildar en blodpropp), när den intas samtidigt. Därför bör denna kombination användas med försiktighet hos patienter som tar en låg dos acetylsalicylsyra för hjärtskydd.

Acetylsalicylsyra Orifarm med mat, dryck och alkohol

Acetylsalicylsyra Orifarm i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Gravida kvinnor ska inte ta acetylsalisylsyra under graviditeten såvida detta inte ordinerats av läkare.Den dagliga dosen får inte överstiga 100 mg under graviditetens sista tre månader (se avsnittet Ta inte Acetylsalicylsyra Orifarm). Regelbundna eller höga doser av detta läkemedel under slutet av graviditeten kan orsaka allvarliga komplikationer för modern och barnet.

Acetylsalicylsyra passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Acetylsalicylsyra Orifarm under amning.

Acetylsalicylsyra Orifarm kan, som många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida

Körförmåga och användning av maskiner

Acetylsalicylsyra Orifarm har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Acetylsalicylsyra Orifarm

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen skall bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Rekommenderad dos är 1 tablett à 75 mg om dagen.

Om du har använt för stor mängd av Acetylsalicylsyra Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Acetylsalicylsyra Orifarm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar
Följande biverkningar är mycket allvarliga och kan kräva omedelbar behandling. Om någon av följande biverkningar inträffar, sluta ta Acetylsalicylsyra Orifarm och
kontakta omedelbart läkare om följande allvarliga biverkningar inträffar:

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Svår blödning från mag-tarmkanalen, hjärnblödning.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Överkänslighetsreaktioner, vanligen i form av nässelutslag, nässelfeber, hösnuva eller astma. Risken för överkänslighetsreaktioner ökar hos patienter med allergi eller astma.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Svåra hudreaktioner.

Övriga biverkningar kan förekomma:

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Njurpåverkan.

Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.

Yrsel och öronsusningar kan vara symtom på överdosering.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Acetylsalicylsyra Orifarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra 75 mg respektive 160 mg.

 • Övriga innehållsämnen är magnesiumoxid, majsstärkelse; gelatin; cellulosa, mikrokristallin; kiseldioxid, kolloidal, vattenfri.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende

75 mg tabletter: Vita eller nästan vita, runda, bikonvexa tabletter, omärkt på båda sidor. Tablettens diameter är 7 mm.

160 mg tabletter: Vita eller nästan vita, runda, bikonvexa tabletter, med brytskåra på ena sidan. Tablettens diameter är 8,5 mm. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.

Förpackningsstorlekar

Plastburk med PP säkerhetsskruvlock innehållande torkmedel i locket. Torkmedlet består av en kapsel innehållande kiselgel.

75 mg: 50, 98, 100, 1000 tabletter.

160 mg: Plastburk: 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB

BOX 56048

10217 Stockholm

info@orifarm.com

Tillverkare

Extractum Pharma Co. Ltd., 6413 Kunfehértó. IV. Körzet 6, Ungern


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-02-24