Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Acetylcystein Sandoz

   200 mg och 600 mg brustabletter
   acetylcystein
   laktos och natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Acetylcystein Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Sandoz
   3. Hur du använder Acetylcystein Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Acetylcystein Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Acetylcystein Sandoz är och vad det används för

   Acetylcystein Sandoz löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.

   Acetylcystein Sandoz används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).

   Acetylcystein som finns i Acetylcystein Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Sandoz

   Använd inte Acetylcystein Sandoz

   - om du är allergisk mot acetylcystein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Acetylcystein Sandoz

   • om du har astma och/eller tidigare haft kramp i luftrören så tala om det för din läkare, innan du börjar använda Acetylcystein Sandoz.

   • om du får nya hud- och slemhinnereaktioner. Avsluta användningen av Acetylcystein Sandoz och kontakta läkare.

   • om du har histaminintolerans.

   Andra läkemedel och Acetylcystein Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Eftersom tillräcklig erfarenhet av användning av Acetylcystein Sandoz under graviditet och amning saknas, ska läkemedelspreparatet inte intas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Behandling med Acetylcystein Sandoz påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Acetylcystein Sandoz innehåller laktos och natrium

   Acetylcystein Sandoz innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Acetylcystein Sandoz 200 mg innehåller 99 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordsalt) per brustablett. Detta motsvarar 5% av högsta rekommanderat dagligt intag av natrium för vuxna. Acetylcystein Sandoz 600 mg innehåller 139 mg natrium per brustablett. Detta motsvarar 7% av högsta rekommanderat dagligt intag av natrium för vuxna.


   3. Hur du använder Acetylcystein Sandoz

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Läkaren kommer att avgöra vilken dos som är lämplig för dig. 

   Rekommenderad dos för Acetylcystein Sandoz är 200 mg är 1 brustablett upplöst i ½‑1 glas vatten 2‑3 gånger per dygn. Skåran är inte avsedd för delning av brustabletten.

   Rekommenderad dos för Acetylcystein Sandoz 600 mg är 1 brustablett upplöst i ½‑1 glas vatten 1 gång per dygn. Brustabletten kan delas i två lika stora doser.

   Om du har tagit för stor mängd av Acetylcystein Sandoz

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   De symtom du kan uppleva om du tagit för stor dos Acetylcystein Sandoz är bland annat yrsel, hudutslag, kramp i luftrörens muskulatur, illamående och kräkningar.

   Om du har glömt att ta Acetylcystein Sandoz

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Acetylcystein Sandoz och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Andra biverkningar som kan förekomma:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): diarré, illamående.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): buksmärtor, kramp i luftrören.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): allergisk svullnad (angioödem), hudutslag, klåda, nässelfeber.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Acetylcystein Sandoz ska förvaras

   Plaströr:

   200 mg: Förvaras vid högst 25°C.

   600 mg: Förvaras vid högst 30°C.

   Påsar:

   200 mg: Förvaras vid högst 30°C.

   600 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   1 brustablett innehåller:

   • Den aktiva substansen är acetylcystein 200 mg, respektive 600 mg.

   • Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, vattenfri natriumkarbonat, vattenfri laktos, mannitol, askorbinsyra, sackarinnatrium, natriumcitratdihydrat, björnbärssmak. 600 mg brustabletten innehåller även natriumcyklamat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Acetylcystein Sandoz 200 mg är en vit, rund, slät brustablett med skåra på ena sidan och med björnbärssmak. Skåran är inte avsedd för delning av brustabletten.

   Acetylcystein Sandoz 600 mg är en vit, rund, slät brustablett med skåra och med björnbärssmak. Brustabletten kan delas i två lika stora doser.

   Plaströr:

   200 mg: 25, 100 (4x25) och 300 (12x25) brustabletter

   600 mg: 25 och 100 (4x25) brustabletter

   Påsar:

   200 mg: 25x1, 100x1 och 300x1 brustabletter

   600 mg: 25x1 och 100x1 brustabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   1A Farma A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

   Tillverkare:

   Salutas Pharma GmbH, Otto von Guericke Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

   Hermes Arzneimittel GmbH, Hans-Urmiller-Ring 52, 82515 Wolfratshausen, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Acetylcystein Sandoz

  Brustablett 600 mg 25 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 513809
  • Tillverkare: 1A Farma A/S

  87,12 kr

  Jämförpris: 3,48 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?