Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Acetylcystein Mylan

   200 mg brustabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR ACETYLCYSTEIN MYLAN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER ACETYLCYSTEIN MYLAN
   3. HUR DU ANVÄNDER ACETYLCYSTEIN MYLAN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV ACETYLCYSTEIN MYLAN
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Mylan AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm

   Tillverkare

   Hochland Pharma GmbH

   Hans-Urmiller-Ring 52

   82515 Wolfratshausen

   Tyskland

   1. VAD ÄR ACETYLCYSTEIN MYLAN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Brustabletterna är plana, runda och vita med en diameter på 18 mm.

   Vad används dåAcetylcystein Mylan för?

   Acetylcystein Mylan löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Acetylcystein används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).

   Acetylcystein som finns i Acetylcystein Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. INNAN DU ANVÄNDER ACETYLCYSTEIN MYLAN

   Använd inte Acetylcystein Mylan:

   Använd inte Acetylcystein Mylan om du är allergisk (överkänslig) mot acetylcystein eller något av övriga innehållsämnen i Acetylcystein Mylan.

   Var särskilt försiktig med Acetylcystein Mylan:

   Tala om för din läkare om du har astma och/eller tidigare haft kramp i luftrören, innan du börjar använda Acetylcystein Mylan.

   Graviditet

   Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Rådfråga din läkare innan du tar Acetylcystein Mylan under graviditet.

   Amning

   Det är okänt om acetylcystein går över i modersmjölk. Rådfråga din läkare innan du tar Acetylcystein Mylan under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Acetylcystein Mylan påverkar inte förmågan att framföra fordon eller sköta maskiner.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Acetylcystein Mylan:

   Acetylcystein Mylan innehåller laktos och sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Acetylcystein Mylan läkemedel innehåller 99,3 mg natrium per brustablett. Detta bör beaktas om du ordinerats saltfattig kost.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   3. HUR DU ANVÄNDER ACETYLCYSTEIN MYLAN

   Använd alltid Acetylcystein Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dos är 1 brustablett 2-3 gånger per dygn.

   Brustabletten upplöses i 1/2-1 glas vatten.

   Om du använder mera Acetylcystein Mylan än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du glömt att ta Acetylcystein Mylan:

   Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Acetylcystein Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Illamående, diarré.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Buksmärtor, kramp i luftrören.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergisk svullnad (angioödem), hudutslag, klåda, nässelfeber.

   Sluta att ta Acetylcystein Mylan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   - svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   - svårigheter att svälja

   - nässelutslag och andningssvårigheter.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. FÖRVARING AV ACETYLCYSTEIN MYLAN

   Tillslut röret väl. Fuktkänsligt.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Exp”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är acetylcystein. Varje brustablett av Acetylcystein Mylan innehåller 200 mg acetylcystein.

   Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos, vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, vattenfri natriumkarbonat , mannitol, natriumcitrat, citronsmakämne (sorbitol, mannitol, glukonolakton, maltodextrin, kolloidal vattenfri kiseldioxid, citronolja), natriumcyklamat, sackarinnatrium.

   Förpackningsstorlekar:

   25, 100 (4x25), 300 (3x4x25) och 300 (12x25) brustabletter.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-05-09.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Acetylcystein Mylan

  Brustablett 200 mg 25 tablett(er) Tub

  • Varunummer: 159672
  • Tillverkare: Mylan AB

  60,62 kr

  Jämförpris: 2,42 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?