• Acetylcystein
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Acetylcystein Meda

   200 mg/ml lösning för nebulisator
   acetylcystein

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Acetylcystein Meda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Meda
   3. Hur du använder Acetylcystein Meda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Acetylcystein Meda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Acetylcystein Meda är och vad det används för

   Acetylcystein Meda löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.

   Acetylcystein Meda används vid:

   • luftrörskatarr (kronisk bronkit)

   • cystisk fibros

   • inflammation i ögat (keratokonjunktivitis sicca) med segt tårsekret

   • paracetamolförgiftning

   Acetylcystein som finns i Acetylcystein Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Meda

   Använd inte Acetylcystein Meda

   • om du är allergisk mot acetylcystein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Acetylcystein Meda

   • om du har astma och/eller tidigare haft kramp i luftrören.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad.

   Amning

   Det är okänt om acetylcystein passerar över i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Acetylcystein Meda påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller att använda maskiner.


   3. Hur du använder Acetylcystein Meda

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Doseringsanvisning

   Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

   Observera att lukt och smak kan upplevas som speciell. Det är normalt att Acetylcystein Meda lösning för nebulisator har en speciell doft och det betyder inte att det är något fel på förpackningen.

   Användaranvisning

   Acetylcystein Meda lösning för nebulisator tar man oftast med en särskild inhalationsapparat (nebulisator). Även andra sätt att ta Acetylcystein Meda lösning för nebulisator kan förekomma.

   Acetylcystein Meda i endosbehållare, 2 ml:

   Endosbehållare

   1. Håll endosbehållaren med spetsen riktad uppåt och öppna genom att vrida av vingen (se figur).


   2. Tryck ut vätskan i nebuliseringsbehållaren.

   Acetylcystein Meda i glasflaska, 10 ml: 

   Avlägsna plasthatten. Stick igenom gummiförslutningen med en kanylförsedd spruta och sug upp ordinerad mängd inhalationsvätska. Tryck sedan ut vätskan i nebuliseringsbehållaren.

   Rengöring:

   Rengör nebulisatorn efter varje användning. För information om hur du ska rengöra nebulisatorn se nebulisatortillverkarens rekommendationer eller fråga läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast.

   Om du använt för stor mängd av Acetylcystein Meda

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. 

   De symtom du kan uppleva om du har använt för stor dos av Acetylcystein Meda är illamående, kräkningar, yrsel, hudutslag och kramp i luftrörens muskulatur.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): kramp i luftvägarna.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): illamående, diarré, snuva, inflammation i munslemhinnan, allergisk svullnad (angioödem), hudutslag, klåda, nässelfeber.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Acetylcystein Meda ska förvaras

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Acetylcystein Meda lösning för nebulisator i glasflaska, 10 ml: Öppnad flaska förvaras i kylskåp (2oC-8oC) och är då hållbar i 4 veckor. Spädningar som gjorts av lösningen förvaras i kylskåp (2oC-8oC) och är då hållbara i 3 veckor.

   Ögondroppar som tillverkats på apotek ska förvaras i kylskåp (2oC-8oC) och är då hållbara i 3 veckor.

   Acetylcystein Meda lösning för nebulisator i endosbehållare: Endosbehållare i öppnat innerkuvert förvaras i kylskåp (2oC-8oC) och är då hållbara i 4 veckor.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är acetylcystein. 1 ml innehåller 200 mg.

   Övriga innehållsämnen: dinatriumedetat 0,5 mg, natriumhydroxid och vatten.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel. 08-630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-02-24


  Acetylcystein Meda

  Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 10 x 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 019284
  • Tillverkare: Meda AB

  826,55 kr

  Jämförpris: 8,27 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?