Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Acetylcystein Alternova

   200 mg Brustabletter
   Acetylcystein

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Acetylcystein Alternova är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Acetylcystein Alternova
   3. Hur du tar Acetylcystein Alternova
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Acetylcystein Alternova ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Acetylcystein Alternova är och vad det används för

   Acetylcystein Alternova löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.

   Acetylcystein Alternova används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).

   Acetylcystein som finns i Acetylcystein Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Acetylcystein Alternova

   Ta inte Acetylcystein Alternova

   • Om du är allergisk mot acetylcystein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Acetylcystein Alternova.

   • Om du har astma eller tidigare har haft kramp i luftrören

   Andra läkemedel och Acetylcystein Alternova

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. Rådfråga därför din läkare innan du påbörjar behandlingen om du är gravid.

   Det är okänt om acetylcystein passerar över i modersmjölk. Rådfråga därför din läkare innan du påbörjar behandlingen om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Acetylcystein Alternova påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Acetylcystein Alternova innehåller natrium och sackaros

   Brustabletten innehåller 195,43 mg natrium och kan därför vara olämplig för personer som är rekommenderade saltfattig kost.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Acetylcystein Alternova

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är: 1 tablett 2-3 gånger per dygn.

   Brustabletten upplöses i ½-1 glas vatten.

   Om du har tagit för stor mängd av Acetylcystein Alternova

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   De symtom du kan uppleva om du tagit för stor dos Acetylcystein Alternova är bland annat blodtryckfall, hudutslag, kramp i luftrörens muskulatur, illamående och kräkningar.

   Om du har glömt att ta Acetylcystein Alternova

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Acetylcystein Alternova och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Vanliga (fler än 1 av 100 användare drabbas): Illamående, diarré.

   Mindre vanliga (färre än 1 av 100 användare drabbas): Buksmärtor, kramp i luftrören.

   Sällsynta (färre än 1 av 1000 användare drabbas): Hudutslag, nässelfeber, klåda och allergisk svullnad (angioödem).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Acetylcystein Alternova ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är acetylcystein 200 mg per brustablett.

   • Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat, vattenfri citronsyra, vattenfri natriumkarbonat, vattenfri natriumsulfat, sötningsmedel (natriumcyklamat, sackarinnatrium), povidon, makrogol, simetikon-emulsion (simetion, metylcellulosa, sorbinsyra, renat vatten), citronsmakämne (askorbinsyra, citral, citronolja, maltodextrin, sackaros).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Acetylcystein Alternova 200 mg brustabletter är vita, runda, plana med skåra på den ena sidan och 18 mm i diameter

   Brytskåran är inte till för att dela brustabletten i lika stora doser.

   Plaströr (polypropen) med plastkork (polyeten) innehållande 1,2 g kiselgel som torkmedel.

   Förpackningsstorlekar: 15, 25, 100 (4x25) och 300 (12x25) brustabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Iasis Pharmaceuticals Hellas S.A.

   137 Fillis Ave

   13451 Kamateo,

   Attiki,

   Grekland

   Tillverkare:

   Losan Pharma GmbH

   Otto-Hahn-Strasse 13

   79395 Neuenburg

   Tyskland

   Eller

   Viminco A/S

   Lodshusvej 11

   4230 Skælskør

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-05-05


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Acetylcystein Alternova

  Brustablett 200 mg 12 x 25 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 127062
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  225,73 kr

  Jämförpris: 0,75 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?