Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   ABILIFY tabletter

   5 mg/10 mg/15 mg/30 mg tabletter
   aripiprazol
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad ABILIFY tabletter är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder ABILIFY tabletter
   3. Hur du använder ABILIFY tabletter
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur ABILIFY tabletter ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad ABILIFY tabletter är och vad det används för

   ABILIFY tabletter innehåller den aktiva substansen aripiprazol och tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel. Det används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 15 år och uppåt som lider av en sjukdom som kännetecknas av att personen hör, ser eller upplever saker som inte finns där, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på känslor. Personer i detta tillstånd kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller spända.


   ABILIFY tabletter används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 13 år och uppåt som lider av ett tillstånd som tar sig uttryck i att personen t ex känner sig "hög", har överskottsenergi, behöver mycket mindre sömn än vanligt, talar väldigt snabbt och med snabbt flöde av idéer och ibland är starkt irriterad. Hos vuxna patienter som har fått effekt av ABILIFY tabletter motverkar läkemedlet även att tillståndet uppträder igen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder ABILIFY tabletter

   Använd inte ABILIFY tabletter

   • om du är allergisk mot aripiprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder ABILIFY tabletter om du har

   • Högt blodsocker (vilket kan ge symtom som överdriven törst, ökad urinmängd, ökad aptit och svaghetskänsla) eller diabetes inom familjen

   • Kramper

   • Ofrivilliga, oregelbundna muskelrörelser, särskilt i ansiktet

   • Hjärtkärlsjukdomar, hjärtkärlsjukdomar inom familjen, slaganfall (stroke) eller övergående, lätta slaganfall (TIA), onormalt blodtryck

   • Blodproppar eller blodproppar inom familjen, eftersom antipsykotika har förknippats med bildning av blodproppar

   • Tidigare historik av olämpligt spelbeteende

   Tala om för läkaren om du märker att du går upp i vikt, utvecklar ett onormalt rörelsemönster, upplever en trötthet som påverkar normala dagliga aktiviteter, upplever svårigheter att svälja eller får allergiska symtom.


   Om du är äldre och lider av demens (har minnesförlust eller lider av några andra mentala störningar) bör du eller en anhörig/vårdnadshavare berätta för din läkare om du någon gång har haft ett slaganfall eller övergående, lätt slaganfall.


   Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig själv. Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid aripiprazolbehandling.


   Tala omedelbart om för läkare om du drabbas av muskelstelhet eller orörlighet med hög feber, svettningar, förändrat sinnestillstånd eller mycket snabb eller oregelbunden puls.

   Barn och ungdomar

   Barn och ungdomar under 13 år ska inte använda detta läkemedel. Det är inte känt om det är säkert och effektivt för dessa patienter.

   Andra läkemedel och ABILIFY tabletter

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Blodtryckssänkande läkemedel: ABILIFY tabletter kan öka effekten av läkemedel som används för att sänka blodtrycket. Tala därför om för din läkare om du använder något läkemedel för att hålla ditt blodtryck under kontroll.


   När ABILIFY tabletter tas tillsammans med vissa andra läkemedel kan dosen av ABILIFY tabletter behöva ändras. Det är särskilt viktigt att nämna följande för din läkare:

   • Läkemedel för att korrigera hjärtrytmen

   • Antidepressiva läkemedel eller naturläkemedel för behandling av depression eller ångest

   • Läkemedel mot svamp

   • Vissa läkemedel för behandling av HIV infektion

   • Läkemedel mot epilepsi


   Läkemedel som ökar halten av serotonin: triptaner, tramadol, tryptofan, SSRI-läkemedel (t.ex. paroxetin och fluoxetin), tricykliska antidepressiva (t.ex. klomipramin, amitriptylin), petidin, johannesört och venlafaxin. Dessa läkemedel ökar risken för biverkningar. Kontakta din läkare om du får något ovanligt symtom när du tar något av dessa läkemedel tillsammans med ABILIFY tabletter.

   ABILIFY tabletter med mat, dryck och alkohol

   ABILIFY tabletter kan tas med eller utan mat.

   Alkohol bör undvikas.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Hos nyfödda barn vars mammor har tagit ABILIFY tabletter under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten), kan följande symtom förekomma: skakningar, stela och/eller svaga muskler, sömnighet, upprördhet, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn får några av dessa symtom kan du behöva kontakta din läkare.


   Tala genast om för din läkare om du ammar.
   Du ska inte amma om du tar ABILIFY tabletter .

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner innan du vet hur ABILIFY tabletter påverkar dig.

   ABILIFY tabletter innehåller laktos

   Om du har fått veta att du är överkänslig mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder ABILIFY tabletter

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos för vuxna är 15 mg en gång dagligen. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).


   Användning för barn och ungdomar

   Man bör starta med en låg dos av den orala lösningen (i vätskeform) av detta läkemedel. Dosen kan sedan ökas gradvis upp till den rekommenderade dosen på 10 mg en gång dagligen för ungdomar. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).


   Om du upplever att effekten av ABILIFY tabletter är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


   Försök ta ABILIFY tabletter vid samma tidpunkt varje dag. Det har ingen betydelse om du tar dem tillsammans med eller utan mat. Svälj alltid tabletten hel tillsammans med vatten.


   Även om du känner dig bättre ska du inte ändra eller låta bli att ta din dagliga dos av ABILIFY tabletter utan att först ha talat med din läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av ABILIFY tabletter

   Om du inser att du har tagit mer ABILIFY tabletter än vad din läkare har rekommenderat (eller om någon annan har tagit någon av dina ABILIFY tabletter), kontakta genast läkare. Om du inte kan nå din läkare, ta dig till närmaste sjukhus och ta läkemedelsförpackningen med dig.

   Om du har glömt att ta ABILIFY tabletter

   Om du glömmer en dos, ta den så fort du kommer på det, men ta inte dubbla doser under samma dag.

   Om du slutar att ta ABILIFY tabletter

   Avbryt inte behandlingen bara för att du mår bättre. Det är viktigt att du fortsätter att ta ABILIFY tabletter så länge som din läkare har sagt.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • diabetes mellitus,

   • sömnsvårigheter,

   • oroskänsla,

   • känsla av rastlöshet och oförmåga att vara stilla, svårighet att sitta stilla,

   • okontrollerbara ryckande, knyckiga eller vridande rörelser, rastlöshet i benen,

   • skakningar,

   • huvudvärk,

   • trötthet,

   • sömnighet,

   • svimningskänsla,

   • skakningar och dimsyn,

   • minskad avföringsfrekvens eller svårighet vid avföring,

   • matsmältningsbesvär,

   • illamående,

   • onormalt mycket saliv i munnen,

   • kräkningar,

   • trötthetskänsla.


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • ökade nivåer av hormonet prolaktin i blodet,

   • för mycket socker i blodet,

   • depression,

   • förändrat eller ökat sexuellt intresse,

   • okontrollerbara rörelser i mun, tunga, armar och ben (tardiv dyskinesi),

   • muskelsjukdom som medför vridande rörelser (dystoni),

   • dubbelseende,

   • hög puls,

   • blodtrycksfall som uppstår när man reser sig upp, vilket medför yrsel, svimningskänsla eller svimning,

   • hicka.


   Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsintroduktionen av aripiprazol som tas via munnen, men deras frekvens är inte känd:

   • låga nivåer av vita blodkroppar,

   • låga nivåer av blodplättar,

   • allergiska reaktioner (t.ex. svullnad i mun, tunga, ansikte och hals, klåda, utslag),

   • uppkomst eller försämring av diabetes, ketoacidos (ketoner i blod och urin) eller koma,

   • högt blodsocker,

   • otillräcklig halt av natrium i blodet,

   • aptitförlust (anorexi),

   • viktminskning,

   • viktökning,

   • självmordstankar, självmordsförsök och självmord,

   • olämpligt spelbeteende,

   • aggressivitet,

   • agitation,

   • oro,

   • en kombination av feber, muskelstelhet, snabbare andhämtning, svettningar, minskad medvetenhet och plötsliga förändringar av blodtryck och hjärtfrekvens, svimning (malignt neuroleptikasyndrom),

   • krampanfall,

   • serotonergt syndrom (en reaktion som kan ge lyckokänsla, dåsighet, klumpighet, rastlöshet, berusningskänsla, feber, svettningar eller stela muskler),

   • talförändringar,

   • plötslig oförklarlig död,

   • livshotande oregelbunden hjärtrytm,

   • hjärtattack,

   • långsammare puls,

   • blodproppar i venerna, speciellt i benen (symtom inkluderar svullnad, smärta och rodnad av benet), vilka kan transporteras genom blodkärlen till lungorna och orsaka bröstsmärta och svårigheter att andas (om du noterar några av dessa symtom måste du omedelbart söka medicinsk hjälp),

   • högt blodtryck,

   • svimning,

   • oavsiktlig inandning av mat med risk för lunginflammation,

   • spasm i musklerna runt struphuvudet,

   • inflammation i bukspottkörteln,

   • svårigheter att svälja,

   • diarré,

   • obehagskänsla i buken,

   • magbesvär,

   • leversvikt,

   • inflammation i levern,

   • gulfärgning av hud och ögonvitor,

   • rapporter om onormala levervärden,

   • hudutslag,

   • ljuskänslighet,

   • håravfall,

   • stark svettning,

   • onormal muskelnedbrytning vilket kan medföra njurproblem,

   • muskelsmärta,

   • stelhet,

   • ofrivillig urinavgång (inkontinens),

   • svårighet att urinera,

   • abstinenssymtom hos nyfödda barn efter exponering under graviditeten,

   • ihållande och/eller smärtsam erektion,

   • störningar i kroppens temperaturreglering (t.ex. feber),

   • bröstsmärtor,

   • svullnad av händer, vrister eller fötter,

   • vid blodprover: stigande och sjunkande blodsocker, ökning av glykosylerat hemoglobin.

   Hos äldre patienter med demens har fler dödsfall rapporterats bland dem som använt aripiprazol. Vidare har slaganfall eller övergående, lätt slaganfall rapporterats.


   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Ungdomar från 13 år och uppåt upplevde biverkningar som liknade dem hos vuxna i frekvens och typ med undantag av att sömnighet, okontrollerbara ryckningar eller ryckiga rörelser, rastlöshet och trötthet var mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare) och buksmärtor i övre regionen, muntorrhet, ökad hjärtfrekvens, viktökning, ökad aptit, muskelryckningar, okontrollerade rörelser och yrselkänsla, särskilt då man reser sig från liggande eller sittande ställning, var vanliga (förekommer hos 1-10 av 100 användare).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur ABILIFY tabletter ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat respektive EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är aripiprazol.

    Varje tablett innehåller 5 mg aripiprazol.

    Varje tablett innehåller 10 mg aripiprazol.

    Varje tablett innehåller 15 mg aripiprazol.

    Varje tablett innehåller 30 mg aripiprazol.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, hydroxypropylcellulosa, magnesiumstearat.

   Tablettdragering

   ABILIFY 5 mg tabletter:

   ABILIFY 10 mg tabletter:

   ABILIFY 15 mg tabletter:

   ABILIFY 30 mg tabletter:

   indigotin aluminiumlack (E 132)

   röd järnoxid (E 172)

   gul järnoxid (E 172)

   röd järnoxid (E 172)


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   ABILIFY 5 mg tabletter är rektangulära och blå märkta med "A-007" och "5" på ena sidan.

   ABILIFY 10 mg tabletter är rektangulära och skära märkta med "A-008" och "10" på ena sidan.

   ABILIFY 15 mg tabletter är runda och gula märkta med "A-009" och "15" på ena sidan.

   ABILIFY 30 mg tabletter är runda och skära märkta med "A-011" och "30" på ena sidan.


   ABILIFY saluförs i perforerade endosblister förpackade i kartonger med 14 x 1, 28 x 1, 49 x 1, 56 x 1 eller 98 x 1 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
   Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

   Wexham, SL3 6PJ - Storbritannien


   Tillverkare
   Bristol-Myers Squibb S.r.l.
   Contrada Fontana del Ceraso
   I-03012 Anagni-Frosinone - Italien


   AndersonBrecon (UK) Limited
   Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye
   Hereford - Herefordshire HR3 5PG - Storbritannien


   Elaiapharm

   2881 Route des Crêtes, Z.I. Les Bouilides-Sophia Antipolis,

   06560 Valbonne - Frankrike


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning. om du vill veta mer om detta läkemedel

   België/Belgique/Belgien

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Lietuva

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   България

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Luxembourg/Luxemburg

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Česká republika

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Magyarország

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Danmark

   Otsuka Pharma Scandinavia AB

   Tlf: + 46 854 528 660

   Malta

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Deutschland

   Otsuka Pharma GmbH

   Tel: + 49 (0)69 170086-0

   Nederland

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Eesti

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Norge

   Otsuka Pharma Scandinavia AB

   Tlf: + 46 854 528 660

   Ελλάδα

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Österreich

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   España

   Otsuka Pharmaceutical, S.A.

   Tel: + 34 93 550 01 00

   Polska

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   France

   Otsuka Pharmaceutical France SAS

   Tél: + 33 (0)48 08 00 00

   Portugal

   Lundbeck Portugal Lda

   Tel: + 351 21 00 45 900

   Hrvatska

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   România

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Ireland

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Slovenija

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Italia

   Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.

   Tel: + 39 02 00 63 27 10

   Suomi/Finland

   Otsuka Pharma Scandinavia AB

   Puh/Tel: + 46 854 528 660

   Κύπρος

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Sverige

   Otsuka Pharma Scandinavia AB

   Tel: + 46 854 528 660

   Latvija

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   United Kingdom

   Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5300


   Denna bipacksedel ändrades senast

   09/2016


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Abilify

  Tablett 10 mg 28 x 1 styck Blister

  • Varunummer: 011107
  • Tillverkare: Otsuka Pharma Scandinavia AB

  628,95 kr

  Jämförspris: 22,46 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?