Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   ABILIFY injektionsvätska

   7,5 mg/ml injektionsvätska, lösning
   aripiprazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad ABILIFY injektionsvätska är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får ABILIFY injektionsvätska
   3. Hur ABILIFY injektionsvätska ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur ABILIFY injektionsvätska ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad ABILIFY injektionsvätska är och vad det används för

   ABILIFY injektionsvätska innehåller den aktiva substansen aripiprazol och tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel. ABILIFY injektionsvätska används för att snabbt behandla symtom på oro och upprört beteende vilket kan förekomma vid en sjukdom som kännetecknas bland annat av att personen:

   • hör, ser eller upplever saker som inte finns där, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på känslor. Personer i detta tillstånd kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller spända.

   • känner sig "hög", har överskottsenergi, behöver mycket mindre sömn än vanligt, talar väldigt snabbt och med snabbt flöde av idéer och ibland är starkt irriterad.

   ABILIFY injektionsvätska, lösning ges när orala beredningsformer inte är lämpliga. Så snart det är lämpligt kommer din läkare att ändra din behandling till en oral beredningsform av ABILIFY.

   2. Vad du behöver veta innan du får ABILIFY injektionsvätska

   Du ska inte få ABILIFY injektionsvätska

   • om du är allergisk mot aripiprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du får ABILIFY injektionsvätska.


   Innan du får behandling med ABILIFY injektionsvätska, tala om för läkare om du har

   • Högt blodsocker (vilket kan ge symtom som överdriven törst, ökad urinmängd, ökad aptit och svaghetskänsla) eller diabetes inom familjen

   • Kramper (krampanfall) eftersom din läkare eventuellt vill följa upp dig noggrannare

   • Ofrivilliga, oregelbundna muskelrörelser, särskilt i ansiktet

   • Hjärt-kärlsjukdom, hjärt-kärlsjukdom i släkten, stroke eller ”mini-stroke”, onormalt blodtryck

   • Blodproppar eller blodproppar inom familjen, eftersom antipsykotika har förknippats med bildning av blodproppar

   • Tidigare historik av olämpligt spelbeteende

   Tala om för läkaren om du märker att du går upp i vikt, utvecklar ett onormalt rörelsemönster, upplever en trötthet som påverkar normala dagliga aktiviteter, upplever svårigheter att svälja eller får allergiska symtom.


   Om du är äldre och lider av demens (har minnesförlust eller lider av några andra mentala störningar) bör du eller en anhörig/vårdnadshavare berätta för din läkare om du någon gång har haft ett slaganfall eller övergående, lätt slaganfall.


   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du känner dig yr eller svimfärdig efter injektionen. Du behöver antagligen ligga ner tills du känner dig bättre. Läkaren kan även vilja mäta ditt blodtryck och din puls.


   Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig själv. Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid aripiprazolbehandling.


   Tala omedelbart om för läkare om du drabbas av muskelstelhet eller orörlighet med hög feber, svettningar, förändrat sinnestillstånd eller mycket snabb eller oregelbunden puls.

   Barn och ungdomar

   ABILIFY injektionsvätska ska inte ges till barn eller ungdomar under 18 år. Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar ABILIFY injektionsvätska.

   Andra läkemedel och ABILIFY injektionsvätska

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Blodtryckssänkande läkemedel: ABILIFY injektionsvätska kan öka effekten av läkemedel som används för att sänka blodtrycket. Tala därför om för din läkare om du använder något läkemedel för att hålla ditt blodtryck under kontroll.


   När ABILIFY injektionsvätska tas tillsammans med vissa andra läkemedel kan dosen av ABILIFY injektionsvätska behöva ändras. Det är särskilt viktigt att nämna följande för din läkare:

   • Läkemedel för att korrigera hjärtrytmen

   • Antidepressiva läkemedel eller naturläkemedel för behandling av depression eller ångest

   • Läkemedel mot svamp

   • Vissa läkemedel för behandling av HIV infektion

   • Läkemedel mot epilepsi

   Läkemedel som ökar halten av serotonin: triptaner, tramadol, tryptofan, SSRI-läkemedel (t.ex. paroxetin och fluoxetin), tricykliska antidepressiva (t.ex. klomipramin, amitriptylin), petidin, johannesört och venlafaxin. Dessa läkemedel ökar risken för biverkningar. Kontakta din läkare om du får något ovanligt symtom när du tar något av dessa läkemedel tillsammans med ABILIFY injektionsvätska.


   En kombination av ABILIFY injektionsvätska, lösning med läkemedel mot ångest kan göra att du känner dig sömnig eller yr. Under tiden du får ABILIFY injektionsvätska ska du endast använda andra läkemedel om din läkare säger att du kan det.

   ABILIFY injektionsvätska med mat, dryck och alkohol

   ABILIFY injektionsvätska, lösning kan ges oberoende av måltider.
   Alkohol bör undvikas.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får detta läkemedel.


   Hos nyfödda barn vars mammor har tagit ABILIFY injektionsvätska under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten), kan följande symtom förekomma: skakningar, stela och/eller svaga muskler, sömnighet, upprördhet, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn får några av dessa symtom kan du behöva kontakta din läkare.


   Tala genast om för din läkare om du ammar.


   Du ska inte amma om du tar ABILIFY injektionsvätska.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil eller använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig sömnig efter att du fått ABILIFY injektionsvätska, lösning.


   3. Hur ABILIFY injektionsvätska ges

   Din läkare avgör hur mycket ABILIFY injektionsvätska du behöver och hur länge du behöver det. Rekommenderad dos är 9,75 mg (1,3 ml) vid första injektionen. Upp till tre injektioner kan ges inom 24 timmar. Den totala dosen av ABILIFY (alla beredningsformer) bör inte överstiga 30 mg/dag.


   ABILIFY injektionsvätska, lösning är färdig att använda. Rätt mängd lösning kommer att sprutas in i din muskel av läkare eller sjuksköterska.

   Om du har fått mer ABILIFY injektionsvätska än du behöver

   Du får det här läkemedlet under medicinsk övervakning, och det är därför inte troligt att du får för mycket. Om du träffar mer än en läkare måste du komma ihåg att tala om för dem att du får ABILIFY injektionsvätska.

   Om du har missat en injektion av ABILIFY injektionsvätska

   Det är viktigt att du inte missar en dos. Om du glömmer en injektion ska du kontakta din läkare så att du kan få nästa injektion så snart som möjligt.

   Om du slutar att få ABILIFY injektionsvätska, lösning

   Avbryt inte behandlingen bara för att du mår bättre. Det är viktigt att du fortsätter att få ABILIFY injektionsvätska så länge som din läkare har sagt.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • diabetes mellitus,

   • sömnsvårigheter,

   • oroskänsla,

   • känsla av rastlöshet och oförmåga vara stilla, svårighet att sitta stilla,

   • okontrollerbara ryckande, knyckiga eller vridande rörelser, rastlöshet i benen,

   • skakningar,

   • huvudvärk,

   • trötthet,

   • sömnighet,

   • svimningskänsla,

   • skakningar och dimsyn,

   • minskad avföringsfrekvens eller svårighet vid avföring,

   • matsmältningsbesvär,

   • illamående,

   • onormalt mycket saliv i munnen,

   • kräkningar,

   • trötthetskänsla.


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • ökade nivåer av hormonet prolaktin i blodet,

   • för mycket socker i blodet,

   • depression,

   • förändrat eller ökat sexuellt intresse,

   • okontrollerbara rörelser i mun, tunga, armar och ben (tardiv dyskinesi),

   • muskelsjukdom som medför vridande rörelser (dystoni),

   • dubbelseende,

   • hög puls,

   • ökat diastoliskt blodtryck,

   • blodtrycksfall som uppstår när man reser sig upp, vilket medför yrsel, svimningskänsla eller svimning,

   • hicka,

   • muntorrhet.


   Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsintroduktionen av aripiprazol som tas via munnen, men deras frekvens är inte känd:

   • låga nivåer av vita blodkroppar,

   • låga nivåer av blodplättar,

   • allergiska reaktioner (t.ex. svullnad i mun, tunga, ansikte och hals, klåda, utslag),

   • uppkomst eller försämring av diabetes, ketoacidos (ketoner i blod och urin) eller koma,

   • högt blodsocker,

   • otillräcklig halt av natrium i blodet,

   • aptitförlust (anorexi),

   • viktminskning,

   • viktökning,

   • självmordstankar, självmordsförsök och självmord,

   • olämpligt spelbeteende,

   • aggressivitet,

   • agitation,

   • oro,

   • en kombination av feber, muskelstelhet, snabbare andhämtning, svettningar, minskad medvetenhet och plötsliga förändringar av blodtryck och hjärtfrekvens, svimning (malignt neuroleptikasyndrom),

   • krampanfall,

   • serotonergt syndrom (en reaktion som kan ge lyckokänsla, dåsighet, klumpighet, rastlöshet, berusningskänsla, feber, svettningar eller stela muskler),

   • talförändringar,

   • plötslig oförklarlig död,

   • livshotande oregelbunden hjärtrytm,

   • hjärtattack,

   • långsammare puls,

   • blodproppar i venerna, speciellt i benen (symtom inkluderar svullnad, smärta och rodnad av benet), vilka kan transporteras genom blodkärlen till lungorna och orsaka bröstsmärta och svårigheter att andas (om du noterar några av dessa symtom måste du omedelbart söka medicinsk hjälp),

   • högt blodtryck,

   • svimning,

   • oavsiktlig inandning av mat med risk för lunginflammation,

   • spasm i musklerna runt struphuvudet,

   • inflammation i bukspottkörteln,

   • svårigheter att svälja,

   • diarré,

   • obehagskänsla i buken,

   • magbesvär,

   • leversvikt,

   • inflammation i levern,

   • gulfärgning av hud och ögonvitor,

   • rapporter om onormala levervärden,

   • hudutslag,

   • ljuskänslighet,

   • håravfall,

   • stark svettning,

   • onormal muskelnedbrytning vilket kan medföra njurproblem,

   • muskelsmärta,

   • stelhet,

   • ofrivillig urinavgång (inkontinens),

   • svårighet att urinera,

   • abstinenssymtom hos nyfödda barn efter exponering under graviditeten,

   • ihållande och/eller smärtsam erektion,

   • störningar i kroppens temperaturreglering (t.ex. feber),

   • bröstsmärtor,

   • svullnad av händer, vrister eller fötter,

   • vid blodprover: stigande och sjunkande blodsocker, ökning av glykosylerat hemoglobin.

   Hos äldre patienter med demens har fler dödsfall rapporterats bland dem som behandlats med aripiprazol. Vidare har slaganfall eller övergående, lätt slaganfall rapporterats.


   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Ungdomar från 13 år och uppåt upplevde biverkningar som liknade dem hos vuxna i frekvens och typ med undantag av att sömnighet, okontrollerbara ryckningar eller ryckiga rörelser, rastlöshet och trötthet var mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare) och buksmärtor i övre regionen, muntorrhet, ökad hjärtfrekvens, viktökning, ökad aptit, muskelryckningar, okontrollerade rörelser och yrselkänsla, särskilt då man reser sig från liggande eller sittande ställning, var vanliga (förekommer hos 1-10 av 100 användare).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur ABILIFY injektionsvätska ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på injektionsflaskan efter Utg.dat respektive EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är aripiprazol.
    Varje ml innehåller 7,5 mg aripiprazol.
    En injektionsflaska innehåller 9,75 mg (1,3 ml) aripiprazol.


   • Övriga innehållsämnen är sulfobutyleter β‑cyklodextrin (SBECD), vinsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   ABILIFY injektionsvätska är en klar, färglös och vattnig lösning.


   Varje förpackning innehåller en injektionsflaska för engångsbruk av typ I glas med en butylgummipropp och en snäpplocksförsegling av aluminium.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
   Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

   Wexham, SL3 6PJ - Storbritannien


   Tillverkare

   Bristol-Myers Squibb S.r.l.
   Contrada Fontana del Ceraso
   I-03012 Anagni-Frosinone - Italien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Lietuva

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   България

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Luxembourg/Luxemburg

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Česká republika

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Magyarország

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Danmark

   Otsuka Pharma Scandinavia AB

   Tlf: + 46 854 528 660

   Malta

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Deutschland

   Otsuka Pharma GmbH

   Tel: + 49 (0)69 170086-0

   Nederland

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Eesti

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Norge

   Otsuka Pharma Scandinavia AB

   Tlf: + 46 854 528 660

   Ελλάδα

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Österreich

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   España

   Otsuka Pharmaceutical, S.A.

   Tel: + 34 93 550 01 00

   Polska

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   France

   Otsuka Pharmaceutical France SAS

   Tél: + 33 (0)48 08 00 00

   Portugal

   Lundbeck Portugal Lda

   Tel: + 351 21 00 45 900

   Hrvatska

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   România

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Ireland

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Slovenija

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Italia

   Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.

   Tel: + 39 02 00 63 27 10

   Suomi/Finland

   Otsuka Pharma Scandinavia AB

   Puh/Tel: + 46 854 528 660

   Κύπρος

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   Sverige

   Otsuka Pharma Scandinavia AB

   Tel: + 46 854 528 660

   Latvija

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5000

   United Kingdom

   Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd.

   Tel: + 44 (0)203 747 5300


   Denna bipacksedel ändrades senast

   09/2016


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Abilify

  Injektionsvätska, lösning 7,5 mg/ml 1,33 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 053923
  • Tillverkare: Otsuka Pharma Scandinavia AB

  93 kr

  Jämförspris: 93 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?